LEGE nr. 661 din 20 noiembrie 2001privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 284/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 30 noiembrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 284 din 20 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 27 decembrie 2000, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 2, alineatele (2)-(4) ale articolului 15^1 vor avea următorul cuprins:"(2) Funcţia publică de execuţie corespunzătoare funcţiei publice de conducere de secretar general al Guvernului, secretar general al Senatului, secretar general al Camerei Deputaţilor, secretar general adjunct al Guvernului şi de secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor este funcţia publică de consilier clasa I gradul 1 sau de consilier juridic clasa I gradul 1, după caz, din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice respective. (3) Funcţia publică de execuţie corespunzătoare funcţiei publice de conducere de secretar general, secretar general adjunct al ministerelor şi al celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate şi de secretar general al prefecturii este funcţia publică de consilier clasa I gradul 1 sau de consilier juridic clasa I gradul 1, după caz, din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice respective. (4) Prin derogare de la dispoziţiile art. 52 pot fi numiţi în funcţiile publice de conducere de secretari ai comunelor absolvenţi cu studii superioare juridice sau administrative care au promovat concursul, fără a mai fi obligatorie efectuarea perioadei de stagiu, dacă la concurs nu s-au înscris persoane care au efectuat stagiul."2. La articolul I, punctul 3 va avea următorul cuprins:"3. Articolul 58 va avea următorul cuprins:Art. 58. - (1) Funcţionarii publici, cu excepţia funcţionarilor publici civili din ministerele privind apărarea naţionala, ordinea publică şi siguranţa naţionala, pot fi aleşi sau numiţi pentru exercitarea unei funcţii de demnitate publică. (2) Pe durata exercitării funcţiei de demnitate publică, cu excepţia celei de consilier local sau consilier judeţean, funcţionarii publici respectivi sunt suspendaţi din funcţia publică pe care o deţin şi îşi păstrează gradul, clasa şi treapta avute. Excepţia prevăzută în prezentul alineat nu se aplică în cazul funcţionarilor publici din aparatul propriu al consiliului local, din cel al consiliului judeţean şi din cel al prefecturii judeţului respectiv. (3) După expirarea mandatului pentru care au fost aleşi sau numiţi, autorităţile sau instituţiile publice în cadrul cărora au funcţionat sunt obligate să asigure funcţionarilor publici funcţia avută sau una echivalenta. Perioada de exercitare a mandatului se considera vechime în funcţia publică."3. La articolul I punctul 6, articolul 94^1 va avea următorul cuprins:"Art. 94^1. - Funcţionarul public de conducere eliberat din funcţie în condiţiile art. 62 alin. (2), ale art. 92 lit. d) sau destituit din funcţie în condiţiile art. 94, cu excepţia cazului în care funcţionarul public a fost condamnat penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă, trece pe funcţia publică de execuţie corespunzătoare, în condiţiile legii."4. La articolul I punctul 7, titlul capitolului I al anexei va avea următorul cuprins:"I. Aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului şi Curţii de Conturi"Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU---------