DECRET nr. 325 din 9 septembrie 1983pentru majorarea retributiei personalului muncitor
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 66 din 10 septembrie 1983  În conformitate cu prevederile Programului privind aplicarea ferma a principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii, perfecţionarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii şi creşterea retributiei în acest cincinal, în anii 1983-1984, corespunzător politicii consecvente a partidului de ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii, se va efectua o noua majorare a retributiilor nominale, astfel încît la încheierea acestei acţiuni, în a doua jumătate a anului 1984, retributia reală să fie cu 5 la suta mai mare faţă de anul 1980. Retributia nominală a personalului muncitor va creşte în anii 1983-1984 cu 10,4 la suta în medie pe economie, aceasta creştere realizindu-se atît prin majorarea retributiilor tarifare, cît şi pe calea sporirii părţii variabile în veniturile totale ale oamenilor muncii, care se va obţine îndeosebi prin creşterea adaosului de acord, prin majorarea sporului pentru vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate, prin mărirea cotelor de constituire a fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor, precum şi pentru stimularea exportului, prin mărirea cotelor de constituire a fondului de premiere anuală şi a fondului de premiere pentru realizari deosebite obţinute în cursul anului. În vederea aplicării prevederilor referitoare la majorarea retributiilor cuprinse în Programul privind aplicarea ferma a principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii, perfecţionarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii şi creşterea retributiei în acest cincinal, precum şi în Legea nr. 2/1983 cu privire la principiile de baza ale perfecţionării sistemului de retribuire a muncii şi de repartiţie a veniturilor oamenilor muncii, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1 (1) Începînd cu data de 1 septembrie 1983 se majorează, în mod eşalonat, retribuţiile tarifare ale tuturor categoriilor de personal muncitor, în medie cu 5,3 la suta. (2) Retributia tarifara minima creşte de la 1.425 lei la 1.500 lei lunar, mentinindu-se raportul de 1 la 5,52 existent la data prezentului decret între retributia minima şi retributia maxima pe economie.  +  Articolul 2Majorarea retributiilor tarifare pentru toate categoriile de personal se face în mod eşalonat, pe ramuri şi activităţi, astfel:
  Nr. crt. Ramura-activitatea Data majorării
  1 Industrie unităţi subordonate Ministerului Minelor 1.IX.1983
  2 Industrie - unităţi subordonate Ministerului Petrolului 1.IX. 1983
  3 Foraj şi lucrări geologice 1.IX. 1983
  4 Industrie - unităţi subordonate Ministerului Energiei Electrice 1.IX. 1983
  5 Iudustrie - unităţi subordonate Ministerului Industriei Metalurgice 1.IX. 1983
  6 Industrie - unităţi subordonate Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini (inclusiv unităţile de asistenţa tehnica şi service) 1. XI.1983
  7 Industrie - unităţi subordonate Ministerului Industriei de Maşini Unelte, Electrotehnica şi Electronică (inclusiv unităţile de asistenţa tehnica şi service) 1. XI.1983
  8 Industrie - unităţi subordonate Ministerului Industriei Chimice 1. XII. 1983
  9 Industrie - unităţi subordonate Ministerului Industriei Uşoare 1.II.1984
  10 Construcţii-montaj 1. II. 1984
  11 Industrie - unităţi subordonate Ministerului Construcţiilor Industriale 1. II. 1984
  12 Cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare Informatica 1. II. 1984
  13 Industrie - unităţi subordonate Ministerului Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii 1. II. 1984
  14 Agricultura (inclusiv direcţiile generale agricole judeţene şi întreprinderile pentru legume şi fructe) 11. III. 198
  15 Industrie - unităţi subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare 1. III. 1984
  16 Transporturi 1. IV. 1984
  17 Telecomunicaţii 1. IV. 1984
  18 Industrie - unităţi subordonate Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor 1. IV. 1984
  19 Sivicultura 1. V. 1984
  20 Economia apelor 1. V. 1984
  21 Industrie - unităţi subordonate Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, unităţi subordonate altor ministere şi organe centrale, precum şi unităţi subordonate consiliilor populare, Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti, Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producţie, Achiziţii şi Desfacere a Mărfurilor şi altor organizaţii cooperatiste 1. V. 1984
  22 Gospodăria comunală, de locuinţe şi alte prestări de servicii neproductive 1. V. 1984
  23 Circulaţia mărfurilor 1. VI. 1984
  24 Învăţămînt 1. VII. 1984
  25 Ocrotirea sănătăţii, asistenţa socială, cultura fizica şi sport 1. VII. 1984
  26 Cultura şi arta 1. VII. 1984
  27 Instituţii financiare şi de asigurări 1. VIII. 1984
  28 Administraţia de stat 1. VIII. 1984
  29 Uniuni, asociaţii 1. VIII. 1984
  30 Alte ramuri ale economiei 1. VIII. 1984
   +  Articolul 3Retribuţiile tarifare pentru muncitori se majorează, în medie, cu 5,5 la suta, iar retribuţiile tarifare pe clase de retribuire pentru personalul operativ, personalul tehnic productiv, precum şi pentru personalul de administraţie, în medie, cu 5 la suta.  +  Articolul 4 (1) Corespunzător coeficienţilor de ierarhizare aprobaţi prin Legea nr. 2/1983 cu privire la principiile de baza ale perfecţionării sistemului de retribuire a muncii şi de repartiţie a veniturilor oamenilor muncii, retribuţiile tarifare ale personalului muncitor din exploatările la zi de cărbune şi minereuri cu utilaje grele, de la cocsificarea carbunilor, din activitatea de foraj, din tabacarii şi din industria sticlei se majorează după cum urmează: a) pentru muncitorii din exploatările la zi de cărbune şi minereuri care lucrează pe excavatoare cu rotor portcupe cu capacităţi de peste 400 mc/ora, maşinile de haldat cu braţ de 50 metri lungime şi alte utilaje grele din aceste categorii, retribuţiile tarifare se majorează, în medie, cu 20 la suta, iar pentru maistrii care conduc formatiile de lucru de la aceste activităţi retribuţiile tarifare se majorează cu circa 15 la suta. În secţiile şi atelierele de producţie din cadrul acestor activităţi, retribuţiile tarifare ale personalului tehnic de execuţie vor fi mai mari cu 2 clase de retribuire iar cele ale personalului tehnic de conducere, cu o clasa, faţă de cele prevăzute în Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, pentru grupa III de ramuri: b) pentru muncitorii calificaţi din sectoarele de cocsificare a carbunelui, retribuţiile tarifare se majorează, în medie, cu 15 la suta, iar pentru maistrii din cadrul acestor sectoare, în medie, cu 10 la suta. Pentru personalul tehnic de execuţie din cadrul acestor sectoare, retribuţiile tarifare vor fi mai mari cu o clasa de retribuire faţă de cele prevăzute de lege pentru activitatea Siderurgie A; c) pentru muncitorii calificaţi de la forajul sondelor pentru ţiţei, gaze şi cercetare geologica, puneri în producţie, intervenţii şi reparaţii sonde, de la activitatea pentru creşterea factorului de recuperare a ţiţeiului din zăcăminte, retribuţiile tarifare se majorează, în medie, cu 18 la suta, iar pentru maistrii din cadrul acestor activităţi, retribuţiile tarifare se majorează cu circa 15 la suta. Retribuţiile tarifare ale personalului tehnic de execuţie şi de conducere din secţiile de producţie ale acestor activităţi vor fi mai mari cu o clasa de retribuire faţă de cele prevăzute de lege; d) pentru muncitorii calificaţi din tabacarii, precum şi pentru maistrii din cadrul acestor activităţi retribuţiile tarifare se majorează, în medie, cu 10,7 la suta. e) pentru muncitorii calificaţi din industria sticlei şi ceramicii fine precum şi pentru maistrii din cadrul acestor activităţi retribuţiile tarifare se majorează, în medie cu 10,4 la suta. (2) Muncitorii şi maiştri de la extractia petrolului şi gazelor vor fi retribuiţi pe baza nivelului A al reţelei petrol, în loc de nivelului B realizind astfel o creştere totală a retributiilor tarifare, în medie, de 9 la suta. (3) Muncitorii care executa lucrări de betonari şi injectii subterane în galerii şi puţuri la obiectivele hidroenergetice, precum şi maistrii care conduc formatiile de lucru de la aceste activităţi, vor fi retribuiţi pe baza nivelului B al reţelei mine subteran, în loc de nivelului C, realizind o creştere totală a retributiei tarifare de peste 10 la suta. Personalul tehnic de execuţie de la lucrările hidroenergetice subterane va fi retribuit cu retribuţiile prevăzute de lege pentru această categorie de personal la grupa II de ramuri - activitate în subteran, pentru timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. Retribuţiile tarifare ale personalului tehnic de execuţie şi de conducere din grupuri de santiere de gradul II-VI, santiere şi loturi - organizate pentru executarea obiectivelor hidroenergetice - vor fi mai mari cu o clasa de retribuire faţă de cele prevăzute de lege pentru grupa IV de ramuri. (4) Muncitorii care lucrează la construcţia bloc-secţiilor de nave şi construcţia ori repararea navelor, pe cala sau la dana, în întreprinderile de construcţii navale de grad special, I şi II, vor fi retribuiţi pe baza nivelului A(0) al reţelei construcţii de maşini, în loc de nivelului A, realizind o creştere totală a retributiei tarifare de circa 9 la suta. Retribuţiile tarifare ale maiştrilor care conduc formaţii de lucru şi ale personalului tehnic de execuţie de la aceste activităţi vor fi mai mari cu o clasa de retribuire faţă de cele prevăzute de lege pentru ramura construcţii de maşini A(0). (5) Muncitorii şi maistrii din întreprinderile mari şi complexe de produse refractare - întreprinderile de produse refractare Alba Iulia, 9 Mai-Turda, Pleasa Ploiesti, Alesd şi Răsăritul-Braşov -, care executa caramizi şi alte produse refractare cu caracteristici tehnice ridicate, vor fi retribuiţi pe baza reţelei ciment, în loc de reţeaua materiale refractare, realizind o creştere totală a retributiei tarifare de circa 14 la suta. (6) Conducătorii autobasculantelor de 50 tone şi mai mari vor avea o retributie tarifara mai mare cu 5 la suta faţă de cele utilizate pentru soferii care conduc autobasculante din grupa VII de autovehicule. De asemenea, conducătorii tractoarelor rutiere de 100-149 cai putere vor avea o retributie tarifara mai mare cu 5 la suta, iar conducătorii tractoarelor rutiere de 150 cai putere şi mai mari vor avea o retributie tarifar mai mare cu 10 la suta faţă de cele utilizate pentru conducătorii tractoarelor rutiere de 60-99 cai putere. (7) Personalul navigator imbarcat pe navele de 150.000 t.d.w. şi mai mari va avea retribuţii tarifare mai mari cu o clasa de retribuire faţă de cele utilizate la grupa VI de nave, în cazul personalului brevetat şi cu 5 la suta mai mari faţă de cele stabilite pe grupe de funcţii, în cazul personalului nebrevetat.  +  Articolul 5În cadrul fiecărei ramuri şi activităţi începînd de la datele prevăzute la art. 2, se vor aplica retribuţiile tarifare şi indemnizaţiile, majorate, cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul decret, care modifica în mod corespunzător retribuţiile prevăzute în anexele nr.I, IV,V, VI şi VIII la Legea nr. 57/1974 şi în Decretul nr.100/1979.  +  Articolul 6 (1) Majorarea retributiei se aplică, la aceeaşi dată, întregului personal muncitor al unei unităţi -întreprindere, centrala, instituţie, fabrica, uzina, exploatare, şantier de construcţii, ferma agricolă, centru de cercetare, de proiectare, de calcul şi altele similare, inclusiv subunitatile lor - corespunzător ramurii în care se încadrează activitatea de baza a acesteia, potrivit planului naţional unic de dezvoltare economico-socială, indiferent de organul central sau local căruia îi este subordonata. Pentru personalul secţiilor, laboratoarelor sau altor subunitati constituite independent, subordonate direct unor ministere, altor organe centrale, comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene sau al municipiului Bucureşti, majorarea retributiei se face la data prevăzută pentru ramura în care se încadrează activitatea acestor subunitati. (2) La combinatele (întreprinderile) siderurgice metalurgice şi chimice, majorarea retributiei se aplică la aceeaşi dată pentru toate unităţile componente ale acestora. (3) La unităţile cu profil mixt majorarea se aplică întregului personal odată cu ramura în care se încadrează, potrivit planului naţional unic, activitatea preponderenta a acestora, în raport cu numărul personalului. La unităţile de cercetare, proiectare şi producţie la care activitatea de producţie este preponderenta, majorarea retributiei se aplică, numai pentru aceasta activitate, odată cu ramura în care se încadrează în celelalte situaţii majorarea se aplică şi pentru personalul din activitatea de producţie la data stabilită pentru unităţile de cercetare şi proiectare. (4) Retribuţiile personalului din direcţiile de drumuri şi poduri ale Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi direcţiile judeţene de drumuri, din întreprinderile de construcţii, reparaţii şi administraţia locativă, precum şi din unităţile de construcţii şi vînzare a locuinţelor, se majorează la data stabilită pentru ramura construcţii-montaj. (5) La întreprinderile de comerţ exterior specializat pentru executarea de lucrări în străinătate majorarea retributiei se aplică la data stabilită pentru ramura al carei profil corespunde lucrărilor executate. (6) Retribuţiile personalului unităţilor industriale şi sectorul special se majorează la datele stabilite pentru întreprinderile cu profil similar subordonate ministerelor coordonatoare de ramura, iar în cazul celorlalte unităţi economice, la datele prevăzute pentru ramura de care aparţin. (7) Personalul din crese grădiniţe din serviciile medico-sanitare, din şcolile profesionale, şcolile de maiştri şi de la cursurile de calificare, precum şi personalul care desfăşoară activitate în unităţile de învăţămînt sau de asigurare a sănătăţi populaţiei, retribuit de unităţi aparţinînd altor ramuri, beneficiază de majorarea retributiei odată cu personalul din ramura învăţămînt sau ocrotirea sănătăţii, după caz.  +  Articolul 7 (1) Începînd de la datele prevăzute la art. 2, personalul muncitor va beneficia de sporul pentru vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate în cotele majorate aprobate prin Legea nr. 2/1983. (2) Pentru cadrele didactice, sporul de vechime, ce se acordă în prezent potrivit legii, va fi cuprins în continuare în retributia tarifara. (3) Pentru a se asigura majorarea sporului de vechime în aceeaşi proporţie cu cea prevăzută pentru personalul din celelalte ramuri şi activităţi, odată cu majorarea retributiei tarifare se acordă cadrelor didactice şi un spor de vechime în învăţămînt, necuprins în retributia tarifara, în cotele procentuale stabilite pe transe de vechime potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 8 (1) Constituirea şi repartizarea fondului de participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor, a fondului de premiere pentru realizari deosebite obţinute de personalul din unităţile economice, a premiilor pentru economii de materii prime şi materiale, precum şi fondului de premiere anuală pentru personalul muncitor din instituţiile social-culturale, din aparatul ministerelor şi celorlalte organe centrale şi locale şi din celelalte instituţii de stat se fac, începînd cu data de 1 septembrie 1983, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 3. (2) Sumele ce se acordă individual ca participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor sau ca premii se aproba, în condiţiile prevăzute de lege de consiliul oamenilor muncii. Pentru persoanele din conducerea unităţii aceste sume se aproba de organul de conducere colectivă al organului ierarhic superior. (3) Sumele ce se acordă individual personalului muncitor din unităţile economice, sub forma de participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor, stimularea suplimentară pentru participarea la realizarea producţiei pentru export, premii în cursul anului pentru realizari deosebite sau alte categorii de premii şi stimulente sînt neplafonate, în condiţiile indepliniri şi depăşirii sarcinilor de plan ce revin întreprinderii sau fabricii cu gestiune economică, la indicatorii privind producţia fizica, producţia destinată exportului sau planului de export, producţia-marfa vinduta şi încasată, producţia neta şi cheltuielile la 1000 lei producţie-marfa. (4) Sumele de care poate beneficia personalul de conducere şi de administraţie, ca participare la beneficii sau premii, se stabilesc cel mult în aceeaşi proporţie cu media pe care o reprezintă sumele acordate, din fiecare din aceste fonduri, celorlalte categorii de personal din unitate. Proporţia se determina faţă de retributia tarifara şi indemnizaţia de conducere. În cazul premiilor care se acordă în cursul anului, nedepasirea proportiei medii se urmăreşte trimestrial, cumulat de la începutul anului.  +  Articolul 9 (1) Retribuţiile tarifare majorate potrivit prezentului decret nu afectează drepturile de alocaţie de stat pentru copii şi chiriile pentru locuinţe, stabilite în condiţiile legii pînă la data majorării retributiei. (2) Contribuţia lunară pentru copiii din crese şi grădiniţe în perioada 1 septembrie 1983 - 31 august 1984, precum şi bursele elevilor şi studenţilor pentru anul şcolar 1983-1984, se stabilesc luindu-se în considerare retribuţiile tarifare ori pensiile, nemajorate, ale părinţilor sau susţinătorilor legali.  +  Articolul 10Persoanele care au beneficiat de compensaţii pentru majorarea preţurilor la produsele agroalimentare la energia electrica, termica, gaze naturale şi alţi combustibili, potrivit prevederilor decretelor nr. 46/1982 şi nr. 240/1982 şi care ca urmare a majorării retributiei, vor avea retribuţii tarifare mai mari de 4000 lei vor primi în continuare compensaţiile de care au beneficiat pînă la data majorării retributiei. Pentru toate categoriile de personal muncitor, compensaţiile prevăzute de Decretul nr. 46/1982 se acordă în raport cu timpul lucrat, precum şi pentru perioadele în care se afla în concediu legal de odihnă, concediu medical, urmează o formă de şcolarizare în vederea formării sau indicarii calificării profesionale, ori este scos din producţie în vederea îndeplinirii unor obligaţii cetăţeneşti sau obşteşti.  +  Articolul 11 (1) Începînd cu data de 1 septembrie 1983 sporul pentru vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate şi sporul de vechime în învăţămînt se includ în baza de calcul a pensiei pentru toate pensiile ce se vor stabili după această dată. Contribuţia pentru pensia suplimentară se va retine şi pentru sporul de vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate, precum şi pentru sporul de vechime în învăţămînt. (2) Pensiile prevăzute în cuantum fix de Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială se vor calcula şi după data de 1 septembrie 1983, pînă la majorarea pensiilor, în cuantumul stabilit pînă la data prezentului decret. (3) Compensaţiile pentru majorarea preţurilor la produsele agroalimentare şi la energia electrica, termica, gaze naturale şi alţi combustibili se vor acorda şi persoanelor ce se vor pensiona după data de 1 septembrie 1983, în cuantumul prevăzut de decretele nr. 46/1982 şi nr. 240/1982, în raport cu nivelul pensiei stabilite.  +  Articolul 12Consiliul de Miniştri, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, va întocmi programe de măsuri pentru mobilizarea tuturor colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderi şi centrale ca, odată cu majorarea retributiilor, să asigure creşterea suplimentară a producţiei şi productivitatii muncii, reducerea cheltuielilor de producţie şi de circulaţie, generalizarea formei de retribuire în acord şi acord global, sporirea eficientei întregii activităţi economice, astfel încît să se realizeze o corelare corespunzătoare între fondurile alocate suplimentar pentru majorarea retributiilor şi creşterea volumului producţiei, precum şi recuperarea cheltuielilor determinate de creşterea retributiilor.  +  Articolul 13 (1) Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor prezenta Comitetului de Stat al Planificarii şi Ministerului Finanţelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret, propuneri de modificare a indicatorilor economici şi financiari pe anul 1983. (2) Comitetul de stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor face propuneri de adaptare a indicatorilor din planul naţional unic de dezvoltare economico socială şi a volumului bugetului de stat pe anul 1983, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 15Pe data de 1 septembrie 1983 se abroga Decretul nr. 210/1977 cu privire la majorarea pensiilor, cu modificările şi completările ulterioare. NICOLAE CEAUŞESCUPreşedintele Republicii Socialiste România  +  Anexa 1 RETRIBUŢIILE TARIFARE ŞI INDEMNIZAŢIILE MAJORATE CARE ÎNLOCUIESC PE CELE PREVĂZUTE ÎN ANEXELE Nr. I, IV, V, VI şi VIII LA LEGEA Nr. 57/1974 ŞI ÎN DECRETUL NR. 100/1979 I. Modificări aduse la anexa nr. I - Retributia tarifara pe clase de retribuire şi indemnizaţiile de conducere pe tipuri Tabelele privind retributia tarifara pe clase şi indemnizaţii de conducere pe tipuri vor avea următorul cuprins: "A. Retributia tarifara pe clase   -lei/luna-
  Clasa de retribuire Retributia tarifara Clasa de retribuire Retributia tarifara Clasa de retribuire Retributia tarifara
  1 1500 15 2225 29 3850
  2 1525 16 2290 30 4030
  3 1560 17 2355 31 4230
  4 1600 18 2425 32 4440
  5 1650 19 2500 33 4670
  6 1700 20 2590 34 4900
  7 1755 21 2690 35 5130
  8 1810 22 2800 36 5370
  9 1865 23 2920 37 5610
  10 1920 24 3060 38 5870
  11 1980 25 3200 39 6160
  12 2040 26 3360 40 6460
  13 2100 27 3520 41 6760
  14 2160 28 3680
      B. Indemnizaţii de conducere pe tipuri -lei/luna-
  Tipul Indemnizaţia Tipul Indemnizaţia
  Minim Maxim Minim Maxim
  A 170 295 N 450 1040
  B 170 345 O 450 1090
  C 170 400 P 505 1145
  D 230 450 R 505 1200
  E 230 535 S 590 1270
  F 230 590 T 590 1320
  G 295 640 U 640 1375
  H 295 700 V 640 1430
  I 295 755 W 695 1480
  J 345 810 X 695 1580
  K 345 860 Y 800 1690
  L 400 910 Z 800 1820"
  M 400 990
  II. Modificări aduse la anexa nr. IV - Retributia personalului din unităţile economice1. Capitolul I. Industrie, lit. A. Muncitori va avea următorul cuprins:"A. MUNCITORI a) Muncitori calificaţi
      - lei/luna -
  Nr. crt. Reţeaua tarifara şi nivelul Categorii de încadrare Spec.
  1 2 3 4 5 6 7 8
  1 Mine subteran A*1) Baza 2318 2660 3001 3379 3794 4209 4636
  Tr. I 2428 276 3123 3514 3928 4343 4782
  Tr.II 2538 2879 3245 3648 4063 4477 4941
  2 Mine subteran B*1) Baza 2074 2403 2745 3087 3453 3880 4307
  Tr. I 2172 2513 2855 3196 3587 4014 4453
  Tr. II 2281 2623 2965 3318 3721 4148 4599
  3 Mine subteran C*1 Baza 2013 2306 2599 2891 3196 3514 3892
  Tr. I 2111 2391 2684 2989 3294 3636 4038
  Tr. II 2208 2489 2782 3087 3392 3758 4185
  4 Mine suprafaţa A Baza 1965 2102 2229 2346 2463 2600 2825 3079
  Tr. I 2004 2141 2258 2375 2502 2669 2903 3157
  5. Mine suprafaţa B Tr. II Baza 2053 1867 2180 1994 2297 2121 2414 2238 2541 2356 2737 2483 2981 2659 3255 2854
  Tr. I 1906 2033 2150 2268 2385 2532 2708 2932
  Tr. II 1945 2072 2180 2297 2424 2581 2757 3020
  6. Mine suprafaţa C, Cariere-balastiere Baza 1808 1945 2063 2180 2307 2434 2571 2757
  Tr. I 1847 1975 2092 2209 2336 2463 2629 2815
  Tr. II 1896 2014 2131 2248 2375 2502 2678 2893
  7. Exploatări la zi de cărbune şi minereuri cu utilaje grele*2) Baza 2209 2375 2541 2717 2932 3236 3597 3988
  Tr. I 2258 2414 2581 2776 3020 3353 3714 4125
  Tr. II 2317 2473 2639 2845 3128 346 832 4262
  8 Construcţii de aeronave -şi motoare de aeronave*3) Baza 2199 2346 2522 2698 2903 3216 3568 3949
  Tr. I 2238 2395 2571 2747 2991 3314 3675 4086
  Tr. II 2287 2454 2629 2805 3089 3421 3793 4223
  9 Siderurgie A Construcţii maşini A(0) pentru munca în acord Baza 1984 2131 2268 2434 2688 3030 3402 3793
  Tr. I 2033 2170 2317 2502 2796 3148 3519 3920
  Tr. II 2082 2219 2366 2590 2903 3265 3636 4047
  10 Siderurgie B*4) Metalurgi (neferoasa Ciment*5) Baza 1926 2063 2209 2366 2590 2835 3197 3578
  Tr. I 1965 2102 2248 2424 2659 2942 3314 3705
  Tr. II 2004 2150 2297 2493 2727 3060 3431 3851
  11. Cocsificarea carbunelui Baza 2072 2287 2473 2659 2952 3314 3724 4145
  Tr. I 2141 2346 2532 2747 3069 3441 3851 428
  Tr. II 2209 2405 2590 2835 3187 3568 3988 4428
  12. Foraj sonde pentru ţiţei, gaze şi cercetare geologica, punere în producţie, intervenţii, reparaţii sonde Baza 2072 2258 2454 2659 2874 3187 3597 3988
  Tr. I 2131 2317 2512 2717 2952 3314 3724 4115
  Tr. II 2190 2375 2571 2776 3030 3441 3851 4242
  *1) Retribuţiile tarifare ale muncitorilor care lucrează la locurile de muncă direct productive în subteran - abataje, lucrări de pregătire, deschideri investiţii miniere şi activitatea de cercetare geologica-miniera din unităţile miniere şi geologice subordonate Ministerului Minelor Ministerului Geologiei şi Întreprinderea metalelor rare Bucureşti - vor fi mai mari cu 5 la suta. Aceasta majorare a retributiei tarifare nu afectează drepturile de alocaţie de stat pentru copii cuvenite acestui personal. Pentru muncitorii din meseriile specifice altor ramuri care lucrează în subteran, retributia tarifara va fi stabilită de către ministere celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu acordul Ministerului Muncii, pe baza nivelurilor de retribuire prevăzute la poz 1-3 pentru reţeaua tarifara mine subteran. *2) Lista utilajelor grele şi a meseriilor în care sînt încadraţi muncitorii care vor beneficia de retribuţiile tarifare respective se stabileşte de către Ministerul Minelor cu acordul Ministerului Muncii. *3) Muncitorii din alte meserii, precum şi personalul Centrului naţional al industriei aeronautice române şi al unităţilor subordonate sau din alte unităţi care participa efectiv la realizarea, controlul şi urmărirea fabricaţiei tehnicii de aviatie şi la repararea acesteia beneficiază de retributia tarifara corespunzătoare meseriei sau funcţiei respective şi de un spor de pînă la 14 la suta care face parte din retributia tarifara. *4) Reţeaua siderurgie B se utilizează şi pentru retribuirea muncitorilor din turnatoriile unităţilor constructoare de maşini şi metalurgice. *5) Se vor utiliza retribuţiile pînă la categoria a 6-a, iar pentru muncitorii specialişti, retribuţiile de la categoria a 7-a. Pentru întreprinderile mari şi complexe producătoare de materiale refractare, stabilite prin decret al Consiliului de Stat se vor utiliza retribuţiile din reţeaua ciment.
