HOTĂRÂRE nr. 1.075 din 25 octombrie 2001privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 5 noiembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 26 şi 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Integrării Europene se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care asigura fundamentarea şi coordonarea procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, precum şi conducerea negocierilor de aderare. (2) Ministerul Integrării Europene este minister de sinteza, cu personalitate juridică. (3) Ministerul Integrării Europene are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, latura Nord, sectorul 5.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate Ministerul Integrării Europene exercita următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul integrării europene; b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ şi instituţional pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul sau de activitate; c) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul sau de activitate; d) de autoritate de stat, prin care se asigura urmărirea şi controlul transpunerii reglementărilor comunitare în legislaţia naţionala, precum şi aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa; e) de administrare, prin care se asigura administrarea patrimoniului sau, potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 3Ministerul Integrării Europene are următoarele atribuţii principale: a) coordonează raporturile ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale române cu instituţiile Uniunii Europene şi cu statele membre ale acesteia în procesul de aderare la Uniunea Europeană; b) asigura, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligaţiilor care decurg din dispoziţiile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat de România prin Legea nr. 20/1993 şi denumit în continuare Acordul european, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor create prin acest acord; c) conduce şi coordonează activitatea Delegaţiei naţionale pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană, precum şi procesul negocierilor de aderare în ansamblul sau, prin corelarea acţiunilor sale specifice cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice; d) fundamentează şi coordonează procesul de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, indeplinind următoarele atribuţii specifice:1. elaborează, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, propuneri privind politica guvernamentală de integrare europeană a României;2. colaborează cu Ministerul Dezvoltării şi Prognozei în vederea elaborării Programului naţional pentru aderarea României la Uniunea Europeană şi a altor programe care vizează pregătirea pentru aderare şi urmăreşte transpunerea în practica a acestora;3. avizează, prezintă şi susţine în relaţia cu instituţiile Uniunii Europene, împreună cu ministerele implicate, Programul naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurală, Programul naţional de dezvoltare, precum şi alte programe;4. avizează tratatele, acordurile, convenţiile şi alte înţelegeri internaţionale, pe care le propun spre încheiere ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu Uniunea Europeană, cu statele membre ale Uniunii Europene, cu statele candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană sau cu entităţi aflate sub jurisdicţia acestora;5. avizează propunerile de strategii sectoriale de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană;6. asigura preşedinţia şi secretariatul părţii române la lucrările Comitetului de asociere prevăzut de Acordul european;7. asigura preşedinţia şi secretariatul părţii române în subcomitetele de asociere prevăzute de Acordul european, colaborand cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale în pregătirea acestor subcomitete;8. coordonează elaborarea documentelor de raportare a pregătirilor pentru aderarea României la Uniunea Europeană;9. asigura secretariatul Comitetului interministerial pentru integrare europeană; e) urmăreşte asigurarea compatibilitatii şi coerentei diferitelor programe şi acţiuni guvernamentale în materie de dezvoltare, restructurare şi reforma cu obiectivele aderării la Uniunea Europeană; f) coordonează şi monitorizează utilizarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia şi îndeplineşte rolul de coordonator naţional al asistenţei în relaţia cu Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, asigurând:1. stabilirea, împreună cu Ministerul Dezvoltării şi Prognozei şi cu Ministerul Finanţelor Publice, în concordanta cu Programul de guvernare, a prioritatilor dezvoltării, pe baza cărora ministerele vor elabora propunerile de proiecte de finanţare din fondurile de preaderare;2. programarea asistenţei financiare, prin stabilirea de prioritati, împreună cu celelalte instituţii guvernamentale interesate, precum şi elaborarea de programe indicative cu donatorii, în concordanta cu Strategia Guvernului de reforma economică şi socială şi pe baza solicitărilor primite de la instituţiile şi organizaţiile beneficiare;3. colaborarea cu secretarii de stat pentru integrare europeană şi relaţii externe din ministere, care răspund de coordonarea elaborării proiectelor cu asistenţa financiară din partea Uniunii Europene în domeniul specific de activitate şi care participa la corelarea acestora cu priorităţile naţionale şi sectoriale;4. cooperarea, împreună cu instituţiile publice competente, cu organismele statelor