ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 9 noiembrie 2001pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 19 noiembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1După articolul 50^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce articolul 50^2 cu următorul cuprins:"Art. 50^2. - (1) O dată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale agentul constatator poate dispune una dintre următoarele sancţiuni complementare: a) închiderea temporară a unităţii pe o durată de cel mult 6 luni; b) închiderea temporară a unităţii pe o durată de la 6 luni la 12 luni; c) închiderea definitivă a unităţii. (2) Sancţiunea complementara prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi aplicată în cazurile în care se constata: a) lipsa condiţiilor igienico-sanitare sau sanitare veterinare; b) folosirea unor spaţii şi condiţii necorespunzătoare pentru producţie, depozitare sau comercializare; c) nerespectarea condiţiilor impuse de producători privind manipularea, transportul, depozitarea şi comercializarea, dacă acestea sunt de natura sa modifice, în mod periculos, caracteristicile iniţiale ale produsului respectiv; d) lipsa specificatiilor tehnice, a instrucţiunilor şi a procedurilor de lucru la producători şi prestatorii de servicii; e) lipsa certificatelor sau a avizelor necesare eliberate de laboratoarele de încercări sau de omologări specifice; f) lipsa certificatelor de conformitate. (3) Sancţiunea complementara prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi aplicată în cazurile în care se constata: a) folosirea practicilor de comercializare abuzive sau săvârşirea repetată a unor abateri sancţionate de organele de control în decurs de 6 luni de la prima constatare; b) refuzul agentului economic de a permite, în prima faza, controlul organelor de specialitate şi la care, în urma unui control ulterior, se constata deficiente grave; c) lipsa licenţei de fabricaţie a produselor alimentare pentru producători; d) nerespectarea sau neacordarea certificatelor de garanţie pentru lucrările de prestări de servicii; e) utilizarea în activitatea de service a unor piese sau componente neomologate ori care nu prezintă siguranţa în exploatare. (4) Sancţiunea complementara prevăzută la alin. (1) lit. c) poate fi aplicată în cazurile în care se constata: a) importul cu buna-ştiinţa a produselor care nu respecta condiţiile calitative prescrise sau declarate ori care sunt periculoase; b) prestarea de servicii care pun în pericol viaţa, sănătatea sau siguranţa consumatorilor; c) punerea în vânzare a produselor despre care agenţii economici controlati au cunoştinţa ca sunt falsificate sau contrafăcute ori care au parametrii de securitate neconformi; d) reconditionarea unor produse alimentare retrase de la consumul uman ca fiind necorespunzătoare, prin adăugarea de aditivi sau alte substanţe ce nu se regăsesc în reteta de fabricaţie, în urma căreia a rezultat un produs destinat comercializării în scopul consumului uman; e) în cazul în care agentul economic nu a sistat livrările sau nu a retras de la comercializare ori de la beneficiar produsele pentru care organele abilitate prin lege au constatat ca sunt periculoase sau că nu îndeplinesc caracteristicile calitative prescrise ori declarate; f) împiedicarea sub orice formă de către agentul economic sau de către angajaţii acestuia a organelor administraţiei publice însărcinate cu protecţia consumatorilor şi supravegherea calităţii produselor şi serviciilor să îşi exercite atribuţiile de serviciu referitoare la prevenirea şi combaterea faptelor ce pot afecta viaţa, sănătatea ori securitatea consumatorilor sau instigarea oricărei alte persoane împotriva acestor organe; g) comercializarea de produse interzise prin reglementările legale în vigoare; h) continuarea desfăşurării activităţii după dispunerea măsurii de închidere temporară, fără obţinerea acordului prevăzut la alin. (5). (5) Redeschiderea unităţii în situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) se face numai cu acordul scris al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sau al oficiilor judeţene pentru protecţia consumatorilor, după remedierea deficienţelor care au condus la aplicarea sancţiunii complementare."  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Autoritatea Naţionalapentru Protecţia ConsumatorilorRovana Plumb,secretar de statMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban Mihailescu-----------