   - lei/luna -
  Nr. crt. Reţeaua tarifara şi Categorii de încadrare Spec. nivelul *1)
  1 2 3 4 5 6 7 8
  13 Foraj cu sondeze pentru cercetare geologica*1) Baza 1926 2063 2209 2366 2532 2766 3060 3363
  Tr. I 1965 2102 2258 2414 2600 2854 3157 3470
  Tr. II 2004 2150 2307 2463 2678 2952 3255 3578
  14 Construcţii maşini A pentru munca în acord Construcţii maşini A(O) pentru munca în regie, precum şi pentru unităţile unde retributia tarifara nu este diferenţiată pe acord şi regie Baza 1926 2063 2209 2366 2551 2815 3128 3470
  Tr. I 1985 2102 2248 2414 2629 2913 3226 3587
  Tr. II 2014 2150 2297 2473 2717 3011 3333 3705
  15. Construcţii maşini A pentru munca în regie, precum şi pentru unităţile unde retributia tarifara nu este diferenţiată pe acord sau regie Construcţii maşini B pentru munca în acord Baza 1887 2033 2170 2326 2493 2727 3001 3314
  Tr. I 1935 2072 2219 2375 2581 2805 3099 3421
  Tr. II 1984 2121 2268 2424 2629 2893 3197 3539
  16. Construcţii maşini B pentru munca în regie, precum şi pentru unităţile unde retributia tarifara nu este diferenţiată pe acord şi regie Baza 1828 1965 2102 2258 2414 2610 2854 3118
  Tr. I 1867 2004 2150 2307 2463 2678 2932 3216
  Tr. II 1916 2053 2199 2356 2522 2757 3011 3323
  17. Energie electrica A*2) Baza 1828 1955 2102 2248 2424 2639 2893 3197
  Tr. I 1867 1994 2141 2297 2483 2708 2981 3323
  Tr. II 190 62043 2190 2346 2551 2796 3079 3460
  18. Energie electrica B*2) Baza 1799 1935 2082 2229 2375 2581 2815 3099
  Tr. I 1838 1975 2121 2268 2434 2649 2903 3206
  Tr. II 1887 2023 2170 2317 2493 2727 2991 3333
  19. Energie electrica C*2) Baza 1779 1916 2033 2150 2297 2483 2727 3020
  Tr. I 1818 1945 2063 2190 2356 2561 2805 3118
  Tr. II 1867 1984 2102 2238 2414 2639 2903 3236
  20. Chimie A(o) Baza 1887 2023 2160 2297 2463 2708 2991 3294
  Tr. I 1926 2063 2199 2336 2532 2796 3079 3411
  Tr. II 1975 2111 2248 2385 2610 2884 3177 3529
  21. Chimie A(o) Baza 1867 1994 2141 2287 2444 2698 2981 3275
  Tr. I 1896 2043 2190 2336 2522 2786 3069 3392
  Tr. II 1945 2092 2238 2385 2600 2874 3167 3509
  22. Petrol A*3) Baza 1867 1994 2121 2238 2375 2551 2786 3030
  Tr. I 1906 2033 2150 2268 2424 2620 2864 3108
  Tr. II 1945 2072 2180 2317 2483 2698 2942 3197
  23. Chimie B Baza 1799 1935 2053 2170 2297 2473 2669 2903
  Zahăr-ulei Tr. I 1838 1965 2082 2199 2346 2532 2737 3001
  Petrol B Tr. II 1887 2004 2121 2238 2405 2590 2805 3099
  24. Poligrafie A(o) Baza 1896 2043 2180 2346 2581 2893 3265 3648
  Tr. I 1945 2082 2229 4142 2669 3011 3382 3773
  Tr. II 1994 2131 2278 2483 2766 3128 3509 3910
  25. Poligrafie B Baza 1877 2014 2150 2307 2522 2786 3118 3490
  Tr. I 1916 2053 2190 2366 2590 2893 3226 3617
  Tr. II 1965 2102 2238 2434 2678 3001 3343 3754
  *1) Retribuirea muncitorilor care executa lucrări de foraj din cadrul unităţilor de construcţii-montaj şi de proiectare se face pe baza retrbutiei tarifare prevăzute pentru petrol. Pentru muncitorii din activitatea de recoltare mecanizare a stufului se vor utiliza retribuţiile din reţeaua foraj cu sondeze pentru cercetare geologica *2) Muncitorii care în afară programului de lucru asigura supravegherea Instalaţiilor electroenergetice, avînd domiciliul în incinta unităţii, vor fi retribuiţi la categoria imediat superioară celei în care sînt încadraţi, iar cei din ultima categorie vor fi retribuiţi ca specialişti. *3) Reţeaua petrol A se utilizează şi pentru retribuirea muncitorilor din activitatea de extracţie a ţiţeiului şi gazelor.
     - lei/luna -
  Nr. crt. Reţeaua tarifara şi nivelul Categorii de încadrare Spec. *1)
  1 2 3 4 5 6 7 8
  26. Poligrafie A Baza 1818 1955 2092 2248 2414 2659 2952 3294
  Tr.I 1857 1994 2141 2297 2483 2747 3060 3411
  Tr. II 1906 2043 2190 2346 2561 2845 3167 3548
  27. Poligrafie B Baza 1799 1935 2053 2170 2336 2561 2815 3138
  Tr.I 1838 1965 2082 2209 2405 2639 2913 3265
  Tr. II 1887 2004 2121 2258 2473 2717 3011 3402
  28. Tabacarie Baza 1935 2082 2238 2395 2590 2815 3060
  Tr.I 1984 2131 2287 2444 2659 2884 3157
  Tr. II 2033 2180 2336 2502 2727 2952 3265
  29. Prelucrare cauciuc Baza 1847 1984 2131 2278 2463 2678 2913
  Tr.I 1887 2033 2180 2326 2532 2747 3011
  Tr. II 1935 2082 2229 2385 2600 2815 3108
  30. Confecţii piele*1) Baza 1808 1945 2072 2199 2346 2571 2825
  Tr.I 1847 1975 2102 2238 2414 2649 2913
  Tr. II 1887 2014 2141 2278 2483 2727 3011
  31. Sticla*2) Baza 1887 2033 2160 2297 2444 2610 2825 3060 3314
  Tr.I 1926 2063 2190 2326 2483 2669 2893 3128 3402
  Tr. II 1965 2092 2219 2366 2522 2727 2962 3206 3499
  32. Textile*3) Baza 1799 1935 2053 2180 2317 2473 2649 2845
  Tr.I 1838 1965 2082 2209 2356 2522 2698 2913
  Tr. II 1877 1994 2111 2248 2395 2571 2747 2981
  33. Exploatări foresti- ere A. Prelucrarea lemnului A pentru munca în acord, precum şi pentru unităţile unde reţeaua tarifara nu este diferenţiată pe acord şi regie Baza 1759 1896 2014 2141 2268 2414 2600 2825 *4)
  Tr.I 1808 1935 2053 2180 2307 2473 2659 2942
  Tr. II 1857 1975 2092 2219 2346 2532 2737 3069
  34. Prelucrarea lemnului A pentru munca în regie. Prelucrarea lemnului B pentru munca în acord, precum şi pentru unităţile unde retributia tarifara nu este diferenţiată pe acord şi regie Baza 1740 1877 2004 2111 2238 2375 2561 2805 *4)
  Tr.I 1779 1916 2033 2150 2278 2434 2620 2903
  Tr. II 1828 1955 2063 2190 2317 2493 2688 3050
  35. Prelucrarea lemnului B pentru munca în regie Baza 1711 1847 1965 2082 2209 2346 2512 2727 *4)
  Tr.I 1750 1877 1994 2121 2248 2385 2571 2825
  Tr. II 1799 1916 2033 2160 2287 2434 2639 2942
  36. Materiale de construcţii A . Materiale refractare Baza 1799 1935 2053 2170 2336 2541 2776
  Tr.I 1838 1965 2082 2219 2395 2610 2864
  Tr. II 1877 1994 2111 2268 2463 2688 2972
  37. Alimentara A Baza 1759 1906 2023 2141 2297 2512 2776
  Tr.I 1808 1935 2053 2180 2366 2590 2884
  Tr. II 1857 1965 2082 2219 2434 2678 3001
  38. Alimentara B Baza 1740 1867 1984 2111 2258 2434 2698
  Tr.I 1779 1896 2023 2150 2307 2512 2786
  Tr. II 1818 1935 2063 2199 2356 2600 2884
  39. Alimentara C Materiale de construcţii B Baza 1711 1847 1975 2082 2219 2405 2639
  Tr.I 1750 1887 2004 2121 2268 2473 2737
  Tr. II 1799 1926 2033 2160 2326 2541 2845
  40. Exploatări forestiere B Industria locală (activităţi specifice) Baza 1711 1847 1965 2082 2209 2346 2512 2727
  Tr.I 1750 1877 1994 2121 2248 2385 2571 2825
  Tr. II 1799 1916 2033 2160 2287 2434 2639 2942
  *1) Muncitorii încadraţi de la categoria a 3-a inclusiv, în sus, vor primi o retributie tarifara mai mare cu: - 5 la suta cei care executa încălţăminte extra şi lux; - 10 la suta cei care executa confecţii din piele şi blana după comanda la casele de moda. *2) Retribuţiile tarifare ale muncitorilor sticlari, prelucratori manuali de topitura la teava, vor fi mai mari cu 5 la suta. *3) Muncitorii încadraţi de la categoria a 3-a invlusiv, în sus, care executa confecţii după comanda la casele de moda vor primi o retributie mai mare cu 10 la suta *4) Aceste retribuţii se pot folosi temporar şi pentru retribuirea lucrărilor de o complexitate deosebită sau cu caracter artistic prevăzute ca atare la indicatoarele tarifare de calificare. Muncitorii încadraţi pe funcţii în exploatarea forestieră
  Nr. crt. Numar gradatii Clasa de retribuire la nivelul de baza
  1 Sortator cu gestiune din economia forestieră
  - la munte şi coline inaite (grupa A) 7* 13
  - la cîmpie şi colime joase (grupa B) 7* 12
       - lei/luna -
  2 Mecanic la ferastraie mecanice, funicular, plan înclinat, trolist şi montator la instalaţii cu cablu Grupa A Grupa B
  Baza 2805 2776
  Tr.I 2923 2854
  Tr.II 3069 2942
  3 Încărcător-descarcator în depozitele de padure
  - la lemn rotund, mangal, traverse normale şi speciale Baza 2170 2033
  Tr.I 2238 2082
  Tr.II 2317 2150
  - la lemn despicat, doage, traverse înguste şi alte produse de lemn Baza 2033 1965
  Tr.I 2082 2004
  Tr.II 2150 2053
  Cuantumul indemnizaţiei pentru conducerea formatiei de lucru în activităţi specifice, prevăzute la art. 70 din lege, se stabileşte astfel: - în industria miniera 3-19 lei/zi, diferenţiat pe categorii de mine, activităţi, genuri de lucari (abataje, înaintări) pe baza regulamentului întocmit de Ministerul Minelor şi Ministerul Geologiei împreună cu uniunea sindicatelor de ramura, cu acordul Ministerului Muncii şi Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România; - în exploatările forestiere pînă la 1,3 la suta din retributia realizată de formatia condusă, fără a depăşi 440 lei lunar în cazul şefului de brigada şi 270 lei lunar pentru şeful de echipa şi pentru şeful de coloana hipo sau tractoare. Retributia tarifara a personalului din echipele de salvare miniera şi de la platformele de foraj marin, pentru timpul efectiv lucrat, este cea prevăzută la miner subteran categoria a 6-a baza, respectiv la sondor categoria a 7-a baza, majorată cu 1,10 la exercitii şi lucrări de suprafaţa, respectiv pe ţărm, 1,35 la exercitii şi supraveghere în subteran, respectiv pe platforma, 2,70 la operaţii de salvare şi 3,50 la operaţii de salvare cu aparate de salvare. Retribuţiile astfel rezultate se majorează cu 1,2 pentru şef de echipa, statie, ajutor şef statie. Retributia tarifara a categoriei 1, nivel de baza, va fi utilizata şi pentru retribuirea muncitorilor absolvenţi de liceu pe durata efectuării stagiului de practicant. După încheierea acestui stagiu vor fi încadraţi în categoria a 2-a, nivel de baza. Aceste prevederi se aplică în mod corespunzător şi în celelalte ramuri şi activităţi. b) Muncitori necalificati
    - lei/luna -
  ┌──┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│N │ │ ││r │ │ Niveluri de ││c │ │ retribuire ││r ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────-────────-──┤│t │ │Cat. de lucrări │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┬─────┬─────┤│ │ │Obus-│Grele│Foar-││ │ │nuite│ │te ││ │ │ │ │grele│├──┼───────────────────────────────────────────────────┬─────┼─────┼─────┼─────┤│1 │Mine subteran A │Baza │ 2050│ 2367│ 2623│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.I │ 2184│ 2464│ 2733│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.II│ 2318│ 2574│ 2843│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│2 │Mine subteran B │Baza │ 1867│ 2135│ 2403│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.I │ 1976│ 2245│ 2489│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.II│ 2098│ 2355│ 2586│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│3 │Mine subteran C │Baza │ 1732│ 1952│ 2172│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.I │ 1830│ 2037│ 2245│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.II│ 1928│ 2135│ 2318│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│4 │Siderurgie A │Baza │ 1623│ 1779│ 1935│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.I │ 1681│ 1838│ 1994│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.II│ 1740│ 1896│ 2053│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│5 │Construcţii maşini A(o) şi A pentru munca în acord │Baza │ 1613│ 1759│ 1887│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.I │ 1662│ 1799│ 1945│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.II│ 1720│ 1847│ 2004│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│6 │Siderurgie B. Foraj. Construcţii maşini B pentru │Baza │ 1574│ 1730│ 1877││ │munca în acord. Metalurgie neferoasa. Ciment │ │ │ │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.I │ 1632│ 1779│ 1935│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.II│ 1691│ 1838│ 