LEGE nr. 628 din 13 noiembrie 2001privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 120/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Roman de Dezvoltare Socială
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 13 noiembrie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 120 din 31 august 2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Roman de Dezvoltare Socială, adoptată în temeiul art. 1 lit. B pct. 17 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 3 septembrie 2000, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, după punctul 3 se introduc punctele 3^1-3^3 cu următorul cuprins:3^1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:(1^1) În vederea extinderii activității sale, utilizării experienței acumulate și completării resurselor financiare Fondul poate desfășura și alte activități în domeniul dezvoltării sociale, cum ar fi: instruire, asistența și consultanța.3^2. Alineatul (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:(3) Fondul se înființează pentru o durată inițială de 4 ani și reprezintă un program al Guvernului României, constituit cu susținerea financiară a organizațiilor financiare internaționale și a altor donatori din țara și din străinătate, a bugetului de stat și a bugetelor locale. Fondul își va continua activitatea, și după expirarea duratei inițiale, pe perioada în care dispune de resurse financiare.3^3. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:(2) (2) Pentru participarea la ședințele consiliului director președintele și membrii beneficiază de o indemnizație lunară de cel mult 25% din indemnizația lunară a secretarului de stat. Pentru deplasarile în interesul Fondului președintele și membrii consiliului director beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurna în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru personalul din sectorul bugetar.2. La articolul I, după punctul 5 se introduc punctele 5^1-5^3 cu următorul cuprins:5^1. Alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:(2) Structura personalului, drepturile și obligațiile acestuia, inclusiv sub aspectul nivelului salarizarii, se stabilesc prin reglementările Fondului. Numărul maxim de posturi care se finanțează din sumele alocate de la bugetul de stat este de 32.5^2. Alineatele (2) și (3) ale articolului 19 vor avea următorul cuprins:(2) Resursele financiare ale Fondului provin:a) de la organisme financiare internaționale;b) din donații ale persoanelor fizice și persoanelor juridice, din țara și din străinătate, și din sponsorizări, care pot fi utilizate în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1), precum și pentru extinderea modalităților de combatere a saraciei;c) din venituri financiare, constând în dobânzi la conturi curente și depozite ale Fondului, care vor fi utilizate exclusiv pentru finanțarea proiectelor;d) din venituri proprii realizate din prestarea de servicii de instruire, asistența și consultanța în domeniul dezvoltării sociale, care vor fi utilizate pentru completarea fondurilor destinate acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare ale Fondului, precum și finanțării de proiecte;e) de la bugetele locale, în limitele aprobate de consiliile locale sau de consiliile județene, după caz;f) de la bugetul de stat, în limita echivalentului, în lei, a 12,1 milioane dolari S.U.A.(3) Sumele care se acordă anual sub forma de transferuri de la bugetul de stat vor fi prevăzute în bugetul Ministerului Administrației Publice.5^3. La alineatul (1) al articolului 23, după litera c) se introduce litera c^1) cu următorul cuprins:c^1) organizarea programelor de instruire pentru reprezentanții beneficiarilor;  +  Articolul 2Legea nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Roman de Dezvoltare Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 30 iunie 1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 5 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  ---------------