HOTĂRÂRE nr. 1.084 din 25 octombrie 2001privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, precum şi de contestare a calificativelor acordate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 7 noiembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 61 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, precum şi de contestare a calificativelor acordate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Numărul maxim de titulari pentru fiecare clasa, în raport cu efectivul total al funcţionarilor publici din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, a consiliului judeţean ori local, până la data de 15 martie a fiecărui an.  +  Articolul 3Autorităţile şi instituţiile publice îşi stabilesc anual obiectivele şi termenele de realizare a acestora, care se repartizează la nivelul fiecărui compartiment, în funcţie de activitatea specifică acestuia.  +  Articolul 4Criteriile de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2002 se aproba prin ordin al ministrului administraţiei publice, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, până la data de 15 decembrie 2001. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5 (1) Pentru anul 2001 prevederile Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 749/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale, numiţi în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul funcţionarilor publici punctajele totale rezultate şi calculate potrivit art. 18 din Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 749/1998, se echivaleaza cu calificativele prevăzute de Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: până la 1,50 - nesatisfăcător; între 1,51-2,50 - satisfăcător; între 2,51-3,50 - bun; între 3,51-4,50 - foarte bun; între 4,51-5,00 - excepţional.  +  Articolul 6 (1) Pentru anul 2001 prevederile Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite şi a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi funcţionarilor publici din cadrul structurilor administraţiei publice locale şi din serviciile publice din subordinea acestora. (2) În cazul funcţionarilor publici evaluaţi în condiţiile alin. (1) punctajele totale acordate se echivaleaza cu calificativele prevăzute de Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: între minus 10 şi minus 1 - nesatisfăcător; între 0-27 - satisfăcător; 28 - bun; 29 - foarte bun; 30 - excepţional.  +  Articolul 7 (1) Autorităţile şi instituţiile publice în cadrul cărora nu s-a efectuat evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pe anul 2000 procedează la evaluarea acestora în condiţiile prevăzute la art. 5 şi 6. (2) În cazul autorităţilor şi instituţiilor publice în cadrul cărora s-a efectuat evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pe anul 2000 se procedează la echivalarea punctajelor totale în condiţiile art. 6 şi ale alin. (1) din prezentul articol.  +  Articolul 8Evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici în condiţiile prevăzute la art. 5 şi 6, precum şi stabilirea obiectivelor individuale pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2002 se vor face până la data de 15 februarie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sarbu  +  Anexa 1METODOLOGIE 25/10/2001