1994│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│7 │Construcţii maşini A(0) şi A pentru munca în │Baza │ 1574│ 1701│ 1818││ │regie, precum şi pentru unităţile unde retributia │ │ │ │ ││ │tarifara nu este diferenţiată pe acord şi regie. │ │ │ │ ││ │Energie electrica A. Mine suprafaţa A. Poligrafie A│ │ │ │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.I │ 1613│ 1730│ 1847│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.II│ 1652│ 1769│ 1887│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│8 │Construcţii maşini B pentru munca în regie, precum │Baza │ 1554│ 1672│ 1799││ │şi pentru unităţile unde retributia tarifara nu │ │ │ │ ││ │este diferenţiată pe acord şi regie. Energie │ │ │ │ ││ │electrica B. Chimie A(0) şi A. Petrol A. Poligrafie│ │ │ │ ││ │B. Tabacarie. Prelucrare cauciuc │ │ │ │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.I │ 1593│ 1711│ 1828│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.II│ 1632│ 1750│ 1857│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│9 │Mine suprafaţa B. Energie elcetrica C. Chimie B. │Baza │ 1525│ 1652│ 1779││ │Petrol B. Confecţii piele. Materiale refractare. │ │ │ │ ││ │Sticla. Zahăr-ulei │ │ │ │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.I │ 1564│ 1691│ 1808│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.II│ 1613│ 1730│ 1838│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│10│Textile. Exploatări forestiere A. Prelucrarea │ Baza│ 1525│ 1642│ 1759││ │lemnului A pentru munca în acord., precum şi │ │ │ │ ││ │pentru unităţile unde retributia tarifara nu este │ │ │ │ ││ │diferenţiată pe acord şi regie. Materiale de │ │ │ │ ││ │construcţii A. Alimentara A │ │ │ │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.I │ 1564│ 1681│ 1789│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.II│ 1613│ 1720│ 1818│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│11│Mine suprafaţa C. Cariere-balastiere. Prelucrarea │Baza │ 1515│ 1632│ 1730││ │lemnului B pentru munca în acord. precum şi pentru │ │ │ │ ││ │unităţile unde retributia tarifara nu este │ │ │ │ ││ │diferenţiată pe acord şi regie. Alimentara B │ │ │ │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.I │ 1554│ 1662│ 1759│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.II│ 1603│ 1701│ 1799│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│12│Prelucrarea lemnului A şi B pentru munca în regie. │Baza │ 1505│ 1623│ 1720││ │Exploatări forestiere B. Industria locală. │ │ │ │ ││ │Materiale de construcţii B. Alimentara C │ │ │ │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.I │ 1544│ 1652│ 1750│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.II│ 1593│ 1691│ 1789│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│13│Scoaterea produselor ceramice, var şi caramizi │ │ │ │ ││ │refractare din cuptoare inelare │Baza │ 1818│ │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.I │ 1857│ │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.II│ 1906│ │ │└──┴───────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘"Retributia tarifara pentru muncitorii necalificati, grupa de lucrări obişnuite, nivel de baza, va fi utilizata şi pentru retribuirea muncitorilor absolvenţi ai învăţămîntului obligatoriu de 10 ani pe durata efectuării stagiului de practicant. După încheierea acestui stagiu vor fi încadraţi ca muncitori calificaţi în categoria 1, nivel de baza." 2. Capitolul I. Industrie, lit. B. Funcţii tehnice, economice şi de alta specialitate, lit. a) Funcţii din întreprinderi şi alte unităţi economice, nr. crt. 12-14 pentru funcţiile de maiştri vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Ramura, subramura sau Clasa de retribuire la nivelului activitatea de baza
  Numar gradatii Maistru Maistru prinici- pal Maistru princci- pal spe- cialist
  "12-14. Maistru, maistru principal şi maistru principal specialist
  Mine subteran A 6 27 28 29
  Mine subteran B 6 25 26 27
  Mine subteran C 6 24 25 26
  Exploatări la zi de cărbune şi minereuri cu utilaje grele 6 23 24 25
  Cocsificarea carbunilor 6 24 25 26
  Foraj sonde pentru ţiţei, gaze şi cercetare geologica. punere în producţie, intervenţii, reparaţii sonde 6 23 24 25
  Siderurgie A 6 23 24 25
  Siderurgie B 6 22 23 24
  Metalurgie neferoasa 6 22 23 24
  Construcţia blocsectiilor de nave, construcţia şi repararea navelor, pe cala sau dana (unde la muncitori se aplică reţeaua construcţii maşini A(o) 6 22 23 24
  Foraj cu sondeze pentru cercetarea geologica 6 21 23 24
  Construcţii maşini A(0) şi A 6 21 22 23
  Energie electrica şi termica A 6 20 22 23
  Construcţii maşini B 6 20 21 22
  Chimie A(o) şi A 6 20 21 22
  Poligrafie A(o) şi A 6 20 21 22
  Mine suprafaţa A 6 19 21 22
  Energie electrica şi termica B 6 19 21 22
  Petrol A 6 19 21 22
  Ciment 6 19 21 22
  Sticla şi ceramica fina 6 19 21 22
  Materiale refractare (unde la muncitori se aplică reţeaua ciment) 6 19 21 22
  Tabacarie 6 19 21 22
  Poligrafie B(o) şi B 6 19 20 21
  Mine suprafaţa B 6 18 20 21
  Prelucrare cauciuc 6 18 20 21
  Energie electrica şi termica C 6 18 20 21
  Petrol B 6 18 20 21
  Chimie B 6 18 20 21
  Zahăr-ulei 6 18 20 21
  Prelucrare lemn A 6 18 20 21
  Exploatări forestiere A 6 18 20 21
  Textile 6 18 19 20
  Materiale de construcţii A 6 17 19 20
  Prelucrare lemn B 6 17 19 20
  Alimentara A 6 17 19 20
  Mine suprafaţa C 6 17 19 20
  Materiale refractare 6 17 19 20
  Confecţii piele 6 17 19 20
  Alimentara B şi C 6 16 18 19
  Industrie locală 6 16 18 19
  Exploatări forestiere B 6 16 18 19
  Cariere-balastiere 6 15 17 18
  Materiale de construcţii B 6 15 17 18
  3. Nota 2) de la nr. crt. 12-14 din capitolul I lit B, lit. a), va avea următorul cuprins: "2) Retribuţiile tarifare ale maiştrilor care lucrează la locurile de muncă direct productive în subteran -abataje, lucrări de pregătire, deschideri, investiţii miniere şi activitatea de cercetare geologica-miniera, din unităţile miniere şi geologice subordonate Ministerului Minelor şi Ministerului Geologiei şi Întreprinderea metalelor rare Bucureşti - vor fi mai mari cu 5 la suta. Aceasta majorare a retributiei tarifare nu afectează drepturile de alocaţie de stat pentru copii cuvenite acestui personal." 4. După numărul curent 23 din capitolul I, lit. B, lit. a), se introduc 4 note cu următorul cuprins: "Retribuţiile tarifare ale personalului tehnic de execuţie din secţiile şi atelierele de exploatare la zi de cărbune şi minereuri, unde se lucrează cu excavatoare cu rotor portcupe cu capacitate de peste 400 mc/ora, maşini de haldat cu braţ de 50 m lungime şi peste şi alte utilaje grele asemănătoare vor fi mai mari cu 2 clase de retribuire faţă de cele prevăzute pentru grupa III de ramuri, iar cele ale personalului tehnic de conducere, cu o clasa de retribuire. Retribuţiile tarifare ale personalului tehnic de execuţie şi de conducere din secţiile de producţie pentru forajul sondelor pentru ţiţei, gaze şi cercetare geologica, punere în producţie, intervenţii şi reparaţii sonde, pentru activitatea de creştere a factorului de recuperare a ţiţeiului din zăcăminte, vor fi mai mari cu o clasa de retribuire faţă de cele prevăzute la grupa II de ramuri pentru ramura foraj. Retribuţiile tarifare ale personalului tehnic de execuţie din cadrul sectoarelor de cocsificare a carbunelui vor fi mai mari cu o clasa de retribuire faţă de cele prevăzute de lege pentru activitatea siderurgie A. Retribuţiile tarifare ale personalului tehnic de execuţie din cadrul sectoarelor de construcţie a blocsectiilor de nave, construcţia şi repararea navelor pe cala sau dana (unde la muncitori se aplică reţeaua construcţii maşini A(0)) vor fi mai mari cu o clasa de retribuire faţă de cele prevăzute de lege pentru ramura construcţii de maşini A(o)." 5. Capitolul II, Construcţii-montaj, lit. A. Muncitori va avea următorul cuprins: "A. MUNCITORI a) Muncitori calificaţi   -lei/luna -
  Nr. crt. Reţeaua tarifara şi nivelul Categorii de încadrare
  1 2 3 4 5 6 Spec *1)
  Construcţii A pentru munca în acord, precum şi pentru unităţile unde retributia tarifara nu este diferenţiată pe acord şi regie Baza 1896 2043 2190 2385 2669 3040 3451
  Tr.I 1945 2092 2238 2463 2786 3167 3597
  Tr.II 1994 2141 2297 2551 2903 3294 3754
  Construcţii A pentru munca în regie. Construcţii B pentru munca în acord, precum şi pentru unităţile unde retributia tarifara nu este diferenţiat pe acord şi regie Baza 1887 2033 2180 2375 2639 2942 3284
  Tr.I 1935 2082 2229 2454 2727 3040 3441
  Tr.II 1984 2131 2287 2532 2825 3148 3607
  3. Construcţii B pentru munca în regie Baza 1799 1935 2082 2229 2424 2688 3020
  Tr.I 1838 1975 2121 2278 2502 2786 3216
  Tr.II 1877 2014 2160 2336 2590 2893 3411
      b) Muncitori necalificati -lei/luna -
  Nr. crt. Niveluri de retribuire
  Catego- rii de lucrări Obis- nuite Grele Foarte grele
  1. Construcţii A pentru munca în acord, precum şi pentru unităţile unde retributia tarifara nu este diferenţiată pe acord şi regie Baza 1574 1701 1818
  Tr. I 1613 1730 1847
  Tr. II 1652 1769 1887
  2. Construcţii A pentru munca în regie. Construcţii B pentru munca în acord, precum şi pentru unităţile unde retributia tarifara nu este diferenţiată de acord şi regie Baza 1554 1672 1799
  Tr. I 1593 1711 1828
  Tr. II 1632 1750 1857
  3. Construcţii B pentru munca în regie Baza 1515 1632 1730
  Tr. I 1554 1662 1759
  Tr. II 1603 1701 1799
  Muncitorii chesonieri, pe timpul cît lucrează în chesoane sub apa, vor fi retribuiţi cu retribuţiile tarifare din reţeaua mine subteran C. Muncitorii care executa lucrări subterane hidroenergetice vor putea fi retribuiţi pe baza reţelelor mine subteran B şi C. Utilizarea acestor reţele se va face în condiţiile art. 22 alin. (2) din lege. Muncitorii care executa lucrări de montaje şi conducătorii de utilaje, de pe santierele de construcţii montaj, vor fi retribuiţi cu retribuţiile tarifare din reţeaua construcţii de maşini nivelului A pentru munca în acord sau regie, după caz." 1) Aceste retribuţii se pot folosi temporar şi pentru retribuirea lucrărilor de o complexitate deosebită sau cu caracter artistic prevăzute ca atare în indicatoarele tarifare de calificare. 6 La sfîrşitul capitolului II. Construcţii-montaj, lit. B. Funcţii tehnice, economice şi de alta specialitate, se introduce o nota cu următorul cuprins: "Personalul tehnic de conducere şi execuţie din grupuri de santiere de gradui II-VI, santiere şi loturi organizate pentru executarea obiectivelor hidroenergetice va fi retribuit cu o clasa în plus faţă de retribuţiile tarifare prevăzute pentru grupa IV de ramuri." 7. Capitolul III. Agricultura şi gospodărirea apelor, lit. A. Muncitori va avea următorul cuprins: "A. MUNCITORI
    - lei luna -
  Grupa de lucrări
  1 2 3 4 5 6 (spec)
  Sectorul vegetal
  Baza 1551 1781 2001 2208 2416 2672
  Treapta I 1574 1842 2062 2269 2477 2330
  Treapta II 1647 1915 2123 2330 2550 3013
  Sectoru1 zootehnic
  Baza 1781 1989 2184 2379 2574 2818
  Treapta I 1842 2037 2233 2428 2547 2916
  Treapta II 1915 2098 2294 2489 2721 3013
  Lucrările necalificate din sectoarele vegetal şi zootehnic se încadrează în grupa I de lucrări din sectorul vegetal. Muncitori încadraţi pe funcţii în agricultura     
  7* 12
      Mecanici agricoli     Tarife pentru lucrări în cimp şi alte lucrări executate mecanic - lei/zi -
  Categoria lucrării
  I II III IV V2)
  109 124 141 160 190
  Pentru încadrarea tarifara şi pentru retribuirea pe timpul cît lucreaz în atelier, se utilizeaz... retributia tarifara aprobată pentru ramura construcţii maşini A pentru munca în regie."