donatoare, în vederea stabilirii eligibilităţii proiectelor pentru finanţare;5. cooperarea în derularea proiectelor cu instituţiile beneficiare, în vederea evitării blocajelor, suprapunerilor, paralelismelor şi a asigurării convergentei cu Strategia Guvernului;6. crearea şi exploatarea sistemului informatic de monitorizare şi evaluare a programelor de asistenţa financiară;7. organizarea Comitetului comun de monitorizare România-Uniunea Europeană, a asistenţei, a subcomitetelor sectoriale şi asigurarea secretariatelor acestora; g) asigura coordonarea, raportarea, monitorizarea şi evaluarea Programului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală (SAPARD), realizand:1. organizarea Comitetului de monitorizare a Programului SAPARD şi asigurarea secretariatului acestuia;2. stabilirea, împreună cu instituţiile implicate, a indicatorilor de monitorizare şi configuraţia bazei de date specifice;3. constituirea, la nivel naţional, a sistemului de colectare şi de prelucrare a informaţiilor necesare procesului de monitorizare şi evaluare a Programului SAPARD;4. informarea Comitetului de monitorizare asupra progreselor implementarii măsurilor şi submasurilor din program;5. întocmirea de rapoarte lunare asupra modului de derulare a Programului SAPARD;6. evaluarea periodică şi finala a Programului SAPARD;7. elaborarea, pe baza informaţiilor primite de la instituţiile implicate în Programul SAPARD, a rapoartelor anuale şi finale privind derularea acestuia;8. participarea la procesul de diseminare a informaţiilor şi de constientizare a opiniei publice cu privire la Programul SAPARD;9. îndeplinirea altor atribuţii, conform prevederilor Acordul multianual de finanţare în vederea implementarii Programului Naţional de Aderare a României (P.N.A.R.); h) coordonează programarea şi asigura monitorizarea Instrumentului pentru politici structurale de preaderare (ISPA), asigurând:1. coordonarea, la nivel naţional, a activităţilor privind derularea Programului ISPA;2. organizarea Comitetului de monitorizare a Programului ISPA şi asigurarea secretariatului acestuia;3. evaluarea şi avizarea strategiilor sectoriale pentru Programul ISPA;4. evaluarea, avizarea şi transmiterea la Comisia Europeană a aplicatiilor în vederea finanţării acestora prin Programul ISPA;5. monitorizarea implementarii proiectelor ISPA în conformitate cu prevederile memorandumurilor de finanţare;6. evaluarea şi transmiterea rapoartelor de monitorizare la Comisia Europeană;7. îndeplinirea altor atribuţii conform prevederilor memorandumurilor de finanţare; i) urmăreşte, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, procesul de reforma a instituţiilor şi politicilor Uniunii Europene şi propune măsurile care decurg din acestea pentru autorităţile române; j) colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe la organizarea reuniunilor informale ale ministrilor de resort ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor candidate la aderare, în funcţie de calendarul şi de tematica stabilite de Consiliul de Afaceri Generale al Uniunii Europene; k) avizează în mod obligatoriu proiectele de acte normative care urmăresc armonizarea legislaţiei naţionale cu cea comunitara. Iniţiatorii proiectelor de acte normative vor include în mod obligatoriu în cuprinsul documentelor de prezentare şi motivare a proiectelor menţiuni exprese privind denumirea reglementărilor comunitare armonizate, dispoziţiile acestora care sunt transpuse în cuprinsul respectivelor proiecte, precum şi indicarea măsurilor viitoare de implementare; l) coordonează evaluarea gradului de compatibilitate a legislaţiei naţionale în vigoare cu actele normative comunitare şi formulează propuneri în vederea accelerarii procesului de armonizare şi implementare; m) propune Guvernului, în vederea sustinerii în faţa Parlamentului, lista cuprinzând actele normative prioritare, însoţită de fundamentarea necesară, în vederea accelerarii procesului de aderare la Uniunea Europeană; n) iniţiază măsuri şi participa, împreună cu instituţiile de profil, la elaborarea programelor menite sa sprijine pregătirea profesională a funcţionarilor publici, precum şi a agenţilor economici, în domeniul integrării europene; o) stabileşte, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, sistemul de date, informaţii şi raportări periodice privind reflectarea evoluţiei integrării europene, pe care le supune analizei şi, după caz, aprobării Guvernului; p) asigura informarea, sub forma unor publicaţii periodice, asupra evoluţiei procesului naţional şi european de integrare şi urmăreşte promovarea valorilor şi a spiritului european în cadrul societăţii civile; q) organizează, împreună cu Ministerul Informaţiilor Publice şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, după caz, acţiuni pentru familiarizarea opiniei publice din România cu efectele procesului de aderare; r) promovează, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, strategia de informare, comunicare şi imagine în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele candidate la aderare privind evoluţia procesului de pregătire a României pentru aderare; s) asigura dialogul social pe problemele integrării europene cu organizaţiile patronale şi sindicale, reprezentative la nivel naţional, potrivit legii; s) îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniul sau de activitate stabilite prin acte normative.  +  Articolul 4Ministerul Integrării Europene supune dezbaterii Guvernului, semestrial, rapoarte privind negocierile cu Uniunea Europeană, stadiul pregătirii pentru aderare, modul de utilizare a asistenţei financiare nerambursabile, evaluarea gradului de armonizare a legislaţiei române cu reglementările comunitare, precum şi măsurile corespunzătoare.  +  Articolul 5Ministerul Finanţelor Publice informează Ministerul Integrării Europene asupra desfăşurării procesului privind asistenţa financiară acordată României de Uniunea Europeană şi gestionata prin Fondul Naţional şi agenţiile de implementare şi furnizează ministrului integrării europene toate datele pe care acesta le solicita.  +  Articolul 6 (1) Ministrul integrării europene conduce activitatea Ministerului Integrării Europene, reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii interne şi internaţionale, în justiţie, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine. Ministrul integrării europene este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor. (2) Ministrul integrării europene este preşedintele părţii române la reuniunile Comitetului de asociere România uniunea Europeană, conducătorul delegaţiei României la Conferinţa de aderare la nivel interministerial şi preşedintele Comitetului interministerial pentru integrare europeană. (3) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul integrării europene emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.  +  Articolul 7 (1) Ministrul-delegat, negociator-şef pentru aderarea României la Uniunea Europeană, este membru al Guvernului, înlocuitor de drept al ministrului integrării europene. (2) Ministrul-delegat, negociator-şef pentru aderarea României la Uniunea Europeană, este şeful Delegaţiei naţionale pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană. (3) Organizarea, atribuţiile şi componenta Delegaţiei naţionale pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 8 (1) Ministrul integrării europene şi ministrul-delegat, negociator-şef pentru aderarea României la Uniunea Europeană, sunt ajutaţi de 4 secretari de stat numiţi prin decizii ale primului-ministru, precum şi de secretarul general al Ministerului Integrării Europene, numit în condiţiile legii. (2) Secretarii de stat exercita atribuţiile delegate de ministrul integrării europene. (3) Secretarul general al Ministerului Integrării Europene are atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001. Acesta poate îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului ori încredinţate de ministrul integrării europene. (4) Atribuţiile compartimentelor din aparatul Ministerului Integrării Europene se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aproba prin ordin al ministrului integrării europene.  +  Articolul 9 (1) În structura organizatorică a Ministerului Integrării Europene funcţionează direcţii; în cadrul direcţiilor, prin ordin al ministrului, pot fi constituite servicii şi birouri. (2) Structura organizatorică a Ministerului Integrării Europene este prevăzută în anexa nr. 1. (3) Numărul maxim de posturi este de 100, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor ministrilor. (4) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu se aproba prin ordin al ministrului integrării europene.  +  Articolul 10 (1) Pe lângă ministrul integrării europene funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul Ministerului Integrării Europene. (2) Componenta şi regulamentul de funcţionare ale colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului. (3) Colegiul ministerului se întruneşte, de regula, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la cererea şi sub preşedinţia ministrului, pentru dezbaterea unor probleme importante privind activitatea ministerului.  +  Articolul 11Ministerul Integrării Europene este încadrat cu funcţionari publici cu funcţii specifice ministerului, alţi funcţionari publici şi cu personal angajat cu contract individual de muncă.  +  Articolul 12 (1) Comitetul interministerial pentru integrare europeană este organul operativ de lucru care coordonează, analizează şi dezbate documentele elaborate de instituţiile cu responsabilităţi privind aderarea la Uniunea Europeană şi discuta orice alte probleme legate de bunul mers al proceselor de pregătire a aderării. (2) Comitetul interministerial pentru integrare europeană este constituit din secretarii de stat pentru integrare europeană din ministere şi responsabilii din celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu. (3) Comitetul interministerial pentru integrare europeană analizează şi rezolva punctual problemele apărute în derularea programelor de pregătire a aderării la Uniunea Europeană şi realizează planificarea curenta şi de perspectiva a acestor activităţi. (4) Comitetul interministerial pentru integrare europeană se întruneşte lunar, la iniţiativa preşedintelui acestuia. (5) La lucrările Comitetului interministerial pentru integrare europeană, care se desfăşoară în plen şi în grupe de lucru, la convocarea preşedintelui acestuia, pot fi invitaţi miniştri, reprezentanţi ai partenerilor sociali, ai societăţii civile şi ai altor grupuri de interese.  +  Articolul 13 (1) În coordonarea activităţii diplomatice a Misiunii permanente a României pe lângă Uniunea Europeană Ministerul Afacerilor Externe se consulta permanent cu Ministerul Integrării Europene. (2) Ministerul Integrării Europene desemnează, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, prin ordin al ministrului, dintre specialiştii săi, consilieri şi/sau experţi care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul Misiunii permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice ale acestuia, privind negocierea aderării României la Uniunea Europeană, pregătirea pentru aderare şi armonizarea legislaţiei române cu reglementările comunitare. (3) Personalul prevăzut la alin. (2) îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea comuna a ministrului afacerilor externe şi a ministrului integrării europene. El este supus autorităţii şefului misiunii diplomatice, fiind investit atât cu atribuţii de consiliere a acestuia, cat şi cu atribuţii stabilite de Ministerul Integrării Europene. (4) Pe durata misiunii lor funcţionarii publici desemnaţi de Ministerul Integrării Europene să îşi desfăşoare activitatea în cadrul Misiunii permanente a României la Uniunea Europeană sunt detasati la Ministerul Afacerilor Externe, potrivit legii.  +  Articolul 14 (1) Ministerul Integrării Europene poate desemna, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, pe lângă ambasada României din ţara care deţine preşedinţia Uniunii Europene, pe durata acesteia, un reprezentant din rândul personalului sau pentru a informa sistematic, prin intermediul şefului misiunii diplomatice, asupra poziţiilor presedintiei Uniunii Europene. Pe durata misiunii sale reprezentantul Ministerului Integrării Europene este detaşat la Ministerul Afacerilor Externe. (2) Începând cu anul 2002, în cadrul ambasadelor României din ţările membre şi candidate la Uniunea Europeană, Ministerul Integrării Europene va desemna, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, câte un reprezentant al său, prin detaşare la Ministerul Afacerilor Externe, care va informa permanent despre evolutiile ce se înregistrează în aceste tari în domeniul integrării europene.  +  Articolul 15Numărul maxim de posturi pentru personalul detaşat, necesar desfăşurării activităţilor prevăzute la art. 13 alin. (2)-(4) şi la art. 14, este de 5 posturi şi, respectiv, de 4 posturi.  +  Articolul 16 (1) Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Integrării Europene vor informa periodic ambasadele României din ţările membre şi candidate la Uniunea Europeană asupra stadiului pregătirilor în vederea aderării României la aceasta organizaţie. (2) Ambasadele prevăzute la alin. (1) vor informa Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Integrării Europene cu privire la activităţile şi initiativele privind integrarea europeană, întreprinse de ţările membre şi candidate.  +  Articolul 17Ministerul Integrării Europene coordonează, în numele Guvernului, activitatea Institutului European din România, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 18Stabilirea numărului maxim de autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 19Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 20Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian Sarbu  +  Anexa 1    Numărul maxim de posturi = 100    (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor ministrilor)                 MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE                                                   ┌──────────────────────┐                                                  ┌┤Colegiul ministerului │                                                  │└──────────────────────┘                                   ┌──────────┐ │ ┌─────────────────┐                                   │ MINISTRU ├───┼──┤ Cabinet demnitar│┌────────────┐ ┌────────────────┐ └────┬─────┘ │ └─────────────────┘│ Cabinet ├──┤MINISTRU-DELEGAT├──────┤ │ ┌──────────────────┐│ demnitar │ └────┬───┬───────┘ │ └─┤ Audit │└────────────┘ │ │ │ └──────────────────┘    ┌────────────────┘ │ │    ├────────────────────┼──────────────┼───────────────┬───────────────┐    │ │ │ │ │┌───┴────┐ ┌────┴───┐ ┌────┴────┐ ┌────┴────┐ ┌────┴───┐│Secretar│ │Secretar│ │Secretar │ │Secretar │ │Secretar││de stat │ │de stat │ │se stat │ │de stat │ │de stat │└────┬───┘ └───┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ └───┬────┘     │ │ │ │ │     │ ┌────────────┬───┼─────────────┬─┼───────────────┼────────────┐ │     │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌───┼─┴─┐ ┌─┴─┬─┴─┬───┐ ┌─┴─┼───┐ ┌──┴──┐ ┌─┴─┼───┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐│A│ │B│ │C│ │D│ │E│ │F│ │G│ │H│ │I│ │J│ │K│ │L│ │M│ │N│ │O│└─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘    A = Direcţia analiza strategica, evaluare şi sinteze    B = Direcţia negocieri şi fundamentarea poziţiilor    C = Direcţia cooperare şi comunicare europeană cu         ţările membre şi candidate    D = Direcţia coordonarea programelor de dezvoltare    E = Direcţia coordonarea şi monitorizarea asistenţei pentru aderare    F = Direcţia evaluarea pregătirii pentru aderare şi cooperare        interministeriala    G = Direcţia de coordonare a programelor ISPA şi SAPARD*    H = Direcţia legislaţie piaţa interna    I = Direcţia legislaţie economică şi socială, justiţie şi afaceri        interne    J = Direcţia imagine şi comunicare    K = Direcţia logistica şi administraţie    L = Direcţia relaţii externe    M = Direcţia resurse umane şi contencios    N = Direcţia informatica    O = Direcţia economică────────────── Notă *) În cadrul direcţiei funcţionează, în baza Hotărârii Guvernului nr. 339/2001, Autoritatea de Management pentru Programul SAPARD.  +  Anexa 2Instituţii aflate în coordonarea Ministerului Integrării Europene- Institutul European din România.──────────────