HOTĂRÂRE nr. 1.097 din 25 octombrie 2001privind constituirea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 7 noiembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi ministerelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se constituie Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional, denumit în continuare Comitetul interministerial, organism consultativ fără personalitate juridică, ce funcţionează pe lângă Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 2 (1) Comitetul interministerial se compune din reprezentanţi ai:- Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului;- Ministerului Dezvoltării şi Prognozei;- Ministerului Industriei şi Resurselor;- Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;- Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei;- Ministerului Sănătăţii şi Familiei;- Ministerului Finanţelor Publice;- Ministerului Administraţiei Publice;- Ministerului Turismului;- Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (2) Componenta nominală a Comitetului interministerial este aprobată de preşedintele acestuia pe baza propunerilor formulate de conducătorii ministerelor respective. (3) Membrii Comitetului interministerial sunt reprezentaţi la nivel de secretar de stat. În situaţiile în care aceştia sunt în imposibilitatea de a participa, reprezentarea se face la nivel de director general sau director, după caz, împuternicit de ministru sau de secretarul de stat. (4) În funcţie de ordinea de zi a reuniunii, oricare dintre membrii Comitetului interministerial poate supune spre aprobare preşedintelui propunerea de participare, cu rol consultativ, a unor specialişti în domeniu din cadrul ministerelor care au reprezentanţi în Comitetul interministerial sau al unor organizaţii guvernamentale ori neguvernamentale.  +  Articolul 3 (1) Preşedintele Comitetului interministerial este ministrul apelor şi protecţiei mediului. (2) În situaţiile în care ministrul apelor şi protecţiei mediului este în imposibilitatea de a-şi exercită funcţia de preşedinte al Comitetului interministerial, acesta deleagă responsabilităţile şi atribuţiile sale secretarului de stat pentru protecţia mediului din cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 4 (1) Comitetul interministerial coordonează şi avizează politicile şi strategiile sectoriale pentru integrarea cerinţelor de protecţie a mediului la nivel naţional. (2) Comitetul interministerial exercita următoarele atribuţii: a) adopta deciziile necesare în vederea asigurării coerentei în procesul de elaborare şi de promovare a actelor normative care vizează protecţia mediului; b) aproba Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului; c) aproba programele şi planurile pentru asigurarea integrării domeniului protecţiei mediului în aplicarea politicilor şi strategiilor sectoriale la nivel naţional şi urmăreşte modul efectiv de aplicare a acestora; d) stabileşte prin Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului priorităţile în domeniul protecţiei mediului, în scopul asigurării finanţării acestora; e) aproba proiectele ce includ şi echipamente de protecţia mediului, în vederea scutirii de taxe vamale; f) iniţiază demersurile necesare în vederea alocării şi mobilizării resurselor financiare disponibile pentru realizarea prioritatilor stabilite; g) evalueaza anual sau ori de câte ori este nevoie stadiul realizării Planului naţional de acţiune pentru protecţia mediului, precum şi a Planului naţional de adoptare a acquisului comunitar privind protecţia mediului şi realizează un raport pe baza acestei evaluări, care va fi făcut public; h) prezintă Guvernului, cel puţin o dată pe an, raportul sau de activitate şi planul pentru perioada următoare. Raportul va fi făcut public. (3) În exercitarea atribuţiilor sale Comitetul interministerial cooperează cu Consiliul Naţional pentru Mediu şi Dezvoltare Durabila, precum şi cu alte instituţii publice şi private şi cu organizaţii neguvernamentale.  +  Articolul 5Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare se va adopta la prima reuniune a Comitetului interministerial, care va avea loc în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6 (1) Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului asigura secretariatul Comitetului interministerial. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile secretariatului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului interministerial.  +  Articolul 7Deciziile adoptate de Comitetul interministerial se comunică Guvernului în termen de 5 zile de la adoptare, în vederea stabilirii măsurilor necesare.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 540/1998 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru promovarea şi urmărirea Planului naţional de acţiuni pentru protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 9 septembrie 1998.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul apelorşi protecţiei mediului,Aurel Constantin IlieMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul dezvoltării şi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard Cazan-----------------