LEGE nr. 575 din 22 octombrie 2001privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a Zone de risc natural
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 14 noiembrie 2001    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, conform anexelor nr. 1-7 care fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei legi, zone de risc natural sunt arealele delimitate geografic, în interiorul cărora exista un potenţial de producere a unor fenomene naturale distructive, care pot afecta populaţia, activităţile umane, mediul natural şi cel construit şi pot produce pagube şi victime umane. (2) Fac obiectul prezentei legi zonele de risc natural cauzat de cutremure de pământ, inundaţii şi alunecări de teren. Zonele de risc cauzate de alte fenomene naturale se supun reglementărilor specifice.  +  Articolul 3 (1) Delimitarea geografică a zonelor de risc natural se bazează pe studii şi cercetări specifice elaborate de instituţii specializate, materializate prin hărţi de risc natural avizate de organele de specialitate ale administraţiei publice locale şi centrale, competente potrivit legii. (2) Declararea unui areal ca zona de risc natural se face prin hotărâre a consiliului judeţean în baza hărţilor de risc natural avizate potrivit alin. (1).  +  Articolul 4În zonele de risc natural, delimitate geografic şi declarate astfel conform legii, se instituie măsuri specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, realizarea construcţiilor şi utilizarea terenurilor, care se cuprind în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, constituind totodată şi baza întocmirii planurilor de protecţie şi intervenţie împotriva dezastrelor.  +  Articolul 5 (1) Finanţarea studiilor şi cercetărilor necesare în vederea elaborării hărţilor de risc natural, constituirii băncilor de date aferente, precum şi lucrărilor de prevenire şi atenuare a riscurilor naturale se face din bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, din bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite. (2) Lucrările de prevenire şi atenuare a riscurilor naturale constituie cauza de utilitate publică. (3) Priorităţile privind finanţarea şi executarea hărţilor de risc natural, a lucrărilor de prevenire şi atenuare a riscurilor naturale se stabilesc de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, la propunerea consiliilor judeţene.  +  Articolul 6 (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului vor adopta norme metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural. (2) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului vor adopta norme metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului pentru zonele de riscuri naturale. (3) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) şi (2) se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 7Consiliile judeţene, conform atribuţiilor ce le revin potrivit legii, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor identifica în detaliu, vor delimita geografic şi vor declara zonele de risc natural de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, cuprinse în anexele nr. 5-7, şi vor constitui bănci de date informatizate privind aceste zone, care vor fi reactualizate periodic şi integrate în sistemul naţional de monitorizare.  +  Articolul 8În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se constituie în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei un grup de lucru interdisciplinar având rolul de a coordona activitatea de studiere şi cercetare a fenomenelor naturale distructive, precum şi de constituire şi funcţionare a băncii naţionale de date referitoare la riscurile naturale.  +  Articolul 9Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, potrivit legii, răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 22 octombrie 2001.Nr. 575.  +  Anexa 1DEFINIREAprincipalilor termeni utilizaţiTermenii specifici folosiţi în lege corespund definiţiilor cuprinse în Glosarul internaţional al termenilor de baza specifici managementului dezastrelor, editat de Departamentul Afacerilor Umanitare (DHA), Geneva, decembrie 1992, DHA/93/96, sub egida O.N.U. Aceasta terminologie a fost adoptată şi în legislaţia ţărilor aparţinând Comunităţii Europene.● Risc - estimare matematica a probabilităţii producerii de pierderi umane şi materiale pe o perioada de referinţa viitoare şi într-o zona data pentru un anumit tip de dezastru.● Cutremur - mişcare vibratoare a scoarţei terestre, generată de o ruptura brutala în aceasta, ce poate duce la victime umane şi distrugeri materiale.● Inundaţie - acoperire a terenului cu un strat de apa în stagnare sau în mişcare, care, prin mărime şi durata, poate provoca victime umane şi distrugeri materiale, ce dereglează buna desfăşurare a activităţilor social-economice din zona afectată.● Alunecare de teren - deplasare a rocilor şi/sau a masivelor de pământ care formează versanţii unor munţi sau dealuri, a pantelor unor lucrări de hidroamelioraţii sau a altor lucrări funciare, ce poate produce victime umane şi pagube materiale.  +  Anexa 2  +  Anexa 3UNITĂŢI ADMINISTRATIV - TERITORIALE URBANEamplasate în zone pentru care intensitatea seismică, echivalată pe bazaparametrilor de calcul privind zonarea seismică a teritoriului României,este minimum VII (exprimată în grade MSK) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Intensitatea crt. Judeţul Unitatea Numărul seismică                      administrativ- de exprimată                       teritorială locuitori în grade MSK ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Alba  1. Municipiul Blaj 21.819 VII  2. Oraşul Ocna Mureş 15.697 VII  3. Oraşul Teiuş 7.338 VII       Arad  4. Municipiul Arad 184.290 VII  5. Oraşul Curtici 9.762 VII  6. Oraşul Lipova 11.491 VII  7. Oraşul Nădlac 8.422 VII       Argeş  8. Municipiul Piteşti 187.001 VII  9. Municipiul Câmpulung 43.634 VII 10. Municipiul Curtea de Argeş 34.867 VII 11. Oraşul Costeşti 12.091 VIII 12. Oraşul Mioveni 35.889 VII 13. Oraşul Topoloveni 10.329 VIII       Bacău 14. Municipiul Bacău 210.469 VIII 15. Municipiul Oneşti 60.507 VIII 16. Oraşul Buhuşi 21.993 VII 17. Oraşul Comăneşti 26.237 VII 18. Oraşul Dărmăneşti 14.232 VII 19. Oraşul Moineşti 25.532 VII 20. Oraşul Slănic-Moldova 5.375 VIII 21. Oraşul Târgu Ocna 14.184 VIII       Bihor 22. Municipiul Oradea 221.824 VII 23. Oraşul Marghita 18.650 VII 24. Oraşul Valea lui Mihai 10.665 VII       Botoşani 25. Municipiul Botoşani 128.591 VII 26. Municipiul Dorohoi 35.298 VII 27. Oraşul Dărăbani 12.002 VII 28. Oraşul Săveni 8.685 VII       Braşov 29. Municipiul Braşov 314.219 VII 30. Municipiul Făgăraş 44.535 VII 31. Municipiul Săcele 29.967 VII 32. Oraşul Codlea 24.814 VII 33. Oraşul Predeal 6.735 VII 34. Oraşul Râşnov 16.242 VII 35. Oraşul Rupea 6.246 VII 36. Oraşul Victoria 10.896 VII 37. Oraşul Zărneşti 26.520 VII       Brăila 38. Municipiul Brăila 233.447 VIII 39. Oraşul Făurei 4.626 VIII 40. Oraşul Ianca 12.886 VIII 41. Oraşul Însurăţei 7.501 VIII       Buzău 42. Municipiul Buzău 147.627 VIII 43. Municipiul Râmnicu Sărat 42.125 VIII 44. Oraşul Pogoanele 7.614 VIII 45. Oraşul Nehoiu 12.650 VIII       Caraş-Severin 46. Municipiul Reşita 93.590 VII 47. Municipiul Caransebeş 31.199 VII 48. Oraşul Anina 10.594 VII 49. Oraşul Băile Herculane 6.051 VII 50. Oraşul Moldova Noua 15.112 VII 51. Oraşul Oraviţa 15.222 VII       Călăraşi 52. Municipiul Călăraşi 77.669 VIII 53. Municipiul Olteniţa 31.434 VIII 54. Oraşul Budeşti 9.596 VIII 55. Oraşul Fundulea 6.217 VIII 56. Oraşul Lehliu-Gara 6.667 VIII       Constanţa 57. Municipiul Constanţa 342.394 VII 58. Municipiul Mangalia 43.924 VII 59. Municipiul Medgidia 46.783 VII 60. Oraşul Basarabi 11.070 VII 61. Oraşul Cernavodă 20.514 VIII 62. Oraşul Eforie 9.294 VII 63. Oraşul Hârşova 11.198 VII 64. Oraşul Năvodari 34.669 VII 65. Oraşul Negru Vodă 5.529 VII 66. Oraşul Ovidiu 13.458 VII 67. Oraşul Techirghiol 7.388 VII       Covasna 68. Municipiul Sfântu Gheorghe 66.896 VII 69. Municipiul Târgu Secuiesc 22.251 VII 70. Oraşul Baraolt 10.464 VII 71. Oraşul Covasna 12.306 VIII 72. Oraşul Întorsura Buzăului 9.081 VIII       Dâmboviţa 73. Municipiul Târgovişte 99.086 VIII 74. Oraşul Fieni 8.092 VIII 75. Oraşul Găeşti 16.598 VIII 76. Oraşul Moreni 22.868 VIII 77. Oraşul Pucioasa 16.489 VIII 78. Oraşul Titu 10.711 VIII       Dolj 79. Municipiul Craiova 314.920 VIII 80. Municipiul Calafat 21.227 VIII 81. Oraşul Băileşti 22.231 VIII 82. Oraşul Filiaşi 20.159 VII 83. Oraşul Segarcea 8.704 VIII       Galaţi 84. Municipiul Galaţi 328.596 VIII 85. Municipiul Tecuci 46.785 VIII 86. Oraşul Bereşti 3.926 VIII 87. Oraşul Târgu Bujor 8.044 VIII       Giurgiu 88. Municipiul Giurgiu 72.763 VIII 89. Oraşul Bolintin-Vale 11.464 VIII 90. Oraşul Mihăileşti 7.161 VIII       Gorj 91. Municipiul Târgu Jiu 98.206 VII 92. Oraşul Bumbeşti-Jiu 11.882 VII 93. Oraşul Motru 25.860 VII 