LEGE Nr. 81 din 20 noiembrie 1993privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetatiei forestiere din afară fondului forestier situate pe terenurile proprietate publică şi privată şi economiei vinatului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 29 noiembrie 1993  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Pagubele cauzate prin taierea, scoaterea din rădăcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puietilor sau lastarilor, produse fondului forestier, vegetatiei forestiere din afară fondului forestier situate pe terenurile proprietate publică şi privată, în cazul în care prejudiciul este produs prin fapte care constituie contravenţii sau infracţiuni, se evalueaza în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege.  +  Articolul 2Pagubele cauzate prin taierea, scoaterea din rădăcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puietilor sau lastarilor, în cazul în care răspunderea materială se stabileşte în conformitate cu prevederile Codului muncii, se evalueaza în condiţiile prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta lege. În cazul în care se dovedeşte ca pagubele s-au produs cu stirea sau cu acordul personalului silvic însărcinat cu paza şi gestionarea fondului forestier, evaluarea prejudiciilor se va face potrivit prevederilor anexei nr. 1 din lege.  +  Articolul 3În cazul unor pagube produse în păduri de interes ştiinţific şi de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier, determinate ca atare prin amenajamente silvice, delimitate corespunzător, în care sunt interzise taierile de arbori, valoarea despăgubirilor stabilite pe baza anexei nr. 1 din lege se majorează de 5 ori. În perdelele forestiere sunt admise taierile silvo - culturale de îngrijire şi regenerare stabilite pe baza normelor tehnice specifice.  +  Articolul 4Cuantumul despăgubirilor pentru acoperirea pagubelor cauzate economiei vinatului prin faptele ilicite prevăzute la art. 32 şi 34 din Legea nr. 26/1976 privind economia vinatului şi vânătoarea se stabileşte potrivit anexei nr. 3 la prezenta lege. În cazul pagubelor produse economiei vinatului din crescatorii, tarcuri şi parcuri, cuantumul despăgubirilor stabilit potrivit anexei nr. 3 se majorează de 5 ori.  +  Articolul 5Limita valorică a pagubei, în funcţie de care faptele prevăzute la art. 30 şi 31 alin. 1 din Legea nr. 2/1987 privind conservarea, protejarea şi dezvoltarea pădurilor, exploatarea lor raţională, economică şi menţinerea echilibrului ecologic constituie infracţiuni, rezultă din majorarea de 5 ori a preţului mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior la data constatării. Acest preţ se stabileşte de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 6Despăgubirile determinate potrivit art. 1-4 pentru acoperirea pagubelor produse fondului forestier, vegetatiei forestiere din afară fondului forestier de pe terenurile administrate de Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva", vegetatiei forestiere din proprietatea privată şi economiei vinatului se încasează, prin subunitatile "Romsilva" - R.A., de către Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, de asociaţiile membre ale A.G.V.P.S. sau de ceilalţi proprietari şi prin intermediul organelor teritoriale ale Ministerului Finanţelor, după caz, şi se utilizează pentru cultura şi refacerea pădurilor şi a fondurilor de vinatoare. Urmărirea încasării despăgubirilor se face astfel: a) de subunitatile Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva", de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, de asociaţiile membre ale A.G.V.P.S., când făptuitorul accepta plata despăgubirii, în termen de 48 de ore de la constatare; b) de organele fiscale ale direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, dispoziţiilor legale privind executarea silită, în situaţia în care făptuitorul refuza plata potrivit dispoziţiei de la lit. a). Pagubele produse fondului forestier de pe terenurile proprietate privată, prin taierea, scoaterea din rădăcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puietilor sau lastarilor, se stabilesc la cererea proprietarilor de către subunitatile Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva". Actul de constatare prevăzut la alin. 3 serveşte la obţinerea titlului executoriu, în condiţiile legii. Organele fiscale vor trece la executarea silită şi vor vira subunitatilor silvice, Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice, asociaţiilor membre ale A.G.V.P.S. sau proprietarilor privati, după caz, valoarea despăgubirilor respective, la care se adauga cheltuielile de executare.  +  Articolul 7Pagubele produse de către animalele de vinat deţinătorilor de terenuri agricole se stabilesc, în condiţiile legii, la cererea acestora, de către reprezentanţii administraţiei locale împreună cu împuternicitul fondului de vinatoare şi partea pagubita şi se suporta de către deţinătorii acestor fonduri. Despăgubirile vor fi plătite deţinătorilor terenurilor respective, în cel mult 2 luni de la data obţinerii titlului executoriu. În caz de neplata la termen, organele competente vor proceda conform ultimului alineat al art. 6. În cazul neprezentarii împuternicitului fondului de vinatoare în termen de 48 de ore de la anunţarea sa, constatarea se va putea face numai de către reprezentantul administraţiei locale, partea pagubita şi doi martori neutri.  +  Articolul 8Guvernul va actualiza, în raport cu evoluţia preţurilor, valoarea despăgubirilor prevăzute în anexele la prezenta lege.  +  Articolul 9Ordonanţa Guvernului nr. 2/1992 privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetatiei forestiere din afară fondului forestier situate pe terenurile proprietate publică şi economiei vinatului, Ordonanţa Guvernului nr. 27/1993 privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetatiei forestiere de pe terenurile proprietate publică situate în afară fondului forestier, precum şi economiei vinatului, cît şi orice prevederi contrare prezentei legi se abroga. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 noiembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 noiembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN  +  Anexa 1 EVALUAREApagubelor cauzate prin taierea, scoaterea din rădăcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puietilor sau lastarilor, în cazul în care prejudiciul este produs prin fapte care, potrivit legii, constituie contravenţii sau infracţiuni  +  Capitolul A Arbori
             
