HOTĂRÂRE nr. 1.169 din 21 noiembrie 2001privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii şi a unor venituri ale populaţiei, începând cu luna decembrie 2001
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 28 noiembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 81 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Începând cu luna decembrie 2001 pensionării din sistemul public de pensii ale căror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate în plata, sunt mai mici sau egale cu suma de 5.287.446 lei reprezentând echivalentul în lei, la 30 noiembrie 2001, al unui punctaj mediu anual de 3 puncte, beneficiază de indexarea pensiilor în condiţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 2 (1) Valoarea unui punct de pensie se actualizează prin indexare cu 7%. (2) Valoarea actualizată a punctului de pensie este de 1.885.856 lei şi nu include contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate.  +  Articolul 3 (1) În cazul persoanelor al căror punctaj mediu anual a fost stabilit conform prevederilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, pensia indexata rezultă prin aplicarea valorii actualizate a punctului de pensie asupra punctajului mediu anual. (2) Cuantumul pensiei cuvenite sau aflate în plata, pentru pensionării al căror punctaj mediu anual, stabilit conform prevederilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, este mai mare de 3 puncte, nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat aferent punctajului mediu anual de 3 puncte, respectiv 5.657.568 lei. (3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) şi (2) persoanele prevăzute la art. 180 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Persoanele prevăzute la alin. (3) beneficiază de un cuantum al pensiei indexat cu 1,1%.  +  Articolul 4În situaţia în care din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plata se menţine cuantumul avantajos.  +  Articolul 5 (1) Pentru drepturile de pensie deschise în baza Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumurile se stabilesc conform prevederilor art. 76, luându-se în considerare valoarea punctului de pensie de 1.597.232 lei, stabilită conform prevederilor art. 81, la care se aplică prevederile hotărârilor Guvernului nr. 523/2001, nr. 781/2001 şi indexarea de 7%, cu respectarea prevederilor art. 1 şi 2. (2) Cuantumul pensiei cuvenite sau aflate în plata, calculată conform prevederilor alin. (1) pentru pensionării al căror punctaj mediu anual este mai mare de 3 puncte, nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat aferent punctajului mediu anual de 3 puncte, în suma de 5.657.568 lei.  +  Articolul 6 (1) Cuantumurile prevăzute la art. 1-5 nu includ contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate. (2) Sumele rezultate din indexarea pensiilor în sistemul public, conform prevederilor prezentei hotărâri, se evidenţiază distinct pe talonul de pensie.  +  Articolul 7 (1) Începând cu luna decembrie 2001 se indexează cu 6% următoarele venituri ale populaţiei: a) pensiile I.O.V.R.; b) indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, din a 91-a zi de concediu medical; c) indemnizaţia de maternitate, din a 91-a zi de concediu de maternitate; d) indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, precum şi cea pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani, din a 91-a zi de concediu medical, respectiv de concediu pentru creşterea copilului; e) indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare; f) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare; g) pensiile sociale pentru nevăzători şi ajutoarele speciale acordate conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Măsurile de protecţie socială prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) se aplică indemnizaţiilor ale căror cuantumuri nu depăşesc plafonul de 3 ori salariul mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat pe anul 2001, respectiv 12.445.959 lei.  +  Articolul 8Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărâre se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile de baza.  +  Articolul 9Prezenta hotărâre se aplică începând cu luna decembrie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian Sarbup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat-------------