CIRCULARA nr. 26 din 20 noiembrie 2001pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 decembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 11, 12 şi 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi având în vedere angajamentele asumate prin Documentul de poziţie al României pentru capitolul 4 - Libera circulaţie a capitalurilor, deschis în cadrul negocierilor pentru aderare la Uniunea Europeană,Banca Naţionala a României emite prezenta circulara.  +  Articolul 1Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Punctul 1.3 al articolului 1 va avea următorul cuprins:"1.3. Valuta - moneda naţionala a altui stat, moneda unica a unei uniuni monetare a unor state, precum şi monedele compuse, cum ar fi Drepturile Speciale de Tragere."2. Punctul 1.5 al articolului 1 va avea următorul cuprins:"1.5. Credite legate de comerţul internaţional - credite acordate pe bază de contract în cursul operaţiunilor de comerţ internaţional cu bunuri şi servicii sub forma de avansuri, plati în rate pe faze intermediare de execuţie sau la solicitarea furnizorului de mărfuri/servicii, plati la un anumit termen de la livrarea mărfurilor/prestarea serviciului, credit furnizor, indiferent dacă s-au emis sau nu efecte de comerţ, rescadentarea unor astfel de plati şi finanţarea unor astfel de credite de către un terţ; în această categorie se includ şi operaţiunile de factoring."3. Punctul 1.6 al articolului 1 va avea următorul cuprins:"1.6. Credite şi împrumuturi financiare - finanţări de orice natura acordate pe baze contractuale de către un creditor debitorului, inclusiv finanţarea tranzacţiilor comerciale în care nu participa un rezident şi orice modalitate prin care creditorul stinge sau preia o obligaţie a debitorului faţă de un terţ; în această categorie se includ şi împrumuturile ipotecare, creditul de consum, operaţiunile de leasing financiar."4. Punctul 1.7 al articolului 1 va avea următorul cuprins:"1.7. Termenul creditului/împrumutului - durata pe care se acordă creditul/împrumutul, stabilită prin contract, ori, în lipsa unor clauze contractuale exprese, perioada dintre data semnării contractului de credit şi data achitării de către debitor a obligaţiei asumate - data livrării mărfii/prestării serviciului ori, după caz, data ultimei rambursări; din punct de vedere al termenului creditele şi împrumuturile ori alte angajamente se clasifica astfel: a) pe termen scurt - când termenul este până la un an inclusiv; b) pe termen mediu - când termenul este cuprins între un an şi 5 ani; c) pe termen lung - când termenul este mai mare de 5 ani."5. După punctul 1.8 al articolului 1 se introduce punctul 1.8^1 cu următorul cuprins:"1.8^1 Bursa - piaţa organizată pe care se tranzactioneaza valori mobiliare, oficial recunoscută în ţara în care aceasta funcţionează; această categorie include şi piaţa valorilor necotate la bursa, denumita şi piaţa over-the-counter."6. Punctul 1.12 al articolului 1 va avea următorul cuprins:"1.12. Investiţie directa - investiţie de orice natura efectuată în scopul stabilirii sau al menţinerii de legături economice durabile, inclusiv finanţarea acestei investiţii, şi care se realizează, fără a se limita la acestea, prin următoarele modalităţi: a) constituirea sau extinderea unei sucursale ori a unei noi entităţi aparţinând integral persoanei care furnizează capitalul sau achiziţionarea integrală a unei entităţi deja existente; b) participarea într-o entitate noua sau într-una existenta în scopul stabilirii ori al menţinerii de legături economice durabile; c) acordarea de credite şi împrumuturi pe termen lung în scopul stabilirii ori al menţinerii de legături economice durabile; d) acordarea de credite, indiferent de termen, pentru finanţarea unei investiţii proprii realizate în una dintre modalităţile prevăzute la lit. a) sau b); e) reinvestirea profitului în scopul menţinerii unei legături economice durabile."7. Punctul 1.13 al articolului 1 va avea următorul cuprins:"1.13. Legături economice durabile - relaţii stabilite ca urmare a deţinerii unei participatii de minimum 10% la capitalul social al