94. Oraşul Novaci 6.151 VII 95. Oraşul Rovinari 12.603 VII 96. Oraşul Târgu Cărbuneşti 9.338 VII 97. Oraşul Ţicleni 5.205 VII       Harghita 98. Municipiul Miercurea-Ciuc 46.819 VII 99. Municipiul Odorheiu Secuiesc 39.661 VII100. Oraşul Băile Tuşnad 1.802 VII101. Oraşul Balan 9.295 VII102. Oraşul Cristuru Secuiesc 11.291 VII103. Oraşul Gheorgheni 21.245 VII104. Oraşul Topliţa 16.839 VII105. Oraşul Vlăhiţa 7.392 VII       Ialomiţa106. Municipiul Slobozia 56.310 VIII107. Municipiul Feteşti 36.649 VIII108. Municipiul Urziceni 19.088 VIII109. Oraşul Ţăndărei 14.591 VIII       Iaşi110. Municipiul Iaşi 348.489 VIII111. Municipiul Paşcani 45.898 VII112. Oraşul Hârlău 12.260 VII113. Oraşul Târgu Frumos 13.763 VII       Ilfov114. Oraşul Buftea 19.617 VIII       Maramureş115. Municipiul Baia Mare 150.613 VII116. Municipiul Sighetu Marmaţiei 44.433 VII117. Oraşul Baia Sprie 15.735 VII118. Oraşul Cavnic 5.494 VII       Mehedinţi119. Municipiul Drobeta-Turnu                      Severin 118.069 VII120. Oraşul Baia de Arama 5.724 VII121. Oraşul Orşova 15.379 VII122. Oraşul Strehaia 12.564 VII123. Oraşul Vânju Mare 7.074 VII       Mureş124. Municipiul Târgu Mureş 164.928 VII125. Municipiul Sighişoara 36.222 VII126. Municipiul Târnăveni 29.828 VII127. Oraşul Iernut 9.833 VII128. Oraşul Luduş 18.647 VII       Neamţ129. Municipiul Piatra-Neamţ 124.859 VII130. Municipiul Roman 81.803 VII131. Oraşul Bicaz 8.911 VII132. Oraşul Târgu Neamţ 22.634 VII       Olt133. Municipiul Slatina 87.137 VIII134. Municipiul Caracal 39.276 VIII135. Oraşul Balş 23.147 VIII136. Oraşul Corabia 21.932 VIII137. Oraşul Drăgăneşti-Olt 13.181 VIII138. Oraşul Piatra-Olt 6.583 VIII139. Oraşul Scorniceşti 13.751 VIII       Prahova140. Municipiul Ploieşti 251.981 VIII141. Municipiul Câmpina 40.569 VIII142. Oraşul Azuga 6.119 VII143. Oraşul Băicoi 20.234 VIII144. Oraşul Boldeşti-Scăeni 11.505 VIII145. Oraşul Breaza 18.863 VIII146. Oraşul Buşteni 11.787 VII147. Oraşul Comarnic 13.532 VIII148. Oraşul Mizil 17.075 IX149. Oraşul Plopeni 10.083 VIII150. Oraşul Sinaia 14.636 VII151. Oraşul Slănic 7.249 VIII152. Oraşul Urlaţi 11.858 IX153. Oraşul Vălenii de Munte 13.898 VIII       Satu Mare154. Municipiul Satu Mare 130.072 VII155. Municipiul Carei 25.590 VII156. Oraşul Negreşti-Oaş 16.356 VII157. Oraşul Tăşnad 10.188 VII       Sibiu158. Municipiul Sibiu 169.299 VII159. Municipiul Mediaş 62.543 VII160. Oraşul Agnita 16.215 VII161. Oraşul Avrig 17.204 VII162. Oraşul Cisnădie 16.215 VII163. Oraşul Copşa Mică 5.157 VII164. Oraşul Dumbrăveni 8.812 VII165. Oraşul Ocna Sibiului 4.184 VII166. Oraşul Tălmaciu 9.147 VII       Suceava167. Municipiul Suceava 118.311 VII168. Municipiul Câmpulung 21.862 VII                      Moldovenesc169. Oraşul Fălticeni 33.867 VII170. Oraşul Rădăuţi 32.151 VII171. Oraşul Gura Humorului 16.740 VII172. Oraşul Siret 10.003 VII173. Oraşul Solca 4.687 VII       Teleorman174. Municipiul Alexandria 58.651 VIII175. Municipiul Roşiori de Vede 36.603 VIII176. Municipiul Turnu Măgurele 35.527 VIII177. Oraşul Videle 12.498 VIII178. Oraşul Zimnicea 16.787 VIII       Timiş179. Municipiul Timişoara 329.111 VII180. Municipiul Lugoj 49.028 VII181. Oraşul Buziaş 8.128 VII182. Oraşul Deta 7.059 VIII183. Oraşul Jimbolia 10.497 VII184. Oraşul Sânnicolau Mare 13.007 VII       Tulcea185. Municipiul Tulcea 95.957 VIII186. Oraşul Babadag 10.878 VII187. Oraşul Isaccea 5.614 VII188. Oraşul Măcin 11.803 VIII189. Oraşul Sulina 5.140 VIII       Vaslui190. Municipiul Vaslui 79.070 VIII191. Municipiul Bârlad 78.633 VIII192. Municipiul Huşi 33.320 VIII193. Oraşul Negreşti 10.481 VIII       Vâlcea194. Municipiul Râmnicu Vâlcea 119.791 VII195. Municipiul Drăgăşani 22.499 VII196. Oraşul Băile Govora 3.147 VII197. Oraşul Băile Olăneşti 4.814 VII198. Oraşul Călimăneşti 8.923 VII199. Oraşul Brezoi 7.589 VII200. Oraşul Horezu 7.446 VII201. Oraşul Ocnele Mari 3.591 VII       Vrancea202. Municipiul Focşani 98.581 IX203. Municipiul Adjud 20.776 VIII204. Oraşul Mărăşeşti 13.070 VIII205. Oraşul Odobeşti 7.985 VIII206. Oraşul Panciu 9.834 VIII207. Municipiul Bucureşti 2.013.911 VIII ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                      (conform Buletinului                       statistic al Comisiei                       Naţionale de Statistică,                       ediţia 1999)           TOTAL: 10.796.524 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4  +  Anexa 4a)  +  Anexa 5            UNITĂŢI ADMINISTRATIV - TERITORIALE AFECTATE DE INUNDAŢII*)────────────────────    *) Nominalizările din prezenta anexă se completează şi/sau se actualizează       cu zone declarate în conformitate cu prevederile prezentei legi. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Unitatea Tipuri de inundaţii crt. Judeţul administrativ- ──────────────────────────                             teritorială pe cursuri pe                                                        de apă torenţi ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Alba                         Municipiul  1. Alba Iulia ● ●  2. Aiud ● ●  3. Blaj ● ●                         Oraşul  4. Abrud ● ●  5. Baia de Arieş ● ●  6. Câmpeni ● ●  7. Cugir ● ●  8. Ocna Mureş ● ●  9. Sebeş ● ● 10. Teiuş ● ● 11. Zlatna ● ●                         Comuna 12. Albac ● ● 13. Almaşu Mare ● ● 14. Arieşeni ● ● 15. Avram Iancu ● ● 16. Berghin ● ● 17. Bistra ● ● 18. Blandiana ● ● 19. Bucium ● ● 20. Câlnic ● ● 21. Cenade - ● 22. Cergău ● ● 23. Ceru-Băcăinţi ● ● 24. Cetatea de Balta ● ● 25. Ciugud ● ● 26. Ciuruleasa ● ● 27. Crăciunelu de Jos ● ● 28. Cricău ● ● 29. Daia Română ● ● 30. Doştat ● ● 31. Fărău ● ● 32. Galda de Jos ● ● 33. Gârbova ● ● 34. Garda de Sus ● ● 35. Hoparta ● ● 36. Horea ● ● 37. Ighiu ● ● 38. Intregalde ● ● 39. Jidvei ● ● 40. Livezile ● ● 41. Lopadea Noua ● ● 42. Lunca Mureşului ● ● 43. Lupşa ● ● 44. Meteş ● ● 45. Mihalţ ● ● 46. Mirăslău ● ● 47. Mogoş ● ● 48. Noşlac ● ● 49. Ocoliş ● ● 50. Ohaba ● ● 51. Pianu ● ● 52. Poiana Vadului ● ● 53. Ponor ● ● 54. Poşaga ● ● 55. Rădeşti ● ● 56. Ramet ● ● 57. Rimetea ● ● 58. Roşia Montană ● ● 59. Sălciua ● ● 60. Săliştea ● ● 61. Săsciori ● ● 62. Sancel ● ● 63. Sântimbru ● ● 64. Scărişoara ● ● 65. Sohodol ● ● 66. Stremţ ● ● 67. Sibot ● ● 68. Sona ● ● 69. Şpring ● ● 70. Şugag ● ● 71. Unirea ● ● 72. Vadu Moţilor ● ● 73. Valea Lungă ● ● 74. Vidra ● ● 75. Vîntu de Jos ● ●          Arad                         Municipiul 76. Arad ● -                         Oraşul 77. Chişineu-Criş - ● 78. Ineu ● - 79. Lipova ● - 80. Nădlac ● - 81. Pâncota - ●                         Comuna 82. Almaş ● - 83. Apateu - ● 84. Archis ● - 85. Bata ● - 86. Barsa ● - 87. Bârzava ● ● 88. Beliu ● - 89. Birchiş ● ● 90. Brazii ● - 91. Cărând ● - 92. Cermei ● ● 93. Chisindia ● - 94. Conop ● - 95. Craiva ● - 96. Dezna ● - 97. Dieci ● - 98. Dorgos ● - 99. Fântânele ● -100. Felnac ● -101. Gurahonţ ● -102. Hălmagiu - ●103. Hălmăgel - ●104. Hăşmaş ● ●105. Igneşti - ●106. Misca ● -107. Moneasa ● ●108. Păuliş ● ●109. Pecica ● -110. Petriş ● -111. Pilu ● -112. Pleşcuţa ● -113. Săvârşin ● -114. Secusigiu ● -115. Şemlac ● -116. Socodor ● -117. Şeitin - ●118. Şepreuş - ●119. Şilindia - ●120. Siria - ●121. Tăut ● ●122. Târnova - ●123. Vărădia de Mureş ● ●124. Vinga - ●125. Vârfurile ● -126. Vladimirescu ● -127. Zăbrani ● -128. Zerind ● -          Argeş                         Municipiul129. Mioveni ● -                         Oraşul130. Costeşti ● -131. Topoloveni - ●                         Comuna132. Boteşti ● -133. Ciomăgeşti - ●134. Cotmeana ● ●135. Drăganu - ●136. Izvoru ● -137. Lunca Corbului ● -138. Negraşi ● -139. Priboieni ● ●140. Răteşti ● -141. Recea ● -142. Săpata ● ●143. Stolnici ● -144. Ştefan cel Mare ● -145. Teiu ● -146. Ungheni ● -147. Vedea - ●         Bacău                         Municipiul148. Oneşti ● -                         Oraşul149. Buhuşi ● ●150. Comăneşti - ●151. Dărmăneşti ● ●152. Moineşti ● ●153. Slănic Moldova - ●154. Târgu Ocna ● ●                         Comuna155. Agas ● ●156. Ardeoani ● ●157. Asau ● ●158. Balcani ● -159. Barsanesti ● ●160. Bereşti-Bistriţa ● ●161. Bereşti-Tazlău ● ●162. Berzunţi ● ●163. Blăgeşti ● -164. Bogdăneşti ● ●165. Brusturoasa ● ●166. Buhoci ● ●167. Căiuţi ● ●168. Cleja ● -169. Corbasca ● -170. Dofteana ● ●171. Fărăoani - ●172. Filipeşti ● -173. Garleni ● ●174. Glăvăneşti ● -175. Gura Văii ● -176. Helegiu ● ●177. Hemeiuş ● ●178. Horgeşti ● ●179. Huruieşti - ●180. Letea Veche ● -181. Livezi ● -182. Luizi-Călugăra ● -183. Măgireşti ● ●184. Măgura ● ●185. Mânăstirea Caşin ● ●186. Mărgineni ● ●187. Nicolae Bălcescu ● -188. Oituz ● ●189. Orbeni ● ●190. Palanca ● ●191. Parava ● -192. Parîncea ● ●193. Pânceşti ● ●194. Pargaresti ● ●195. Pârjol ● -196. Plopana ● -197. Podu Turcului ● -198. Poduri ● ●199. Racova ● ●200. Răcăciuni ● ●201. Sascut ● -202. Sănduleni ● ●203. Săuceşti ● -204. Scorţeni ● ●205. Secuieni ● ●206. Solonţ ● -207. Strugari ● -208. Ştefan cel Mare ● ●209. Tamaşi ● ●210. Târgu Trotuş ● ●211. Traian ● ●212. Ungureni ● -213. Urecheşti ● ●214. Valea Seaca ● ●215. Zemeş ● ●         Bihor                         Municipiul216. Oradea ● -                         Oraşul217. Aleşd ● ●218. Beiuş ● -219. Marghita ● -220. Salonta ● -221. Stei - ●                         Comuna222. Abram ● -223. Abrămuţ ● -224. Aştileu ● -225. Auşeu ● ●226. Balc ● -227. Biharia ● -228. Boianu Mare ● ●229. Borod ● -230. Bratca ● -231. Brusturi ● -232. Buduslau ● -233. Bulz ● ●234. Bunteşti ● -235. Cetariu ● ●236. Chişlaz ● ●237. Ciuhoi ● -238. Copăcel ● -239. Derna ● ●240. Diosig - ●241. Dobreşti ● -242. Drăgăneşti ● -243. Finiş ● -244. Girişu de Criş ● -245. Hidişelu de Sus ● -246. Holod ● ●247. Ineu ● ●248. Lugasu de Jos ● -249. Lunca - ●250. Mădăraş ● -251. Măgeşti ● -252. Nojorid ● -253. Osorhei ● ●254. Pietroasa - ●255. Pomezeu ● -256. Popeşti ● ●257. Răbăgani ● -258. Sacadat ● -259. Săcuieni ● ●260. Sălard ● -261. Sânmartin ● -262. Santandrei ● -263. Sârbi ● -264. Spinuş ● ●265. Suplacu de Barcău ● -266. Şoimi ● -267. Şuncuiuş ● ●268. Tăuteu ● ●269. Tileagd ● -270. Tinca - ●271. Tulca ● -272. Ţeţchea ● -273. Uileacu de Beiuş ● -274. Vadu Crişului ● -275. Viişoara ● -       Bistriţa-Năsăud                         Oraşul276. Beclean ● -                         Comuna277. Bistriţa Bargaului ● ●278. Budacu de Jos279. Budeşti ● -280. Căianu Mic ● ●281. Cetate ● ●282. Chiochiş ● -283. Dumitra ● -284. Feldru ● -285. Galaţii Bistriţei ● -286. Ilva Mare ● ●287. Ilva Mica ● -288. Lechinţa ● -289. Leşu ● ●290. Matei ● ●291. Mărişelu ● -292. Miceştii de Câmpie ● ●293. Milaş ● -294. Nuşeni ● -295. Parva ● -296. Rebra ● -297. Silivaşu de Câmpie ● -298. Sânmihaiu de Câmpie ● -299. Şieu ● -300. Şieu-Măgheruş ● -301. Şieu-Odorhei ● -302. Şieuţ ● -303. Şintereag ● -304. Teaca ● -305. Tiha Bargaului ● ●306. Urmeniş ● ●         Botoşani                         Municipiul307. Botoşani ● -308. Dorohoi - ●                         Oraşul309. Dărăbani ● -310. Săveni ● -                         Comuna311. Băluşeni ● -312. Brăeşti - ●313. Broşcăuţi ● -314. Copălău ● ●315. Cordăreni ● -316. Corni ● -317. Coţuşca ● -318. Cristeşti ● -319. Curteşti ● -320. Dersca ● -321. Drăguşeni ● -322. Durneşti ● -323. Flamanzi ● ●324. Frumuşica ● ●325. George Enescu ● -326. Hilişeu-Horia ● -327. Hlipiceni ● -328. Hudeşti ● ●329. Ibăneşti ● -330. Mihălăşeni ● -331. Mileanca ● -332. Păltiniş ● ●333. Rădăuţi-Prut ● -334. Rauşeni ● ●335. Ripiceni ● -336. Roma ● ●337. Stăuceni ● ●338. Suharau ● -339. Suliţa ● ●340. Şendriceni ● -341. Ştefăneşti ● ●342. Todireni ● -343. Truşeşti ● ●344. Tudora ● ●345. Ungureni ● -346. Văculeşti ● -347. Varfu Câmpului ● ●348. Vlădeni ● -349. Vlăsineşti ● -350. Vorona ● -         Braşov                         Municipiul351. Braşov ● ●352. Săcele ● -                         Oraşul353. Predeal - ●354. Zărneşti ● -                         Comuna355. Budila ● -356. Buneşti ● -357. Comana ● -358. Hoghiz ● -359. Mandra ● -360. Parau ● -361. Poiana Mărului ● -362. Racoş ● -363. Şercaia ● -364. Şoarş ● -365. Tărlungeni ● -366. Teliu ● -367. Ungra ● -368. Vama Buzăului - ●         Brăila                         Comuna369. Chişcani ● -370. Măxineni ● -371. Mircea Voda ● -372. Scorţaru Nou ● -373. Siliştea ● -374. Vădeni ● -375. Vişani ● -        Buzău                         Municipiul376. Buzău ● -                         Oraşul377. Nehoiu ● -                         Comuna378. Beceni ● -379. Berca ● -380. Calvini ● -381. Cătina ● -382. Cernăteşti ● -383. Chiojdu ● -384. Gura Teghii ● -385. Lopătari ● ●386. Măgura ● -387. Mânzăleşti ● ●388. Pardosi ● -389. Posta Câlnău ● -390. Puieşti ● -391. Săgeata ● -392. Tisău ● -393. Verneşti ● -394. Vintilă Voda ● -395. Vipereşti ● -396. Zărneşti ● -397. Ziduri ● -        Caraş-Severin                         Municipiul398. Reşiţa ● ●399. Caransebeş ● -                         Oraşul400. Anina - ●401. Băile Herculane ● -402. Bocşa ● ●403. Moldova Nouă - ●404. Oraviţa - ●                         Comuna405. Armeniş ● -406. Băuţar ● -407. Berliste ● -408. Berzovia - ●409. Bolvaşniţa ● -410. Bozovici - ●411. Buchin ● ●412. Caraşova ● -413. Ciuchici ● -414. Constantin Daicoviciu - ●415. Copăcele ● -416. Dognecea ● -417. Farliug ● ●418. Goruia ● ●419. Grădinari ● -420. Lăpuşnicu Mare ● -421. Măureni - ●422. Obreja ● ●423. Ocna de Fier ● -424. Pojejena - ●425. Prigor ● -426. Sacu - ●427. Sasca Montană ● ●428. Socol ● -429. Târnova - ●430. Turnu Ruieni - ●431. Vrani ● ●         Cluj                         Municipiul432. Cluj-Napoca ● -433. Dej ● -                         Oraşul434. Gherla ● ●                         Comuna435. Beliş ● ●436. Bontida ● -437. Călăţele ● -438. Căpuşu Mare - ●439. Căşeiu ● ●440. Cătina ● -441. Catcau - ●442. Chiuieşti ● -443. Ciucea ● -444. Corneşti - ●445. Dabaca - ●446. Fizeşu Gherlii ● ●447. Geaca ● -448. Gilău ● ●449. Iara ● ●450. Măguri-Răcătău ● ●451. Mănăstireni ● -452. Mărgău - ●453. Mărişel - ●454. Mica - ●455. Mintiu Gherlii ● -456. Petreştii de Jos ● -457. Poieni ● -458. Recea Cristur - ●459. Săcuieu - ●460. Sâncraiu ● -461. Taga ● -462. Vad ● ●463. Valea Ierii - ●         Constanţa                         Oraşul464. Basarabi - ●465. Eforie - ●466. Năvodari - ●467. Negru Vodă - ●468. Ovidiu - ●469. Techirghiol - ●                         Comuna470. Adamclisi - ●471. Albeşti - ●472. Aliman - ●473. Amzacea - ●474. Băneasa - ●475. Castelu - ●476. Cerchezu - ●477. Comana - ●478. Crucea - ●479. Cumpăna - ●480. Deleni - ●481. Dobromir - ●482. Ghindaresti ● -483. Independenta - ●484. Ion Corvin - ●485. Istria - ●486. Limanu - ●487. Lumina - ●488. Mereni - ●489. Mihai Viteazu - ●490. Mihail Kogălniceanu - ●491. Mircea Voda - ●492. Nicolae Bălcescu - ●493. Oltina ● -494. Ostrov ● ●495. Pantelimon - ●496. Peştera - ●497. Poarta Alba - ●498. Raşova - ●499. Saraiu - ●500. Săcele - ●501. Seimeni ● -502. Siliştea - ●503. Târguşor - ●504. Topalu ● -505. Topraisar - ●506. Tortomanu - ●507. Tuzla - ●          Covasna                         Municipiul508. Sfântu Gheorghe ● -                         Oraşul509. Covasna ● ●510. Târgu Secuiesc ● -                         Comuna511. Aita Mare ● -512. Băţani ● -513. Belin ● ●514. Bodoc ● -515. Boroşneu Mare ● -516. Brateş ● -517. Brăduţ ● -518. Breţcu ● -519. Cătălina ● -520. Cernat ● -521. Chichiş ● -522. Comandău - ●523. Dobarlau ● -524. Hăghig ● -525. Ilieni ● -526. Lemnia ● -527. Malnaş ● -528. Ozun ● -529. Poian ● -530. Reci ● -531. Sânzieni ● -532. Sita Buzăului - ●533. Vâlcele ● -534. Zagon ● -        Dâmboviţa                         Municipiul535. Târgovişte ● ●                         Oraşul536. Găeşti ● -537. Moreni - ●538. Pucioasa - ●539. Titu ● -                         Comuna540. Băleni - ●541. Bărbuleţu - ●542. Bezdead ● -543. Brăneşti ● -544. Bucşani ● ●545. Cobia ● -546. Comişani - ●547. Conteşti ● ●548. Corneşti ● -549. Costeştii din Vale ● -550. Crângurile ● -551. Dărmăneşti ● ●552. Dobra ● ●553. Dragodana - ●554. Dragomireşti - ●555. Finta ● -556. Glodeni - ●557. Gura Ocniţei ● ●558. Gura Sutii ● -559. I. L. Caragiale ● ●560. Iedera - ●561. Malu cu Flori ● ●562. Măneşti ● -563. Moroeni ● ●564. Odobeşti ● -565. Petreşti ● ●566. Potlogi ● -567. Produleşti ● -568. Răzvad - ●569. Runcu - ●570. Sotanga - ●571. Tătărani ● -572. Ulieşti ● ●573. Ulmi ● -574. Valea Lungă ● -575. Valea Mare ● -576. Văcăreşti ● ●577. Vârfuri - ●578. Vişina ● -579. Vişineşti ● -         Dolj                         Municipiul580. Calafat ● ●                         Oraşul581. Filiaşi ● -                         Comuna582. Almaj ● -583. Bechet ● -584. Brădeşti ● -585. Braloştiţa ● -586. Breasta ● -587. Bucovăţ ● ●588. Bulzeşti ● -589. Cetate ● -590. Ciupercenii Noi ● -591. Coţofenii din Dos ● -592. Desa ● -593. Gherceşti ● -594. Maglavit ● -595. Mischii ● -596. Piscu Vechi ● -597. Podari ● ●598. Poiana Mare ● -599. Scăeşti ● -600. Teslui ● -601. Tuglui ● ●602. Varvoru de Jos ● -         Galaţi                         Municipiul603. Tecuci ● -                         Oraşul604. Bereşti - ●                         Comuna605. Barcea ● -606. Bălăşeşti ● ●607. Bereşti-Meria - ●608. Brăhăşeşti ● -609. Cavadineşti ● ●610. Corni ● ●611. Corod ● ●612. Cuca - ●613. Cudalbi ● -614. Drăgăneşti ● -615. Gohor ● ●616. Jorăşti - ●617. Lieşti ● -618. Matca ● -619. Măstăcani ● ●620. Movileni ● -621. Munteni - ●622. Nicoreşti ● ●623. Pechea ● ●624. Piscu ● ●625. Priponeşti ● -626. Rediu - ●627. Schela ● -628. Slobozia Conachi ● -629. Sucevei ● ●630. Şendreni ● -631. Tuluceşti - ●632. Tepu ● ●633. Valea Mărului ● ●634. Vânători - ●635. Vlădeşti ● ●         Giurgiu                         Oraşul636. Bolintin-Vale ● -                         Comuna637. Bolintin-Deal ● -638. Bucşani ● -639. Bulbucata ● -640. Călugăreni ● -641. Clejani ● -642. Colibaşi ● -643. Comana ● -644. Crevedia Mare ● -645. Floreşti-Stoeneşti ● -646. Găiseni ● -647. Ghimpaţi ● -648. Gostinari ● -649. Hotarele ● -650. Iepureşti ● -651. Joiţa ● -652. Letca Noua ● -653. Marsa ● -654. Mihai Bravu ● -655. Ogrezeni ● -656. Roata de Jos ● -657. Schitu ● -658. Singureni ● -659. Stoeneşti ● -660. Ulmi ● -661. Valea Dragului ● -662. Vărăşti ● -663. Vânătorii Mici ● -         Gorj                         Municipiul664. Târgu Jiu ● -                         Oraşul665. Bumbeşti-Jiu ● -666. Novaci ● -667. Rovinari - ●668. Târgu Cărbuneşti ● -                         Comuna669. Alimpeşti ● ●670. Baia de Fier ● ●671. Băleşti ● -672. Bărbăteşti ● -673. Bolboşi ● -674. Crasna ● ●675. Dănciuleşti ● -676. Drăgoteşti ● ●677. Ioneşti ● -678. Leleşti - ●679. Licurici ● ●680. Peştişani ● -681. Polovragi ● -682. Şlivileşti ● -683. Stăneşti ● -684. Tismana ● ●685. Turcineşti ● ●        Harghita                         Municipiul686. Odorheiu Secuiesc ● ●                         Oraşul687. Băile Tuşnad ● ●688. Borsec - ●689. Cristuru Secuiesc ● ●690. Topliţa ● ●691. Vlăhiţa - ●                         Comuna692. Atid ● ●693. Bilbor ● ●694. Brădeşti - ●695. Ciumani ● ●696. Corbu ● ●697. Corund - ●698. Dârjiu ● ●699. Dealu - ●700. Ditrău - ●701. Feliceni - ●702. Frumoasa - ●703. Gălăuţaş ● ●704. Lunca de Jos - ●705. Lunca de Sus ● ●706. Lupeni ● ●707. Mărtiniş ● ●708. Mereşti ● -709. Mihăileni ● -710. Mugeni ● -711. Ocland ● -712. Plăieşii de Jos - ●713. Praid ● -714. Săcel - ●715. Sărmaş ● ●716. Secuieni - ●717. Siculeni ● ●718. Şimoneşti ● ●719. Tulgheş ● ●720. Ulieş - ●        Hunedoara                         Municipiul721. Deva - ●722. Brad - ●723. Hunedoara ● -724. Orăştie ● -725. Petroşani ● -                         Oraşul726. Aninoasa ● ●727. Călan - ●728. Geoagiu ● ●729. Haţeg ● -730. Lupeni ● ●731. Petrila ● ●732. Şimeria ● ●733. Uricani ● -734. Vulcan - ●                         Comuna735. Baia de Criş ● -736. Balşa ● -737. Baru ● ●738. Băcia ● -739. Băiţa ● ●740. Beriu ● -741. Blăjeni ● -742. Boşorod ● -743. Bretea Română ● -744. Bunila ● ●745. Certeju de Sus - ●746. Crişcior ● -747. Densuş ● ●748. Gurasada ● -749. Hărău ● -750. Ilia ● -751. Lăpugiu de Jos ● ●752. Orăştioara de Sus ● ●753. Pestişu Mic ● ●754. Pui ● -755. Rapoltu Mare ● ●756. Rachitova ● -757. Rau de Mori ● ●758. Ribiţa ● ●759. Romoş ● ●760. Sălaşu de Sus ● ●761. Sântămăria Orlea ● ●762. Şoimuş ● -763. Teliucu Inferior ● ●764. Tomeşti - ●765. Topliţa ● -766. Turdaş ● -767. Vata de Jos ● -768. Vorta ● -769. Zam ● ●        Ialomiţa                         Municipiul770. Urziceni ● -771. Feteşti ● -                         Comuna772. Ion Roata ● -        Iaşi                         Municipiul773. Iaşi - ●774. Paşcani ● ●                         Oraşul775. Târgu Frumos - ●                         Comuna776. Alexandru I. Cuza - ●777. Andrieşeni ● -778. Bosia ● -779. Butea ● ●780. Cepleniţa - ●781. Costuleni ● -782. Cotnari - ●783. Cristeşti ● ●784. Cucuteni - ●785. Dagâţa - ●786. Golăieşti ● ●787. Gorban ● -788. Gropniţa - ●789. Grozeşti ● -790. Hălăuceşti ● ●791. Heleşteni - ●792. Lespezi - ●793. Leţcani ● ●794. Lungani - ●795. Mirceşti ● ●796. Mirosloveşti ● ●797. Mogoşeşti - ●798. Moţca - ●799. Movileni - ●800. Oţeleni - ●801. Podu Iloaiei ● ●802. Popricani ● ●803. Prisăcani ● -804. Probota ● ●805. Ruginoasa - ●806. Scânteia ● -807. Scobinţi - ●808. Sireţel - ●809. Stolniceni-Prăjescu ● ●810. Strunga - ●811. Tătăruşi - ●812. Todireşti - ●813. Trifeşti ● -814. Ţigănaşi ● -815. Ţuţora ● -816. Valea Seaca - ●817. Victoria ● -818. Vânători - ●819. Vlădeni ● -        Ilfov                         Oraşul820. Buftea ● -                         Comuna821. Bragadiru ● -822. Ciolpani ● -823. Ciorogârla ● -824. Clinceni ● -825. Gruiu ● -826. Măgurele ● -827. Nuci ● -       Maramureş                         Municipiul828. Baia Mare ● -829. Sighetu Marmaţiei ● -                         Oraşul830. Baia Sprie ● -831. Borşa ● -832. Cavnic ● -833. Şeini ● -834. Târgu Lăpuş ● -835. Vişeu de Sus ● ●                         Comuna836. Ardusat ● -837. Asuaju de Sus ● -838. Băiuţ ● -839. Barsana ● -840. Bistra ● -841. Bocicoiu Mare ● -842. Botiza ● -843. Budeşti ● -844. Călineşti ● -845. Cerneşti ● -846. Cicârlău ● -847. Copalnic-Mănăştur ● -848. Coroieni ● -849. Cupşeni ● -850. Dumbrăviţa ● -851. Giuleşti ● -852. Ieud ● -853. Lăpuş ● -854. Mireşu Mare ● -855. Moisei ● -856. Petrova ● -857. Poienile de sub Munte ● -858. Recea ● -859. Remetea Chioarului ● -860. Repedea ● ●861. Rona de Jos ● -862. Rona de Sus ● -863. Rozavlea ● -864. Satulung ● -865. Sălsig ● -866. Suciu de Sus ● -867. Siseşti ● -868. Şomcuta Mare ● -869. Tăuţii-Măgherăuş ● -870. Ulmeni ● -871. Vadu Izei ● -872. Vişeu de Jos ● -       Mehedinţi                         Comuna873. Bala ● -874. Broşteni ● -875. Căzăneşti ● -876. Corcova ● -877. Iloviţa ● -878. Prunişor ● -879. Punghina ● -880. Vânători ● -       Mureş                         Municipiul881. Târgu Mureş ● -882. Reghin ● -883. Târnăveni ● ●                         Oraşul884. Iernut ● -885. Luduş ● ●886. Sovata ● -                         Comuna887. Acatari ● -888. Adămuş ● ●889. Apold - ●890. Aţintiş ● ●891. Bahnea ● -892. Band ● -893. Batos ● -894. Bălăuşeri ● -895. Bichiş ● ●896. Bogata ● -897. Brâncoveneşti ● -898. Ceuaşu de Câmpie ● ●899. Cheţani ● ●900. Coroisanmartin ● -901. Crăciuneşti ● ●902. Crăieşti ● ●903. Cristeşti ● -904. Cucerdea ● -905. Cuci ● ●906. Daneş - ●907. Deda - ●908. Eremitu - ●909. Ernei - ● ●910. Fântânele ● ●911. Găleşti ● -912. Găneşti ● -913. Gheorghe Doja ● ●914. Ghindari ● ●915. Grebenişu de Câmpie ● -916. Hodoşa ● -917. Iclănzel ● -918. Ideciu de Jos ● -919. Livezeni ● ●920. Măgherani ● -921. Mica ● -922. Miercurea Nirajului ● -923. Miheşu de Câmpie ● -924. Neaua ● ●925. Ogra ● -926. Papiu Ilarian - ●927. Panet ● -928. Păsăreni ● -929. Pogăceaua ● -930. Raciu ● -931. Saschiz - ●932. Sărmaşu ● ●933. Sâncraiu de Mureş ● -934. Sângeorgiu de Mureş ● -935. Sângeorgiu de Pădure ● ●936. Sanger ● ●937. Sânpaul ● -938. Sântana de Mureş ● -939. Suplac ● ●940. Suseni ● -941. Şincai ● -942. Ungheni ● -943. Vărgata ● ●944. Vătava - ●945. Vânători - ●946. Voivodeni ● -947. Zau de Câmpie ● ●        Neamţ                         Municipiul948. Piatra Neamţ ● ●949. Roman ● -                         Oraşul950. Bicaz ● -951. Târgu Neamţ ● ●                         Comuna952. Agapia ● -953. Bahna ● -954. Bălţăteşti ● -955. Bicaz Chei ● -956. Bicazu Ardelean ● -957. Bira ● -958. Bârgăuani ● -959. Bodeşti ● -960. Borca ● -961. Borleşti ● -962. Boteşti ● -963. Bozieni ● -964. Brusturi Drăgăneşti ● -965. Cândeşti ● -966. Ceahlău ● -967. Cordun ● -968. Costişa ● -969. Crăcăoani ● -970. Dămuc ● -971. Dobreni ● -972. Doljesti ● -973. Dragomireşti ● -974. Dulceşti ● -975. Dumbrava Roşie ● -976. Farcaşa ● -977. Făurei ● -978. Gârcina ● -979. Gherăeşti ● -980. Girov ● ●981. Grinţieş ● ●982. Grumăzeşti ● -983. Hangu ● -984. Horia ● -985. Icuşeşti ● -986. Ion Creanga ● -987. Mărgineni ● -988. Moldoveni ● -989. Oniceni ● -990. Păstrăveni ● -991. Pângăraţi ● -992. Petricani ● -993. Piatra Şoimului ● -994. Pipirig ● -995. Podoleni ● -996. Poiana Teiului ● -997. Poienari ● -998. Răuceşti ● -999. Războieni ● -1.000. Rediu ● -1.001. Români ● -1.002. Roznov ● -1.003. Sagna ● -1.004. Săvineşti ● -1.005. Secuieni ● -1.006. Staniţa ● -1.007. Ştefan cel Mare ● -1.008. Tămăşeni ● -1.009. Tarcău ● -1.010. Taşca ● -1.011. Tazlău ● -1.012. Timişeşti ● -1.013. Trifeşti ● -1.014. Tupilaţi ● -1.015. Ţibucani ● -1.016. Urecheni ● -1.017. Valea Ursului ● -1.018. Viişoara ● -1.019. Vânători Neamţ ● -1.020. Zăneşti ● -         Olt                         Municipiul1.021. Slatina ● ●                         Oraşul1.022. Balş ● -1.023. Drăgăneşti-Olt - ●                         Comuna1.024. Bărăsti ● -1.025. Coloneşti ● -1.026. Corbu ● -1.027. Cungrea - ●1.028. Dobrun - ●1.029. Iancu Jianu - ●1.030. Icoana ● -1.031. Izvoarele ● -1.032. Morunglav ● -1.033. Optaşi-Măgura ● -1.034. Schitu ● -1.035. Vitomireşti ● -        Prahova                         Municipiul1.036. Ploieşti ● -                         Oraşul1.037. Boldeşti-Scaieni - ●1.038. Buşteni - ●1.039. Comarnic - ●1.040. Slănic - ●                         Comuna1.041. Adunaţi ● -1.042. Aluniş ● -1.043. Brazi ● -1.044. Dumbrava ● -1.045. Filipeştii de Târg ● -1.046. Gura Vitioarei ● ●1.047. Măneşti ● ●1.048. Proviţa de Sus - ●1.049. Rafov ● -1.050. Scorţeni ● -1.051. Starchiojd ● -1.052. Sirna ● -1.053. Târgşoru Vechi ● -1.054. Vărbilău - ●        Satu Mare                         Comuna1.055. Acas ● -1.056. Apa ● -1.057. Beltiug ● -1.058. Berveni ● -1.059. Căpleni ● -1.060. Craidorolţ ● -1.061. Moftin ● -1.062. Odoreu ● -1.063. Supur ● -        Sălaj                         Municipiul1.064. Zalău - ●                         