LEGE Nr. 88 din 17 decembrie 1993privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 307 din 27 decembrie 1993    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Instituţiile de învăţământ superior se înfiinţează prin lege.  +  Articolul 2Instituţiile de învăţământ superior funcţionează pe principiul nonprofit, în conformitate cu criteriile şi standardele de evaluare academica şi acreditare prevăzute în prezenta lege.  +  Articolul 3 (1) Procesul de acreditare a instituţiilor de învăţământ superior cuprinde doua faze: a) autorizarea de funcţionare provizorie, în condiţiile prevăzute de art. 2 din prezenta lege, care acorda dreptul de organizare a admiterii; b) acreditarea, care acorda dreptul de a organiza examen de licenţă sau, după caz, de absolvire şi de a elibera diplome recunoscute de Ministerul Învăţământului. (2) Acreditarea trebuie obţinută după 2 ani de la data absolvirii primei promotii.  +  Articolul 4 (1) În vederea evaluării şi acreditării instituţiilor de învăţământ superior, se înfiinţează Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, precum şi comisiile de evaluare, pe profiluri sau specializări, în subordinea acestuia. (2) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare este constituit din 19-20 membri şi numit de Parlament, la propunerea Guvernului. (3) Lista candidaţilor pentru Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare se face publică; contestaţiile la aceasta lista se depun la Ministerul Învăţământului în termen de 15 zile de la publicare. După rezolvarea contestaţiilor, ministrul învăţământului definitiveaza lista candidaţilor şi o înaintează la Guvern. (4) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare se reînnoieşte o dată la 4 ani cu 1/3 din numărul membrilor săi. (5) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare este format din persoane recunoscute pentru competenţa profesională, probitate morala şi imparţialitate. (6) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare sunt aleşi de consiliu, dintre membrii săi, la propunerea ministrului învăţământului. (7) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare stabileşte comisiile de evaluare şi numeşte membrii acestora din rindul specialiştilor propuşi de consiliile profesorale ale facultăţilor de profil, precum şi din rindul altor specialişti. (8) Comisiile de evaluare sunt organisme permanente compuse din 7-9 membri, care se înlocuiesc în proporţie de 1/3 o dată la 4 ani. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul fiecărei comisii sunt numiţi de către Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare. (9) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare are dreptul sa folosească experţi şi un aparat tehnic propriu. (10) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare şi consiliile de evaluare îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 5 (1) Procedura de autorizare pentru funcţionare provizorie cuprinde următoarele operaţiuni: a) instituţiile interesate în organizarea şi desfăşurarea unei activităţi de învăţământ superior elaborează un raport de autoevaluare pe baza criteriilor generale cuprinse în prezenta lege. Raportul de autoevaluare se anexează la cererea de acreditare şi se înaintează Ministerului Învăţământului. Acesta transmite de îndată raportul de autoevaluare către Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare; b) comisiile de evaluare prevăzute la art. 4 alin. (7) din prezenta lege întocmesc rapoarte de evaluare pe baza analizei raportului de autoevaluare şi a verificării îndeplinirii standardelor corespunzătoare criteriilor generale cuprinse în lege; c) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare elaborează propriul sau raport, pe baza rapoartelor de evaluare ale comisiilor din subordine, în care propune acordarea sau, după caz, neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru fiecare facultate, colegiu sau specializare în parte. Rapoartele comisiilor de evaluare şi raportul propriu al Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare constituie înscrisuri publice, cu toate consecinţele prevăzute de lege; d) în baza raportului Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare şi a avizului ministrului învăţământului, Guvernul acorda instituţiilor solicitante autorizaţia de funcţionare provizorie pentru facultăţile, colegiile şi specializările care îndeplinesc standardele prevăzute în prezenta lege. (2) Modificarea structurii instituţiei de învăţământ superior în perioada de funcţionare provizorie se supune aceleiaşi proceduri de evaluare.  +  Articolul 6Procedura de acreditare se declanseaza după 2 ani de la data absolvirii primei promotii pentru facultăţile, colegiile şi specializările care îndeplinesc standardele prevăzute în prezenta lege. Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, împreună cu comisiile din subordine, întocmeşte un raport de evaluare, în baza căruia Guvernul elaborează proiectul de lege privind înfiinţarea instituţiei de învăţământ superior cu facultăţile, colegiile şi specializările propuse spre acreditare.  +  Articolul 7În cazul unui raport de evaluare negativ pentru toate facultăţile, colegiile şi specializările, prin hotărâre a Guvernului se retrage autorizaţia de funcţionare provizorie instituţiei respective.  +  Articolul 8Instituţia de învăţământ superior autorizata provizoriu are dreptul de a angaja şi promova prin concurs personal didactic, auxiliar şi administrativ, în condiţiile legii.  +  Articolul 9Facultăţile, colegiile şi specializările instituţiei de învăţământ superior se supun periodic, din 5 în 5 ani, evaluării academice de către Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare. În situaţia unui raport nefavorabil al acestuia, Ministerul Învăţământului avertizeaza instituţia de învăţământ superior cu privire la facultatea, colegiul sau specializarea în cauza şi, după un an, în baza unei noi evaluări cu rezultat negativ, prin ordin al ministrului învăţământului, se dispune încetarea şcolarizării în facultatea, colegiul sau specializarea în cauza, începând cu anul I.  +  Articolul 10 (1) În situaţia în care nici o facultate, nici un colegiu sau nici o specializare a unei instituţii de învăţământ superior nu mai îndeplineşte standardele corespunzătoare criteriilor de evaluare academica la care este supusă periodic, instituţia de învăţământ se desfiinţează prin lege. (2) Proiectul de lege privind desfiinţarea instituţiei de învăţământ superior se înaintează Parlamentului de către Guvern, la propunerea Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare.  +  Articolul 11 (1) Studenţii instituţiei de învăţământ superior de stat care îşi încetează activitatea pot să-şi continue studiile în cadru oricărei instituţii de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu, cu acordul instituţiei de învăţământ superior primitoare şi cu respectarea criteriilor şi condiţiilor stabilite de senatul universitar al acesteia. (2) Studenţii instituţiei de învăţământ superior particular care îşi încetează activitatea pot să-şi continue studiile în cadrul oricărei instituţii de învăţământ superior particular acreditate sau autorizate provizoriu, cu acordul instituţiei de învăţământ superior primitoare şi cu respectarea condiţiilor şi criteriilor stabilite de senatul universitar al acesteia.  +  Articolul 12Instituţiile de învăţământ superior în funcţiune la data de 22 decembrie 1989 sunt supuse numai procedurii de evaluare academica periodică, conform art. 9 din prezenta lege.  +  Articolul 13 (1) Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, precum şi ale comisiilor din subordine sunt prevăzute în bugetul propriu. (2) Instituţiile interesate în organizarea şi desfăşurarea unei activităţi de învăţământ superior achită la data depunerii cererii o taxa pentru fiecare faza a procedurii de acreditare pentru fiecare profil sau specializare, în cuantumul a zece salarii lunare brute de profesor universitar din învăţământul de stat, cu vechime maxima. Taxa se depune în contul Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare.  +  Articolul 14Examenul de licenţă sau, după caz, de absolvire, susţinut la instituţiile, facultăţile, colegiile şi specializările acreditate, se desfăşoară potrivit metodologiei aprobate de Ministerul Învăţământului.  +  Articolul 15Diplomele de licenţă sau, după caz, de absolvire eliberate de instituţiile de învăţământ superior pentru absolvenţii facultăţilor, colegiilor sau specializărilor acreditate sunt recunoscute de drept de către Ministerul Învăţământului.  +  Articolul 16Instituţiile de învăţământ superior pot organiza admiterea şi pot continua activitatea de învăţământ la specializările pentru care au obţinut autorizaţia de funcţionare provizorie sau acreditarea.  +  Articolul 17Au dreptul de organizare a doctoratului, a activităţii postuniversitare şi de perfecţionare numai instituţiile de învăţământ superior care îndeplinesc condiţiile stabilite prin Legea învăţământului.  +  Articolul 18Rapoartele Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, precum şi avizul ministrului învăţământului se aduc şi la cunoştinţa instituţiilor care solicită organizarea şi desfăşurarea unei activităţi de învăţământ superior.  +  Capitolul 2 Criterii şi standarde de evaluare academica şi acreditare  +  Articolul 19 (1) Procedura de evaluare academica şi acreditare se bazează pe un ansamblu de criterii generale şi standarde obligatorii. (2) Criteriile se referă la domeniile fundamentale de organizare şi funcţionare specifice instituţiilor de învăţământ superior: personal didactic, conţinut, baza materială, activitate de cercetare şi activitate financiară. (3) Standardele corespund fiecărui criteriu şi indica nivelurile minime obligatorii în procesul de evaluare şi acreditare. Aceste niveluri sunt diferenţiate pentru perioada funcţionarii provizorii sau pentru perioada ulterioară infiintarii prin lege.  +  Articolul 20 (1) Prin personal didactic, conform prezentei legi, se înţelege personalul care desfăşoară activităţi didactice în instituţia de învăţământ superior. (2) Personalul didactic trebuie să îndeplinească cerinţele legale pentru ocuparea posturilor didactice. (3) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie, instituţia trebuie să aibă la fiecare facultate, colegiu şi specializare cel puţin 70% din posturi, constituite conform normativelor legale, acoperite cu cadre didactice titularizate în învăţământul superior după normele legale, şi cel puţin 30% cadre didactice cu grad de profesor şi conferenţiar, angajate cu norma de baza sau cu statut de cadru didactic asociat. (4) Pentru obţinerea acreditării, instituţia de învăţământ superior trebuie să aibă la fiecare facultate, colegiu şi specializare cel puţin 50% cadre didactice cu norma de baza, titularizate în învăţământul superior după normele legale, iar dintre acestea, cel puţin 30% să fie profesori şi conferenţiari. (5) Pentru obţinerea acreditării, personalul de conducere al instituţiei de învăţământ superior (rector, prorector, decan, prodecan, secretar ştiinţific), precum şi şefii de catedra trebuie să fie cadre didactice cu norma de baza în instituţie şi să aibă gradul de profesor sau conferenţiar universitar titular.  +  Articolul 21 (1) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare şi pentru acreditare, planurile de învăţământ trebuie să cuprindă discipline obligatorii, opţionale şi facultative, corespunzător standardelor stabilite pe plan naţional. (2) Programele analitice ale disciplinelor de studiu trebuie să răspundă aceloraşi cerinţe ca şi planurile de învăţământ.  +  Articolul 22Formaţiunile de studiu (serii, grupe, subgrupe) trebuie să respecte normele legale.  +  Articolul 23 (1) Pentru obţinerea acreditării instituţiei de învăţământ superior, titularii de discipline au obligaţia de a fi elaborat cursuri şi alte lucrări necesare procesului de învăţământ. (2) Conducerea instituţiei de învăţământ superior are obligaţia de a asigura multiplicarea lucrărilor sus-menţionate în număr corespunzător şi de a le pune la dispoziţia studenţilor.  +  Articolul 24 (1) În vederea acreditării, primele trei serii de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior autorizate provizoriu susţin examenul de licenţă sau, după caz, de absolvire la facultăţile, respectiv colegiile stabilite de Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare. (2) Din comisiile de examinare nu pot face parte cadrele didactice care au desfăşurat activităţi la facultăţile sau colegiile de la care provin candidaţii ce urmează sa susţină examenul de licenţă sau de absolvire, în condiţiile prevăzute la alin. (1). (3) Diplomele de licenţă sau, după caz, de absolvire pentru cei care promovează examenele în condiţiile prevăzute la alin. (1) se eliberează de instituţia organizatoare. În aceste diplome se specifică obligatoriu instituţia care a asigurat şcolarizarea. Diplomele sunt recunoscute de Ministerul Învăţământului. (4) Pentru acreditare, pe lângă îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de lege, este necesar ca minimum 51% din totalul absolvenţilor fiecăreia dintre primele trei serii sa promoveze examenul de licenţă sau, după caz, de absolvire. (5) În cazul în care una dintre primele serii de absolvenţi nu îndeplineşte condiţia prevăzută la alin. (4), facultatea, colegiul sau specializarea pierde dreptul de şcolarizare pentru anul I, începând cu următorul an universitar. (6) În perioada de funcţionare provizorie, instituţia de învăţământ superior este obligată să respecte standardele care au stat la baza acordării autorizaţiei. În acest sens, Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, precum şi alte autorităţi publice abilitate prin lege efectuează controale anuale şi ori de cîte ori se considera necesar. În situaţia constatării neîndeplinirii condiţiilor prevăzute prin prezenta lege se aplică dispoziţiile alin. (5).  +  Articolul 25 (1) Baza materială a instituţiei de învăţământ superior trebuie să corespundă standardelor desfăşurării unui proces instructiv-educativ de calitate. (2) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie, instituţia trebuie să facă dovada ca dispune de: a) spaţii adecvate procesului de învăţământ în proprietate sau prin închiriere; b) laboratoare proprii sau închiriate, cu dotare corespunzătoare pentru un an în avans faţă de anul şcolarizat; c) biblioteca dotată cu sala de lectura şi fond de carte propriu, corespunzător conţinutului disciplinelor predate şi nivelului acestora. (3) Pentru obţinerea acreditării, instituţia de învăţământ superior trebuie să facă dovada ca în perioada de funcţionare provizorie a utilizat cel puţin 25% din venituri pentru investiţii în baza materială proprie. (4) După doua cicluri de şcolarizare ulterioare infiintarii prin lege, instituţia de învăţământ superior trebuie să facă dovada ca dispune în proprietate de cel puţin 50% din spaţiile de învăţământ şi ca, în toată perioada anterioară, a utilizat cel puţin 25% din venituri pentru investiţii în baza materială proprie.  +  Articolul 26Instituţiile care solicită autorizaţia de funcţionare provizorie sau acreditarea trebuie să dovedească faptul ca personalul didactic şi de cercetare propriu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică valorificate prin publicaţii, contracte, expertize, consultanţa sau prin alte modalităţi.  +  Articolul 27La evaluarea academica periodică a instituţiilor, facultăţilor, colegiilor şi specializărilor trebuie îndeplinite standardele stabilite pentru procesul de acreditare şi celelalte prevederi legale.  +  Capitolul 3 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 28Instituţiile cu activităţi de învăţământ superior înfiinţate după 22 decembrie 1989 sunt obligate să solicite autorizaţia de funcţionare provizorie în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 29Autorizarea provizorie şi acreditarea recunosc valabilitatea întregii activităţi desfăşurate de instituţiile de învăţământ superior până la data acordării acestora.  +  Articolul 30În înţelesul prezentei legi, filialele instituţiilor, facultăţilor, colegiilor sau specializărilor sunt considerate unităţi distincte. Acestea se supun separat procedurii de evaluare academica şi acreditare prevăzute în prezenta lege.  +  Articolul 31Denumirea de universitate poate fi folosită numai de instituţia de învăţământ superior autorizata sau acreditata.  +  Articolul 32 (1) Cadrul didactic cu funcţia de baza la o instituţie de învăţământ de stat sau particular poate efectua activităţi didactice prin asociere, indiferent de forma de angajare, la alte instituţii de învăţământ superior, până la cel mult echivalentul unei norme didactice stabilite în conformitate cu dispoziţiile legale. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi personalului didactic asociat instituţiilor de învăţământ superior, provenit din alte sectoare de activitate. (3) Cadrul didactic asociat are obligaţia de a face cunoscut, prin declaraţie scrisă, conducătorului instituţiei în care are funcţia de baza, precum şi rectorilor instituţiilor la care este asociat, numărul orelor didactice prestate prin asociere.  +  Articolul 33 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul propune Parlamentului constituirea Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare. (2) În termen de 30 de zile de la constituire, Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare stabileşte comisiile de evaluare din subordine şi numeşte membrii acestora. (3) În acelaşi interval, Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare elaborează regulamentele proprii de funcţionare.  +  Articolul 34 (1) Continuarea activităţii de învăţământ superior în alte condiţii decît cele prevăzute prin prezenta lege atrage după sine răspunderea legală a celor vinovaţi. (2) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare face publică lista cuprinzând facultăţile, colegiile şi specializările care nu au fost autorizate provizoriu sau acreditate. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 noiembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 noiembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DAN-------------