    8. Capitolul IV. Silvicultura, lit. A. Muncitori va avea următorul cuprins:     "A. MUNCITORI     a) Muncitori calificaţi     - lei luna -
  Reţeaua tarifara Categorii de încadrare
  1 2 3 4 5 Spec
  Silvicultura Baza 1711 1847 1965 2082 2209 2356
  Tr. I 1750 1877 1994 2121 2248 2424
  Tr. II 1799 1916 2033 2160 2297 2512
     Încadraţi pe funcţii    - lei luna -
  - Motorist la motoprasitoare, motoburghie, motoagregate şi maşini de îngrijire a arboretelor ţinere, dezaripat seminţe, descarnat fructe. utilaje de combatere a dăunătorilor în silvicultura Baza 2375
  Tr. I 2434
  Tr. II 2502
  1) Se utilizează numai la unităţile care contractează şi achiziţionează produse agricole vegetale şi animale. 2) În această categorie se încadrează lucrările de semanat, de recoltat cu combine, precum şi cele executate cu tractoare de cel puţin 130 CP. b) Muncitori necalificati
   - lei/luna -
  Categorii de lucrări
  Niveluri de retribuire
  Obişnuite Grele Foarte grele
  Baza 1505 1623 1720
  Tr. I 1544 1652 1750
  Tr. II 1593 1691 1789"
  9. Capitolul V. Transporturi-telecomunicaţii, 1. Cai ferate, lit. A. Muncitori, tabelele cu retribuţii tarifare pentru muncitorii calificaţi de la lit. b) Muncitori calificaţi şi personal operativ şi tabelele cu retribuţii tarifare de la lit. c) Muncitori necalificati vor avea următorul cuprins: "b) Muncitori calificaţi şi personal operativ  -lei/luna -
  Grupe de funcţii
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Baza 1828 1887 1945 2004 2072 2160 2268 2405 2532 2659
  Treapta I 1867 1926 1984 2043 2111 2219 2336 2473 2590 2727
  Treapta II 1916 1965 2023 2082 2160 2287 2405 2532 2649 2796
   - lei/luna-
  Nr.crt. Denumirea funcţiei Retributia tarifara
  Trepte
  1 Electromecanic S.C.B. II Baza 2649 I 2717 II 2786
  Electromecanic S.C.B. I 2845 2913 2981
  3. Electromecanic specialist S.C.B. 3060 3138 3216"
      "c) Muncitori necalificati   - lei/luna -
  Niveluri de retribuire
  Categorii de lucrări
  Obişnuite Grele Foarte grele
  Baza 1554 1672 1799
  Treapta I 1593 1711 1828
  Treapta II 1632 1750 1857
  Muncitori din activitatea de încărcări-descărcări de vagoane de cale ferată, mijloace de transport rutier şi aeronave
    - lei/luna -
   
  Pentru încărcare-descărcare Pentru alte lucrări efectuate ocazional în regie
  Categorii de mărfuri
  1 2 3
  Baza 1593 1681 1799 1535
  Treapta I 1662 1759 1877 1574
  Treapta II 1740 1847 1975 1623
  Pentru muncitorii din silozuri şi bazele de recepţie care efectuează lucrări de condiţionare a produselor agricole vegetale se va utiliza retributia tarifara prevăzută mai sus, la categoria 3 de mărfuri. Cuantumul indemnizaţiei pentru conducerea formatiei de lucru în activitatea de încărcări-descărcări este de pînă la 10 la suta din retributia realizată în acord." 10. Capitolul V. Transporturi-telecomunicaţii, 2.Auto şi întreţinere drumuri, lit. A. Muncitori, tabelele cu retribuţii tarifare vor avea următorul cuprins: "A MUNCITORI a) Muncitori calificaţi Transporturi auto Soferi
   - lei/luna -
  Grupe de auto-vehicule Trepte de retribuire Nivelul A de retribuire Nivelul B de retribuire
  Categorii de încadrare Categorii de încadrare
  3 2 1 spec. 3 2 1 spec.
  Baza 1877 2004 2131 1808 1945 2072
  I Tr. I 1916 2043 2170 1847 1984 2111
  Tr. II 1955 2082 2209 1887 2023 2160
  Baza 2150
  I A Tr. I 2209
  Tr. II 2278
  Baza 2238
  I B Tr. I 2297
  Tr. II 2356
  Baza 1926 2063 2199 1877 2004 2131
  II Tr. I 1965 2102 2248 1916 2043 2170
  Tr. II 2004 2150 2297 1955 2082 2209
  Baza 2023 2170 2307 2463 1945 2082 2219 2366
  III Tr. I 2063 2209 2356 2532 1984 2121 2268 2414
  Tr. II 2111 2258 2405 2610 2033 2170 2317 2473
  Baza 2121 2273 2454 2629 2063 2209 2336 2493
  IV Tr. I 2170 2326 2502 2717 2111 2248 2385 2541
  Tr. II 2219 2385 2561 2805 2160 2287 2434 2600
  Baza 2219 2395 2581 2786 2131 2307 2483 2659
  V Tr. I 2278 2454 2639 2864 2190 2366 2541 2727
  Tr. II 2336 2512 2708 2952 2248 2424 2600 2805
  Baza 2326 2512 2747 3020 2209 2395 2581 2805
  VI Tr. I 2385 2581 2835 3108 2268 2454 2639 2893
  Tr. II 2444 2659 2923 3197 2326 2512 2717 2991
  Baza 2454 2669 2393 3118 2336 2541 2747 2962
  VII Tr. I 2522 2737 2962 3197 2405 2610 2815 3050
  Tr. II 2590 2805 3030 3294 2473 2678 2884 3138
  - Soferii trecuţi de pe un autovehicul dintr-o grupa pe un autovehicul din alta grupa se încadrează cu retributia corespunzătoare grupei de autovehicule în care sînt trecuţi, la categoria şi treapta de retribuire avută. - Soferii care, indeplinind condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru categoria specială, deservesc autocamioane (inclusiv cele asimilate) cu capacitate de transport mai mare de 24 tone, precum şi cei care deservesc autobasculante cu capacitate de transport de 3 tone şi mai mare şi cei care deservesc autobuze pentru transporturi publice de călători, pot fi încadraţi în categoria specială de calificare, atît timp cît deservesc aceste tipuri de autovehicule. - Retributia tarifara a soferilor de pe autobascuantele de 50 tone şi mai mari este cu 5 la suta mai mare decît cea prevăzută la grupa VII de autovehicule. Persoanele care îndeplinesc funcţia de sofer şi care, în mod suplimentar, efectuează şi activitatea de taxator, primitor-distribuitor gestionar, minuitor de valori trimiteri poştale şi altele similare, prin înlocuirea acestor funcţii şi asumarea sarcinilor respective, primesc o retributie tarifara totală, astfel:
   -lei/luna -
  Niveluri Denumirea funcţiei Pentru calitatea de sofer Pentru funcţia cumulată
  I Sofer-taxator Retributia tarifara corespunzătoare grupei de autovehicule, categoriei de încadrare şi treptei de retribuire Pînă la 330
  I Sofer minuitor valori tri- miteri poştale Pînă la 380
  III Sofer pri- mitor şi distribuitor gestionar Pînă la 435
  Consiliul de miniştri va stabili lista completa a funcţiilor care se încadrează în nivelurile I, II şi III, precum şi criteriile de acordare a retributiei. Alţi muncitori calificaţi şi personal operativ  -lei/luna -  ┌────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬────────┐ │Nr. crt.│ Denumirea funcţiei │ Baza │ │Trepte │ ├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┤ │ │ │ I │ │ II │ ├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┤ │ 1 │Conducător motocicleta cu atas, motoscuter │ │ │ │ │ │taxator │1799 │ 1338 │ 1877 │ ├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┤ │ 2 │Conducător de tractoare rutiere │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┤ │ │- pînă la 60 CP │1877 │ 1926 │ 1975 │ ├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┤ │ │- 60 CP - 99 CP │1984 │ 2033 │ 2092 │ ├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┤ │ │- 100 CP - 149 CP │2072 │ 2131 │ 2199 │ ├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┤ │ │- 150 CP şi peste │2170 │ 2238 │ 2307 │ ├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┤ │ │Revizor tehnic │2610 │ 2678 │ 2757 │ └────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴────────┘   Întreţinere drumuri   - lei/luna - ┌──────────┬────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────────┐│ Nr. crt. │ Denumirea funcţiei │ Baza │ Trepte │├──────────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ I │ II │├──────────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┬────────┤│ 1 │Cantonier drumuri judeţene, comunale, │ │ │ ││ │nemodernizate │ 1515 │ 1554 │ 1603 │├──────────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┤│ 2 │Cantonier drumuri naţionale şi drumuri │ │ │ ││ │modernizate │ 1564 │ 1632 │ 1701 │└──────────┴────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴────────┤    b) Muncitori necalificati     Transporturi auto şi întreţinere drumuri  - lei/luna - ┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│ │ Niveluri de retribuire │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ Categorii de lucrări │├──────────────────────────────────────────────┼──────────┬────────────────────┤│ │Obişnuite │Grele Foarte grele │├───┬──────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┬───────┬─────┤│1. │Transporturi auto întreţinere drumuri- │ │ │ │ ││ │pentru munca în acord. precum şi │ │ │ │ ││ │pentru unităţile unde retributia tarifara │ │ │ │ ││ │nu este diferenţiată pe acord şi regie │ Baza │ 1554 │ 1672 │ 1799│├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼─────┤│ │ │Tr. I │ 1593 │ 1711 │ 1828│├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼─────┤│ │ │Tr. II │ 1632 │ 1750 │ 1857│├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼─────┤│2. │Întreţinere drumuri - pentru munca │ │ │ │ ││ │în regie │Baza │ 1515 │ 1632 │ 1730│├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼─────┤│ │ │Tr. I │ 1554 │ 1662 │ 1759│├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼─────┤│ │ │Tr. II │ 1603 │ 1701 │1799"│└───┴──────────────────────────────────────────┴──────────┴──────┴───────┴─────┘11. Capitolul V. Transporturi-telecomunicaţii, 3. Navale, lit. A. Personal operativ şi muncitori, tabelul cu retribuţii tarifare pe grupe de funcţii şi tabelul cu retribuţii tarifare pentru muncitori şi personal operativ de pe navele de pescuit oceanic de la lit. a) Personal navigant, Funcţii cu retributia nediferentiata pe grupe de nave, tabelul cu retribuţii tarifare de la lit. b) Docheri şi tabelul cu retribuţii tarifare de la lit c) Alte funcţii vor avea următorul cuprins:
   - lei/luna -
  Retribuţii pe grupe de funcţii
  1 2 3 4 5 6
  Baza 1857 1896 1975 2033 2072 2141
  Treapta I 1896 1945 2023 2072 2121 2199
  Treapta II 1945 2004 2072 2121 2190 2268
  În retributia tarifara a personalului navigant încadrat pe trepte şi gradatii este cuprins şi sporul pentru munca în timpul nopţii prevăzut la art. 72 din lege. Retributia tarifara a personalului navigant de la bordul dragilor de pe apele interioare este mai mica cu 2 clase (la personalul încadrat pe gradatii) şi cu 5 la suta (la personalul încadrat pe trepte). În perioada de stagiu sau pînă la obţinerea autorizării în funcţie, retributia tarifara a personalului navigant încadrat pe trepte este mai mica cu 17 la suta faţă de nivelul de baza stabilit pentru grupa I de nave. Retributia tarifara a personalului imbarcat pe navele de 150 mii tdw şi mai mari este mai mare cu o clasa decît cea prevăzută la grupa VI de nave, pentru personalul brevetat şi cu 5 la suta mai mare decît cea prevăzută pe grupe de funcţii, pentru personalul nebrevetat. Muncitori şi personal operativ de pe navele de pescuit oceanic  -lei/luna -
  Nr. crt. Meseria sau funcţia Reţeaua tarifara
  Categorii de încadrare
  1 2 3 4 5 6 7 Spec
  1 Pescar (marinar) Baza 2199 2375 2522 2678 2864 3138 3470
  Tr.I 2258 2414 2571 2727 2952 3236 3597
  2 Brutar Tr. II 2307 2454 2610 2776 3030 3343 3744
   - lei/luna -
  Nr. crt. Meseria sau funcţia Reţeaua tarifara
  Categorii de încadrare
  1 2 3 4 5 6 7 Spec
  1 Reglor maşini tehnologice Baza 2375 2561 2737 2932 3128 3392 3695 4047
  2 Strungar, lacatus, mecanic Tr.I 2424 2610 2786 2991 3197 3480 3793 4174
  3 Frigoriferist Tr. II 2483 2659 2845 3040 3275 3578 3910 4321
  4 Morar făina peste Baza 2170 2356 2493 2639 2786 2962 3197 3490
  Timplar (lemnar bord) Tr.I 2219 2395 2532 2688 2835 3030 3265 3636
  Tr. II 2278 2424 2581 2727 2893 3108 3343 3812
   - lei/luna -
  Nr. crt. Funcţia Retributia pe grupe de funcţii
  1 2 3 4 5 6
  1 Motorist Baza 2317 2375 2473 2532 2590 2678
  2 Electrician Tr. I 2375 2424 2522 2590 2669 2747
  3 Timonier Tr. II 2424 2493 2590 2669 2737 2835
     b) Docheri şi conducatori de utilaje din porturi  -lei/luna -
  Clasa de calificare Portul Constanta Poturile Galaţi Brăila, Tulcea şi Sulina Celelalte porturi
  Regie Acord Regie Acord Regie Acord
  Grupa de mărfuri Grupa de mărfuri Grupa de mărfuri
  1 2 1 2 1 2
  III 1779 2219 2454 1759 2160 2395 1711 2023 2190
  II 1847 2346 2571 1838 2287 2512 1769 2111 2297
  I 1926 2473 2688 1926 2414 2629 1847 2209 2414
  Spec. 2023 2600 2805 2023 2551 2747 1935 2307 2541
  Cuantumul indemnizaţiei prevăzută la art. 70 din lege, pentru conducătorul formatiei de lucru de docheri, este de pînă la 10 la suta, iar pentru docherul vincier este de 5 la suta din retributia realizată în acord. Conducătorii de utilaje portuare - inclusiv cei de tractoare - din porturi, pentru manipularea mărfurilor, se retribuie pe baza reţelei tarifare din construcţii maşini nivel A regie. În portul Constanta, pe timpul cît conducătorii de utilaje lucrează în acord cu echipele de docheri se aplică următoarele retribuţii:  - lei/luna -
  Categorii de încadrare Spec.
