HOTĂRÂRE nr. 1.188 din 27 noiembrie 2001pentru aprobarea Normelor metodologice privind recalcularea pensiilor militare de stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 7 decembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice privind recalcularea pensiilor militare de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Ioan Mircea PascuMinistru de interne,Ioan RusMinistrul justiţiei,Rodica Mihaela Stanoiup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian Sarbu  +  Anexa 1 NORME METODOLOGICEprivind recalcularea pensiilor militare de stat  +  Articolul 1Pensiile militare de stat stabilite conform legislaţiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, denumita în continuare lege, se recalculează, în baza art. 79 din lege, potrivit prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 2Recalcularea pensiilor militare de stat se efectuează pe baza următoarelor elemente: a) solda lunară bruta, în vigoare la data aplicării legii, corespunzătoare funcţiei maxime a gradului militar avut la data trecerii în rezerva; b) vechimea totală în serviciu avută la data recalcularii; c) gradul de invaliditate şi cauza invaliditatii; d) numărul de urmaşi înscrişi la pensie.  +  Articolul 3Solda lunară bruta ca baza pentru efectuarea recalcularii pensiilor militare de stat se determina potrivit Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza următoarelor date: a) solda de grad corespunzătoare ultimului grad militar avut la data trecerii în rezerva; b) solda de funcţie la maximum prevăzută pentru gradul militar avut la data trecerii în rezerva; c) gradatiile acordate în raport cu gradul militar avut la data trecerii în rezerva, după cum urmează:
         
    -militar angajat pe bază de contractgradaţia I;
    -sublocotenent, aspirantgradaţia a II-a;
    -locotenent, maistru militar clasa a IV-a, sergent-majorgradaţia a III-a;
    -căpitan, maistru militar clasa a III-a, plutoniergradaţia a IV-a;
    -maior, locotenent-comandor, maistru militar clasa a II-a, plutonier-majorgradaţia a V-a;
    -locotenent-colonel, căpitan-comandor, maistru militar clasa I, plutonier adjutantgradaţia a VI-a;
    -colonel, comandor, general, maistru militar principal, plutonier adjutant-şefgradaţia a VII-a;
  d) indemnizaţia de dispozitiv.
   +  Articolul 4Vechimea în serviciu pentru recalcularea pensiilor militare de stat este cea rezultată din dosarul de pensionare, stabilită în ultima decizie de pensie.  +  Articolul 5Cuantumul pensiei de serviciu pentru limita de vârsta, al pensiei anticipate şi al pensiei anticipate parţial se determina prin aplicarea procentelor prevăzute la art. 22 lit. a), la art. 24 şi 25 din lege, iar cuantumul pensiei de invaliditate, prin aplicarea procentelor prevăzute la art. 33 din lege asupra bazei de calcul stabilite potrivit art. 3.  +  Articolul 6Gradul de invaliditate şi legătură cauzala a invaliditatii cu serviciul militar sunt cele stabilite în ultimul certificat - decizie medicală din dosarul de pensie.  +  Articolul 7Pensiile de urmaş se recalculează în raport cu pensia militară de stat a persoanei decedate sau cu pensia la care ar fi avut dreptul sustinatorul decedat şi cu numărul de urmaşi înscrişi la pensie.  +  Articolul 8 (1) Cuantumul pensiei militare de stat, recalculata potrivit prezentelor norme metodologice, împreună cu sporul prevăzut la art. 11 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, nu poate fi mai mare decât baza de calcul folosită la recalcularea pensiei. (2) Dacă în urma recalcularii rezultă o pensie de baza mai mica decât pensia avută, se va menţine cuantumul în plata al pensiei.  +  Articolul 9Recalcularea pensiilor militare de stat se efectuează de către organele de pensii ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Roman de Informaţii, pentru pensionării din evidenta.-----------