LEGE nr. 653 din 20 noiembrie 2001pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1999 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere în perioada 2000-2010
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 26 noiembrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 70 din 26 august 1999 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere în perioada 2000-2010, emisă în temeiul art. 1 lit. L pct. 2 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 30 august 1999, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2, litera b) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"b) 50% din sumele încasate din chiria şi contravaloarea pierderilor de creştere determinate de exploatarea arborilor înainte de vârsta exploatabilitatii, pentru terenurile scoase temporar din fondul forestier în condiţiile prevăzute la art. 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic."2. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Sursele de finanţare prevăzute la alin. (1) se vor constitui în cont separat. Sumele care alimentează aceste surse sunt deductibile la calculul impozitului pe profit şi nu se vor utiliza în alte scopuri decât pentru proiectarea şi construirea drumurilor forestiere."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Volumul total de lemn pe picior exploatabil în zonele forestiere inaccesibile, conform art. 2 alin. (1) lit. a), în perioada 2000-2010, ca urmare a executării drumurilor forestiere, este de maximum 20,9 milioane metri cubi."4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Regia Naţionala a Pădurilor este imputernicita sa contracteze construirea de drumuri forestiere cu agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea potrivit legislaţiei române. Selectarea acestora se face prin licitaţie publică, organizată după publicarea, anual, în Monitorul Oficial al României, a structurii şi amplasamentului masei lemnoase inaccesibile."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Regia Naţionala a Pădurilor este abilitata sa încheie contracte pe mai mulţi ani cu agenţi economici care să construiască drumuri forestiere în contrapartida cu masa lemnoasă pe picior. (2) Valorificarea masei lemnoase destinate cotei de drumuri forestiere se va face prin negociere directa la preţul pieţei, dar nu mai mic decât preţul mediu obţinut de unitatea silvică teritorială în ultimele 6 luni, pe specii şi categorii de produse. (3) Termenul limita de valabilitate a acestor contracte nu poate depăşi anul 2010, iar volumul de exploatat în unităţile de producţie prevăzute în contract nu poate depăşi posibilitatea prevăzută în amenajamentele silvice."6. După articolul 5 se introduce articolul 6 cu următorul cuprins:"Art. 6. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora normele metodologice de aplicare."7. În tot cuprinsul ordonanţei denumirea Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-------