Oraşul1.065. Jibou ● ●1.066. Şimleu Silvaniei ● ●                         Comuna1.067. Agrij - ●1.068. Băbeni ● -1.069. Balan ● -1.070. Bănişor ● ●1.071. Benesat ● -1.072. Bobota ● -1.073. Bocsa ● ●1.074. Buciumi ● ●1.075. Chieşd - ●1.076. Cizer ● ●1.077. Coseiu - ●1.078. Crasna ● ●1.079. Creaca ● -1.080. Cristolţ - ●1.081. Crişeni ● -1.082. Cuzaplac ● ●1.083. Dobrin - ●1.084. Dragu - ●1.085. Fildu de Jos ● -1.086. Gâlgău ● -1.087. Halmăşd - ●1.088. Hereclean ● ●1.089. Hida ● ●1.090. Horoatu Crasnei ● ●1.091. Ileanda ● -1.092. Ip ● ●1.093. Letca ● -1.094. Lozna ● ●1.095. Marca ● ●1.096. Măerişte ● -1.097. Meseşenii de Jos - ●1.098. Napradea ● -1.099. Nuşfalău ● ●1.100. Pericei ● -1.101. Plopiş - ●1.102. Poiana Blenchii - ●1.103. Românaşi ● ●1.104. Rus ● -1.105. Sag ● ●1.106. Sânmihaiu Almaşului ● -1.107. Someş-Odorhei ● -1.108. Surduc ● ●1.109. Samşud - ●1.110. Sărmăşag ● ●1.111. Treznea - ●1.112. Valcău de Jos ● -1.113. Varsolt ● ●1.114. Zalha - ●1.115. Zimbor ● -         Sibiu                         Municipiul1.116. Sibiu ● -1.117. Mediaş ● -                         Oraşul1.118. Agnita ● -1.119. Avrig ● -1.120. Cisnădie ● -1.121. Dumbrăveni ● -1.122. Ocna Sibiului ● -1.123. Tălmaciu ● -                         Comuna1.124. Alţina ● -1.125. Arpaşu de Jos ● -1.126. Barghis ● -1.127. Brădeni ● -1.128. Cristian ● -1.129. Dârlos ● -1.130. Nocrich ● -1.131. Orlat ● -1.132. Păuca ● -1.133. Porumbacu de Jos ● -1.134. Racoviţa ● -1.135. Roşia ● ●1.136. Turnu Roşu - ●       Suceava                         Municipiul1.137. Câmpulung Moldovenesc ● -1.138. Rădăuţi ● -                         Oraşul1.139. Gura Humorului ● -1.140. Siret ● -1.141. Solca ● -                         Comuna1.142. Baia ● -1.143. Bilca ● -1.144. Bogdăneşti ● -1.145. Breaza ● -1.146. Brodina ● -1.147. Broşteni ● -1.148. Cârlibaba ● -1.149. Cornu Luncii ● -1.150. Dărmăneşti ● -1.151. Dolhasca ● -1.152. Dolheşti ● -1.153. Dorna Cândrenilor ● -1.154. Dorneşti ● -1.155. Fântânele ● -1.156. Frasin ● -1.157. Frătăuţii Noi ● -1.158. Frătăuţii Vechi ● -1.159. Fundu Moldovei ● -1.160. Gălăneşti ● -1.161. Grămeşti ● -1.162. Grăniceşti ● -1.163. Horodnic ● -1.164. Iacobeni ● -1.165. Izvoarele Sucevei ● -1.166. Liteni ● -1.167. Mălini ● -1.168. Mânăstirea Humorului ● -1.169. Milişăuţi ● -1.170. Moldova-Suliţa ● -1.171. Moldoviţa ● -1.172. Păltinoasa ● -1.173. Pojorâta ● -1.174. Putna ● -1.175. Rasca ● -1.176. Sadova ● -1.177. Satu Mare ● -1.178. Straja ● -1.179. Stulpicani ● -1.180. Saru Dornei ● -1.181. Todireşti ● -1.182. Udeşti ● -1.183. Ulma ● -1.184. Vadu Moldovei ● -1.185. Valea Moldovei ● -1.186. Vama ● -1.187. Vatra Moldoviţei ● -1.188. Vereşti ● -1.189. Vicovu de Jos ● -1.190. Vicovu de Sus ● -1.191. Zvoriştea ● -        Teleorman                         Municipiul1.192. Alexandria ● -                         Oraşul1.193. Videle ● -                         Comuna1.194. Băbăiţa ● -1.195. Blejeşti ● -1.196. Botoroaga ● -1.197. Branceni ● -1.198. Bujoreni ● -1.199. Călineşti ● -1.200. Cosmeşti ● -1.201. Crevenicu ● -1.202. Dideşti ● -1.203. Drăcşenei ● -1.204. Drăgăneşti-Vlaşca ● -1.205. Frumoasa ● -1.206. Galăţeni ● -1.207. Graţia ● -1.208. Măgura ● -1.209. Mereni ● -1.210. Marzanesti ● -1.211. Moşteni ● -1.212. Necşeşti ● -1.213. Orbească ● -1.214. Poeni ● -1.215. Poroschia ● -1.216. Radoiesti ● -1.217. Răsmireşti ● -1.218. Săceni ● -1.219. Sârbeni ● -1.220. Scrioaştea ● -1.221. Siliştea ● -1.222. Stejaru ● -1.223. Storobăneasa ● -1.224. Talpa ● -1.225. Tătărăştii de Sus ● -1.226. Trivalea-Moşteni ● -1.227. Ţigăneşti ● -1.228. Vartoape ● -1.229. Vedea ● -1.230. Vitanesti ● -1.231. Zambreasca ● -        Timiş                         Municipiul1.232. Timişoara - ●                         Oraşul1.233. Făget ● -                         Comuna1.234. Balint ● -1.235. Belinţ - ●1.236. Criciova ● -1.237. Denta ● -1.238. Dumbrava ● -1.239. Fârdea - ●1.240. Gavojdia ● ●1.241. Ghiroda - ●1.242. Giarmata - ●1.243. Margina ● ●1.244. Maşloc - ●1.245. Mănăştiur ● ●1.246. Orţişoara - ●1.247. Pişchia - ●1.248. Recaş - ●1.249. Sânandrei - ●1.250. Topolovăţu Mare ● ●        Tulcea                         Municipiul1.251. Tulcea ● ●                         Oraşul1.252. Babadag - ●1.253. Isaccea - ●1.254. Sulina ● -                         Comuna1.255. Cerna - ●1.256. Ciucurova ● -1.257. Crişan ● -1.258. Greci - ●1.259. Horia - ●1.260. Izvoarele ● -1.261. Nufăru - ●1.262. Ostrov - ●1.263. Peceneaga - ●1.264. Stejaru - ●1.265. Turcoaia - ●1.266. Valea Nucarilor - ●        Vaslui                         Municipiul1.267. Huşi ● -                         Comuna1.268. Alexandru Vlahuţa - ●1.269. Băceşti ● ●1.270. Bălteni ● -1.271. Codăeşti ● -1.272. Deleşti - ●1.273. Dimitrie Cantemir ● ●1.274. Dragomireşti ● -1.275. Drânceni - ●1.276. Duda-Epureni ● ●1.277. Dumeşti - ●1.278. Găgeşti ● -1.279. Ivăneşti - ●1.280. Micleşti ● -1.281. Murgeni ● -1.282. Olteneşti ● ●1.283. Oşeşti - ●1.284. Pogana ● -1.285. Poieneşti ● -1.286. Puieşti ● -1.287. Pungeşti ● ●1.288. Rebricea ● ●1.289. Roşieşti ● ●1.290. Soleşti ● -1.291. Stănileşti - ●1.292. Tanacu - ●1.293. Tătărani ● -1.294. Tutova ● -1.295. Văleni - ●1.296. Viişoara - ●         Vâlcea                         Oraşul1.297. Băile Olăneşti ● -1.298. Horezu ● -                         Comuna1.299. Alunu ● -1.300. Băbeni ● -1.301. Berbeşti ● -1.302. Berislăveşti ● -1.303. Buneşti ● -1.304. Cernişoara ● -1.305. Câineni ● -1.306. Drăgoieşti ● ●1.307. Frânceşti ● -1.308. Goleşti ● -1.309. Lăpuşata ● -1.310. Mateeşti ● -1.311. Mihăeşti ● -1.312. Milcoiu ● -1.313. Muereasca ● -1.314. Nicolae Bălcescu - ●1.315. Olanu ● ●1.316. Păuşeşti ● ●1.317. Păuşeşti-Măglaşi ● ●1.318. Perisani ● -1.319. Peşceana ● -1.320. Pietrari ● -1.321. Roşiile - ●1.322. Sălătrucel ● -1.323. Slătioara ● -1.324. Stroeşti ● -1.325. Tomşani ● -1.326. Vaideeni ● -        Vrancea                         Municipiul1.327. Focşani ● -                         Oraşul1.328. Mărăşeşti ● -1.329. Odobeşti ● -                         Comuna1.330. Bogheşti ● -1.331. Campineanca ● -1.332. Câmpuri ● -1.333. Cârligele - ●1.334. Corbiţa ● -1.335. Coteşti - ●1.336. Dumbrăveni - ●1.337. Dumitreşti - ●1.338. Fitioneşti ● -1.339. Goleşti - ●1.340. Gugeşti ● ●1.341. Homocea ● -1.342. Măicăneşti ● -1.343. Mera - ●1.344. Pufeşti ● -1.345. Suraia ● ●1.346. Tănăşoaia ● -1.347. Tătăranu ● -1.348. Urecheşti - ●1.349. Vidra ● -1.350. Vizantea-Livezi ● -1.351. Vulturu ● ●──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 6  +  Anexa 6a)  +  Anexa 7    UNITĂŢI ADMINISTRATIV - TERITORIALE AFECTATE DE ALUNECĂRI DE TEREN*)────────────    *) Nominalizările din prezenta anexa se completează şi/sau se actualizează       cu zone declarate în conformitate cu prevederile prezentei legi. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Unitatea Potenţialul Tipul alunecărilor crt. Judeţul administrativ- de producere ────────────────────                      teritorială a alunecărilor primară reactivată ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2 3 4 5 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Alba                 Municipiul  1. Alba Iulia scăzut-mediu ● -  2. Aiud scăzut-mediu ● -  3. Blaj scăzut-ridicat ● -                 Oraşul  4. Abrud mediu ● -  5. Baia de Arieş mediu ● -  6. Câmpeni mediu ● -  7. Cugir mediu ● -  8. Ocna Mureş scăzut-ridicat ● -  9. Sebeş scăzut-ridicat ● - 10. Teiuş scăzut-ridicat ● - 11. Zlatna mediu ● -                 Comuna 12. Albac mediu ● - 13. Almaşu Mare mediu ● - 14. Arieşeni mediu ● - 15. Avram Iancu mediu ● - 16. Berghin ridicat ● - 17. Bistra mediu ● - 18. Blandiana scăzut ● - 19. Bucium mediu ● - 20. Câlnic scăzut ● - 21. Cenade ridicat ● - 22. Cergău ridicat ● - 23. Ceru-Băcăinţi mediu ● - 24. Cetatea de Balta scăzut-ridicat ● - 25. Ciugud ridicat ● - 26. Ciuruleasa mediu ● - 27. Crăciunelu de Jos scăzut-ridicat ● - 28. Cricău mediu ● - 29. Daia Română ridicat ● - 30. Dosat ridicat ● - 31. Fărău ridicat ● - 32. Galda de Jos scăzut-mediu ● - 33. Gârbova mediu-ridicat ● - 34. Garda de Sus mediu ● - 35. Hoparta ridicat ● - 36. Horea mediu ● - 37. Ighiu scăzut-mediu ● - 38. Intregalde mediu ● - 39. Jidvei scăzut-ridicat ● - 40. Livezile mediu ● - 41. Lopadea Noua ridicat ● - 42. Lunca Mureşului scăzut ● - 43. Lupşa mediu ● - 44. Meteş mediu ● - 45. Mihalţ scăzut ● - 46. Mirăslău mediu-ridicat ● - 47. Mogoş mediu ● - 48. Noşlac ridicat ● - 49. Ocoliş mediu ● - 50. Ohaba ridicat ● - 51. Pianu scăzut-mediu ● - 52. Ponor mediu ● - 53. Poşaga mediu ● - 54. Rădeşti scăzut-ridicat ● - 55. Ramet mediu ● - 56. Rimetea mediu ● - 57. Roşia Montană ridicat ● - 58. Roşia de Secas mediu ● - 59. Sălciua mediu ● - 60. Săliştea scăzut-mediu ● - 61. Săsciori mediu ● - 62. Sancel scăzut-ridicat ● - 63. Sântimbru scăzut ● - 64. Scărişoara mediu ● - 65. Sohodol mediu ● - 66. Stremţ mediu ● - 67. Sibot scăzut ● - 