LEGE nr. 655 din 20 noiembrie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 243 din 28 noiembrie 2000 privind protecţia atmosferei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop stabilirea cadrului juridic privind prevenirea, eliminarea, limitarea deteriorării şi ameliorarea calităţii atmosferei, în scopul evitării efectelor negative asupra sănătăţii omului şi mediului, asigurându-se astfel alinierea la normele juridice internaţionale şi la reglementările comunitare."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Regimul juridic al protecţiei atmosferei are la baza respectarea principiului de abordare integrată a protecţiei mediului."3. La articolul 3 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:"c) adoptarea măsurilor necesare pentru limitarea până la eliminare a efectelor negative asupra mediului, inclusiv în context transfrontier;"4. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Strategia naţionala privind protecţia atmosferei se adoptă prin hotărâre a Guvernului."5. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Strategia se reactualizează periodic de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi se adoptă prin hotărâre a Guvernului."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Semnificatia unor termeni specifici utilizaţi în ordonanţa este definită potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."7. Titlul capitolului II şi titlul secţiunii 1 vor avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIAtribuţii şi responsabilităţi în domeniul protecţiei atmosfereiSecțiunea 1 Atribuții și responsabilități ale autorităților centrale și teritoriale pentru protecția mediului"8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, care este cea mai înaltă autoritate de decizie şi control în domeniul protecţiei atmosferei, are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) elaborează şi promovează strategia naţionala în domeniul protecţiei atmosferei şi controlează aplicarea Planului naţional de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei, ca parte integrantă a strategiei şi politicilor naţionale de protecţie a mediului; b) coordonează şi controlează respectarea şi punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a celorlalte acte normative de punere în aplicare a acesteia, în toate sectoarele de activitate; c) elaborează, avizează, promovează şi, după caz, aproba actele normative, precum şi măsurile necesare pentru aplicarea unitară pe teritoriul României a prevederilor privind protecţia atmosferei, stabilite prin legislaţia Uniunii Europene şi prin convenţiile internaţionale privind protecţia atmosferei la care România este parte; d) coordonează Sistemul naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului, care include Sistemul naţional de monitorizare a calităţii aerului şi Sistemul naţional de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici; e) coordonează elaborarea şi reactualizarea normelor şi reglementărilor privind calitatea aerului; f) coordonează elaborarea şi reactualizarea normelor şi reglementărilor privind emisiile de poluanti în atmosfera; g) coordonează la nivel naţional participarea la programele Uniunii Europene de asigurare a calităţii datelor; h) aproba metodologiile pentru evaluarea calităţii aerului şi a emisiilor de poluanti în atmosfera, coordonează şi controlează aplicarea acestora; i) aproba metodologiile de determinare a concentratiilor poluantilor în aerul înconjurător, incluzând metode, echipamente, reţele şi laboratoare; j) stabileşte, prin instituţii specializate, metode pentru asigurarea acuratetei măsurătorilor şi pentru verificarea menţinerii acesteia în acord cu standardele europene şi internaţionale privind asigurarea calităţii; k) evalueaza calitatea aerului înconjurător şi dispune luarea de măsuri pentru ameliorarea şi menţinerea acesteia, după caz, prin intermediul organelor sale descentralizate şi al instituţiilor specializate; l) coordonează programele de asigurare a calităţii datelor privind calitatea aerului înconjurător, provenite din Sistemul naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului; m) asigura accesul publicului la informaţiile privind calitatea atmosferei, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; n) raportează datele în conformitate cu prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi cu prevederile convenţiilor internaţionale privind protecţia atmosferei la care România este parte."9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului au următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) controlează modul de aplicare şi de respectare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a actelor normative în vigoare din acest domeniu la nivel teritorial; b) elaborează planuri şi programe de gestionare a calităţii aerului la nivel teritorial, acolo unde este necesar, şi asigura integrarea acestora în planul local de acţiune pentru protecţia mediului, în colaborare cu serviciile descentralizate ale celorlalte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii