LEGE nr. 598 din 31 octombrie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 8 noiembrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 83 din 19 iunie 2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 27 iunie 2000, cu următoarele modificări:1. La articolul 1, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Cabinetul de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, denumit în continuare cabinet de practica, este unitatea fără personalitate juridică furnizoare de servicii publice conexe actului medical, necesare în vederea realizării asistenţei medicale ambulatorii: preventivă, curativă şi de recuperare................................................................ (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) sunt obligate sa presteze serviciile conexe actului medical în stricta concordanta cu prescripţiile medicale ale medicului curant, cu nevoile medico-psiho-sociale ale beneficiarilor şi cu normele legale în vigoare."2. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Cabinetul de practica individual este forma de exercitare a profesiunii, în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea titularul cabinetului de practica. Acesta poate angaja, în condiţiile legii, ca salariaţi sau colaboratori, alte persoane care au profesiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi, după caz, orice alta categorie de personal necesar."3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Nivelul salariului sau al remuneraţiei personalului angajat în calitate de salariat ori de colaborator se negociaza cu titularul cabinetului de practica individual sau, după caz, cu persoanele prevăzute la art. 7 alin. (2), conform legii."4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Persoanele juridice care desfăşoară servicii publice conexe actului medical, înfiinţate în temeiul altor acte normative, au obligaţia să se înregistreze în Registrul unic al cabinetelor medicale, Partea a 3-a - pentru servicii publice conexe actului medical, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei."  +  Articolul 2În cuprinsul ordonanţei de urgenta denumirile "Ministerul Sănătăţii" şi "ministrul sănătăţii" se înlocuiesc cu "Ministerul Sănătăţii şi Familiei", respectiv "ministrul sănătăţii şi familiei", iar cuvântul "profesie" se înlocuieşte cu cuvântul "profesiune".Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU──────────────