    Nr. crt.Diametrul măsurat la cioată (1) - cm -Coeficienţi pentru calculul prejudiciilor (K1)
    RăşinoaseCvercinee, paltin, frasin, cireşAlte foioase
    1.2,1- 4 (3)0,200,300,20
    2.4,1- 80,300,500,30
    3.8,1-120,500,900,40
    4.12,1-160,701,100,50
    5.16,1-200,801,300,70
    6.20,1-241,001,750,80
    7.24,1-281,703,001,10
    8.28,1-322,804,502,20
    9.32,1-364,158,553,60
    10.36,1-405,4512,255,35
    11.40,1-447,0016,557,20
    12.44,1-488,9521,359,20
    13.48,1-5211,5026,9011,55
    14.52,1-5613,9035,0015,40
    15.56,1-6016,5042,6520,65
    16.60,1-6419,4051,3025,70
    17.64,1-6822,0559,7031,55
    18.68,1-7224,3068,8537,65
    19.72,1-7626,0078,0043,60
    20.76,1-8028,2088,5049,40
    21.Peste 8029,8098,3055,85
  PRECIZĂRI PRIVIND STABILIREA PAGUBELOR PENTRU ARBORI (1) Diametrul cioatei se măsoară la distanta de maximum 0,30 m de la sol, indiferent de înălţimea acesteia. (2) Valoarea pagubei pentru un arbore se calculează prin înmulţirea coeficientului K1 din tabel, corespunzător diametrului măsurat la cioata, cu preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior, în vigoare la data constatării. (3) Valoarea pagubelor pentru exemplarele cu diametrul măsurat la cioata sub 2 cm se calculează potrivit prevederilor din cap. B "Puieţi şi lastari". NOTĂ: - Valoarea pagubelor se diminuează cu valoarea materialului lemnos recuperat de către unitatea prejudiciata, calculată cu preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior în vigoare la data constatării pagubei. - Evaluarea pagubelor priveşte arborii, indiferent de starea fiziologica a acestora, pe picior sau doboriti de fenomene naturale ori de alte persoane decît cele care au cauzat paguba.
   +  Capitolul B Puieţi şi lastari
         
    Nr. crt.Specificaţiilei/buc.
      a) Puieţi forestieri de talie mică, nerepicaţi  
    1.Răşinoase din solarii11
    2.Brad, duglas şi larice din pepiniere26
    3.Alte răşinoase din pepiniere18
    4.Plop euramerican de 1 an, din pepiniere66
    5.Plop euramerican de 2 ani, din pepiniere132
    6.Plop alb din pepiniere40
    7.Nuc din pepiniere40
    8.Stejari din pepiniere:  
      - de 1 an21
      - de 2 ani26
    9.Alte specii de foioase din pepiniere:  
      - principale de amestec de 1 an16
      - principale de amestec de 2 ani21
      - ajutor, arbuşti de 1 an11
      - ajutor, arbuşti de 2 ani18
      b) Puieţi de răşinoase repicaţi
    10.Brad, molid37
    11.Duglas, larice42
      c) Puieţi de talie mare şi pentru plantaje
    12.Molid, brad1.451
    13.Alte răşinoase792
    14.Cvercinee660
    15.Alte specii de foioase520
      d) Puieţi din plantaţii sau regenerări naturale (se ia în calcul un puiet sau lăstar la m2)
    16.Răşinoase158
    17.Stejari264
    18.Plop euramerican396
    19.Alte specii de foioase:  
      - fag şi alte specii principale de bază211
      - principale de amestec158
      - ajutor, arbuşti92
      e) Lăstari
    20.Cvercinee185
    21.Fag132
    22.Alte specii de foioase79
             
