LEGE nr. 649 din 20 noiembrie 2001pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportarii bolilor şi a efectuării vaccinarilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 53 din 30 ianuarie 2000 privind obligativitatea raportarii bolilor şi a efectuării vaccinarilor, emisă în temeiul art. 1 lit. O pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Medicii de familie, indiferent de forma de organizare a asistenţei medicale primare în cadrul sistemului public sau privat şi indiferent de casa de asigurări sociale de sănătate cu care au încheiat contract de furnizare de servicii medicale, au obligaţia de a asigura vaccinarea corecta a copiilor şi de a raporta efectuarea acesteia direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Se instituie Registrul unic de vaccinari, al cărui model se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe."3. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Se instituie carnetul de vaccinari, în care se înscriu informaţiile legate de statusul vaccinal al copilului începând de la naştere."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Medicii, indiferent de forma de organizare a asistenţei medicale primare în cadrul sistemului public sau privat, au obligaţia: a) de a raporta direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, toate bolile transmisibile şi netransmisibile în conformitate cu normele metodologice emise de Ministerul Sănătăţii şi Familiei; b) de a institui şi de a participa la măsurile cu caracter preventiv, potrivit reglementărilor elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei."5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi la art. 5 şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei. (2) Nivelul amenzilor prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflaţiei."6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 6 alin. (1) se fac de către medicii epidemiologi şi igienisti din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - În măsura în care prezenta ordonanţă nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile care reglementează regimul general al contravenţiilor."8. Anexa va avea următorul cuprins:    "ANEXA                                     SCHEMA   de vaccinare recomandată pentru copii şi adolescenti în cadrul Programului                                naţional de imunizari
    Vârsta recomandatăVaccinulComentarii
    0-7 zileBCG, Hep Bîn maternitate
    2 luniDTP, VPO, Hep Bsimultan
    4 luniDTP, VPOsimultan
    6 luniDTP, VPO, Hep Bsimultan
    9-12 luniRuj  
    12 luniDTP, VPOsimultan
    30-35 de luniDTP  
    7 ani (în clasa I)DT, Rujcampanii şcolare
    9 ani (în clasa a III-a)VPO, Hep Bcampanii şcolare
    14 ani (în clasa a VIII-a)DT, BCG*)campanii şcolare
    24 de aniDTşi la fiecare 10 ani ulteriori
    Studenţi anul I de la facultăţile de medicină şi stomatologie, respectiv elevi de la şcolile sanitare postlicealeHep Bcampanii şcolare
  Notă *) Numai în zonele/colectivitatile în care se stabileşte, împreună cu specialiştii ftiziologi, ca situaţia epidemiologica a tuberculozei impune necesitatea revaccinarii.
       
    DTPVaccin diftero-tetano-pertussis
    DTVaccin diftero-tetanic
    VPOVaccin polio oral
    Hep BVaccin contra hepatitei B
    RujVaccin rujeolic
    BCGBaccil Calmette Guerin - vaccin tuberculos
    BTBianatoxina diftero-tetanică (se utilizează după vârsta de 14 ani)
  Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se vor utiliza numai seringi şi ace de unica folosinţă."
   +  Articolul 2În cuprinsul ordonanţei denumirile "Ministerul Sănătăţii" şi "ministrul sănătăţii" se înlocuiesc cu denumirile "Ministerul Sănătăţii şi Familiei", respectiv "ministrul sănătăţii şi familiei".  +  Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportarii bolilor şi a efectuării vaccinarilor, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU──────────────