specializate şi cu titularii de activitate; c) controlează punerea în aplicare a planurilor şi a programelor de gestionare a calităţii aerului la nivel teritorial; d) întocmesc inventarul emisiilor de poluanti în atmosfera la nivel teritorial; e) urmăresc şi analizează aplicarea planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului la nivel teritorial şi elaborează rapoarte anuale; f) colaborează cu organismele guvernamentale abilitate care avizează importul-exportul produselor, bunurilor şi al altor materiale cu regim special de comercializare care pot afecta calitatea atmosferei, în conformitate cu legislaţia naţionala şi cu convenţiile internaţionale la care România este parte; g) aplica sancţiunile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; h) participa la derularea activităţilor din cadrul Sistemului naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului; i) informează operativ autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, alte autorităţi centrale şi locale, potrivit atribuţiilor şi competentelor acestora, în cazul producerii unor evenimente deosebite cu impact asupra calităţii aerului şi care aduc prejudicii sănătăţii umane; j) pun la dispoziţie autorităţilor teritoriale pentru sănătate, agricultura şi alimentaţie, lucrări publice, administraţiei publice locale informaţiile necesare în activitatea de elaborare şi punere în aplicare a strategiilor sectoriale legate de calitatea atmosferei; k) informează populaţia şi autorităţile locale în cazul depăşirii pragurilor de alerta; l) asigura informarea curenta a populaţiei şi a autorităţilor locale cu privire la calitatea aerului; m) urmăresc aplicarea la nivel teritorial a programelor şi măsurilor pentru respectarea convenţiilor şi a acordurilor internaţionale la care România este parte."10. La articolul 9 alineatul (1), literele c), e), f) şi g) vor avea următorul cuprins:"c) participa la elaborarea şi reactualizarea normelor şi reglementărilor privind calitatea aerului;............................................................ e) participa la derularea activităţilor din cadrul Sistemului naţional de monitorizare a calităţii aerului; f) prelucreaza şi interpretează datele de poluare atmosferica provenite din Sistemul naţional de monitorizare a calităţii aerului în relaţie cu starea de sănătate; elaborează rapoarte periodice; g) comunică autorităţilor publice centrale sau locale interesate şi populaţiei riscurile pentru sănătatea colectivităţilor umane produse de poluarea atmosferei;"11. La articolul 10, litera f) va avea următorul cuprins:"f) colaborează la elaborarea şi reactualizarea normelor şi reglementărilor privind emisiile de poluanti în atmosfera;"12. La articolul 10, după litera f) se introduc literele g) şi h) cu următorul cuprins:"g) participa la derularea activităţilor din cadrul Sistemului naţional de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici; h) exercita funcţii de reglementare şi control privind proiectarea, construirea şi operarea mijloacelor de transport care pot afecta calitatea aerului înconjurător."13. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Autoritatea publică centrala pentru industrie are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) elaborează strategiile sectoriale pentru activităţile industriale, luând în considerare impactul asupra calităţii atmosferei şi mediului; b) elaborează, prin instituţii specializate, norme privind calitatea combustibililor şi norme privind manipularea acestora; c) colaborează la elaborarea şi la reactualizarea normelor şi reglementărilor privind emisiile de poluanti în atmosfera; d) coordonează programele de reducere a emisiilor de poluanti în atmosfera; e) promovează şi coordonează aplicarea reglementărilor specifice privind emisiile de poluanti în atmosfera pentru activităţi industriale cu impact major asupra calităţii aerului; f) asigura punerea în aplicare a strategiilor sectoriale prin Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului Secţiunea privind protecţia atmosferei; g) colaborează cu autoritatea naţionala în domeniu în vederea standardizarii şi omologării produselor şi instalaţiilor, în acord cu reglementările naţionale şi internaţionale; h) participa la derularea activităţilor din cadrul Sistemului naţional de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici; i) exercita funcţii de reglementare şi control privind proiectarea, construirea şi operarea instalaţiilor, echipamentelor şi utilajelor care pot afecta calitatea aerului înconjurător."14. După articolul 11 se introduce articolul 11^1 cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - Autorităţile publice centrale pentru comerţ au următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) elaborează, în colaborare cu autorităţile publice centrale interesate, reglementări privind contingentarea producţiei şi consumurilor, precum şi interdicţia de plasare pe piaţa a anumitor tipuri de substanţe cu impact asupra atmosferei, reglementate prin tratate la care România este parte; b) elaborează, în colaborare cu autorităţile publice centrale interesate, reglementări privind produsele care, prin utilizare, pot afecta calitatea atmosferei, condiţiile de plasare pe piaţa a acestora, restricţiile de producere şi utilizare pentru fiecare tip sau clasa de produse."15. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Autoritatea publică centrala pentru agricultura şi alimentaţie are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) elaborează şi pune în aplicare strategia de dezvoltare a agriculturii, luând în considerare impactul asupra atmosferei şi mediului; b) asigura, prin unităţile sale din teritoriu, respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor cu impact asupra calităţii atmosferei şi mediului, cum sunt tratamentele fitosanitare, fertilizarea solurilor, activităţi din sectorul zootehnic; c) colaborează la elaborarea şi la reactualizarea normelor şi reglementărilor privind emisiile de poluanti în atmosfera; d) exercita controlul, prin teste de laborator, al produselor agroalimentare şi al altor produse cu regim special de comercializare din import, care pot afecta calitatea atmosferei şi sănătatea publică; e) promovează adoptarea de soluţii alternative pentru tehnologiile din industria alimentara în vederea reducerii impactului asupra calităţii atmosferei; f) colaborează cu alte organisme competente în domeniul protecţiei atmosferei; g) participa la derularea activităţilor din cadrul Sistemului naţional de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici. (2) Autorităţile teritoriale din subordine au obligaţia de a pune la dispoziţie autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului informaţiile necesare în activitatea de evaluare şi gestionare a calităţii aerului."16. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Autoritatea publică centrala pentru lucrări publice are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) colaborează la elaborarea normelor care permit clasificarea zonelor în funcţie de gradul de poluare a aerului; b) asigura integrarea în planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism a prevederilor strategiei naţionale în domeniul protecţiei atmosferei, a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului. (2) Autorităţile publice teritoriale din subordine au obligaţia de a pune la dispoziţie autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului informaţiile şi documentele necesare în activitatea de evaluare şi gestionare a calităţii aerului."17. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Autoritatea publică centrala pentru coordonarea administraţiei publice locale are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) acorda sprijin şi îndrumare metodologică autorităţilor administraţiei publice locale şi aparatului propriu al acestora în scopul aplicării uniforme a dispoziţiilor legale privind protecţia atmosferei; b) urmăreşte respectarea prevederilor Planului naţional de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei şi asigura aplicarea acestora; c) îndrumă elaborarea şi aplicarea strategiilor şi programelor sectoriale privind protecţia atmosferei de către autorităţile administraţiei publice locale; d) controlează modul de soluţionare de către autorităţile administraţiei publice locale a problemelor de interes local referitoare la protecţia atmosferei."18. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Primării şi consiliile locale au următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) elaborează, în colaborare cu autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, instrucţiuni pentru titularii de activitate, instituţii şi populaţie privind modul de gestionare a calităţii aerului în cadrul localităţilor şi le aduc la cunoştinţa acestora prin mijloace adecvate; b) urmăresc şi asigura îndeplinirea prevederilor din planurile şi programele de gestionare a calităţii aerului; c) integreaza politicile de protecţie a atmosferei în strategia de dezvoltare durabila la nivel local; d) furnizează autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului informaţiile şi documentaţia necesare în vederea evaluării şi gestionării calităţii aerului; e) hotărăsc asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu titularii de activitate în scopul realizării programelor şi planurilor pentru gestionarea calităţii aerului."19. După articolul 15 se introduce articolul 15^1 cu următorul cuprins:"Art. 15^1. - Consiliile judeţene au următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) coordonează activitatea consiliilor locale în vederea realizării programelor şi planurilor de gestionare a calităţii aerului; b) hotărăsc asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu titularii de activitate în scopul realizării programelor şi planurilor de gestionare a calităţii aerului; c) urmăresc şi asigura respectarea de către consiliile locale a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."20. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Evaluarea calităţii aerului înconjurător pentru teritoriul României se efectuează pe baza valorilor limita şi a valorilor de prag, în acord cu standardele naţionale şi ale Uniunii Europene. (2) Criteriile, metodele şi procedeele de evaluare a calităţii aerului se stabilesc prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului. (3) Rezultatele evaluării calităţii aerului sunt aduse la cunoştinţa publicului şi se raportează Uniunii Europene de către autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului."21. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Poluantii de referinţa care trebuie evaluaţi, precum şi valorile limita, valorile de prag, marjele de toleranta şi termenele în care trebuie atinse valorile limita se stabilesc în acord cu standardele europene şi internaţionale şi se aproba prin ordin al ministrului autorităţii centrale pentru protecţia mediului. (2) Modificarea sau reactualizarea ordinului ministrului prevăzut la alin. (1) se realizează de către autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, pe baza noilor informaţii despre efectele poluantilor atmosferici asupra sănătăţii şi mediului, precum şi despre schimbările apărute în standardele europene şi internaţionale."22. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Pe baza evaluării calităţii aerului înconjurător autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului întocmeşte, prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului, liste cuprinzând zone şi aglomerari în care nivelurile unuia sau mai multor poluanti sunt: a) mai mari decât valoarea limita, plus marja de toleranta, sau mai mari decât valoarea limita, în caz că nu a fost fixată şi o marja de toleranta; b) între valoarea limita şi valoarea limita, plus marja de toleranta; c) mai mici decât valoarea limita. (2) Pentru zonele şi aglomerarile menţionate la alin. (1) lit. a) şi b) se adoptă, prin hotărâre a Guvernului, procedura de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului, în vederea atingerii valorilor limita într-o anumită perioada. (3) În cazul în care valorile limita sunt depăşite pentru mai mulţi poluanti, se elaborează planuri şi programe integrate pentru toţi poluantii respectivi. (4) În situaţia în care zona poluata este localizata pe teritoriul a doua sau mai multe judeţe, programele şi planurile se stabilesc de comun acord cu toate autorităţile implicate. (5) Planurile şi programele de gestionare a calităţii aerului se elaborează în colaborare cu administraţia publică locală, cu organele descentralizate ale administraţiei publice centrale, titularii de activitate şi cu alţi factori interesaţi. (6) Planurile şi programele sunt aduse la cunoştinţa publicului şi raportate Uniunii Europene. (7) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului monitorizează progresul şi încadrarea în planurile şi programele de gestionare a calităţii aerului şi raportează anual asupra îndeplinirii acestora."23. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Autorităţile locale, împreună cu autorităţile competente de mediu, elaborează la nivelul administrativ corespunzător planuri care indica măsurile specifice adoptate pe termen scurt în regiunile în care exista riscuri de depasire a valorilor limita şi/sau a pragurilor de alerta, în scopul reducerii acelui risc şi al limitării duratei de producere a unui eventual risc. (2) Planurile cuprind măsuri de control şi, după caz, măsuri de suspendare a activităţilor, inclusiv a traficului rutier. (3) Planurile pentru calitatea aerului se elaborează consultând autorităţile competente, titularii de activitate şi publicul interesat."24. După articolul 19 se introduce articolul 19^1 cu următorul cuprins:"Art. 19^1. - (1) Planul naţional de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei se elaborează de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului în colaborare cu autorităţile competente implicate, cu titularii de activitate şi cu publicul interesat. (2) Planul naţional se întocmeşte pe baza programelor şi planurilor prevăzute la art. 18 şi 19. (3) Planul naţional de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei se adoptă prin hotărâre a Guvernului, ca parte integrantă a Planului naţional de acţiune pentru protecţia mediului. (4) Planul naţional este revizuit, după caz, în funcţie de progresele în domeniul protecţiei atmosferei şi de cerinţele de protecţie a mediului. Planurile sunt publice."25. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - La elaborarea şi evaluarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului se respecta şi prevederile programelor şi planurilor de gestionare a calităţii aerului."26. La articolul 21, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Toate autorităţile publice sunt obligate să asigure accesul la informaţie şi participarea publicului la luarea deciziilor în acest domeniu, în condiţiile şi termenele prevăzute de legislaţia în vigoare. (3) Depăşirea pragurilor de alerta se aduce la cunoştinţa publicului în mod operativ, prin cele mai eficiente mijloace de informare în masa, de către autoritatea competentă de mediu, indicandu-se şi măsurile care se impun."27. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Evaluarea şi gestionarea calităţii aerului se asigura prin Sistemul naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului. Sistemul naţional de monitorizare a calităţii aerului şi Sistemul naţional de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici fac parte integrantă din Sistemul naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului. (2) Înfiinţarea şi organizarea Sistemului naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului se aproba prin hotărâre a Guvernului."28. După articolul 23 se introduc articolele 23^1 şi 23^2 cu următorul cuprins:"Art. 23^1. - Structurile aparţinând Sistemului naţional de monitorizare a calităţii aerului, indiferent de autoritatea competentă căreia îi sunt subordonate sau în coordonarea căreia se afla, au obligaţia sa deruleze activitatea de monitorizare, să raporteze şi sa furnizeze informaţia conform criteriilor şi procedurilor comune.Art. 23^2. - (1) În cadrul Sistemului naţional de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici se elaborează Inventarul naţional al emisiilor de poluanti atmosferici. (2) Evaluarea emisiilor de gaze cu efect se sera şi a celor care afectează stratul de ozon este inclusă în Inventarul naţional al emisiilor de poluanti atmosferici. (3) Evaluarea emisiilor şi raportarea se fac conform procedurilor specifice convenţiilor internaţionale din domeniu."29. Titlul capitolului IV şi titlul secţiunii 1 vor avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IVSurse de poluareSecțiunea 1 Emisii din surse fixe30. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Desfăşurarea activităţilor care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfera este permisă numai cu acord şi/sau autorizaţie de mediu eliberate în urma abordarii integrate a impactului asupra mediului, conform reglementărilor legale în vigoare."31. După articolul 30 se introduce articolul 30^1 cu următorul cuprins:"Art. 30^1. - Titularii activităţilor care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfera au următoarele obligaţii: a) sa participe la elaborarea programelor de reducere a emisiilor de poluanti în atmosfera, a programelor şi planurilor de gestionare a calităţii aerului şi să aplice obligaţiile ce le revin prin acestea; b) să se supună tuturor procedurilor şi cerinţelor legale care conduc la prevenirea, eliminarea sau reducerea impactului asupra aerului înconjurător şi asupra mediului; c) sa informeze şi să se supună controlului autorităţilor competente conform legislaţiei în vigoare."32. După articolul 31 se introduce articolul 31^1 cu următorul cuprins:"Art. 31^1. - (1) Valorile limita pentru poluantii emisi în atmosfera sunt prevăzute de legislaţia în vigoare. (2) Modificarea şi completarea valorilor limita pentru poluantii emisi în atmosfera se stabilesc, după caz, prin ordin emis de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului."33. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) În cazul depăşirii valorilor limita de emisie pentru unul sau mai mulţi poluanti autoritatea competentă decide, după caz, sa ia toate măsurile necesare pentru înlăturarea cauzelor şi consecinţelor poluarii. Aceste măsuri includ şi posibilitatea întreruperii temporare a activităţii instalaţiei care a provocat poluarea, până la îndepărtarea cauzelor poluarii. (2) Titularii activităţilor care intra sub incidenţa alin. (1) au obligaţia sa informeze autorităţile competente şi să respecte reglementările în domeniu."34. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - În zonele în care sunt depăşite valorile limita privind calitatea aerului înconjurător, pe baza studiilor de evaluare a impactului asupra mediului, autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului stabilesc, după caz, valori limita de emisie specifice fiecărei activităţi din zona, mai restrictive decât valorile stabilite de legislaţia în vigoare."35. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Autorităţile competente stabilesc şi pun în aplicare planuri naţionale de reducere a emisiilor de poluanti în atmosfera, în conformitate cu legislaţia în vigoare."36. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) Transferul de poluanti din aer către un alt factor de mediu, ca urmare a măsurilor de reducere a poluarii aerului înconjurător, este permis în condiţiile menţinerii nivelului poluantilor sub valorile limita pentru acel factor de mediu, cu acordul autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului. (2) Este permisă utilizarea metodelor şi sistemelor de imbunatatire a calităţii aerului care nu conduc la depăşirea normelor stabilite de legislaţia în vigoare pentru locul de muncă." (2) Stabilirea taxelor prevăzute la alin. (1) se reglementează prin lege, iar reactualizarea cuantumului acestor taxe se face prin hotărâre a Guvernului."37. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Emisiile de poluanti în atmosfera cu impact asupra sănătăţii omului şi mediului se supun taxarii.38. La capitolul IV, titlul secţiunii a 2-a va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 2-aEmisii din surse mobile şi surse difuze"39. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - Autoritatea publică centrala pentru transporturi şi autoritatea publică centrala pentru industrie, în colaborare cu autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, stabilesc, după caz, valorile limita pentru poluantii emisi de sursele mobile, în conformitate cu prevederile standardelor europene şi internaţionale."40. După articolul 40 se introduce articolul 40^1 cu următorul cuprins:"Art. 40^1. - Autoritatea publică centrala pentru sănătate şi autoritatea publică centrala pentru agricultura şi alimentaţie stabilesc reglementări privind utilizarea produselor agricole cultivate pe fasiile de teren limitrofe căilor de circulaţie, în cazul în care acestea sunt afectate de poluarea atmosferica provenită din surse mobile."41. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) În zonele în care sunt necesare măsuri speciale de protecţie a calităţii aerului, în programele de gestionare a calităţii aerului se impun obligaţii pentru persoanele fizice şi juridice care exploatează surse mobile de poluare. Aplicarea acestor obligaţii este asigurata de către primari. (2) În cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic şi economic, sursele difuze se transforma în surse de emisii dirijate, conform prevederilor legale în vigoare."42. Articolul 47 va avea următorul cuprins:"Art. 47. - Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:1. Cu amenda de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru: a) nerespectarea obligaţiilor ce revin titularilor de activităţi care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfera de a participa la elaborarea programelor de reducere a emisiilor, a programelor şi planurilor de gestionare a calităţii aerului; b) nerespectarea obligaţiilor ce revin titularilor de activităţi care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfera conform prevederilor cuprinse în programele şi planurile de gestionare a calităţii aerului; c) nerespectarea obligaţiilor de către titularii de activităţi care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfera de a informa şi de a se supune controlului autorităţilor competente conform legislaţiei în vigoare.2. Cu amenda de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru persoane fizice şi de la 35.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru: a) nerespectarea obligaţiei utilizatorilor de surse mobile de a asigura încadrarea în limitele de emisie stabilite pentru fiecare tip specific de sursa, precum şi de a le supune inspecţiilor tehnice conform prevederilor legislaţiei în vigoare; b) nerespectarea obligaţiei de a se supune tuturor procedurilor şi cerinţelor legale care conduc la prevenirea, eliminarea sau reducerea impactului asupra aerului înconjurător şi mediului; c) nerespectarea obligaţiei de transformare a surselor difuze în surse de emisii dirijate, în cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic şi economic.3. Cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice şi de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru: a) nerespectarea de către titularii de activitate a obligaţiei de a furniza autorităţilor competente informaţiile solicitate pentru actualizarea inventarului naţional al emisiilor de poluanti atmosferici, precum şi pentru derularea procedurilor de reglementare şi control; b) nerespectarea de către titularii de activitate a obligaţiei de a informa autorităţile competente în cazul depăşirii valorilor limita de emisie pentru unul sau mai mulţi poluanti.4. Cu amenda de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru nerespectarea prevederilor referitoare la protecţia atmosferei din acordul şi/sau autorizaţia de mediu.5. Cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru neîndeplinirea de către primari a următoarelor obligaţii: a) de a urmări şi de a asigura îndeplinirea prevederilor din planurile şi programele de gestionare a calităţii aerului; b) de a asigura punerea în aplicare a măsurilor speciale, prevăzute în programele de gestionare a calităţii aerului, impuse persoanelor fizice şi juridice care exploatează surse mobile de poluare."43. După articolul 47 se introduce articolul 47^1 cu următorul cuprins:"Art. 47^1. - Cuantumul limitelor amenzilor contravenţionale se reactualizează anual prin hotărâre a Guvernului."44. La articolul 48, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 47 se fac de personalul împuternicit din cadrul autorităţilor publice centrale competente şi din unităţile teritoriale ale acestora, precum şi din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, conform atribuţiilor stabilite prin lege."45. Articolul 50 va avea următorul cuprins:"Art. 50. - Infracţiunile prevăzute la art. 49 se constata de către personalul împuternicit din cadrul autorităţilor publice centrale competente şi din unităţile teritoriale ale acestora, precum şi din cadrul autorităţilor publice locale; conform atribuţiilor stabilite prin lege