      f) Pomi de iarnă
        Categorii de diametre/cm
    2,1-44,1-88,1-12
    23.Brad, duglas3.1674.2225.278
    24.Molid2.1112.9034.222
  PRECIZĂRI PENTRU EVALUAREA PAGUBELOR PRODUSE LA PUIEŢI ŞI LASTARI- La categoria pomi de iarna se considera ca s-au produs pagube în următoarele situaţii: când taierile ilegale s-au efectuat în tot cursul anului în culturile speciale care au aceasta destinaţie sau în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie în restul arboretelor de rasinoase. - În situaţia în care preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior se modifica, valoarea pagubei produse puietilor şi lastarilor se modifica, de asemenea, prin multiplicarea acesteia cu un coeficient rezultat din raportul dintre noul preţ mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior şi cel avut în vedere la data stabilirii valorilor din prezenta anexa (2.850 lei/metru cub la 1.09.1993).
   +  Anexa 2 EVALUAREApagubelor produse prin taierea, scoaterea din rădăcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puietilor sau lastarilor, în cazul în care răspunderea materială se stabileşte în conformitate cu prevederile Codului muncii  +  Capitolul A Arbori
             
    Nr. crt.Diametrul măsurat la cioată (1) - cm -Coeficienţi pentru calculul prejudiciilor (K2)
    RăşinoaseCvercinee, paltin, frasin, cireşAlte foioase
    1.2,1- 4 (3)0,050,100,05
    2.4,1- 80,100,150,10
    3.8,1-120,150,250,10
    4.12,1-160,200,300,15
    5.16,1-200,250,400,20
    6.20,1-240,300,550,25
    7.24,1-280,500,900,35
    8.28,1-320,851,250,65
    9.32,1-361,252,551,10
    10.36,1-401,653,701,60
    11.40,1-442,104,952,15
    12.44,1-482,706,402,75
    13.48,1-523,458,053,45
    14.52,1-564,2010,054,65
    15.56,1-605,0012,806,20
    16.60,1-645,8015,407,70
    17.64,1-686,6017,909,45
    18.68,1-727,3020,6511,30
    19.72,1-767,8023,4013,05
    20.76,1-808,4526,5514,85
    21.Peste 809,0029,5016,75
  PRECIZĂRI PRIVIND STABILIREA PAGUBELOR PENTRU ARBORI (1) Diametrul cioatei se măsoară la distanta de maximum 0,30 m de la sol, indiferent de înălţimea acesteia. (2) Valoarea pagubei pentru un arbore se calculează prin înmulţirea coeficientului K2 din tabel, corespunzător diametrului măsurat la cioata, cu preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior în vigoare la data constatării. (3) Valoarea pagubelor pentru exemplarele subtiri - până la 2 cm inclusiv - se calculează potrivit prevederilor din cap. B "Puieţi şi lastari". NOTĂ: - Valoarea pagubelor se diminuează cu valoarea materialului lemnos recuperat de către unitatea prejudiciata, calculată cu preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior, în vigoare la data constatării pagubelor. - Evaluarea pagubelor priveşte arborii, indiferent de starea fiziologica a acestora, pe picior sau doboriti de fenomene naturale ori de alte persoane decît cele care au provocat paguba.
   +  Capitolul B Puieţi şi lastari
         
    Nr. crt.Specificaţiilei/buc.
      a) Puieţi forestieri de talie mică, nerepicaţi
    1.Răşinoase din solarii3
    2.Brad, duglas şi larice din pepiniere13
    3.Alte răşinoase din pepiniere8
    4.Plop euramerican de 1 an din pepiniere32
    5.Plop euramerican de 2 ani din pepiniere53
    6.Plop alb din pepiniere18
    7.Nuc din pepiniere16
    8.Stejari din pepiniere:  
      - de 1 an11
      - de 2 ani16
    9.Alte specii de foioase din pepiniere:  
      - principale de amestec de 1 an8
      - principale de amestec de 2 ani11
      - ajutor, arbuşti de 1 an5
      - ajutor, arbuşti de 2 ani8
      b) Puieţi de răşinoase repicaţi
    10.Brad, molid16
    11.Duglas, larice18
      c) Puieţi de talie mare şi pentru plantaje
    12.Molid, brad792
    13.Alte răşinoase396
    14.Cvercinee422
    15.Alte specii de foioase264
      d) Puieţi din plantaţii şi regenerări naturale (se ia în calcul un puiet sau lăstar la m2)
    16.Răşinoase79
    17.Stejari185
    18.Plop euramerican211
    19.Alte specii de foioase:  
      - fag şi alte specii principale de bază132
      - principale de amestec79
      - ajutor, arbuşti40
      e) Lăstari
    20.Cvercinee92
    21.Fag66
    22.Alte specii de foioase40
             