  Baza 2014 2141 2268 2414 2590 2864 3206 3553
  Treapta I 2043 2170 2307 2463 2669 2972 3314 3685
  Treapta II 2082 2209 2356 2512 2757 3079 3421 3812
    c) Alte funcţii  - lei/luna - 
  Nr. crt. Denumirea funcţiei Retributia tarifara
  Niveluri de retribuire Baza Trepte
  I II
  1 Scafandru autonom
  - retributia tarifara - 2326 2395 2473
  - retributia pe timpul de lucru în imersiune I 3382 3480 3578
  II 3910 4008 4115
  III 4321 4438 4555
  2 Scafandru
  - retributia tarifara - 2248 2307 2375
  - retributia pe timpul de lucru în imersiune I 3245 3343 3441
  II 3744 3851 3969
  III 4145 4262 4389
  3 Scafandru stagiar
  - retributia tarifara - 1906 1945 1984
  - retributia pe timpul de lucru în imersiune I 2717 2776 2835
  II 3138 3197 3265
  III 3470 3548 3627
  4 Macaragiu macarale plutitoare
  grupa I 2336 2395 2473
  grupa II 2405 2483 2561
  grupa III 2581 2698 2825
  5 Observator far maritim şi statie semnal de ceata 1828 1867 1916
  6 Supraveghetor statie senal navigabii 1945 1994 2043"
  12. Capitolul V. Transporturi-Telecomunicaţii, 4. Aeriene, lit. A. Personal navigant şi operativ, lit. c) Indemnizaţii de zbor va avea următorul cuprins: "c) Indemnizaţii de zbor
  Limita maxima a indemnizaţiei Activitatea pentru care se acordă
  65 lei ora de zbor - misiuni prevăzute în Codul aerian, inclusiv perfecţionarea şi specializarea personalului navigant
  - zbor cu acrobatii cu avion sau planor
  29 lei ora de zbor - personalul navigant de instruire a elevilor
  14 lei ora de zbor - alte categorii de personal care însoţesc personalul navigant la lucrări cu caracter special
  9 lei pe start - zboruri cu planoarele şi motoplanoarele,starturi (decolare-aterizare) pentru zboruri de anduranta cu avioane uşoare
  160 lei pe salt - salturi cu parasuta
  480 lei pe aeronava - omologare, recepţie, control tehnic în zbor.
  Criteriile pentru clasificarea avioanelor şi elicopterelor pe grupe, utilizarea instructorilor ca navigator, mecanic navigant, operator radionavigant şi însoţitor de bord, stabilirea indemnizaţiei de zbor în limitele prevăzute pe grupe de aeronave, funcţii şi misiuni de zbor, precum şi majorarea cu pînă la 60 la suta a indemnizaţiei pentru zborurile ce se executa în condiţii deosebite, se fac de Departamentul Aviaţiei Civile, cu acordul Ministerului Muncii. Pentru transporturi de călători şi mărfuri pe liniile aeriene, indemnizaţia de zbor poate fi stabilită şi pe km şi va putea fi mai mare cu pînă la 10 la suta ţinînd seama de numărul de decolari şi aterizari pe distanţele parcurse. Majorarea indemnizaţiei de zbor cu cotele de pînă la 10 la suta şi 60 la suta nu se include în retributia tarifara."13. Capitolul VI. Gospodăria comunală şi locativă, lit. A. Muncitori, tabelele cu retribuţii tarifare vor avea următorul cuprins: "A. MUNCITORI a) Muncitori calificaţi - lei/luna -
  Reţeaua tarifara şi nivelul Categorii de încadrare
  1 2 3 4 5 6 Spec
  Gospodăria comunală A
  Baza 1740 1867 1984 2111 2258 2434 2698
  Treapta I 1779 1896 2023 2150 2307 2512 2786
  Treapta II 1818 1935 2063 2199 2356 2600 2884
  Gospodăria comunală B
  Baza 1711 1847 1975 2082 2219 2405 2639
  Treapta I 1750 1887 2004 2121 2268 2473 2737
  Treapta II 1799 1926 2033 2160 2326 2541 2845
   -lei/luna -
  Personalul din transportul orasenesc în comun Nivelul de calificare Municipiul Bucureşti Celelalte oraşe
  Conducător tramvai şi controlor vehicule Spec. Baza 2727 Tr.I 2825 Tr. II 2932 Baza 2639 Tr.I 2727 Tr. II 2835
  I A 2483 2561 2639 2395 2473 2151
  I 2287 2336 2395 2199 2248 2307
  II 2131 2180 2229 2043 2082 2131
  III 1994 2033 2082 1906 1945 1994
  Incasator I A 2209 2248 2297 2092 2141 2190
  I 2063 2102 2150 1955 1994 2043
  II 1935 1965 2004 1818 1857 1896
   - lei/luna -
  Nivelul de calificare
  Spec. I A I II III
  Masinist la instalaţii de alimentare cu apa şi de canalizare
  - la instalaţii de categoria I
  Baza 3040 2757 2502 2141 1877
  Treapta I 3138 2845 2581 2199 1926
  Treapta II 3245 2932 2669 2258 1975
  - la instalaţii de categoria II
  Baza 2952 2678 2414 2053 1857
  Treapta I 3050 2757 2493 2102 1896
  Treapta II 3148 2845 2581 2150 1945
  - la instalaţii de categoria III
  Baza 2688 2424 2229 1965 1769
  Treapta I 2776 2502 2287 2014 1818
  Treapta II 2864 2590 2356 2063 1867
  Categoria instalaţiei se stabileşte pe baza criteriilor elaborate de Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, cu acordul Ministerului Muncii.
