LEGE nr. 629 din 13 noiembrie 2001pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 13 noiembrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 124 din 29 august 1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, adoptată în temeiul art. 1 pct. 8 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţa medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenta. (2) Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicina generală - medici de familie, medici stomatologi, medici specialişti şi alte categorii de personal medical autorizat."2. La articolul 5, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Actul de înfiinţare a cabinetelor medicale este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, care se întocmeşte şi se păstrează de autoritatea sanitară publică, respectiv de direcţiile de sănătate publică judeţene sau de Direcţia de sănătate publică a municipiului Bucureşti. O copie de pe certificatul de înregistrare se înmânează titularului cabinetului medical. (3) Documentaţia necesară pentru înregistrarea cabinetului medical se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei."3. La articolul 6, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Cabinetele medicale, indiferent de forma de organizare, pot desfăşura activităţi de radiodiagnostic, imagistica medicală şi alte activităţi medicale şi conexe actului medical, cu autorizarea lor în condiţiile legii, precum şi activităţi de învăţământ şi de cercetare, cu avizul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării............................................................................. (3) Controlul privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare, se exercită de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi de Colegiul Medicilor din România."4. La articolul 6, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:"(4) Prin derogare de la alin. (1), autorizarea cabinetelor stomatologice pentru desfăşurarea activităţilor de radiodiagnostic se va face de Ministerul Sănătăţii şi Familiei. (5) Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor de sănătate se exercită de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi unităţile sale subordonate, Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România sau de alte organe abilitate, în condiţiile legii."5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Cabinetul medical trebuie să dispună de o dotare minima, stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor din România, în raport cu specialitatea şi profilul de activitate declarate."6. La articolul 8, literele d), e) şi f) vor avea următorul cuprins:"d) activităţi de consiliere medicală; e) activităţi contractate cu unităţile care coordonează activităţile de învăţământ şi de cercetare din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi Familiei; f) alte surse obţinute conform dispoziţiilor legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzata fizic sau moral."7. La articolul 9 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Cheltuielile efectuate pentru perfecţionare continua, investiţii, dotări şi alte utilităţi necesare infiintarii şi funcţionarii cabinetelor medicale, organizate în forma prevăzută la art. 1 alin. (3) şi la art. 14 alin. (1), se scad din veniturile realizate."8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Cabinetele medicale sunt obligate să efectueze şi activităţi epidemiologice prevăzute în contractul-cadru şi sa transmită situaţiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei privind starea de sănătate şi demografică a populaţiei. (2) Cabinetele stomatologice vor asigura, prin rotaţie, urgentele medicale stomatologice."9. După capitolul III se introduce capitolul III^1 cu următorul cuprins:"CAPITOLUL III^1SancţiuniArt. 12^1. - (1) Pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (2) persoanele vinovate vor fi sancţionate contraventional cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei şi 20.000.000 lei. (2) Pentru neefectuarea activităţilor epidemiologice şi pentru netransmiterea datelor prevăzute la art. 12, precum şi pentru transmiterea de date eronate sau incomplete persoanele vinovate vor fi sancţionate cu amendă cuprinsă între 3.000.000 lei şi 10.000.000 lei. (3) Constatarea şi aplicarea sancţiunilor se vor face de direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. (4) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va indexa anual, în raport cu rata inflaţiei, de Ministerul Sănătăţii şi Familiei."10. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Cabinetele medicale se pot înfiinţa în cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici sau în alte spaţii puse la dispoziţie de autorităţile publice centrale sau locale ori în spaţii private, autorizate. (2) Bunurile imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activităţi medicale, pot fi date în folosinţă gratuita, închiriate, concesionate ori vândute fără licitaţie publică cabinetelor medicale sau, după caz, unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică. (3) Bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activităţi medicale, vor fi trecute în domeniul privat al statului, respectiv al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. (4) Bunurile menţionate la alin. (3) vor putea fi concesionate, fără licitaţie publică, cabinetelor medicale sau, după caz, unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică, după finalizarea operaţiunii de inventariere prevăzute la art. 19 din Legea nr. 213/1998. (5) Bunurile mobile aflate în dotarea actualelor dispensare şi policlinici pot fi date în folosinţă gratuita, la cerere, cabinetelor medicale, cu aprobarea direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, conform normelor Ministerului Sănătăţii şi Familiei. (6) Personalul medico-sanitar care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, este încadrat cu contract de muncă pe durata nedeterminată şi îşi desfăşoară efectiv activitatea în spaţiile menţionate beneficiază cu prioritate de prevederile alin. (2)-(5). (7) Condiţiile de vânzare sau de concesionare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (8) Prevederile prezentului articol nu se aplică patrimoniului clinicilor universitare şi cabinetelor medicale din spitale, care rămân în patrimoniul public."11. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se înfiinţează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, vor funcţiona cu îndeplinirea următoarelor condiţii: a) să aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei; b) administratorul societăţii comerciale sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie să fie medici; c) să fie înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale. (2) Dispoziţiile art. 4, art. 5 alin. (3), art. 6-8 şi ale art. 12 se aplică în mod corespunzător unităţilor medicosanitare cu personalitate juridică."12. După articolul 14 se introduc articolele 14^1 şi 14^2 cu următorul cuprins:"Art. 14^1. - (1) Organizaţiile nonprofit, fundaţiile şi asociaţiile cu activităţi medicale, asociaţiile profesionale, cultele religioase şi lacasele de cult religios, legal constituite, pot înfiinţa şi organiza în structura lor, pe baza hotărârii organelor de conducere, cabinete medicale, furnizoare de servicii medicale în regim ambulatoriu. (2) Cabinetele medicale înfiinţate în condiţiile alin. (1) sunt supuse înregistrării în Registrul unic al cabinetelor medicale, pe baza unei documentaţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. (3) Dispoziţiile art. 6 alin. (1) şi (3), ale art. 7 şi 12 se aplică în mod corespunzător cabinetelor medicale înfiinţate în condiţiile alin. (1).Art. 14^2. - Cabinetul medical organizat în condiţiile art. 14^1 poate realiza venituri din: a) finanţarea organizaţiei sau asociaţiei în structura căreia funcţionează; b) servicii medicale cu plata directa din partea beneficiarilor; c) donaţii sau sponsorizări; d) servicii medicale prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate judeteana sau a municipiului Bucureşti ori cu alte persoane fizice sau juridice; e) alte surse obţinute conform dispoziţiilor legale în vigoare."13. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Ministerul Sănătăţii şi Familiei împreună cu Colegiul Medicilor din România vor elabora, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe, normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I."14. În cuprinsul ordonanţei sintagma "casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti" se înlocuieşte cu sintagma "casele de asigurări de sănătate".  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei legi orice alte dispoziţii contrare se abroga.  +  Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor numerotarea corespunzătoare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU--------------