      f) Pomi de iarnă
        Categorii de diametre/cm
    2,1-44,1-88,1-12
    23.Brad, duglas3.1674.2225.278
    24.Molid2.1112.9034.222
  PRECIZĂRI PENTRU EVALUAREA PAGUBELOR PRODUSE LA PUIEŢI ŞI LASTARI- La categoria pomi de iarna se considera ca s-au produs pagube în următoarele situaţii: când taierile ilegale s-au efectuat în tot cursul anului în culturile speciale care au aceasta destinaţie sau în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie în restul arboretelor de rasinoase. - În situaţia în care preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior se modifica, valoarea pagubelor produse puietilor şi lastarilor se modifica, de asemenea, prin multiplicarea acestora cu un coeficient rezultat din raportul dintre noul preţ mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior şi cel avut în vedere la data stabilirii valorilor din prezenta anexa (2.850 lei/metru cub la 1.09.1993).
   +  Anexa 3 TARIFEpentru stabilirea cuantumului despăgubirilor în cazul pagubelor cauzate economiei vinatului prin fapte ilicite
           
    Nr. crt.Denumirea speciei de vânatTarif (lei/buc.)
    În perioada de vânătoareÎn perioada interzisă a se vâna
      I. Animale a căror vânare este permisă potrivit legii
      A. Mamifere
    1.Bizami20.000-
    2.Capre negre105.000210.000
    3.Căpriori80.000160.000
    4.Cerbi comuni300.000600.000
    5.Cerbi lopătari150.000300.000
    6.Câini enoţi20.000-
    7.Dihori20.000-
    8.Iepuri comuni20.00040.000
    9.Iepuri de vizuină20.00040.000
    10.Jderi90.000180.000
    11.Lupi120.000-
    12.Marmote60.000120.000
    13.Mistreţi150.000300.000
    14.Mufloni150.000300.000
    15.Nevăstuici20.000-
    16.Pisici sălbatice40.000-
    17.Râşi90.000180.000
    18.Şacali30.00060.000
    19.Urşi400.000800.000
    20.Viezuri20.00040.000
    21.Vulpi60.000-
      B. Păsări
    1.Becaţine3.0006.000
    2.Cârstei de baltă3.0006.000
    3.Cocoşari3.0006.000
    4.Cocoşi de munte40.00080.000
    5.Corcodei mari5.00010.000
    6.Cormorani mari5.00010.000
    7.Culici, cu excepţia celor interzişi a se vâna3.0006.000
    8.Duble3.0006.000
    9.Fazani10.00020.000
    10.Fierăstraşi mari4.5009.000
    11.Găinuşe de baltă3.0006.000
    12.Gâşte sălbatice, cu excepţia celor interzise a se vâna10.00020.000
    13.Grauri3.0006.000
    14.Guguştiuci3.0006.000
    15.Ierunci4.5009.000
    16.Lişiţe3.0006.000
    17.Nagâţi3.0006.000
    18.Porumbei sălbatici3.0006.000
    19.Potârnichi6.60013.200
    20.Prepeliţe4.0008.000
    21.Raţe sălbatice, cu excepţia celor interzise a se vâna5.00010.000
    22.Sitari3.0006.000
    23.Sturzi3.0006.000
    24.Turturele3.0006.000
    Nr. crt.Denumirea speciei de vânatTarif (lei/buc.)
      II. Animale sălbatice a căror vânare este interzisă în tot cursul anului
      A. Mamifere
    1.Elani1.200.000
    2.Nutrii30.000
    3.Nurci80.000
    4.Veveriţe15.000
    5.Vidre80.000
    6.Zimbri1.500.000
      B. Păsări
    1.Acvile100.000
    2.Berze50.000
    3.Bufniţe50.000
    4.Călifari80.000
    5.Cârstei de câmpie30.000
    6.Ciocîntorşi30.000
    7.Ciufi40.000
    8.Cocori70.000
    9.Cocoşi de mesteacăn150.000
    10.Corbi50.000
    11.Corcodei, cu excepţia corcodelului mare60.000
    12.Cormorani mici60.000
    13.Cucuvele40.000
    14.Culici cu cioc subţire30.000
    15.Dropii1.000.000
    16.Egrete80.000
    17.Fierăstraşi mici50.000
    18.Fluierari30.000
    19.Fundaci40.000
    20.Găi50.000
    21.Gărliţe mici80.000
    22.Gâşte cu gât roşu100.000
    23.Gâşte cu obraz alb100.000
    24.Huhurezi40.000
    25.Lebede200.000
    26.Lopătari200.000
    27.Pelicani100.000
    28.Piciorongi40.000
    29.Raţe marmorate50.000
    30.Raţe cu obraz alb50.000
    31.Spârcaci1.000.000
    32.Stârci80.000
    33.Strigi40.000
    34.Şoimi40.000
    35.Şorecari40.000
    36.Ţigănuşi40.000
    37.Ulii40.000
    38.Vinderei40.000
    39.Vulturi120.000
  -------------