  Numar gradatii Clasa de retribuire la nivelul de baza
  Agent prestări servicii în gospodăria comunală şi locativă 6 13
  În prestările de servicii lucrătorii care îndeplinesc şi atributia de responsabil de unitate pot primi pe lîngă drepturile cuvenite pentru realizarile proprii şi o cota de pînă la 20 la suta calculată asupra cîştigului realizat de toţi lucrătorii din unitatea condusă, dar nu mai mult de 25 la suta din retributia tarifara proprie. a) Muncitori necalificati
   -lei/luna -
  Niveluri de retribuire
  Categorii de lucrări
  Obişnuite Grele Foarte grele
  Gospodăria cornunala A Baza 1515 1632 1730
  Treapta I 1554 1662 1759
  Treapta II 1603 1701 1799
  Gospodăria comunală B Baza 1505 1623 1720
  Treapta I 1544 1652 1750
  Treapta II 1593 1691 1789
  Pe baza retributiei tarifare lunare, Ministerul Muncii va transmite retribuţiile orare (rotunjite la 5 bani) sau zilnice (rotunjite la 50 bani) calculate la 195,5 ore şi respectiv 24,4 zile." 14. Capitolul VII. Circulaţia mărfurilor, lit. A Personal operativ şi muncitori, lit. b) Muncitori necalificati, va avea următorul cuprins: "b) Muncitori necalificati
   - lei/luna -
  Niveluri de retribuire
  Categorii de lucrări
  Obişnuite Grele Foarte grele
  Baza 1515 1632 1730
  Treapta I 1554 1662 1759
  Treapta II 1603 1701 1799"
  15. Capitolul VIII. Cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi proiectare, tabelele cu indemnizaţii de conducere de la lit. a) Cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică şi de la lit. b) Proiectare, vor avea următorul cuprins: "a) Cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică
  Nr. crt Denumirea funcţiei de conducere Indemnizaţia de conducere - lei/luna -
  Nivelul de retribuire
  1. Director general de institut central Retributia tarifara corespunzătoare funcţiei şi gradului profesionai obţinut I 1290-2620 II 1070-2125 III 860-1595
  2. Director general adjunct de institut centrai, secretar ştiinţific la institut central 1070-1910 750-1490 645-1165
  Mărimea unităţii
  Mare Mijlocie Mica
  3 Director de institut Retributia tarifara corespunzătoare funcţiei şi gradului profesional obţinut 1070-1910 750-1490 645-1165
  4. Director adjunct ştiinţific (tehnic) de institut 645-1290 535-965 430-750
  5. Secretar ştiinţific la institut 645-1290 535-965
  6. Director de centru 430-750
  7. Şef de secţie 430-750 325-645 270-535
  8. Şef de laborator (sector, atelier) 270-430 215-380 215-345
      b) Proiectare
  Nr. crt Denumirea funcţiei de conducere Indemnizaţia de conducere -lei/luna -
  Gradul unităţii
  I II III IV
  1. Director de institut Retributia tarifara coresupunzatoare funcţiei şi gradului profesional obţinut 1070-1910 750-1490 645-1165 430-750
  2. Director adjunct tehnic de institut 645-1290 535-965 430-750
  3. Director de centru
  4. Şef de secţie 430-750 325-645 270-535 270-535
  5. Şef de atelier 270-430 215-380 215-345 215- 345"
  III. Modificări aduse la anexa nr. V - Retributia personalului din unităţile social-culturale 1. Capitoul I. Învăţămînt: tabelele cu indemnizaţii de conducere de la lit. a) Învăţămîntu1 preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional şi de maiştri şi lit. b) Învăţămîntul superior, precum şi tabelul de la lit. e) Indemnizaţii ce se acordă în unităţile de învăţămînt pentru îndeplinirea unor activităţi, vor avea următorul cuprins:"a) Învăţămîntul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional şi de maiştri
  Nr crt Denumirea funcţiei de conducere Indemnizaţii lunare - lei -
  Categoria unităţii
  cea mai mica cea mai mare
  1. Director Retributia tarifara corespunzătoare funcţiei didactice, gradului şi vechimii în învăţămînt
  a) şcoli profesionale, şcoli de maiştri cu peste 1500 elevi şi grupuri şcolare 710 860
  b) licee, şcoli de maiştri, case de pionieri, şcoli cu clasele I-VIII şcoli cu clasele I-X, instituţii de educaţie, şcoli pentru copii cu deficiente 215 710
  c) şcoli cu clasele I-IV Retributia tarifara corespunzătoare funcţiei didactice, gradului şi vechimii în învăţămînt 215 325
  2. Director adjunct
  - la unităţi de la lit. a) 540 710
  - la unităţi de la lit. b) 190 600
      b) Învăţămîntul superior
  Nr. crt. Denumirea funcţiei de conducere Indemnizaţii lunare - lei -
  Categoria instituţiei de învăţămînt
  1. Rector Retributia tarifara corespunzătoare funcţiei didactice şi vechimii în invatarnint I 2410-2830 II 1995-2410 III 1700-1995 IV 1400-1700
  2. Proiector 1995-2310 1700-1995 1400-1700 1075-1400
  3. Decan 1325-1490 1155-1325 1020-1155
  4. Prodecan 1020-1155 915-1020
  5. Director educativ de cămine studenţeşti 860 750 645
  6 Şef catedra minima maxima
  345 700
  e) Indemnizaţiile ce se acordă în unităţile de învăţămînt pentru îndeplinirea unor activităţi:
  minima maxima
  - Profesor diriginte de clasa 85 110
  - Invatator şi institutor care preda în acelaşi timp la 2-4 clase în învăţămîntul primar, clasele I-IV 55 110
  - Responsabil cursuri internationalel postuniversitare, organizate de UNESCO - pînă la 1/4 din retributia funcţiei didactice de baza îndeplinite
  - Îndrumarea unui grup de studenţi la lucrările practice de la cursurile internaţionale postuniversitare organizate de UNESCO - pînă la 840 lei; se acordă proporţional cu timpul lucrat
  - Preşedinte de comisie pentru exarnenul de bacalaureat - pînă la 860 lei - pentru o sesiune de bacalaureat
  2. Capitolul II. Ocrotirea sănătăţii tabelul cu indemnizaţii de conducere va avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea funcţiei şi gradul profesional Indemnizaţia de conducere - lei -
  Categoria unităţii
  cea mai mica cea mai mare
  "1. .Medic (farmacist) 1) director 750 1615
  2. Medic (farmacist) 1) director adjunct, director de institut sau centru medical (fără personalitate juridică) Retributia tarifara corespunzătoare funcţiei şi gradului profesional 750 1290
  3. Medic şef (dispensar policlinic, statie salvare, centru recoltare singe), inspector sanitar şef 325 860
  4. Medic (farmacist, chimist psiholog) şef secţie, laborator şi altele similare; medic inspector 245 590
  5. Sora medicală (oficiant medical, laborant, moasa, tehnician sanitar) şef de unitate, laborator, secţie şi altele similare 140 455
  3. Punctele 3 şi 4, de la sfiirsitul capitolului, privind indemnizaţii şi alte plati vor avea urrnatorul cuprins:
  "3. Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiza şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiei medicamentului - 80-165 lei de şedinţa
  4. Medicii curanti care acorda asistenţa medicală cadrelor din nomenclatura unităţilor medicale speciale - 165-325 lei lunar de familie"
  4. Capitol III. Arta, cinematografie şi radioteleviziune, lit. c) Funcţii de specialitate artistică în cinematografie şi radioteleviziune, tabelul cu indemnizaţii lunare pentru îndeplinirea unor funcţii de conducere, va avea următorul cuprins:
  "Indemnizaţii lunare:
  - Director unitate artistică pînă la 1700 lei
  - Director adjunct artistic pînă la 1155 lei
  - Şef secţie artistică pînă la 590 lei
  Acordarea indemnizaţiei prevăzute mai sus exclude primirea altor indernnizatii de conducere." 1) Exclusiv oficiile farmaceutice. 5. Tabelul cu retribuţii tarifare din capitolul III, lit. e) Muncitori şi personal operativ va avea următorul cuprins: "e) Muncitori şi personal operativ -lei/luna
  Activitatea
  Categorii de încadrare
  1 2 3 4 5 6 7 Spec
  Muncitori calificaţi din stiudiourile cinematografice şi din televiziune şi din intreperile de difuzare a filmelor
  - Baza 1799 1935 2072 2229 2383 2581 2815 3148
  - Treapta I 1838 1975 2111 2268 2434 2639 2893 3304
  - Treapta II 1877 2014 2160 2307 2493 2717 2981 3467
  Categoria de lucrări
  Obişnuite
  Grele Foarte grele Muncitori necalificati
  - Baza 1554 1672 1799
  - Treapta I 1593 1711 1828
  - Treapta II 1632 1750 1857
  Activitatea Categorii de încadrare
  1 2 3 4 5 6 7 Spec
  Muncitori calificaţi din instituţiile teatrale şi muzicale
  - Baza 1789 1916 2033 2150 2307 2483 2717 3073
  -Treapta I 1818 1945 2063 2190 2356 2551 2805 3216
  - Treapt. II 1857 1975 2092 2238 2405 2629 2903 3353
  Niveluri de retribuire
  Categoria de lucrări
  Obişnuite Grele Foarte grele
  Muncitori necalificati
  - Baza 1525 1652 1779
  - Treapta I 1564 1691 1808
  - Treapta II 1613 1730 1838"
  6. Capitolul V. Muzee, biblioteci şi alte instituii cultural-educative, lit. d) Indemnizaţii lunare va avea următorul cuprins: "d) Indemnizaţii lunare - lei - pentru unele activităţi prestate în afară funcţiei de baza:
  1. Rector (Universitatea cultural-ştiinţifică Bucureşti) 635-1065
  2. Prorector (Universitatea cultural-ştiinţifică Bucureşti) 530-855
  3. Director curs universităţi cultural-ştiinţifice 430-645
  4. Secretar curs universităţi cultural-ştiinţifice 215-435
  5. Director cămin cultural
  a) în comunele cu pînă la 4000 de locuitori 215-325
  b) în comunele cu 4000-6000 de locuitori 275-435
  c) în comunele cu peste 6000 de locuitori 380-550
  6. Bibliotecar comunal 215-325
  Acordarea indemnizaţiei prevăzute la poz. 1-4 şi 6 de mai sus exclude primirea unei alte indernnizatii." 7. Tabelele cu retribuţii tarifare pentru muncitorii de întreţinere din unităţile sectorului social-cultural, de la sfîrşitul anexei nr. V, vor avea următorul cuprins: "Muncitori de întreţinere din unităţile sectorului social-cultural   - lei/luna -
  Muncitor calificat I Muncitor calificat II
  Baza 2102 1828
  Treapta I 2150 1867
  Treapta II 2199 1916
      Muncitori necalificati
  Categoria de lucrări
  Obişnuite Grele Foarte grele
  Baza 1505 1623 1720
  Treapta I 1544 1652 1750
  Treapta II 1593 1691 1789
      Muncitori necalificati în depozit
  Categoria de lucrări
  Obişnuite Grele Foarte grele
  Baza 1515 16321 1730
  Treapta I 1554 1662 1759
  Treapta II 1603 1701 1799"
  IV. Modilicari aduse la anexa nr. VI - Retributia personalului din organele supreme ale puterii şi administraţiei de stat şi din alte organe centrale de stat 1. Capitolul I - Organe supreme ale puterii şi administraţiei de stat, ministere şi alte organe centrale, tabelul cu retribuţii tarifare de la lit. D. Muncitori va avea următorul cuprins: "D. MUNCITORI
  Ministere şi alte organe centrale Marea Adunare Naţionala, Consiliul de Stat Consiliul de Miniştri
  lei/luna lei/luna
  Muncitor calificat II Baza 2102 2209
  Treapta I 2150 2248
  Treapta II 2199 2297
  Muncitor calificat I Baza 2258 2366
  Treapta I 2307 2414
  Treapta II 2356 2473
  Muncitor înaltă calificare II Baza 2414 2551
  Treapta I 2463 2629
  Treapta II 2522 2717
  Muncitor înaltă calificare I Baza 2610 2815
  Treapta I 2678 2913
  Treapta II 2757 3011
  Muncitor specialist Baza 3118 3470
  Treapta I 3216 3587
  Treapta II 3323 3705
  Bufetier, manipulant bunuri Baza 1574
  Treapta I 1613
  Treapta II 1652"
  2. Capitolul II - Comitete şi birouri executive ale consiliilor populare, tabelul cu indemnizaţii va avea următorul cuprins:"Indemnizaţii lunare ce se acordă conform art. 180 a1în. (1) şi (2) din legeComitetele de cultura şi educaţie socialistă
    - lei -
  Judeţe şi municipiul Bucureşti Sectoarele municipiul Bucureşti, municipii şi oraşe
  - Preşedinte*1) - Vicepreşedinte*1) 965-1290 750-1075 535-750
  Inspectorate şcolare*2)
  - Inspector sco1ar
  - cadre didactice definitivate în învăţămînt 655
  - profesori definitivati în învăţămînt şi cu o vechime în funcţia de inspector de cel puţin 2 ani sau care au obţinut gradul didactic I 750"
  *1) Cadre cu funcţia de baza în alte unităţi. *2) Se aplica şi instructorilor din cadrul comitetelor judeţene de cultura şi educaţie socialistă 3. Tabelele cu retribuţiile muncitorilor de întreţinere, de la sfîrşitul anexei nr. VI, vor avea următorul cuprins: "Muncitori de întreţinere din unităţile de justiţie, procuratura, arbitraje, consiliile populare, unităţile teritoriale de statistica, unităţile de operaţiuni bancare şi de asigurări şi alte unităţi bugetare. - lei/luna -
  Muncitor calificat I Muncitor calificat II
  Baza 2102 1828
  Treapta I 2150 1867
  Treapta II 2199 1916
  Nivelul de retribuire
  Categoria de lucrări
  Obişnuite Grele Foarte grele
  Muncitori necalificati
  - Baza 1505 1623 1720
  - Treapta I 1544 1652 1750
  - Treapta II 1593 1691 1789"
  V. Modificări aduse la anexa nr. VIII - Unele reglementări specifice organizaţiilor cooperatiste şi organizaţiilor obşteşti 1. Pct. 2 de la lit. a) Cooperatia mestesugareasca va avea următorul cuprins: "2. Pentru activitatea de încălţăminte, retribuţiile tarifare se majorează de la categoria a 3-a inclusiv, în sus cu: - 5 la suta pentru cei care executa încălţăminte extra şi lux; - 10 la suta pentru cei care executa încălţăminte după comanda la casele de moda." 2. Pct. 4 de la lit. c) Cooperatia de credit va avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea funcţiei Nivelul studiilor Numar gradatii Clasa de retribuire la nivelul de baza şi tipul indemnizaţiei de conducere
  "4. Preşedinte cooperativa de credit indemnizaţie de pînă la 630 lei lunar"
  VI. Indemnizaţii prevăzute la art. 187 alin. (9) din Legea nr. 57/1974 se modifica după cum urmează: "- 440 - 545 lei pentru preşedinte; - 220 - 275 lei pentru celelalte funcţii." VII. Modificări aduse la Decretul nr. 100/1979 Indemnizaţiile din anexa nr. 6 pct. 7, vor fi următoarele: "a) responsabil agenţie C.E.C. - pînă la 920 lei lunar; b) contabil la cooperativele de credit - pînă la 575 lei lunar; c) îngrijitor - pînă la 560 lei lunar."
