HOTĂRÂRE nr. 1.194 din 27 noiembrie 2001privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminarii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 12 decembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii, denumit în continuare Consiliul, constituit în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. (2) Consiliul are rolul de a implementa principiul egalităţii între cetăţeni, prevăzut în Constituţia României, în legislaţia interna în vigoare şi în documentele internaţionale la care România este parte. (3) În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul îşi desfăşoară activitatea în mod independent, fără ca aceasta să fie îngrădită sau influentata de către alte instituţii sau autorităţi publice.  +  Articolul 2 (1) Pentru îndeplinirea rolului prevăzut la art. 1 Consiliul exercita următoarele atribuţii: a) propune instituirea, în condiţiile legii, a unor acţiuni sau a unor măsuri speciale pentru protecţia persoanelor şi categoriilor defavorizate care fie se afla pe o poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea cetăţenilor datorită originii sociale ori unui handicap, fie se confrunta cu un comportament de respingere şi marginalizare atunci când acestea nu se bucura de egalitatea sanselor; b) propune Guvernului proiecte de acte normative în domeniul sau de activitate; c) avizează proiectele de acte normative care au ca obiect exercitarea drepturilor şi a libertăţilor, în condiţii de egalitate şi nediscriminare; d) colaborează cu autorităţile publice competente în vederea armonizării legislaţiei interne cu normele internaţionale în materia nediscriminarii; e) colaborează cu autorităţile publice, persoanele juridice şi persoanele fizice pentru asigurarea prevenirii, sanctionarii şi eliminării tuturor formelor de discriminare; f) urmăreşte aplicarea şi respectarea, de către autorităţile publice, persoanele juridice şi persoanele fizice, a dispoziţiilor normative ce privesc prevenirea, sancţionarea şi eliminarea tuturor formelor de discriminare; g) primeşte petiţii şi sesizări privind încălcarea dispoziţiilor normative referitoare la principiul egalităţii şi nediscriminarii, de la persoane fizice, organizaţii neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului, alte persoane juridice, instituţii publice, le analizează, adopta măsurile corespunzătoare şi comunică răspunsul în termenul prevăzut de lege; h) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului; i) elaborează studii şi cercetări privind respectarea principiului egalităţii şi nediscriminarii, pe care le prezintă Guvernului şi le da publicităţii; j) editează publicaţii în materie; k) constata şi sancţionează contravenţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000; l) colaborează cu organizaţiile similare şi cu organizaţii neguvernamentale din domeniul drepturilor omului, din alte state, precum şi cu organizaţiile internaţionale în materie. (2) Consiliul exercita orice alte atribuţii stabilite de Guvern sau de Parlament, prin acte normative, în vederea prevenirii, sanctionarii şi eliminării tuturor formelor de discriminare.  +  Articolul 3 (1) Consiliul este condus de Colegiul director, organ deliberativ. (2) Colegiul director este compus din preşedinte şi 6 membri.  +  Articolul 4 (1) Preşedintele este numit şi eliberat din funcţie prin decizia primului-ministru, din rândul membrilor Colegiului director, propuşi conform art. 5 alin. (2), (3) şi (4). Preşedintele Colegiului director are rang de secretar de stat şi este salarizat potrivit pct. 1 din anexa nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică. (2) Preşedintele Colegiului director reprezintă Consiliul în relaţiile cu terţii. (3) Preşedintele Colegiului director este ordonator principal de credite. (4) În cazul absentei sau imposibilităţii temporare de a exercita atribuţiile, preşedintele Colegiului director desemnează un membru în calitate de înlocuitor.  +  Articolul 5 (1) Membrii Colegiului director sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizia primului-ministru şi sunt asimilaţi, din punct de vedere al salarizarii, directorului general din ministere. (2) În vederea numirii membrilor Colegiului director Ministerul Informaţiilor Publice, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Justiţiei, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul de Interne prezintă primului-ministru câte trei propuneri, cu respectarea prevederilor alin. (4). (3) Primul-ministru va numi câte un membru din rândul celor trei propuşi de către fiecare dintre autorităţile publice prevăzute la alin. (2). (4) Poate fi numit membru al Colegiului director orice cetăţean român care îndeplineşte următoarele condiţii: a) este numai cetăţean român cu domiciliul în România şi are capacitate de exerciţiu a drepturilor; b) este licenţiat în drept; c) nu are antecedente penale şi se bucura de o buna reputaţie; d) cunoaşte limba română. (5) La numirea membrilor Colegiului director se va avea în vedere şi prezenta unor persoane aparţinând minorităţilor naţionale sau categoriilor defavorizate. (6) După numire membrii Colegiului director nu mai reprezintă autorităţile publice care au formulat propunerile privind numirea lor în funcţie. (7) Membrii Colegiului director sunt numiţi pentru un mandat de 7 ani, care poate fi înnoit o singură dată. (8) Atribuţiile membrilor Colegiului director sunt stabilite prin regulament adoptat de Colegiul director.  +  Articolul 6 (1) Membrii Colegiului director pot fi eliberaţi din funcţie de către primul-ministru numai în următoarele cazuri: a) demisie; b) expirarea mandatului; c) incapacitate de muncă, potrivit legii; d) dacă a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală; e) dacă nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (4). (2) În situaţia în care împotriva unui membru al Colegiului director se pune în mişcare acţiunea penală, acesta se considera suspendat de drept din funcţie până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. În acest caz primul-ministru emite o decizie prin care se ia act de suspendarea membrului respectiv. Decizia se comunică de îndată persoanei în cauza. Dacă se constata nevinovatia membrului, suspendarea sa din funcţie încetează, acesta fiind repus în toate drepturile avute anterior suspendării, şi i se vor achită drepturile băneşti de care a fost lipsit. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d) calitatea de membru încetează de drept pe data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.  +  Articolul 7 (1) Colegiul director lucrează valabil în prezenta a cel puţin 4 membri. (2) Colegiul director adopta hotărâri, instrucţiuni şi regulamente cu votul favorabil a cel puţin 4 membri. (3) Preşedintele Colegiului director emite ordine cu caracter individual. (4) Instrucţiunile şi regulamentele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8 (1) Structura organizatorică a aparatului propriu al Consiliului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Consiliului este de 50. (3) Pentru anul 2002 numărul maxim de posturi finanţat este de 30. (4) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabileşte prin regulament adoptat de Colegiul director.  +  Articolul 9 (1) Personalul de specialitate al Consiliului are calitatea de funcţionar public, este salarizat potrivit Legii nr. 40/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cap. I din anexa nr. I la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, şi îndeplineşte o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat. (2) Membrii Consiliului pot delega personalului de specialitate al Consiliului calitatea de agent constatator şi de organ care aplica sancţiunile pentru contravenţiile stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, având competentele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Articolul 10Cheltuielile curente şi de capital necesare funcţionarii Consiliului se suporta integral de la bugetul de stat.  +  Articolul 11În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Guvernul va asigura spaţiul necesar pentru sediul Consiliului.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul informaţiilor publice,Vasile DincuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sarbu  +  Anexa 1    Numărul total de posturi = 50┌───────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ COLEGIUL DIRECTOR │ ┌───────────────────┐│ ├──┤Corpul de inspecţie││ Preşedinte │ └───────────────────┘│ │ ┌────────────────────┐│ ├─┤Serviciul contencios││ Cabinet demnitar │ └────────────────────┘│ │ ┌────────────────────┐│ ├─┤ Biroul audit intern││ Membru Membru Membru Membru Membru Membru │ └────────────────────┘└─────────┬──────────────────────┬────────────────┬─────┘          │ │ │┌─────────┴──────────┐┌──────────┴────────┐┌──────┴──────┐│ Direcţia politici ││Direcţia asigurarea││ Serviciul ││afirmative şi studii││ respectării ││ economic ││ ││ nediscriminarii ││ şi ││ ││ ││administrativ│└────────────────────┘└───────────────────┘└─────────────┘-------------