ORDIN nr. 61 din 7 decembrie 1993privind deschiderea de contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din ţările membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.) şi modul de administrare a acestor contingente în anul 1994
EMITENT
 • MINISTERUL COMERŢULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 30 decembrie 1993  În baza Hotărârii Guvernului nr. 815/1992, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 489/1993 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului,ministrul comerţului,luând în considerare ca, la data de 10 decembrie 1992, au fost semnate Acordul dintre România şi statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb - A.E.L.S. (Austria, Elvetia, Liechtenstein, Suedia, Finlanda, Norvegia, Islanda), precum şi acordurile bilaterale agricole, care prevăd crearea unei zone de comerţ liber între părţi,având în vedere ca aceste acorduri au fost ratificate de Parlamentul României prin Legea nr. 19/1993, promulgată de Preşedintele României prin Decretul nr. 49/1993,ţinând cont ca Acordul dintre România şi statele A.E.L.S. şi acordurile agricole bilaterale prevăd, printre altele, ca anumite produse originare din statele A.E.L.S. pot beneficia, la importul în România, în cadrul unor contingente tarifare, de taxe vamale reduse, de la data intrării în vigoare a acestor acorduri,având în vedere aceste prevederi şi necesitatea cunoaşterii şi valorificării la importul în România a reducerilor respective de taxe vamale, Ministerul Comerţului urmează sa procedeze la deschiderea de contingente tarifare de import pentru anul 1994, pentru mărfurile de origine A.E.L.S. care figurează în anexa nr. 1,considerind ca este necesar să se asigure un tratament nediscriminatoriu pentru importatorii din România în ceea ce priveşte accesul la aceste contingente, până la epuizarea acestora,emite următorul ordin:  +  Articolul 11. De la 1 ianuarie 1994 până la 31 decembrie 1994 importurile în România de anumite produse agricole originare din statele A.E.L.S., cuprinse în anexa nr. 1, sunt supuse unor contingente tarifare după cum se prevede în aceasta anexa.2. La importurile din ţările A.E.L.S. respective, determinarea originii produselor importate în cadrul contingentelor tarifare la care se referă pct. 1 de mai sus se va face în conformitate cu prevederile privind criteriile de origine aferente fiecărui acord agricol bilateral încheiat între România şi ţara A.E.L.S. respectiva.În acest scop, admiterea la import a mărfurilor în cadrul regimului preferenţial prevăzut de prezentul ordin se va face numai după prezentarea la organele vamale a certificatului de import şi a documentului atestind originea mărfurilor în conformitate cu prevederile menţionate mai sus.  +  Articolul 21. Alocarea contingentelor tarifare menţionate la art. 1 este asigurata de Ministerul Comerţului - Departamentul comerţului exterior, care, în scopul unei valorificari cît mai bune a acestora, poate lua măsurile administrative necesare.2. La nivel operativ, în cadrul Departamentului comerţului exterior, atribuţiile de la pct. 1 de mai sus vor reveni Direcţiei integrare şi organisme internaţionale.  +  Articolul 31. În vederea admiterii importurilor în cadrul regimului preferenţial la care se referă art. 1, importatorii din România de produse originare din ţările A.E.L.S. respective vor solicita Direcţiei integrare şi organisme internaţionale din cadrul Departamentului comerţului exterior alocarea de cote.În acest scop, importatorii vor completa şi prezenta un certificat de import, conform formularului din anexa nr. 2.Formularele vor fi completate de importatori cu toate datele şi informaţiile înscrise în aceste documente, cu excepţia casutelor rezervate pentru viza autorităţilor abilitate sa elibereze certificatele de import (casutele 2 şi 8 din formular).Răspunderea pentru veridicitatea datelor şi informaţiilor înscrise în aceste formulare revine importatorilor respectivi.2. Specimenele de semnături ale persoanelor din cadrul Direcţiei integrare şi organisme internaţionale, împuternicite să semneze aceste certificate, şi specimenul de ştampila vor fi transmise la Direcţia Generală a Vamilor în vederea difuzării lor la unităţile vamale din teritoriu.  +  Articolul 41. După examinarea cererilor prezentate, alocarea cotelor din contingentele tarifare se va face în ordinea prezentării acestora.La alocarea cotelor se va urmări asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru importatorii interesaţi din România, în ceea ce priveşte accesul la aceste contingente tarifare, până la epuizarea lor.Se va avea, totodată, în vedere caracterul sezonier al produselor, precum şi satisfacerea unor eventuale necesitaţi de urgenta care pot aparea pe piaţa.2. În scopul realizării obiectivului prevăzut la pct. 1 de mai sus, cantităţile iniţiale care vor fi alocate cu ocazia primei solicitări de a beneficia de regimul preferenţial de import prevăzut în prezentul ordin nu vor depăşi 5% din volumele contingentelor cuprinse în anexa nr. 1.3. Certificatele de import vor fi valabile pentru o perioadă de maximum 3 luni de la data eliberării, fără ca durata de valabilitate să depăşească sfârşitul perioadei pentru care contingentul a fost stabilit.4. În cazul în care, din diferite motive, unele certificate nu pot fi utilizate în termenul prevăzut la pct. 3, ele trebuie să fie restituite Direcţiei integrare şi organisme internaţionale din cadrul Departamentului comerţului exterior.Nerestituirea la timp a certificatelor neutilizate poate conduce la excluderea operatorilor economici respectivi de la dreptul de a beneficia ulterior de regimul preferenţial instituit în conformitate cu prezentul ordin.Pentru certificatele utilizate parţial se va prezenta o confirmare din partea organelor vamale atestind cantităţile efectiv preluate în baza acestor certificate.5. În funcţie de cantităţile care vor rămâne disponibile după alocarea cotelor iniţiale şi reîntregirea contingentelor cu cantităţile neutilizate, se va proceda, la cererea importatorilor din România, la noi alocari de cote, care se va face, de asemenea, în condiţiile prevăzute în prezentul articol.  +  Articolul 5Mărfurile importate, pentru care operatorii economici nu au obţinut certificate de import în cadrul regimului preferenţial prevăzut în prezentul ordin, vor fi admise la import în baza reglementărilor legale în vigoare, cu plata taxelor vamale aplicabile în conformitate cu Acordul dintre România şi statele A.E.L.S. şi acordurile agricole bilaterale. Acelaşi nivel de taxe este aplicabil şi în cazul în care importurile efectuate depăşesc nivelul contingentelor deschise prin prezentul ordin.  +  Articolul 6Direcţia integrare şi organisme internaţionale din cadrul Departamentului comerţului exterior va lua măsurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin va fi dat publicităţii şi va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 1994. Ministrul comerţului,Cristian Ionescu  +  Anexa 1LISTAcontingentelor tarifare pentru importul unor produse agricole originare din tari membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.)
           
    Nr. crt.Poziţia tarifarăŢaraContingent 01.01. - 31.12.1994
    1.0405.00Fl400 t
    2.04.06Fl400 t
    3.1517.10SE1.000 t
    4.1001.90AT25.000 t
    5.1003.00AT6.000 t
    6.16.02AT50 t
    7.2204.10AT100 hl
    8.2204.21AT100 hl
    Fl = Finlanda
    SE = Suedia
    AT = Austria
   +  Anexa 2----------