68. Sona scăzut-ridicat ● - 69. Şpring ridicat ● - 70. Şugag mediu ● - 71. Unirea ridicat ● - 72. Valea Lungă scăzut-ridicat ● - 73. Vidra mediu ● - 74. Vîntu de Jos scăzut-mediu ● -      Arad                 Oraşul 75. Lipova scăzut-mediu ● -                 Comuna 76. Archis ridicat ● - 77. Buteni ridicat ● - 78. Dieci ridicat ● - 79. Dorgos scăzut-mediu ● - 80. Hălmăgel mediu-ridicat ● - 81. Hăşmaş mediu-ridicat ● - 82. Moneasa mediu-ridicat ● - 83. Şilindia scăzut-ridicat ● - 84. Siria scăzut-ridicat ● - 85. Şiştarovăţ mediu-ridicat ● - 86. Tăut scăzut-mediu ● - 87. Vârfurile mediu-ridicat ● -      Argeş                 Oraşul 88. Topoloveni ridicat - ●                 Comuna 89. Boteşti ridicat - ● 90. Cotmeana ridicat ● - 91. Davideşti ridicat ● - 92. Drăganu ridicat ● - 93. Lunca Corbului ridicat ● - 94. Titeşti ridicat ● - 95. Vedea ridicat - ●     Bacău                 Oraşul 96. Buhuşi ridicat ● ● 97. Moineşti mediu - ● 98. Târgu Ocna mediu ● - 99. Slănic-Moldova mediu - ●                 Comuna100. Fărăoani ridicat - ●101. Gura Văii ridicat - ●102. Helegiu mediu - ●103. Livezi mediu - ●104. Luizi-Călugăra ridicat - ●105. Parava ridicat ● ●106. Pârjol ridicat - ●107. Solonţ mediu - ●108. Zemeş mediu - ●       Bihor                 Municipiul109. Oradea scăzut - ●                 Oraşul110. Aleşd ridicat - ●111. Beiuş ridicat ● -112. Nucet mediu - ●113. Stei ridicat ● -114. Vaşcău mediu-ridicat ● -                 Comuna115. Balc mediu ● -116. Budureasa mediu - ●117. Bulz mediu - ●118. Căbeşti mediu-ridicat ● -119. Carpinet mediu ● -120. Câmpani mediu-ridicat - ●121. Ceica ridicat ● -122. Copăcel ridicat ● -123. Derna ridicat ● ●124. Dobreşti mediu-ridicat ● -125. Drăgeşti ridicat - ●126. Hidişelu de Sus ridicat ● -127. Holod ridicat - ●128. Ineu ridicat ● -129. Lăzăreni ridicat - ●130. Lunca mediu-ridicat - ●131. Pietroasa mediu-ridicat - ●132. Pocola ridicat ● -133. Popeşti mediu-ridicat - ●134. Răbăgani ridicat ● -135. Roşia mediu - ●136. Sălard scăzut - ●137. Sârbi scăzut-ridicat ● -138. Spinuş ridicat - ●139. Suplacu scăzut-ridicat ● -                 de Barcău140. Tăuteu scăzut - ●141. Tileagd ridicat ● -142. Vadu Crişului mediu ● -143. Vârciorog scăzut - ●144. Viişoara scăzut ● -     Bistriţa-     Năsăud                 Municipiul145. Bistriţa ridicat ● -                 Oraşul146. Beclean ridicat - ●147. Năsăud ridicat ● -148. Sângeorz-Băi mediu - ●                 Comuna149. Bistriţa-Bârgăului mediu ● -150. Braniştea ridicat ● -151. Budacu de Jos ridicat - ●152. Căianu Mic ridicat - ●153. Cetate mediu-ridicat ● -154. Chiochiş ridicat - ●155. Coşbuc mediu-ridicat - ●156. Feldru mediu-ridicat ● -157. Ilva Mica mediu - ●158. Lechinţa ridicat - ●159. Livezile ridicat ● -160. Maieru mediu ● -161. Mărişelu ridicat ● -162. Miceştii ridicat - ●                 de Câmpie163. Parva mediu-ridicat ● -164. Petru Rareş ridicat ● -165. Prundu Bargaului mediu ● -166. Rebra ridicat ● -167. Rebrişoara mediu-ridicat ● -168. Rodna mediu - ●169. Sânmihaiu ridicat ● -                 de Câmpie170. Silivaşu ridicat ● -                 de Câmpie171. Şieuţ ridicat ● -172. Târlişua mediu-ridicat ● ●173. Teaca ridicat ● -174. Telciu mediu ● ●175. Zagra mediu-ridicat ● -      Botoşani                 Municipiul176. Botoşani ridicat ● -                 Oraşul177. Dărăbani ridicat ● -178. Săveni ridicat ● -                 Comuna179. Albeşti ridicat ● -180. Avrămeni ridicat ● -181. Băluşeni ridicat ● -182. Brăeşti ridicat ● -183. Broşcăuţi ridicat ● -184. Bucecea ridicat ● -185. Călăraşi ridicat ● -186. Conceşti ridicat ● -187. Copălău ridicat ● -188. Cordăreni ridicat ● -189. Corlăţeni ridicat ● -190. Coţuşca ridicat ● -191. Cristeşti ridicat ● -192. Cristineşti ridicat ● -193. Curteşti ridicat ● -194. Dangeni ridicat ● -195. Dersca ridicat ● -196. Dobarceni ridicat ● -197. Drăguşeni ridicat ● -198. Durneşti ridicat ● -199. George Enescu ridicat ● -200. Gorbăneşti ridicat ● -201. Hăneşti ridicat ● -202. Hilişeu-Horia ridicat ● -203. Hlipiceni ridicat ● -204. Hudeşti ridicat ● -205. Ibăneşti ridicat ● -206. Leorda ridicat ● -207. Lunca ridicat ● -208. Manoleasa ridicat ● -209. Mihai Eminescu ridicat ● -210. Mihălăşeni ridicat ● -211. Mitoc ridicat ● -212. Nicşeni ridicat ● -213. Păltiniş ridicat ● -214. Pomarla ridicat ● -215. Răchiţi ridicat ● -216. Rădăuţi-Prut ridicat ● -217. Rauşeni ridicat ● -218. Ripiceni ridicat ● -219. Roma ridicat ● -220. Santa Mare ridicat ● -221. Stăuceni ridicat ● -222. Suharau ridicat ● -223. Suliţa ridicat ● -224. Şendriceni ridicat ● -225. Ştiubieni ridicat ● -226. Todireni ridicat ● -227. Truşeşti ridicat ● -228. Tudora ridicat ● -229. Ungureni ridicat ● -230. Unteni ridicat ● -231. Văculeşti ridicat ● -232. Varfu Câmpului ridicat ● -233. Viişoara ridicat ● -234. Vlăsineşti ridicat ● -235. Vorona ridicat ● -      Braşov                 Comuna236. Buneşti ridicat - ●237. Cincu ridicat - ●238. Comana scăzut-mediu - ●239. Dumbrăviţa scăzut-mediu ● ●240. Fundata mediu ● -241. Jibert ridicat - ●242. Lisa scăzut-mediu - ●243. Măieruş scăzut-mediu ● ●244. Moieciu mediu ● -245. Parau scăzut-mediu ● ●246. Poiana Mărului scăzut-mediu ● -247. Racoş mediu - ●248. Sinca scăzut-mediu - ●249. Şoarş ridicat - ●250. Tărlungeni scăzut-mediu ● -251. Ticuşu ridicat - ●252. Vama Buzăului mediu ● -253. Voila scăzut-mediu - ●     Brăila                 Comuna254. Măxineni scăzut - ●255. Racoviţa scăzut - ●256. Ramnicelu scăzut - ●257. Scorţaru Nou scăzut - ●258. Suteşti scăzut - ●     Buzău                 Oraşul259. Nehoiu ridicat - ●                 Comuna260. Berca ridicat - ●261. Bisoca ridicat - ●262. Breaza scăzut-ridicat ● ●263. Buda ridicat ● ●264. Colţi ridicat - ●265. Cozieni ridicat ● ●266. Gura Teghii ridicat ● ●267. Lopătari ridicat - ●268. Mărgăriteşti ridicat - ●269. Mânzăleşti ridicat ● ●270. Năeni scăzut-ridicat - ●271. Pardosi ridicat ● ●272. Pănătău ridicat ● ●273. Pătârlagele ridicat ● ●274. Săruleşti ridicat ● ●275. Scorţoasa ridicat - ●276. Vintilă Voda ridicat ● -277. Vipereşti ridicat ● -278. Zărneşti scăzut-ridicat - ●      Caraş-      Severin                 Oraşul279. Oraviţa mediu - ●                 Comuna280. Bolvaşniţa mediu - ●281. Slatina-Timiş mediu-ridicat - ●282. Târnova mediu - ●283. Turnu Ruieni mediu - ●284. Zăvoi mediu - ●      Cluj                 Municipiul285. Cluj-Napoca mediu-ridicat ● ●286. Dej ridicat ● -                 Oraşul287. Huedin mediu - ●                 Comuna288. Aghireşu mediu - ●289. Aiton ridicat ● ●290. Apahida ridicat - ●291. Baciu mediu - ●292. Beliş mediu ● -293. Căianu ridicat - ●294. Cătina ridicat ● -295. Catcau ridicat ● -296. Chinţeni mediu-ridicat - ●297. Ciurila mediu - ●298. Cojocna ridicat ● ●299. Feleacu ridicat - ●300. Geaca ridicat ● -301. Jichişu de Jos ridicat ● -302. Mărişel mediu ● -303. Mihai Viteazu scăzut ● -304. Mociu ridicat ● -305. Petreştii de Jos mediu-ridicat ● -306. Poieni mediu ● -307. Recea-Cristur ridicat - ●308. Sânpaul mediu-ridicat ● ●309. Sic ridicat ● -310. Suatu ridicat ● -311. Tureni ridicat - ●     Constanţa                 Municipiul312. Constanţa scăzut - ●313. Cernavodă scăzut-mediu ● -314. Eforie-Nord scăzut - ●315. Eforie-Sud scăzut - ●                 Comuna316. Aliman mediu ● -317. Costineşti scăzut - ●318. Cumpăna scăzut ● -319. Raşova mediu - ●320. Seimeni mediu - ●321. Tuzla scăzut - ●     Covasna                 Oraşul322. Baraolt scăzut-mediu ● -323. Covasna scăzut-mediu ● -324. Întorsura mediu ● -                 Buzăului                 Comuna325. Barcani scăzut ● -326. Băţani scăzut-mediu ● -327. Bodoc mediu ● -328. Brăduţ scăzut-mediu ● -329. Breţcu scăzut-mediu ● -330. Hăghig mediu ● -331. Ilieni scăzut ● -332. Lemnia scăzut-mediu ● -333. Malnaş mediu ● -334. Poian scăzut-mediu ● -335. Sânzieni mediu ● -336. Sita Buzăului mediu ● -337. Turia scăzut-mediu ● -338. Valea Crişului mediu ● -339. Valea Mare scăzut ● -340. Vâlcele scăzut-mediu ● -341. Vârghiş scăzut-mediu ● -342. Zagon scăzut-mediu ● -     Dâmboviţa                 Oraşul343. Fieni ridicat - ●344. Moreni scăzut-ridicat ● ●345. Pucioasa ridicat ● ●                 Comuna346. Aninoasa ridicat ● -347. Bărbuleţu ridicat ● ●348. Bezdead ridicat ● ●349. Brăneşti ridicat ● ●350. Buciumeni ridicat - ●351. Cândeşti ridicat - ●352. Doiceşti ridicat ● -353. Glodeni ridicat - ●354. Hulubeşti ridicat ● -355. Ludeşti ridicat - ●356. Malu cu Flori ridicat - ●357. Motaieni ridicat ● -358. Ocniţa ridicat ● ●359. Pietroşiţa ridicat ● ●360. Pucheni ridicat - ●361. Runcu scăzut-ridicat - ●362. Sotanga ridicat ● -363. Tătărani ridicat - ●364. Valea Lungă ridicat ● ●365. Văleni-Dâmboviţa ridicat - ●366. Vârfuri ridicat ● ●367. Vişineşti ridicat ● ●368. Vulcana-Băi ridicat ● -       Dolj                 Comuna369. Breasta ridicat ● ●370. Bucovăţ ridicat ● -371. Bulzeşti ridicat - ●372. Caraula scăzut-ridicat ● -373. Carpen ridicat ● -374. Drănic scăzut ● -375. Farcaş ridicat ● -376. Greceşti ridicat - ●377. Secu ridicat ● -378. Tuglui scăzut ● -379. Valea Stanciului scăzut - ●380. Varvoru de Jos ridicat - ●381. Vela ridicat - ●     Galaţi                 Municipiul382. Galaţi scăzut - ●                 Oraşul383. Bereşti ridicat ● -                 Comuna384. Bălăşeşti ridicat ● -385. Băleni scăzut ● -386. Bereşti-Meria ridicat - ●387. Brăhăşeşti scăzut ● -388. Cavadineşti ridicat - ●389. Certeşti scăzut ● -390. Corni scăzut ● -391. Cosmeşti scăzut ● -392. Cuca scăzut ● -393. Gohor scăzut ● -394. Nicoreşti scăzut - ●395. Pechea scăzut - ●396. Slobozia Conachi scăzut ● ●397. Smârdan scăzut - ●398. Suceveni ridicat - ●399. Tepu scăzut - ●400. Valea Mărului scăzut-ridicat ● -401. Vânători scăzut ● ●      Giurgiu                 Comuna402. Daia scăzut ● -      Gorj                 Oraşul403. Bumbeşti-Jiu mediu-ridicat - ●404. Novaci mediu - ●                 Comuna405. Alimpeşti ridicat - ●406. Baia de Fier mediu - ●407. Bărbăteşti ridicat - ●408. Bustuchin ridicat ● -409. Căpreni ridicat ● -410. Cruşeţ ridicat ● -411. Dănciuleşti ridicat ● -412. Dăneşti ridicat ● -413. Licurici ridicat - ●414. Mătăsari ridicat ● ●415. Roşia ridicat ● ●                 de Amaradia416. Şlivileşti ridicat - ●417. Stăneşti mediu - ●418. Stoina ridicat ● ●      Harghita                 Municipiul419. Odorheiu ridicat ● -                 Secuiesc                 Oraşul420. Băile Tuşnad mediu ● -421. Balan mediu ● -422. Borsec mediu ● -423. Topliţa mediu ● -424. Vlăhiţa mediu - ●                 Comuna425. Atid ridicat ● -426. Avrămeşti ridicat - ●427. Bilbor mediu ● -428. Brădeşti ridicat ● -429. Corbu mediu ● -430. Corund mediu ● -431. Dârjiu ridicat ● ●432. Dealu ridicat ● -433. Ditrău scăzut-mediu ● -434. Gălăuţaş mediu ● -435. Joseni mediu ● -436. Lueta mediu ● ●437. Lupeni ridicat - ●438. Mărtiniş ridicat ● -439. Mereşti ridicat ● -440. Mugeni ridicat - ●441. Plăieşii de Jos mediu ● -442. Praid mediu ● -443. Sărmaş mediu ● -444. Sândominic scăzut-mediu ● -445. Sânmartin scăzut-mediu ● -446. Secuieni ridicat ● -447. Şimoneşti ridicat ● -448. Tulgheş mediu ● -449. Ulieş ridicat ● ●450. Zetea mediu ● -      Hunedoara                 Municipiul451. Deva scăzut-ridicat ● -452. Brad mediu ● -453. Orăştie scăzut ● -454. Petroşani ridicat ● -                 Oraşul455. Aninoasa ridicat ● -456. Călan scăzut-mediu ● -457. Lupeni ridicat ● -458. Petrila ridicat ● -459. Uricani ridicat ● -460. Vulcan ridicat ● -                 Comuna461. Baia de Criş ridicat ● -462. Balşa mediu ● ●463. Băcia ridicat ● -464. Băiţa mediu-ridicat ● -465. Boşorod mediu-ridicat ● ●466. Buceş mediu ● ●467. Bucuresci mediu ● -468. Bunila mediu ● -469. Certeju de Sus mediu-ridicat ● -470. Crişcior mediu ● -471. Densuş mediu ● -472. Geoagiu scăzut-mediu ● -473. Lăpugiu de Jos mediu ● -474. Lunca Cernii mediu ● -                 de Jos475. Orăştioara mediu - ●                 de Sus476. Rachitova mediu ● -477. Rau de Mori mediu ● -478. Ribiţa mediu ● ●479. Romoş mediu-ridicat ● -480. Sălaşu de Sus mediu ● -481. Şoimuş ridicat ● -482. Teliucu Inferior ridicat - ●483. Tomeşti mediu ● -484. Vata de Jos mediu ● -485. Vălişoara ridicat ● -486. Vetel scăzut-mediu ● -      Iaşi                 Municipiul487. Iaşi ridicat ● ●                 Oraşul488. Hârlău ridicat ● -                 Comuna489. Alexandru ridicat ● -                 Ioan Cuza490. Andrieşeni ridicat ● -491. Aroneanu ridicat ● -492. Bălţaţi ridicat ● -493. Bârnova ridicat ● -494. Belceşti ridicat ● -495. Bivolari ridicat ● -496. Brăeşti ridicat ● -497. Butea ridicat ● -498. Cepleniţa ridicat ● -499. Ciorteşti ridicat ● -500. Ciurea ridicat ● -501. Coarnele Caprei ridicat ● -502. Comarna ridicat ● -503. Costuleni ridicat ● -504. Cotnari ridicat ● -505. Cozmeşti ridicat ● -506. Cristeşti ridicat ● -507. Cucuteni ridicat ● -508. Dagâţa ridicat ● -509. Deleni ridicat ● -510. Dobrovăţ ridicat ● -511. Dolheşti ridicat ● -512. Dumeşti ridicat ● -513. Erbiceni ridicat ● -514. Focuri ridicat ● -515. Golăieşti ridicat ● -516. Gorban ridicat ● -517. Grajduri ridicat ● -518. Gropniţa ridicat ● -519. Hălăuceşti ridicat ● -520. Heleşteni ridicat ● -521. Holboca ridicat ● -522. Horleşti ridicat ● -523. Ipatele ridicat ● -524. Lespezi ridicat ● -525. Leţcani ridicat ● -526. Lungani ridicat ● -527. Madarjac ridicat ● -528. Mironeasa ridicat ● -529. Miroslava ridicat ● -530. Mirosloveşti ridicat ● -531. Mogoşeşti ridicat ● -532. Mogoşeşti-Siret ridicat ● -533. Moşna ridicat ● -534. Moţca ridicat ● -535. Movileni ridicat ● -536. Oţeleni ridicat ● -537. Plugari ridicat ● -538. Podu Iloaiei ridicat ● -539. Popeşti ridicat ● -540. Popricani ridicat ● -541. Probota ridicat ● -542. Răducăneni ridicat ● -543. Rediu ridicat ● -544. Româneşti ridicat ● -545. Ruginoasa ridicat ● -546. Scânteia ridicat ● -547. Schitu Ducă ridicat ● -548. Scobinţi ridicat ● -549. Sineşti ridicat ● -550. Sireţel ridicat ● -551. Stolniceni-Prăjescu ridicat ● -552. Strunga ridicat ● -553. Şipote ridicat ● -554. Tansa ridicat ● -555. Târgu Frumos ridicat ● -556. Tătăruşi ridicat ● -557. Todireşti ridicat ● -558. Tomeşti ridicat ● -559. Trifeşti ridicat ● -560. Ţibana ridicat ● -561. Ţibăneşti ridicat ● -562. Ţigănaşi ridicat ● -563. Ungheni ridicat ● -564. Valea Seaca ridicat ● -565. Vânători ridicat ● -566. Victoria ridicat ● -567. Vlădeni ridicat ● -568. Voineşti ridicat ● -     Maramureş                 Municipiul569. Baia Mare scăzut-mediu ● -570. Sighetu Marmaţiei scăzut-mediu - ●                 Oraşul571. Baia Sprie mediu-ridicat ● -572. Borşa mediu ● -573. Cavnic mediu ● -574. Târgu Lăpuş mediu-ridicat - ●575. Vişeu de Sus mediu ● -                 Comuna576. Băseşti ridicat ● -577. Barsana mediu ● -578. Bicaz ridicat ● -579. Bistra mediu ● -580. Cicârlău scăzut-mediu ● -581. Copalnic- mediu ● -                 Mănăştur582. Coroieni mediu ● -583. Dumbrăviţa ridicat ● -584. Grosi ridicat ● -585. Ieud mediu ● -586. Mireşu Mare ridicat - -587. Moisei mediu ● ●588. Petrova mediu ● -589. Poienile mediu ● -                 de sub Munte590. Poienile Izei mediu - ●591. Remetea mediu ● -                 Chioarului592. Repedea mediu ● -593. Rona de Sus mediu - ●594. Rozavlea mediu ● -595. Săliştea de Sus mediu ● -596. Stramtura mediu ● -597. Siseşti mediu-ridicat ● -598. Şomcuta Mare mediu-ridicat ● -599. Vadu Izei scăzut ● ●600. Valea Chioarului mediu ● ●      Mehedinţi                 Oraşul601. Baia de Arama mediu ● -602. Orşova mediu ● -603. Strehaia ridicat ● -604. Vânju Mare scăzut-ridicat ● -                 Comuna605. Bala ridicat ● -606. Bacles ridicat ● -607. Brezniţa-Motru ridicat ● -608. Brezniţa-Ocol ridicat ● -609. Broşteni ridicat ● -610. Butoieşti ridicat ● -611. Căzăneşti ridicat ● -612. Cireşu mediu ● -613. Dubova mediu ● -614. Dumbrava ridicat ● -615. Floreşti ridicat ● -616. Garla Mare scăzut ● -617. Greci ridicat ● -618. Grozeşti ridicat ● -619. Gruia scăzut ● -620. Hinova ridicat ● -621. Huşnicioara ridicat ● -622. Ieselnita mediu ● -623. Ilovăţ mediu ● -624. Livezile ridicat ● -625. Malovăţ ridicat ● -626. Padina ridicat ● -627. Pătulele scăzut ● -628. Ponoarele mediu ● -629. Poroina Mare ridicat ● -630. Pristol scăzut ● -631. Prunişor ridicat ● -632. Rogova ridicat ● -633. Stangaceaua ridicat ● ●634. Sviniţa mediu ● ●635. Şimian ridicat ● -636. Şovarna ridicat ● -637. Tamna ridicat ● -638. Vlădaia ridicat ● -639. Voloiac ridicat ● -        Mureş                 Municipiul640. Sighişoara scăzut-ridicat ● -641. Reghin ridicat ● ●642. Târnăveni scăzut ● ●                 Oraşul643. Iernut scăzut-ridicat ● -644. Sovata mediu ● ●                 Comuna645. Adămuş ridicat ● -646. Albeşti scăzut-ridicat ● -647. Apold ridicat ● -648. Băgaciu ridicat ● -649. Bălăuşeri scăzut-ridicat ● -650. Beica de Jos ridicat ● -651. Bichiş ridicat ● -652. Brâncoveneşti scăzut-ridicat ● -653. Ceuaşu ridicat ● -                 de Câmpie654. Cristeşti scăzut-ridicat ● -655. Daneş scăzut-ridicat ● -656. Deda scăzut-ridicat ● -657. Gheorghe Doja ridicat ● -658. Grebenişu ridicat ● -                 de Câmpie659. Hodoşa ridicat ● -660. Livezeni ridicat ● -661. Măgherani ridicat ● -662. Mica scăzut-ridicat ● -663. Miercurea scăzut-ridicat ● -                 Nirajului664. Nadeş ridicat ● -665. Neaua ridicat ● -666. Petelea scăzut-ridicat ● -667. Raciu ridicat ● -668. Sângeorgiu scăzut ● -                 de Mureş669. Saschiz scăzut-ridicat ● -670. Vărgata scăzut-ridicat ● -671. Vătava mediu-ridicat ● -672. Vânători ridicat ● -673. Zau de Câmpie ridicat ● -       Neamţ                 Municipiul674. Piatra Neamţ mediu-ridicat ● -                 Oraşul675. Bicaz ridicat ● -                 Comuna676. Agapia mediu ● -677. Bălţăteşti mediu ● -678. Bârgăuani ridicat ● -679. Bicazu Ardelean ridicat ● -680. Bira ridicat ● -681. Borca mediu ● -682. Borleşti mediu-ridicat ● -683. Boteşti ridicat ● -684. Ceahlău mediu ● -685. Dobreni ridicat ● -686. Doljesti ridicat ● -687. Farcaşa mediu ● -688. Făurei ridicat ● -689. Gârcina mediu ● -690. Hangu mediu ● -691. Icuşeşti ridicat ● -692. Ion Creanga mediu ● -693. Moldoveni ridicat ● -694. Păstrăveni ridicat ● -695. Piatra Şoimului mediu ● -696. Pipirig mediu ● -697. Poiana Teiului mediu ● -698. Răuceşti ridicat ● -699. Războieni ridicat ● -700. Români ridicat ● -701. Sagna ridicat ● -702. Ştefan cel Mare ridicat ● -703. Taşca mediu ● -704. Tupilaţi ridicat ● -705. Urecheni ridicat ● -706. Vânători-Neamţ mediu ● -707. Viişoara mediu ● -        Olt                 Municipiul708. Slatina scăzut-mediu - ●                 Comuna709. Văleni scăzut - ●                 Prahova                 Municipiul710. Câmpina ridicat ● ●                 Oraşul711. Azuga mediu ● -712. Băicoi scăzut ● -713. Boldeşti-Scăeni scăzut-ridicat ● -714. Breaza ridicat ● ●715. Comarnic mediu-ridicat ● ●716. Sinaia mediu ● -717. Slănic ridicat ● ●718. Vălenii de Munte ridicat ● ●719. Urlaţi ridicat ● ●                 Comuna720. Adunaţi ridicat ● -721. Aluniş ridicat ● ●722. Apostolache ridicat ● ●723. Ariceştii Zeletin ridicat ● -724. Bălţeşti ridicat ● -725. Băneşti scăzut ● ●726. Bertea mediu-ridicat ● ●727. Brebu ridicat ● ●728. Bucov scăzut ● -729. Călugăreni ridicat ● ●730. Cărbuneşti ridicat ● ●731. Ceptura ridicat ● -732. Chiojdeanca ridicat ● ●733. Cornu scăzut ● ●734. Cosminele ridicat ● ●735. Drajna ridicat ● -736. Filipeştii scăzut ● -                 de Pădure737. Fântânele ridicat ● ●738. Gorneţ ridicat ● -739. Gorneţ Cricov ridicat ● ●740. Gura Vadului ridicat ● ●741. Gura Vitioarei ridicat ● -742. Iordacheanu ridicat ● ●743. Izvoarele ridicat ● ●744. Jugureni ridicat ● -745. Lapoş ridicat ● ●746. Măneciu mediu ● ●747. Păcureţi ridicat ● ●748. Păuleşti scăzut ● -749. Plopu ridicat ● -750. Podenii Noi ridicat ● -751. Poiana Câmpina ridicat ● -752. Poseşti ridicat ● ●753. Predeal Sărari ridicat ● ●754. Proviţa de Jos ridicat ● -755. Proviţa de Sus ridicat ● -756. Salcia ridicat ● ●757. Sângeru ridicat ● ●758. Scorţeni ridicat ● ●759. Secăria mediu-ridicat ● ●760. Starchiojd mediu-ridicat ● ●761. Surani ridicat ● ●762. Şoimari ridicat ● ●763. Şotrile ridicat ● ●764. Ştefeşti ridicat - ●765. Talea ridicat ● -766. Târgşoru Vechi scăzut ● -767. Teişani ridicat ● -768. Telega ridicat ● ●769. Valea scăzut-ridicat ● ●                 Călugăreasca770. Valea Doftanei mediu ● ●771. Vărbilău ridicat ● ●772. Vâlcăneşti ridicat ● ●     Satu Mare                 Oraşul773. Tăşnad ridicat - ●                 Comuna774. Barsau ridicat ● -775. Beltiug scăzut ● -776. Bogdand ridicat ● -777. Călineşti-Oaş scăzut - ●778. Cehal scăzut ● -779. Gherţa Mica scăzut ● -780. Hodod ridicat ● -781. Socond ridicat ● -782. Supur ridicat ● -      Sălaj                 Municipiul783. Zalău mediu-ridicat ● ●                 Oraşul784. Cehu Silvaniei scăzut-ridicat ● ●785. Jibou scăzut-ridicat ● ●786. Şimleu Silvaniei mediu-ridicat ● ●                 Comuna787. Agrij mediu ● -788. Almaşu mediu ● -789. Băbeni mediu ● -790. Balan mediu ● -791. Bănişor ridicat - ●792. Benesat scăzut ● ●793. Bobota ridicat ● -794. Bocsa ridicat ● -795. Buciumi mediu ● -796. Camar ridicat ● ●797. Carastelec ridicat ● ●798. Chieşd ridicat ● ●799. Cizer ridicat ● ●800. Coseiu ridicat ● ●801. Crasna ridicat ● ●802. Creaca mediu ● ●803. Cristolţ mediu ● -804. Crişeni ridicat ● -805. Cuzaplac mediu ● ●806. Dobrin ridicat ● -807. Dragu mediu-ridicat - ●808. Fildu de Jos mediu ● -809. Gâlgău mediu ● -810. Gârbou mediu-ridicat ● ●811. Halmăşd ridicat ● -812. Hereclean ridicat ● ●813. Hida mediu-ridicat ● ●814. Horoatu Crasnei ridicat ● -815. Ileanda mediu ● ●816. Ip ridicat ● ●817. Letca mediu ● ●818. Lozna mediu ● -819. Marca ridicat ● ●820. Măerişte ridicat - ●821. Meseşenii ridicat ● ●                 de Jos822. Mîrşid ridicat ● ●823. Nuşfalău ridicat ● ●824. Pericei ridicat ● -825. Poiana Blenchii mediu ● ●826. Românaşi ridicat ● -827. Rus mediu-ridicat ● ●828. Sălăţig scăzut ● -829. Sag ridicat ● -830. Someş-Odorhei scăzut ● -831. Surduc mediu ● -832. Samşud ridicat ● ●833. Sărmăşag ridicat ● ●834. Treznea ridicat ● -835. Valcău de Jos ridicat ● ●836. Varsolt ridicat ● ●837. Zalha ridicat ● ●838. Zimbor mediu ● ●       Sibiu                 Municipiul839. Mediaş scăzut-ridicat - ●                 Oraşul840. Copsa Mica scăzut ● -841. Dumbrăveni scăzut ● -842. Ocna Sibiului ridicat ● -                 Comuna843. Alţina ridicat ● ●844. Atel scăzut-ridicat ● ●845. Barghis scăzut-ridicat ● -846. Biertan ridicat ● -847. Dârlos scăzut-ridicat ● -848. Marpod ridicat ● -849. Micăsasa scăzut-ridicat ● -850. Miercurea Sibiului ridicat ● -851. Moşna ridicat ● -852. Păuca ridicat ● ●853. Răşinari mediu ● -854. Sălişte mediu-ridicat ● -855. Şlimnic ridicat ● -856. Valea Viilor scăzut-ridicat ● ●      Suceava                 Municipiul857. Suceava ridicat - ●858. Câmpulung mediu ● ●                 Moldovenesc859. Fălticeni ridicat ● ●                 Comuna860. Adancata ridicat ● -861. Boroaia ridicat ● ●862. Bosanci ridicat ● -863. Brodina mediu ● -864. Broşteni mediu ● -865. Cacica mediu-ridicat - ●866. Ciprian ridicat ● -                 Porumbescu867. Dărmăneşti ridicat ● -868. Dolheşti ridicat - ●869. Dorna mediu ● -                 Cândrenilor870. Frasin mediu ● -871. Gălăneşti mediu-ridicat ● ●872. Ipoteşti ridicat ● -873. Mitocu ridicat - ●                 Dragomirnei874. Păltinoasa ridicat ● -875. Pârteştii de Jos ridicat ● ●876. Pojorâta mediu ● -877. Sadova mediu ● -878. Salcea ridicat ● -879. Suceviţa mediu ● -880. Şcheia ridicat ● -881. Todireşti ridicat ● -882. Udeşti ridicat ● -883. Vadu Moldovei ridicat ● -884. Vicovu de Jos mediu ● -885. Vultureşti ridicat - ●     Teleorman                 Comuna886. Lisa scăzut ● -887. Plopii Slăviteşti scăzut ● -888. Segarcea-Vale scăzut ● -889. Slobozia Mandra scăzut ● -     Timiş                 Municipiul890. Lugoj scăzut-ridicat - ●                 Comuna891. Belinţ scăzut-ridicat - ●892. Bethausen scăzut-ridicat - ●893. Brestovăţ ridicat - ●894. Costeiu scăzut - ●895. Curtea scăzut-ridicat - ●896. Criciova scăzut - ●897. Dumbrava scăzut - ●898. Fârdea scăzut-ridicat - ●899. Gătaia scăzut - ●900. Margina scăzut-ridicat - ●901. Mănăştiur scăzut - ●902. Nădrag mediu - ●903. Nitchidorf scăzut - ●904. Ohaba Lungă ridicat - ●905. Pietroasa ridicat - ●906. Recaş scăzut-ridicat - ●907. Remetea Mare scăzut-ridicat - ●908. Racoviţa scăzut - ●909. Secas ridicat - ●910. Ştiuca scăzut - ●911. Tormac scăzut - ●912. Traian Vuia scăzut - ●913. Victor Vlad scăzut-ridicat - ●                 Delamarina      Vaslui                 Municipiul914. Huşi ridicat - ●                 Oraşul915. Negreşti ridicat ● -                 Comuna916. Albeşti ridicat - ●917. Alexandru Vlahuţa ridicat ● -918. Arsura ridicat ● -919. Banca ridicat - ●920. Băcani ridicat ● -921. Băceşti ridicat ● -922. Bălteni ridicat ● -923. Bogdăniţa ridicat ● -924. Boteşti ridicat ● -925. Buneşti-Avereşti ridicat ● -926. Coroieşti ridicat ● -927. Creteşti ridicat ● -928. Dăneşti ridicat ● -929. Deleni ridicat ● -930. Duda-Epureni ridicat ● -931. Dumeşti ridicat ● -932. Epureni ridicat - ●933. Fălciu ridicat ● -934. Gârceni ridicat ● -935. Lunca Banului ridicat ● -936. Micleşti ridicat ● -937. Murgeni ridicat ● -938. Olteneşti ridicat - ●939. Oşeşti ridicat ● -940. Perieni ridicat ● -941. Pogana ridicat ● -942. Pungeşti ridicat - ●943. Rebricea ridicat ● -944. Soleşti ridicat ● -945. Ştefan cel Mare ridicat ● -946. Şuletea ridicat ● -947. Tătărani ridicat ● -948. Todireşti ridicat ● -949. Tutova ridicat ● -950. Viişoara ridicat ● -951. Vinderei ridicat ● ●952. Vuţcani ridicat ● ●953. Zăpodeni ridicat ● -     Vâlcea                 Oraşul954. Băile Olăneşti mediu-ridicat ● ●955. Ocnele Mari ridicat - ●                 Comuna956. Berislăveşti ridicat ● -957. Câineni mediu ● -958. Dăeşti ridicat ● -959. Mădulari ridicat - ●960. Mihăeşti ridicat ● ●961. Muereasca ridicat - ●962. Perisani mediu ● ●963. Popeşti ridicat ● -964. Scundu ridicat - ●965. Stoileşti ridicat - ●966. Stroeşti ridicat - ●967. Tomşani ridicat ● -968. Vlădeşti ridicat - ●969. Voineasa mediu ● -970. Zătreni ridicat ● -     Vrancea                 Comuna971. Andreiaşu de Jos ridicat - ●972. Câmpuri ridicat ● -973. Chiojdeni ridicat ● ●974. Dumitreşti ridicat ● ●975. Gura Calitei ridicat - ●976. Jitia ridicat - ●977. Nereju ridicat ● -978. Nistoreşti ridicat ● -979. Paltin ridicat - ●980. Poiana Cristei ridicat - ●981. Răcoasa ridicat ● -982. Soveja ridicat ● -983. Tănăşoaia ridicat ● -984. Tulnici ridicat ● -985. Vintileasca ridicat ● -986. Vizantea-Livezi ridicat ● ●987. Vrâncioaia ridicat - ● ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────