unei entităţi sau care să permită participarea efectivă la administrarea sau la controlul entitatii respective; în această categorie se includ şi relaţiile decurgând dintr-un aranjament încheiat în scopul participării la profitul realizat din desfăşurarea unei activităţi economice."8. După punctul 1.16 al articolului 1 se introduc punctele1.16^1, 1.16^2, 1.16^3, 1.16^4, 1.16^5, 1.16^6 şi 1.16^7 cu următorul cuprins:"1.16^1. Investiţii imobiliare - achiziţionarea de clădiri şi terenuri, construirea de clădiri, în scop de câştig sau folosinţă personală; în această categorie se includ şi investiţiile efectuate în scopul arătat, prin care se dobândeşte un drept de uz ori de uzufruct asupra unui imobil.1.16^2. Operaţiuni cu valori mobiliare tranzacţionate în mod curent pe piaţa de capital - operaţiuni cu acţiuni sau cu alte titluri de natura participativa, cu obligaţiuni, alte titluri de credit şi instrumente financiare derivate, cu scadenţa iniţială, de regula mai mare de un an.1.16^3. Operaţiuni cu valori mobiliare şi alte instrumente tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetara - operaţiuni cu titluri de stat, certificate de depozit, instrumente financiare derivate, titluri de credit şi alte asemenea instrumente specifice pieţei monetare, cu scadenţa iniţială de regula mai mica de un an.1.16^4. Operaţiuni cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv - OPC - operaţiuni cu titluri de natura participativa la fonduri de investiţii, fonduri mutuale sau la alte entităţi, cu sau fără personalitate juridică, constituite în scopul realizării de investiţii colective în: a) valori mobiliare tranzacţionate în mod curent pe piaţa de capital; b) valori mobiliare şi alte instrumente tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetara; c) alte active.1.16^5. Garanţii - tranzacţii din care rezultă constituirea unei ipoteci sau a unui gaj, fideiusiunea, avalul şi alte modalităţi de garantare a efectuării plăţii sau a executării unei alte obligaţii contractuale, inclusiv garanţiile acordate de terţi.1.16^6. Operaţiuni de schimb valutar - tranzacţii constând în cumpărarea şi vânzarea de valuta contra monedei naţionale sau contra altei valute.1.16^7. Asistenţa tehnica - asistenţa legată de producerea şi distribuirea de mărfuri şi servicii, în toate stadiile, acordată pe o perioadă limitată în funcţie de scopul specific al unei asemenea asistente şi care include, fără a se limita la: vizite ale experţilor, întocmirea de proiecte, supravegherea producţiei, studii de piaţa, pregătirea personalului."9. Punctul 1.17.1 al articolului 1 va avea următorul cuprins:"1.17.1. Curente - operaţiuni valutare efectuate între rezidenţi şi nerezidenti, care decurg, fără a se limita la acestea, din: a) tranzacţii de comerţ internaţional cu bunuri şi servicii şi alte asemenea tranzacţii care presupun o contraprestatie imediata; b) alte operaţiuni care nu sunt de natura operaţiunilor valutare de capital, astfel cum sunt definite la pct. 1.17.2, cum ar fi: impozite şi taxe - cu excepţia taxelor succesorale -, comisioane, onorarii, cheltuieli de judecată, amenzi, asistenţa tehnica, sume decurgând din drepturile de asigurări sociale, inclusiv pensii, într-un sistem public sau privat, câştiguri din jocuri de noroc, prime şi indemnizaţii decurgând din contracte de asigurare/reasigurare - cu excepţia asigurărilor de viaţa şi de credite -, leasing operational, cheltuieli cu întreţinerea proprietăţilor deţinute în alt stat, cheltuieli de reprezentare, cheltuieli guvernamentale, abonamente la publicaţii, participare la organizaţii, cluburi; c) repatrierea veniturilor nete sub forma de dividende, dobânzi, chirii etc. provenind din operaţiuni de capital; d) remiteri de sume moderate*) reprezentând cheltuieli curente ce decurg din obligaţii legale de întreţinere a membrilor familiei - soţ, sotie, copii ori alte persoane aflate în întreţinere; e) cheltuielile care nu sunt de natura operaţiunilor de capital, făcute de rezidenţi deplasati în străinătate în scop de recreere, vacanta, sport, afaceri, vizite la prieteni, misiuni, intalniri, conferinţe, îngrijirea