actele de constatare se transmit organului de urmărire penală competent."46. După articolul 51 se introduc articolele 51^1 şi 51^2 cu următorul cuprins:"Art. 51^1. - Se adopta prin hotărâre a Guvernului:Art. 51^2. - Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului adopta prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului: a) prevederile cuprinse la art. 3 alin. (1), în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă; b) prevederile cuprinse la art. 18 alin. (2), în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă; c) prevederile cuprinse la art. 19^1 alin. (3), în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă; d) prevederile cuprinse la art. 23 alin. (2), în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă; e) prevederile cuprinse la art. 38 alin. (2), în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. a) prevederile cuprinse la art. 16 alin. (2), în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă; b) prevederile cuprinse la art. 17 alin. (1), în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă; c) prevederile cuprinse la art. 18 alin. (1), în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă."47. Articolele 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, secţiunea a 3-a a capitolului IV, respectiv art. 42-45, art. 49 alin. (3) şi art. 51, se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU  +  AnexăSemnificatia unor termeni în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă a) aglomerare - zona cu o populaţie al carei număr depăşeşte 250.000 de locuitori sau zona în care numărul populaţiei este egal sau mai mic de 250.000 de locuitori, dar densitatea populaţiei pe kmp justifica necesitatea evaluării şi gestionării calităţii aerului înconjurător b) aer înconjurător - aerul troposferic, exclusiv cel din locurile de muncă c) atmosfera - masa de aer care inconjoara suprafaţa terestra, incluzând şi stratul protector de ozon d) cele mai bune tehnici disponibile care nu implica costuri excesive - stadiul cel mai avansat şi cel mai eficient al dezvoltării activităţilor şi al metodelor de operare care indica potrivirea practica a unei anumite tehnici de a asigura în principiu baza pentru valorile limita de emisie, menite sa prevină şi, acolo unde nu este potrivit, sa reducă în general emisiile şi impactul asupra mediului:- tehnici - include atât tehnologia utilizata, cat şi modul în care instalatia este proiectata, construită, intretinuta, operata sau scoasa din funcţiune;- tehnica disponibilă - acea tehnica dezvoltata la o scara ce permite implementarea ei în sectorul industrial important în condiţii viabile din punct de vedere economic şi tehnic, luând în considerare costurile şi avantajele, indiferent dacă tehnica este sau nu este utilizata ori produsă în România, atâta timp cat tehnica este accesibila rezonabil operatorului;- cel mai bun - cel mai eficient în realizarea unui nivel general ridicat al mediului e) evaluare - orice metoda utilizata pentru măsurarea, calcularea, inclusiv prin modelare matematica, prognozarea sau estimarea nivelului unui poluant în aerul înconjurător f) emisii fugitive - emisii nedirijate, eliberate în mediu prin ferestre, uşi şi alte orificii, sisteme de ventilare sau deschidere, care nu intră în mod normal în categoria surselor dirijate de poluare g) surse mobile de poluare - mijloace de transport rutiere, feroviare, navale şi aeriene, echipamente mobile nerutiere echipate cu motoare cu ardere interna h) surse difuze de poluare - surse de emisii nedirijate de poluanti atmosferici, cum sunt sursele de emisii fugitive, sursele naturale de emisii şi alte surse care nu au fost definite specific i) marja de toleranta - procent din valoarea limita cu care aceasta poate fi depăşită, în condiţiile precizate de legislaţia în vigoare j) nivel - concentraţia unui poluant în aerul înconjurător sau depunerea acestuia pe suprafeţe într-o perioadă dată k) poluant - orice substanţa introdusă direct sau indirect de către om în aerul înconjurător, care poate avea efecte dăunătoare asupra sănătăţii umane sau mediului l) prag de alerta - nivelul peste care exista un risc pentru sănătatea oamenilor în urma unei expuneri de scurta durata şi faţă de care trebuie să se ia măsuri imediate, conform legislaţiei în vigoare m) valoare limita - nivel fixat pe baza cunoştinţelor ştiinţifice, în scopul evitării, prevenirii sau reducerii efectelor dăunătoare asupra sănătăţii omului sau mediului, care se atinge într-o perioadă dată şi care nu trebuie depăşit după ce a fost atins n) valori de prag - aceste valori care constituie nivelul pragurilor de alerta care o dată ce au fost depăşite determina luarea de măsuri de către autorităţile competente, conform legislaţiei în vigoare o) valori limita de emisie - concentraţia sau masa substanţelor poluante în emisiile provenite de la surse pe parcursul unei perioade precizate şi a carei depasire nu este permisă p) zona - parte a teritoriului naţional, delimitata în scopul evaluării şi gestionării calităţii aerului, aprobată de Guvern.──────────────