HOTĂRÂRE nr. 1.085 din 25 octombrie 2001privind organizarea perioadei de stagiu, condiţiile de evaluare şi regulile specifice aplicabile funcţionarilor publici debutanti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 7 noiembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 53 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează modul de organizare a perioadei de stagiu, condiţiile de evaluare şi regulile specifice aplicabile funcţionarilor publici debutanti.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, sunt funcţionari publici debutanti: a) persoanele care au promovat concursul de intrare în corpul funcţionarilor publici de cariera direct după absolvirea studiilor; b) persoanele care au promovat concursul de intrare în corpul funcţionarilor publici de cariera, dar nu îndeplinesc condiţiile de vechime necesare numirii într-o funcţie publică definitivă, în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Perioada de stagiu este etapa carierei funcţionarului public, cuprinsă între data numirii ca funcţionar public debutant, în urma promovării concursului de intrare în corpul funcţionarilor publici de cariera, şi data numirii ca funcţionar public definitiv. (2) Perioada de stagiu are ca obiect confirmarea aptitudinilor profesionale ale funcţionarilor publici debutanti în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor unei funcţii publice, formarea lor practica, cunoaşterea de către aceştia a specificului activităţii autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea, precum şi a exigenţelor administraţiei publice. (3) Perioada de stagiu este obligatorie şi efectivă, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.  +  Capitolul 2 Organizarea perioadei de stagiu  +  Articolul 4 (1) Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru funcţionarii publici din categoria A, 8 luni pentru cei din categoria B şi 6 luni pentru cei din categoria C, calculată de la data numirii ca funcţionari publici debutanti. (2) Numirea ca funcţionari publici debutanti a candidaţilor declaraţi admişi la concursul pentru intrarea în corpul funcţionarilor publici de cariera, în condiţiile legii, se face prin actul administrativ emis de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.  +  Articolul 5 (1) Perioada de stagiu poate fi întreruptă în situaţia suspendării raportului de serviciu al funcţionarului public, în condiţiile legii, sau dacă acesta se afla în concediu medical o perioadă mai mare de o luna consecutiv. (2) Durata suspendării raportului de serviciu şi cea a concediului medical mai mare de o luna nu se iau în considerare la calculul perioadei de stagiu. După încetarea motivelor care au determinat întreruperea perioadei de stagiu funcţionarul public debutant îşi continua activitatea până la acoperirea integrală a duratei prevăzute la art. 4 alin. (1)  +  Articolul 6 (1) Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea conducătorului compartimentului în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public debutant şi a compartimentului de resurse umane. (2) Prin programul de desfăşurare a perioadei de stagiu se stabilesc următoarele: a) alocarea a doua ore zilnic din timpul normal de lucru pentru studiu individual; b) planificarea activităţilor ce urmează să fie desfăşurate, în funcţie de nivelul cunoştinţelor teoretice şi de deprinderile practice dobândite pe parcursul perioadei de stagiu; c) cursurile de pregătire la care trebuie să participe funcţionarul public debutant. (3) În scopul cunoaşterii specificului activităţii autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarului public debutant i se va asigura posibilitatea de a asista la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către funcţionarii publici definitivi din cadrul altor compartimente. Aceasta activitate se va desfăşura în coordonarea funcţionarului public sub a cărui îndrumare îşi desfăşoară activitatea şi nu poate depăşi un sfert din durata perioadei de stagiu. (4) Funcţionarul public debutant este obligat să îşi organizeze o evidenta proprie a pregătirii profesionale pe care o efectuează potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 7 (1) Pe parcursul perioadei de stagiu activitatea funcţionarului public debutant se desfăşoară sub îndrumarea unui funcţionar public definitiv din cadrul aceluiaşi compartiment, denumit în continuare îndrumător. (2) Indrumatorul este numit de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public debutant, astfel: a) pentru funcţionarii publici debutanti din categoria A, un funcţionar public definitiv din categoria A, clasa I sau clasa a II-a; b) pentru funcţionarii publici debutanti din categoria B sau C, un funcţionar public definitiv din categoria A, clasa a II-a sau categoria B, clasa I. (3) În situaţiile în care în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice nu exista funcţionari publici definitivi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2), indrumatorul este numit de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice respective, avându-se în vedere vechimea în funcţia publică.  +  Articolul 8Nu poate avea calitatea de îndrumător funcţionarul public care a fost sancţionat cu una dintre sancţiunile prevăzute la art. 70 alin. (3) lit. c)-e) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici sau care este soţ, sotie, afin ori ruda până la gradul al patrulea inclusiv cu funcţionarul public debutant.  +  Articolul 9Indrumatorul are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea funcţionarului public debutant pe parcursul perioadei de stagiu; b) propune modalităţi de rezolvare a lucrărilor repartizate funcţionarului public debutant; c) supraveghează modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de către funcţionarul public debutant; d) propune conducătorului compartimentului cursurile de perfecţionare profesională la care trebuie să participe funcţionarul public debutant; e) întocmeşte un referat în vederea evaluării funcţionarului public debutant.  +  Articolul 10 (1) Referatul se întocmeşte cu 5 zile înainte de terminarea perioadei de stagiu şi cuprinde următoarele elemente: a) descrierea activităţii desfăşurate de funcţionarul public debutant; b) aptitudinile pe care le-a dovedit funcţionarul public debutant în modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu; c) conduita funcţionarului public debutant în timpul serviciului; d) concluzii privind desfăşurarea perioadei de stagiu şi recomandări privind definitivarea acesteia. (2) Referatul va fi întocmit potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1 şi va fi înaintat conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public debutant.  +  Articolul 11 (1) În cazul modificării sau încetării raportului de serviciu al indrumatorului, acesta întocmeşte referatul pentru perioada de stagiu parcursă de funcţionarul public debutant până în acel moment. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice numeşte, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public debutant, în condiţiile prevăzute la art. 7 şi 8, un alt funcţionar public definitiv, în calitate de îndrumător, pentru perioada de stagiu rămasă neefectuata. (3) Referatul întocmit în condiţiile alin. (1) se înaintează conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public debutant şi este avut în vedere la evaluarea acestuia la terminarea perioadei de stagiu.  +  Articolul 12Prevederile art. 11 se aplică în mod corespunzător în situaţia sanctionarii disciplinare a indrumatorului cu una dintre sancţiunile prevăzute la art. 70 alin. (3) lit. c)-e) din Legea nr. 188/1999.  +  Articolul 13 (1) La terminarea perioadei de stagiu funcţionarul public debutant completează raportul de stagiu, al cărui model este prezentat în anexa nr. 2. (2) Raportul de stagiu cuprinde descrierea activităţii desfăşurate de funcţionarul public pe parcursul perioadei de stagiu, prin prezentarea atribuţiilor de serviciu, a modalităţilor de îndeplinire a acestora, precum şi eventualele dificultăţi intampinate. (3) Raportul de stagiu se înaintează de către funcţionarul public debutant conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea.  +  Capitolul 3 Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant  +  Articolul 14 (1) Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant se face, în termen de 5 zile de la terminarea perioadei de stagiu, de către conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea, denumit în continuare evaluator. (2) În mod excepţional, în cazul autorităţilor sau instituţiilor publice a căror structura nu este detaliată pe compartimente, evaluatorul este funcţionarul public definitiv cu cea mai înaltă funcţie de conducere, desemnat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. (3) Evaluatorul desemnat în condiţiile alin. (2) nu poate avea şi calitatea de îndrumător.  +  Articolul 15Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant consta în aprecierea modului de dobândire a cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor aferente unei funcţii publice, a cunoaşterii specificului activităţii autorităţii sau instituţiei publice şi a exigenţelor administraţiei publice.  +  Articolul 16 (1) Pentru evaluarea activităţii funcţionarului public debutant evaluatorul completează raportul de evaluare a perioadei de stagiu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3. (2) Pentru completarea raportului de evaluare a perioadei de stagiu evaluatorul: a) analizează referatul întocmit de îndrumător şi raportul de stagiu completat de funcţionarul public debutant; b) noteaza criteriile de evaluare în funcţie de gradul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu; c) stabileşte calificativul de evaluare; d) face propuneri cu privire la încheierea sau repetarea perioadei de stagiu.  +  Articolul 17Criteriile de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant sunt: a) cunoaşterea reglementărilor specifice domeniului de activitate; b) cunoaşterea principiilor care guvernează administraţia publică şi a raporturilor administrative din cadrul autorităţii sau instituţiei publice; c) capacitatea de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu; d) adaptabilitate şi flexibilitatea în îndeplinirea atribuţiilor; e) rationamentul, respectiv aptitudinea de a distinge corect între diverse optiuni în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; f) comunicare, respectiv usurinta în transmiterea ideilor, în scris şi verbal, fluenta în scris, incluzând capacitatea de a scrie clar şi concis; g) capacitatea de a lucra în echipa, respectiv capacitatea de a se integra într-o echipa, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a sprijini activitatea echipei pentru realizarea obiectivelor acesteia; h) conduita în timpul serviciului; i) alte calităţi care îl recomanda pentru cariera de funcţionar public.  +  Articolul 18 (1) Notarea criteriilor de evaluare şi stabilirea calificativului de evaluare se fac astfel: a) criteriile de evaluare se noteaza de la 1 la 5, nota 1 fiind cea mai mica, iar nota 5 fiind cea mai mare. Nota exprima aprecierea îndeplinirii fiecărui criteriu de evaluare în realizarea atribuţiilor de serviciu; b) se face media aritmetica a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare şi se obţine o nota finala; c) calificativul de evaluare se obţine transformand nota finala, după cum urmează: între 1,00-3,00 - necorespunzător; între 3,01-5,00 - corespunzător. (2) Semnificatia calificativelor de evaluare este următoarea: a) necorespunzător - funcţionarul public debutant nu a făcut dovada cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice necesare exercitării funcţiei publice; b) corespunzător - funcţionarul public debutant a făcut dovada ca deţine cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice necesare exercitării funcţiei publice.  +  Articolul 19Evaluatorul consemnează în raportul de evaluare a perioadei de stagiu: a) propunerea privind numirea funcţionarului public debutant într-o funcţie publică definitivă, în situaţia în care calificativul de evaluare este "corespunzător"; b) propunerea de repetare a perioadei de stagiu, în situaţia în care calificativul de evaluare este "necorespunzător". În acest caz evaluatorul poate recomanda schimbarea compartimentului în care urmează să se repete perioada de stagiu, în funcţie de aptitudinile funcţionarului public debutant; c) propunerea de eliberare din funcţie pentru incompetenta profesională, în condiţiile legii, în situaţia în care funcţionarul public debutant a repetat perioada de stagiu şi a obţinut calificativul "necorespunzător".  +  Articolul 20 (1) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu se aduce la cunoştinţa funcţionarului public debutant în termen de 3 zile de la completare. (2) Funcţionarul public debutant nemulţumit de rezultatul evaluării poate contesta, în termen de 3 zile de la data luării la cunoştinţa, calificativul de evaluare la funcţionarul public ierarhic superior evaluatorului. În situaţia prevăzută la art. 14 alin. (2) contestaţia se depune la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.  +  Articolul 21 (1) Funcţionarul public ierarhic superior evaluatorului analizează raportul de evaluare a perioadei de stagiu, referatul întocmit de îndrumător şi raportul de stagiu redactat de funcţionarul public debutant. (2) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu poate fi modificat conform deciziei funcţionarului public ierarhic superior, în situaţia în care constata ca aprecierile consemnate nu corespund realităţii. (3) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu, modificat în condiţiile alin. (2), este adus la cunoştinţa funcţionarului public debutant în termen de 3 zile de la depunerea contestaţiei.  +  Articolul 22Funcţionarul public debutant nemulţumit de rezultatul contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.  +  Articolul 23 (1) Funcţionarii publici debutanti care au obţinut la evaluarea activităţii calificativul "corespunzător" vor fi numiţi funcţionari publici definitivi clasa a III-a, gradul 3, în categoria corespunzătoare nivelului de studii absolvite, în termen de 5 zile, prin actul administrativ emis de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. (2) În situaţiile prevăzute la art. 19 lit. b) şi c), la expirarea termenului prevăzut la art. 21 alin. (3) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice va dispune prin act administrativ repetarea perioadei de stagiu ori eliberarea din funcţie, în condiţiile legii.  +  Capitolul 4 Regulile specifice aplicabile funcţionarilor publici debutanti  +  Articolul 24Funcţionarul public debutant are drepturile şi îndatoririle prevăzute de Statutul funcţionarului public, precum şi unele drepturi şi îndatoriri specifice statutului sau, în condiţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 25Funcţionarul public debutant are următoarele drepturi specifice: a) să fie sprijinit şi indrumat în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu pe parcursul perioadei de stagiu; b) sa i se stabilească atribuţii de serviciu al căror nivel de dificultate şi complexitate sa crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu; c) sa i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice necesare exercitării unei funcţii publice; d) sa i se asigure, prin grija autorităţii sau instituţiei publice, accesul la sursele de informare utile perfecţionării sale.  +  Articolul 26Funcţionarul public debutant are următoarele îndatoriri specifice: a) să îşi perfecţioneze pregătirea profesională teoretică şi să îşi însuşească deprinderile practice necesare exercitării unei funcţii publice; b) sa îl consulte, pentru realizarea lucrărilor repartizate de conducătorul compartimentului, pe funcţionarul public sub îndrumarea căruia îşi desfăşoară activitatea; c) sa participe la manifestări ştiinţifice şi profesionale, în vederea desavarsirii pregătirii profesionale; d) sa participe la formele de pregătire organizate de autoritatea sau instituţia publică şi de Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici ori la alte forme de perfecţionare.  +  Articolul 27Funcţionarul public debutant nu poate fi detaşat pe parcursul perioadei de stagiu.  +  Articolul 28 (1) Aplicarea sancţiunilor disciplinare se face în condiţiile Legii nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru stabilirea sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarului public debutant comisia de disciplina îl va audia în mod obligatoriu şi pe funcţionarul public sub îndrumarea căruia îşi desfăşoară activitatea.  +  Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 29 (1) Funcţionarii publici debutanti care efectuează perioada de stagiu sau care au terminat perioada de stagiu şi nu au fost numiţi într-o funcţie publică definitivă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri vor fi evaluaţi în conformitate cu prevederile art. 13-23, cu excepţia dispoziţiilor privind referatul întocmit de îndrumător. (2) Pe baza propunerilor cuprinse în raportul de evaluare conducătorul autorităţii sau instituţiei publice emite, în termen de 5 zile de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, actul administrativ de numire în funcţia publică definitivă sau, după caz, de repetare a perioadei de stagiu ori de eliberare din funcţie, în condiţiile legii.  +  Articolul 30Toate documentele de evaluare, precum şi rapoartele de stagiu întocmite de funcţionarii publici debutanti trebuie să fie depuse la compartimentele de resurse umane, pentru completarea dosarelor profesionale.  +  Articolul 31Persoanele implicate în procesul de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanti au obligaţia de a asigura confidenţialitatea datelor personale la care au acces.  +  Articolul 32Rezultatele evaluării activităţii funcţionarilor publici debutanti din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice se comunică în termen de 30 de zile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în vederea actualizării corespunzătoare a bazei de date cuprinzând evidenta funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici.  +  Articolul 33În scopul realizării rolului şi atribuţiilor care îi revin Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici coordonează metodologic, monitorizează, verifica şi controlează aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei hotărâri de către autorităţile şi instituţiile publice.  +  Articolul 34 (1) Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici va organiza trimestrial cursuri de pregătire pentru funcţionarii publici debutanti, inclusiv prin Institutul Naţional de Administraţie şi prin centrele regionale din coordonarea acestuia. (2) Durata cursurilor de pregătire este de 2-5 zile. Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici va comunică autorităţilor şi instituţiilor publice, cu 30 de zile înaintea organizării acestor cursuri, perioada şi locul de desfăşurare. (3) În vederea organizării cursurilor de pregătire Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici poate solicita sprijinul, inclusiv cu personal de specialitate, Ministerului Administraţiei Publice, altor ministere şi organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi institutelor de cercetare şi instituţiilor de învăţământ superior.  +  Articolul 35Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 36Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian Sarbu  +  Anexa 1 Autoritatea/Instituţia publică .........................REFERATNumele şi prenumele funcţionarului public debutant .......................Funcţia publică ..........................................................Compartimentul ...........................................................Perioada de stagiu: de la ................ la ............................Data completării .........................................................   
  Descrierea activităţii desfăşurate de funcţionarul public debutant:
     
  Aptitudinile pe care le-a dovedit în modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu funcţionarul public debutant:
     
  Conduita funcţionarului public debutant în timpul serviciului:
  Concluzii ...........................................................Recomandări .........................................................Numele şi prenumele indrumatorului ..................................Funcţia publică .....................................................Semnatura ...........................................................
   +  Anexa 2 Autoritatea/Instituţia publică .........................RAPORT DE STAGIUNumele şi prenumele funcţionarului public debutant ....................Funcţia publică (debutant) ............................................Compartimentul ........................................................Perioada de stagiu: de la ................ la .........................   
  Atribuţiile de serviciu*):
      *) Se vor trece atribuţiile prevăzute în fişa postului.   
  Alte atribuţii*):
      *) Se vor preciza atribuţiile stabilite de şeful ierarhic sau de alte       persoane cu funcţii de conducere.   
  Cursuri de specializare/alte forme de perfecţionare*):
      *) Se vor indica doar cele urmate pe parcursul perioadei de stagiu.   
  Activităţi din afară instituţiei în care s-a implicat:
     
  Alte activităţi*):
      *) Se vor indica, dacă este cazul, articolele sau lucrările publicate,       comunicări ştiinţifice etc.   
  Descrierea activităţii desfăşurate pe parcursul perioadei de stagiu:
     
  Dificultăţi intampinate pe parcursul perioadei de stagiu:
  Data întocmirii ...........................Semnatura .................................
   +  Anexa 3 Autoritatea/Instituţia publică .........................RAPORT DE EVALUARE A PERIOADEI DE STAGIUNumele şi prenumele funcţionarului public debutant ...................Funcţia publică ......................................................Compartimentul .......................................................Perioada de stagiu: de la ................... la .....................Data evaluării .......................................................
  Nr. crt. Criterii de evaluare Nota
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Cunoaşterea reglementărilor specifice domeniului de activitate Cunoaşterea specificului administraţiei publice Capacitatea de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu Adaptabilitatea şi flexibilitatea în îndeplinirea atribuţiilor Rationament Comunicare Capacitatea de a lucra în echipa Conduita în timpul serviciului
  Calificativ de evaluare ..............................Propuneri ............................................Recomandări ..........................................Numele şi prenumele evaluatorului ....................Funcţia publică ......................................Data întocmirii ......................................Semnatura ............................................─────────────────────