sănătăţii, educaţie, religie."10. Punctul 1.17.2.2 al articolului 1 se abroga.11. Punctul 1.17.2.3 al articolului 1 va avea următorul cuprins:"1.17.2.3. Investiţii imobiliare - altele decât cele prevăzute la pct. 1.17.2.1 - investiţii în bunuri imobile afectate unei investiţii directe: a) în România ale nerezidentilor; b) în străinătate ale rezidenţilor."12. Punctul 1.17.2.4 al articolului 1 va avea următorul cuprins:"1.17.2.4. Operaţiuni cu valori mobiliare tranzacţionate în mod curent pe piaţa de capital neincluse la pct. 1.17.2.1 investiţii directe, la pct. 1.17.2.5 - operaţiuni cu valori mobiliare şi alte instrumente tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetara ori la pct. 1.17.2.6 - operaţiuni cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv - OPC: a) admiterea valorilor mobiliare româneşti pe o piaţa de capital străină prin:a1) emisiune prin oferta publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;a2) admitere la cota unei burse în conformitate cu proceduri specifice; b) admiterea valorilor mobiliare străine pe piaţa de capital românească prin:b1) emisiune prin oferta publică sau vânzarea de către emitent, în mod direct ori printr-un intermediar;b2) admitere la cota unei burse în conformitate cu proceduri specifice; c) tranzacţii ale nerezidentilor cu valori mobiliare româneşti pe piaţa de capital:c1) achizitionare de valori mobiliare româneşti tranzacţionate la bursa;c2) achizitionare de valori mobiliare româneşti tranzacţionate în afară bursei; d) tranzacţii ale rezidenţilor cu valori mobiliare străine pe piaţa de capital:d1) achizitionare**) de valori mobiliare străine tranzacţionate la bursa;d2) achizitionare**) de valori mobiliare străine tranzacţionate în afară bursei."13. Punctul 1.17.2.5 al articolului 1 va avea următorul cuprins:"1.17.2.5. Operaţiuni cu valori mobiliare şi alte instrumente tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetara: a) admiterea valorilor mobiliare şi a altor instrumente româneşti pe o piaţa monetara străină prin:a1) emisiune prin oferta publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar, pe o piaţa monetara;a2) acces pe o piaţa monetara, în conformitate cu proceduri specifice, după caz; b) admiterea valorilor mobiliare străine pe piaţa monetara românească prin:b1) emisiune prin oferta publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;b2) acces pe piaţa monetara, în conformitate cu proceduri specifice, după caz; c) tranzacţii - achizitionare - ale nerezidentilor cu valori mobiliare şi alte instrumente româneşti pe piaţa monetara; d) tranzacţii - achizitionare**) - ale rezidenţilor cu valori mobiliare şi cu alte instrumente străine pe piaţa monetara."14. Punctul 1.17.2.6 al articolului 1 va avea următorul cuprins:"1.17.2.6. Operaţiuni cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv - OPC: a) admiterea unităţilor organismelor de plasament colectiv - OPC româneşti pe o piaţa de capital străină prin:a1) emisiune prin oferta publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;a2) admitere la cota unei burse în conformitate cu proceduri specifice; b) admiterea unităţilor organismelor de plasament colectiv OPC străine pe piaţa de capital românească prin:b1) emisiune prin oferta publică sau vânzare de către emitent, în mod direct ori printr-un intermediar;b2) admitere la cota unei burse în conformitate cu proceduri specifice; c) tranzacţii ale nerezidentilor cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv - OPC româneşti pe piaţa de capital:c1) achiziţionarea de unităţi ale organismelor de plasament colectiv - OPC româneşti tranzacţionate la bursa;c2) achiziţionarea de unităţi ale organismelor de plasament colectiv - OPC româneşti tranzacţionate în afară bursei; d) tranzacţii ale rezidenţilor cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv - OPC străine pe piaţa de capital:d1) achiziţionarea **) de unităţi ale organismelor de plasament colectiv - OPC străine tranzacţionate la bursa;d2) achiziţionarea **) de unităţi ale organismelor de plasament colectiv - OPC străine tranzacţionate