   +  Anexa 2 COTELE PROCENTUALE ÎN CARE SE ACORDA CADRELOR DIDACTICE SPORUL DE VECHIMEÎN ÎNVĂŢĂMÎNT, ÎN AFARĂ RETRIBUTIEI TARIFARE
  Transe de vechime în învăţămînt Cote procentuale din retributia tarifara
  3-5 ani 3 %
  5-10 ani 4 %
  10-15ani 5 %
  peste 20 ani 7 %
   +  Anexa 3 CONDIŢII DE CONSTITUIRE ŞI DE REPARTIZARE a fondului de participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţire a beneficiilor, a fondului de premiere anuală, a fondului de premiere pentru realizari deosebite şi a premiilor pentru economii de materii prime şi materiale I. Cu privire la fondul de participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor 1. În vederea stabilirii cotelor de constituire a fondului de participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor, suma totală a acestui fond, care reprezintă, potrivit prevederilor Legii nr. 2/1983 cu privire la principiile de baza ale perfecţionării sistemului de retribuire a muncii şi de repartiţie a veniturilor oamenilor muncii, 4 la suta din fondul de retribuire pe economie, se repartizează pentru fiecare minister, organ central, consiliu popular judeţean şi al municipiului Bucureşti, în funcţie de fondul de retribuire planificat şi de volumul producţiei destinate exportului astfel: a) o sumă care să reprezinte 3,5 la suta faţă de fondul de retribuire planificat pentru unităţile economice din subordinea fiecărui minister, organ central, consiliu popular judeţean sau al municipiului Bucureşti. Pentru unităţile miniere, de extracţie a ţiţeiului şi gazelor şi de foraj, această sumă va reprezenta 4 la suta faţă de fondul de retribuire planificat; b) o sumă care reprezintă 0,5 la suta faţă de fondul de retribuire planificat pe ansamblul economiei, pentru toate unităţile economice, se repartizează pe fiecare minister, organ central, consiliu popular judeţean şi al municipiului Bucureşti, în funcţie de volumul producţiei destinată exportului precum şi de importanţa şi condiţiile de piaţa în care se exporta unele produse. Aceasta suma se adauga celei stabilite potrivit prevederilor de la lit. a). Pe baza sumelor astfel repartizate se stabilesc, prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, cotele de constituire a fondului de participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor pentru fiecare minister, organ central, consiliu popular judeţean şi al municipiului Bucureşti. Cotele se determina ca raport între suma prevăzută la lit. a) şi beneficiul total planificat şi respectiv între suma repartizata potrivit celor prevăzute la lit. b) şi beneficiul planificat aferent producţiei pentru export, majorat conform prevederilor legale privind stimularea întreprinderilor şi a oamenilor muncii în realizarea şi depăşirea producţiei pentru export. 2. În cadrul sumelor totale repartizate fiecărui minister, organ central, consiliu popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, acestea stabilesc, în mod similar, cotele de constituire a fondului de participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor pentru fiecare unitate economică din subordine. 3. Cotele din beneficii stabilite potrivit pct. 1 şi 2 se modifica în cursul anului de către ministere, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene sau al municipiului Bucureşti, în cazul în care, prin acte normative sau alte dispoziţii legale intervin schimbări ale fondului de retribuire sau ale beneficiului planificat, astfel încît pe baza noilor cote, fondurile de participare sa reprezinte aceleaşi proporţii faţă de fondul de retribuire planificat, stabilite iniţial. 4. Constituirea fondului de participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor se face de fiecare unitate economică pe baza cotelor stabilite potrivit pct. 2 şi 3, separat din beneficiul total realizat şi separat din beneficiul majorat aferent producţiei realizate pentru export, după cum urmează: A. În cursul anului, la finele fiecărui trimestru se constituie: a) fondul de participare din beneficiul total, prin aplicarea cotei stabilite la beneficiul realizat în cadrul prevederilor de plan, cumulat de la începutul anului. În situaţia nerealizarii, pe aceeaşi perioadă, a prodctiei nete planificate, a producţiei fizice contractate ori a altor condiţii stabilite potrivit legii, fondul astfel constituit se diminuează conform prevederilor art. 52 din Legea nr 57/1974; b) fondul de participare pentru stimularea suplimentară a personalului care a participat la realizarea producţiei pentru export, prin aplicarea cotei stabilite la beneficiul majorat aferent producţiei realizate pentru export, cumulat de la începutul anului. Din fondurile de participare determinate potrivit prevederilor de la lit. a) şi b) se scad, la finele trimestrelor II şi III, fondurile corespunzătoare constituite la finele trimestrelor anterioare. Fondurile de participare, astfel determinate, se acordă personalului muncitor în cursul anului, la finele fiecărui trimestru în proporţie de 50 la suta, iar diferenţa se acordă la finele anului. B. La finele anului se constituie: a) fondul de participare din beneficiul total, prin aplicarea cotei stabilite la beneficiul realizat în cadrul prevederilor de plan. Acest fond se majorează cu sumele aferente beneficiilor obţinute peste plan, stabilite potrivit prevederilor art. 51 alin. (1) lit. b), c) şi d) din Legea nr. 57/1974. Fondul total astfel determinat se diminuează potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 57/1974 în cazul nerealizarii condiţiilor stabilite; b) fondul de participare pentru stimularea suplimentară a personalului care a participat la realizarea producţiei pentru export, prin aplicarea cotei stabilite la beneficiul majorat aferent producţiei realizate pentru export. Acest fond se completează cu suma reprezentind pînă la 10 la suta din beneficiul total obţinut peste plan de unitatea producătoare, proporţional cu depăşirea exportului şi în limita a 1,5 la suta din valoarea exportului realizat peste plan, constituită în baza prevederilor art. 51 alin. 1) lit. e) din Legea nr. 57/1974. În situaţia nerealizarii condiţiilor stabilite, suma cu care se completează acest fond de participare, din beneficiul peste plan, se diminuează potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 57/1974. Din fondurile de participare constituite potrivit prevederilor de la lit. a) şi b) se scad fondurile corespunzătoare acordate la finele trimestrelor I, II şi III, determinîndu-se astfel sumele ce urmează să fie repartizate la finele anului personalului muncitor. 5. În situaţia în care, ca urmare a nerealizarii în ultima parte a anului a sarcinilor de plan, fondul constituit pe baza rezultatelor anuale este mai mic decît sumele acordate în primele trimestre, diferenţa se recuperează din fondul de participare cuvenit în perioadele imediat următoare. 6. Repartizarea fondului de participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor se face de adunarea generală a oamenilor muncii în raport cu contribuţia fiecărui om al muncii la realizarea şi depăşirea sarcinilor ce au revenit unităţii, astfel: a) cel puţin 75 la suta din fondul de participare din beneficiul total realizat, pentru întregul personal muncitor al unităţii. Suma individuală de participare la beneficii se stabileşte în raport cu retributia realizată, în acord global sau alta forma de retribuire, inclusiv sporul de vechime şi celelalte drepturi de retribuire, de care a beneficiat fiecare om al muncii, cu excepţia sumelor primite sub forma de premii; b) pînă la 15 la suta din fondul de participare din beneficiul total realizat, pentru stimularea suplimentară a personalului distins cu titlu de fruntas în intrecere şi a celorlalţi oameni ai muncii care au avut o contribuţie deosebită la rezultatele obţinute de întreprindere. Sumele acordate pe aceasta cale se adauga la cele cuvenite acestor persoane, din cota de 75 la suta c) pînă la 5 la suta din fondul de participare din beneficiul total realizat, pentru acoperirea costului excursiilor colective organizate din fondurile în valută alocate, pentru personalul care a adus o contribuţie deosebită la realizarea şi depăşirea sarcinilor de export; d) pînă la 5 la suta din fondul de participare din beneficiul total realizat, pentru completarea fondului pentru acţiuni sociale; e) fondul de participare pentru stimularea suplimentară a personalului care a participat la realizarea producţiei pentru export se repartizează personalului muncitor care a contribuit efectiv la realizarea acestei producţii. Sumele individuale ce se acordă din fondul de participare pentru stimularea suplimentară a personalului care a participat la realizarea producţiei pentru export se stabilesc de consiliul oamenilor muncii în raport cu contribuţia adusă la realizarea acestei producţii, fără a fi plafonate, în condiţiile art. 8 alin. (3) din prezentul decret. Sumele ce se acordă personalului de conducere şi de administraţie din acest fond se stabilesc în condiţiile prevăzute la art 8 alin. (4). Modul de repartizare a fondului de participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiiilor stabilit de adunarea generală a oamenilor muncii, potrivit prevederilor de la pct. 5 lit. a) şi b) se aplică atît asupra fondurilor ce se acordă la finele trimestrelor I, II şi III, cît şi asupra fondurilor cuvenite la sfîrşitul anului. II. Cu privire la fondul de premiere anuală a personalului din instituţiile de stat 1. Personalul muncitor din aparatul ministerelor economice şi celorlalte organe centrale care coordonează activitatea unor ramuri economice beneficiază de premii anuale în raport cu beneficiul realizat în cadrul prevederilor de plan pe ansamblul unităţilor economice subordonate în condiţiile prevăzute de art. 58 alin. (1) din Legea nr. 57/1974. Fondul de premiere se constituie pe baza unor cote stabilite potrivit prevederilor de la cap. I pct. 1 lit. a) şi pct. 2 din prezenta anexa, astfel încît, la realizarea beneficiului planificat şi a condiţiilor prevăzute de lege, fondul de premiere anuală sa reprezinte 3,5 la suta faţă de fondul de retribuire planificat. În cazul depăşirii beneficiului planificat pe ansamblul ministerului sau organului central, fondul de premiere se majorează, potrivit legii, cu aceeaşi proporţie cu care se majorează, în medie, fondul de participare din beneficiul total realizat pe ansamblul unităţilor economice din subordine. 2. Pentru personalul muncitor din aparatul celorlalte ministere şi organe centrale, din aparatul propriu al comitetelor executive ale consiliilor populare jutedete şi al municipiului Bucureşti, precum şi pentru personalul muncitor din celelalte instituţii finanţate de la bugetul de stat sau autofinanţate, premiile anuale se acordă în condiţiile prevăzute de art. 58 alin. (2) şi (3) şi art. 169 din Legea nr. 57/1974, dintr-un fond ce se constituie prin aplicarea unei cote de 3 la suta asupra fondului de retribuire realizat anual. Majorarea fondului de premii anuale la instituţiile de stat autofinanţate se face cu cotele prevăzute la art. 58 alin. 3) şi art. 169 din Legea nr. 57/1974, în mod nelimitat. 3. Pentru personalul muncitor din unităţile de operaţiuni bancare şi de asigurări, din unităţile de învăţămînt, precum şi pentru cel din unităţile noi în construcţie, din cantine şi alte unităţi economice cu activitate similară, premiile anuale se acordă, în condiţiile prevăzute de art. 58 alin. (4), art. 136 şi art. 144 din Legea nr. 57/1974, dintr-un fond ce se constituie prin aplicarea unei cote de 3,5 la suta asupra fondului de retribuire realizat anual. 4. Fondul de premii anuale constituit pentru personalul muncitor din aparatul ministerelor economice şi celorlalte organe centrale care coordonează activitatea unor ramuri economice, din aparatul celorlalte ministere şi organe centrale, din aparatul propriu al comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, din celelalte instituţii finanţate de la bugetul de stat, din instituţiile de stat autofinanţate, din unităţile de operaţiuni bancare şi de asigurări, din unităţile noi în construcţie, din cantine şi alte unităţi economice cu activitate similară acestora prevăzute la art. 58 alin. (1)-(4), art. 136, art. 144 şi art. 169 din Legea nr. 57/1974 se repartizeaza de organul de conducere colectivă al acestor unităţi, astfel: a) cel puţin 85 la suta pentru întregul personal muncitor al unităţii. Mărimea premiului individual se stabileşte în raport cu retributia tarifara, la care se adauga sporul de vechime şi indemnizaţia de conducere acolo unde este cazul, corespunzător timpului cît a fost retribuit de unitate; b) pînă la 15 la suta pentru stimularea mai accentuata a personalului care a avut o contribuţie deosebită la realizarea sarcinilor ce au revenit acestor unităţi.III. Cu privire la fondul pentru premierea în cursul anului a personalului din unităţile economice, care obţine realizari deosebite în munca Fondul pentru premierea în cursul anului a personalului muncitor din unităţile economice care obţine realizari deosebite în munca, constituit potrivit prevederilor art. 59 din Legea nr. 57/1974 şi ale art. 19 din Legea nr. 2/1983, pe baza unei cote de pînă la 2 la suta din fondul de retribuire planificat, va fi utilizat cu precădere pentru stimularea oamenilor muncii, care contribuie la realizarea unor produse de calitate superioară, cu consumuri reduse de materii prime, materiale, combustibili şi energie, a celor care contribuie la proiectarea, asimilarea în fabricaţie şi executarea unor produse noi, cu parametri tehnici şi funcţionali superiori, competitive pe plan internaţional, precum şi a personalului muncitor care, prin măsurile şi soluţiile iniţiate şi aplicate, a contribuit la creşterea productivitatii muncii, reducereacheltuielilor de producţie şi sporirea veniturilor unităţii. IV. Cu privire la premiile pentru economii de materii prime şi materiale 1. Personalul muncitor poate beneficia de premii în cursul anului pentru realizarea de economii faţă de normele stabilite la materii prime, materiale, combustibili, energie şi forta de muncă, precum şi pentu îmbunătăţiri de tehnologii sau retete de fabricaţie, care conduc la micşorarea consumurilor specifice, în condiţiile prevăzute la art. 63 şi 64 din Legea nr 57/ 1974. 2. Personalul de conducere care, prin elaborarea şi aplicarea unor măsuri tehnice sau organizatorice, contribuie la realizarea de economii, va beneficia de premii individuale cel mult în aceeaşi proporţie - faţă de retributia tarifara şi indemnizaţia de conducere - cu muncitorii care au participat la obţinerea acestor economii. V. Prevederi comune 1. Reducerea sau anularea sumelor individuale din fondul de participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor sau din fondul de premiere anuală a personalului din instituţiile de stat se face în condiţiile prevăzute la art. 55 din Legea nr. 57/1974. 2. Sumele individuale ce se acordă personalului muncitor ca participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor premii anuale, premii în cursul anului pentru realizari deosebite sau alte premii şi stimulente vor fi afişate în toate unităţile, cu cel puţin 10 zile înainte de data plăţii acestora, astfel încît oamenii muncii sa ia cunoştinţa din timp şi sa formuleze observaţii şi propuneri. ───────────────