în afară bursei."15. Punctul 1.17.2.7 al articolului 1 va avea următorul cuprins:"1.17.2.7. Credite legate de comerţul internaţional în care participa un rezident: a) acordate de nerezidenti rezidenţilor; b) acordate de rezidenţi nerezidentilor."16. Punctul 1.17.2.8 al articolului 1 va avea următorul cuprins:"1.17.2.8. Creditele şi împrumuturile financiare neincluse la pct. 1.17.2.1 - investiţii directe, la pct. 1.17.2.7 - credite legate de comerţul internaţional în care participa un rezident şi la pct. 1.17.2.14 lit. a) - împrumuturi cu caracter personal: a) acordate de nerezidenti rezidenţilor; b) acordate de rezidenţi nerezidentilor."17. Punctul 1.17.2.9 al articolului 1 va avea următorul cuprins:"1.17.2.9. Garanţii: a) acordate de nerezidenti rezidenţilor; b) acordate de rezidenţi nerezidentilor."18. Punctul 1.17.2.12 al articolului 1 se abroga.19. Punctul 1.17.2.13 al articolului 1 va avea următorul cuprins:"1.17.2.13. Transferurile aferente derulării contractelor de asigurare de viaţa şi de credit - transferuri de capital reprezentând prime, anuitati, sume asigurate, indemnizaţii, decurgând din: a) contracte de asigurare de viaţa şi de credit, încheiate între rezidenţi şi societăţi de asigurare nerezidente; b) contracte de asigurare de viaţa şi de credit, încheiate între societăţi de asigurare rezidente şi nerezidenti; c) alte transferuri decurgând din contracte de asigurare."20. Punctul 1.17.2.14 al articolului 1 va avea următorul cuprins:"1.17.2.14. Transferuri de capital cu caracter personal: a) împrumuturi; b) cadouri şi donaţii; c) dote; d) moşteniri şi legate; e) achitarea de către imigranti a datoriilor în ţara în care au avut stabilită anterior reşedinţa; f) transferuri de active ale rezidenţilor, realizate, în cazul emigrarii acestora, în perioada premergătoare plecării, la data instalării sau pe perioada şederii în străinătate; g) transferuri de sume reprezentând economii ale imigrantilor, dispuse de aceştia pe perioada şederii în România, având ca destinaţie ţara în care au avut stabilită anterior reşedinţa."21. După punctul 1.17.2.14 al articolului 1 se introduce punctul 1.17.2.14^1 cu următorul cuprins:"1.17.2.14^1. Import şi export fizic de active financiare: a) valori mobiliare şi alte titluri negociabile; b) instrumente de plată."22. Punctul 1.17.2.15 al articolului 1 va avea următorul cuprins:"1.17.2.15. Alte miscari de capital: a) impozite şi taxe aferente mostenirilor; b) despăgubiri rezultate din operaţiuni de capital; c) restituiri de sume în cazul anulării ori rezilierii contractelor sau restituiri de sume necuvenite, decurgând din operaţiuni de capital; d) transferuri de sume rezultând din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală - patente, desene, mărci, invenţii; e) transferuri de sume în valută reprezentând prestări de servicii, neincluse la pct. 1.17.2.10 - operaţiuni în conturi curente; f) alte transferuri de natura operaţiunilor de capital, care nu pot fi încadrate în categoriile prevăzute la pct. 1.17.2."23. Punctul 1.20 va avea următorul cuprins:"1.20. Piaţa valutară - piaţa pe care sunt executate, oricând în cursul unei zile de tranzactionare, operaţiuni de schimb valutar la cursuri de schimb determinate - cotate liber de intermediari autorizaţi."24. După articolul 1 se introduce articolul 1^1 cu următorul cuprins:"Art. 1^1). - Operaţiunile valutare, astfel cum sunt definite la pct. 1.17.1 şi 1.17.2, realizate de persoane fizice şi entităţi cu sau fără personalitate juridică, vor fi interpretate într-un sens larg, astfel încât acestea sa acopere, după caz, şi fără a fi limitative: a) încheierea şi derularea tranzacţiilor, dar şi transferurile decurgând din acestea; b) accesul la toate tehnicile financiare disponibile pe piaţa pentru realizarea unei anumite operaţiuni - tranzacţii la vedere sau la termen, tranzacţii swap, tranzacţii cu optiuni, deschiderea conturilor şi plasarea fondurilor în conturi, tranzacţii forward cu valută în conturi; c) lichidarea sau cesionarea activelor dobândite în urma investiţiilor sau a altor operaţiuni, repatrierea profiturilor rezultate sau utilizarea acestora; d) rambursarea creditelor şi împrumuturilor."25. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Regimul operaţiunilor valutare de capital, astfel cum sunt definite la pct. 1.17.2, este cel prevăzut în prezentul regulament, cu excepţia cazului în care printr-o lege specială ori printr-un act normativ dat în aplicarea legii se instituie un regim derogatoriu.Sunt supuse autorizării prealabile a Băncii Naţionale a României următoarele operaţiuni de capital, dacă acestea nu sunt de natura datoriei publice externe; a) admiterea valorilor mobiliare şi a unităţilor organismelor de plasament colectiv - OPC străine pe piaţa de capital românească, prevăzută la pct. 1.17.2.4 lit. b) şi la pct. 1.17.2.6 lit. b); b) tranzacţii ale rezidenţilor cu valori mobiliare şi unităţi ale organismelor de plasament - OPC străine, prevăzute la pct. 1.17.2.4 lit. d) şi la pct. 1.17.2.6 lit. d); c) operaţiuni cu valori mobiliare şi cu alte instrumente tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetara, prevăzute la pct. 1.17.2.5 lit. a)-d); d) credite şi împrumuturi financiare acordate de rezidenţi nerezidentilor, prevăzute la pct. 1.17.2.8 lit. b), mai puţin operaţiunile de leasing financiar pe termen scurt; e) credite şi împrumuturi financiare, pe termen scurt, acordate de nerezidenti rezidenţilor, prevăzute la pct. 1.17.2.8 lit. a); f) garanţii acordate de rezidenţi nerezidentilor, prevăzute la pct. 1.17.2.9 lit. b); g) operaţiuni în conturi curente şi de depozit deschise de rezidenţi în străinătate, prevăzute la pct. 1.17.2.10 lit. b) şi la pct. 1.17.2.11 lit. b); h) operaţiuni în conturi de depozit în lei deschise de nerezidenti în România, prevăzute la pct. 1.17.2.11 lit. a1); i) transferuri de capital cu caracter personal reprezentând împrumuturi acordate de rezidenţi nerezidentilor, prevăzute la pct. 1.17.2.14 lit. a); j) importul şi exportul de active financiare - instrumente de plată sub forma de numerar, prevăzute la pct. 1.17.2.14^1 lit. b).Procedura de autorizare a operaţiunilor de capital prevăzute la alin. 2 şi documentaţia necesară sunt prevăzute în Normele privind modul de autorizare şi de raportare a operaţiunilor valutare de capital - N.R.V.3, în Normele privind autorizarea deschiderii şi funcţionarii conturilor în străinătate ale rezidenţilor - N.R.V.5 şi, respectiv, în Normele privind sumele în numerar în valută şi în moneda naţionala (leu) care pot fi introduse şi scoase în/din România - N.R.V.7. În cazul transferurilor cu caracter personal reprezentând împrumuturi acordate de rezidenţi nerezidentilor se aplică în mod corespunzător prevederile referitoare la credite şi împrumuturi financiare.În scopul evidentei statistice operaţiunile de capital din care rezultă obligaţii externe derivând din angajamente cu termene mai mari de un an, altele decât cele de natura datoriei publice externe, se înregistrează la Banca Naţionala a României în Registrul datoriei private externe a României."26. După articolul 5 se introduce articolul 5^1 cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - Fac excepţie de la prevederile de autorizare prevăzute la art. 5 alin. 2 băncile, pentru următoarele operaţiuni de capital efectuate în nume şi în cont propriu: a) tranzacţii cu valori mobiliare şi alte instrumente pe piaţa monetara, prevăzute la pct. 1.17.2.5 lit. d); b) acordarea de garanţii prevăzute la pct. 1.17.2.9 lit. b), mai puţin garanţiile acordate în favoarea nerezidentilor în cazuri nelegate direct de comerţul internaţional sau de miscari internaţionale de capital ori în care nici un rezident nu participa la operaţiunea de baza garantată; c) operaţiuni în conturi curente şi de depozit în valută, deschise în străinătate, prevăzute la pct. 1.17.2.10 lit. b) şi la pct. 1.17.2.11 lit. b); d) credite şi împrumuturi financiare pe termen scurt, prevăzute la pct. 1.17.2.8 lit. b)."  +  Articolul 2Începând cu data intrării în vigoare a prezentei circulare nu mai sunt supuse autorizării următoarele operaţiuni de capital: a) investiţii directe în străinătate ale rezidenţilor pct. 1.17.2.1 lit. b) din regulament; b) investiţii imobiliare în străinătate ale rezidenţilor pct. 1.17.2.3 lit. b) din regulament; c) admiterea valorilor mobiliare şi a unităţilor organismelor de plasament colectiv - OPC româneşti pe o piaţa de capital străină - pct. 1.17.2.4 lit. a) şi pct. 1.17.2.6 lit. a) din regulament; d) credite legate de comerţul internaţional, pe termen mediu şi lung, acordate de rezidenţi nerezidentilor pct. 1.17.2.7 lit. b) din regulament; e) garanţii acordate de nerezidenti rezidenţilor pct. 1.17.2.9 lit. a) din regulament; f) transferuri aferente derulării contractelor de asigurare pct. 1.17.2.13 din regulament; g) transferuri de capital cu caracter personal reprezentând împrumuturi pe termen scurt acordate de nerezidenti rezidenţilor - pct. 1.17.2.14 lit. a) din regulament; h) transferuri de capital cu caracter personal reprezentând cadouri şi donaţii, dote, moşteniri şi legate, transferuri de active ale emigrantilor - pct. 1.17.2.14 lit. b), c), d) şi f) din regulament; i) import şi export fizic de active financiare - valori mobiliare şi alte titluri negociabile şi instrumente de plată, mai puţin cele sub forma de numerar - pct. 1.17.2.14^1 lit. a) şi b) din regulament; j) alte miscari de capital - pct. 1.17.2.15 lit. a)-c), e) şi f) din regulament.  +  Articolul 3Începând cu data de 1 ianuarie 2003 nu se mai supun autorizării următoarele operaţiuni de capital: a) tranzacţii ale rezidenţilor cu valori mobiliare şi cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv - OPC străine pct. 1.17.2.4 lit. d) şi pct. 1.17.2.6 lit. d) din regulament; b) credite şi împrumuturi financiare pe termen scurt, acordate de nerezidenti rezidenţilor - pct.1.17.2.8 lit. a) din regulament; c) credite şi împrumuturi financiare şi împrumuturi cu caracter personal, acordate de rezidenţi nerezidentilor pct.1.17.2.8 lit. b) şi pct. 1.17.2.14 lit. a) din regulament; d) garanţii acordate de rezidenţi nerezidentilor pct. 1.17.2.9 lit. b) din regulament.  +  Articolul 4Începând cu data de 1 ianuarie 2004 nu se mai supun autorizării următoarele operaţiuni de capital: a) admiterea valorilor mobiliare şi a unităţilor organismelor de plasament colectiv - OPC străine pe piaţa de capital românească - pct. 1.17.2.4 lit. b) şi pct. 1.17.2.6 lit. b) din regulament; b) operaţiunile în conturi de depozit în lei deschise de nerezidenti în România - pct. 1.17.2.8 lit. a1) din regulament; c) importul şi exportul de active financiare - instrumente de plată sub forma de numerar - pct. 1.17.2.14^1 lit. b) din regulament.  +  Articolul 5Până cel târziu la data aderării României la Uniunea Europeană nu se vor mai supune autorizării următoarele operaţiuni de capital: a) operaţiunile cu valori mobiliare şi cu alte instrumente tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetara pct. 1.17.2.5 lit. a)-d) din regulament; b) operaţiunile în conturi curente şi conturi de depozit, deschise de rezidenţi în străinătate - pct. 1.17.2.10 lit. b) şi pct. 1.17.2.11 lit. b) din regulament.  +  Articolul 6Prevederile referitoare la autorizarea operaţiunilor de capital, cuprinse în normele din anexa la Regulamentul nr. 3/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se vor aplica în mod corespunzător modificărilor aduse prin prezenta circulara şi etapelor de liberalizare prevăzute la art. III, IV şi V.Operaţiunile de capital liberalizate sunt supuse în continuare obligaţiilor de raportare statistica, în conformitate cu reglementările în vigoare.─────────────── Notă *) Prin sume moderate se înţelege sumele aferente cheltuielilor curente de întreţinere a căror natura poate fi probată ulterior cu documente. Notă **) Achiziţionarea de către rezidenţi de valori mobiliare, alte instrumente sau unităţi ale organismelor de plasament colectiv - OPC româneşti, emise pe o piaţa străină, este asimilată cu achiziţionarea de către aceştia de valori mobiliare şi alte instrumente străine.PREŞEDINTELECONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIEAL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,MUGUR CONSTANTIN ISARESCU──────────────────────