HOTĂRÂRE nr. 1.057 din 18 octombrie 2001privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 5 noiembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 54 pct. 1 lit. c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001, precum şi ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează condiţiile de introducere pe piaţa a bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase, denumite în continuare baterii şi acumulatori, precum şi modalităţile de gestionare a bateriilor şi acumulatorilor uzati, în scopul asigurării condiţiilor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri semnificatia termenilor specifici utilizaţi este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Activitatea de gestionare a bateriilor şi acumulatorilor uzati are la baza principiile generale prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001.  +  Articolul 4 (1) Se interzice introducerea pe piaţa a bateriilor şi/sau acumulatorilor care conţin mai mult de 0,0005% mercur din greutate, incluzând şi cazurile în care aceste baterii şi acumulatori sunt încorporaţi în aparate. (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) bateriile tip pastila cu un conţinut maxim de 2% mercur din greutate.  +  Articolul 5 (1) Este interzisă introducerea pe piaţa a aparatelor care utilizează baterii şi/sau acumulatori astfel încorporaţi încât nu este posibila înlocuirea cu usurinta şi fără riscuri a acestora de către utilizator. (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) categoriile de aparate prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 6Persoanele juridice care produc baterii şi/sau acumulatori au obligaţia de a le marca cu unul dintre simbolurile prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 7Se interzice introducerea pe piaţa a bateriilor şi/sau acumulatorilor care nu sunt marcati conform art. 6.  +  Articolul 8 (1) Informaţiile referitoare la conţinutul de metale grele din baterii şi/sau acumulatori cuprind simbolurile chimice ale metalelor respective: Hg - mercur, Cd - cadmiu sau Pb - plumb, precum şi concentratiile acestora, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 lit. a). (2) Responsabilitatea tipăririi informaţiilor la care se face referire în alin. (1) şi a amplasarii acestora sub simbolul prevăzut în anexa nr. 3 revine persoanelor juridice care produc baterii şi/sau acumulatori ori reprezentanţilor autorizaţi ai acestora. (3) Informaţiile la care se face referire în alin. (1) trebuie să reprezinte minimum o pătrime din dimensiunea simbolului prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 9Simbolul prevăzut în anexa nr. 3 şi informaţiile la care se face referire în art. 8 alin. (1) se tiparesc în mod clar, vizibil şi durabil.  +  Articolul 10Se interzic persoanelor fizice şi juridice: a) abandonarea bateriilor şi a acumulatorilor uzati sau a componentelor solide ale acestora; b) deversarea electrolitului din acumulatorii uzati pentru autovehicule pe sol, în apele de suprafaţa, apele subterane, apele marii teritoriale şi în sistemele de canalizare; c) deteriorarea carcaselor bateriilor şi ale acumulatorilor uzati.  +  Articolul 11Persoanele juridice care produc baterii şi/sau acumulatori pentru autovehicule, reprezentanţii autorizaţi ai acestora sau importatorii au următoarele obligaţii: a) sa informeze cumpărătorii asupra necesităţii colectării şi valorificării bateriilor şi/sau acumulatorilor uzati pentru autovehicule, prin inscriptionarea pe carcasa acestora a următoarelor texte:"Este interzisă aruncarea bateriilor şi/sau acumulatorilor uzati pentru autovehicule.""Este interzisă deversarea electrolitului din acumulatorii uzati pentru autovehicule.""Acest produs trebuie predat după utilizare pentru valorificare." b) sa informeze cumpărătorii asupra modalităţilor de colectare a bateriilor şi/sau a acumulatorilor uzati pentru autovehicule, asupra obligaţiilor pe care le au în ceea ce priveşte colectarea acestora, asupra semnificatiei marcajelor şi simbolurilor inscriptionate pe bateriile şi/sau pe acumulatorii pentru autovehicule, precum şi asupra toxicitatii şi gradului de periculozitate ale materialelor conţinute, care sunt menţionate în instrucţiunile de utilizare puse la dispoziţie consumatorilor şi care însoţesc aceste produse.  +  Articolul 12 (1) Persoanele fizice şi juridice care deţin mijloace de transport sau utilaje echipate cu baterii şi/sau acumulatori pentru autovehicule au obligaţia sa predea bateriile şi/sau acumulatorii uzati cu electrolitul şi componentele solide conţinute persoanelor juridice care comercializează baterii şi/sau acumulatori pentru autovehicule ori persoanelor juridice care desfăşoară activitate de colectare sau de valorificare a acestora. (2) Persoanele fizice şi juridice care deţin baterii şi/sau acumulatori uzati, alţii decât cei pentru autovehicule, au obligaţia sa predea aceste baterii şi/sau acumulatori uzati în cadrul sistemului de colectare, potrivit prevederilor art. 14.  +  Articolul 13Persoanele fizice autorizate sa desfăşoare activităţi independente şi persoanele juridice care comercializează baterii şi/sau acumulatori pentru autovehicule sunt obligate: a) sa colecteze bateriile şi/sau acumulatorii uzati pentru autovehicule în schimbul bateriilor şi/sau acumulatorilor vanduti; b) să aplice sistemul "depozit" asupra preţului de vânzare al bateriilor şi/sau acumulatorilor pentru autovehicule; c) sa depoziteze în spaţii special amenajate, imprejmuite şi asigurate pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, bateriile şi/sau acumulatorii uzati pentru autovehicule primiţi în schimbul celor vanduti; d) sa predea bateriile şi acumulatorii uzati pentru autovehicule, colectati, persoanelor juridice care desfăşoară activitate de colectare sau de valorificare a acestora; e) sa afiseze la loc vizibil anunţul cu următorul conţinut:"Predati bateriile şi/sau acumulatorii uzati pentru autovehicule în vederea valorificării".  +  Articolul 14 (1) Persoanele juridice care produc baterii şi/sau acumulatori, reprezentanţii autorizaţi ai acestora sau importatorii sunt obligaţi sa stabilească şi sa organizeze un sistem propriu de colectare a bateriilor şi acumulatorilor uzati, prin care să se asigure: a) colectarea, în spaţii special amenajate, a bateriilor şi acumulatorilor uzati de tipul şi marca celor produşi sau importaţi, indiferent de gradul lor de deteriorare; b) preluarea cu titlu gratuit a bateriilor şi a acumulatorilor uzati colectati separat în locurile stabilite de comun acord cu persoanele juridice care comercializează baterii şi acumulatori; c) punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a recipientelor corespunzătoare în locurile de colectare a bateriilor şi acumulatorilor uzati; d) predarea bateriilor şi a acumulatorilor uzati colectati persoanelor juridice care desfăşoară activitate de valorificare sau de eliminare a acestora. (2) În lipsa organizării unui sistem propriu de colectare a bateriilor şi/sau acumulatorilor uzati obligaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie realizate pe baza contractuală cu persoane juridice care au în obiectul de activitate colectarea bateriilor şi/sau a acumulatorilor uzati. (3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) şi (2) bateriile şi/sau acumulatorii pentru autovehicule, cărora le sunt aplicabile prevederile art. 13.  +  Articolul 15Persoanele juridice care produc baterii şi/sau acumulatori, reprezentanţii autorizaţi sau importatorii de baterii şi/sau acumulatori sunt obligaţi sa pună la dispoziţie autorităţilor competente informaţii referitoare la bateriile şi acumulatorii introdusi pe piaţa.  +  Articolul 16Persoanele juridice autorizate în activitatea de colectare, transport, valorificare şi/sau eliminare a bateriilor şi acumulatorilor uzati sunt obligate: a) sa ţină evidenta datelor privind bateriile şi/sau acumulatorii uzati colectati, valorificaţi şi/sau eliminati, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidentei gestiunii deşeurilor şi a Catalogului European al Deşeurilor; b) sa păstreze pe o perioadă de minimum 3 ani evidenta prevăzută la lit. a); c) sa pună la dispoziţie autorităţilor competente, la cerere, datele menţionate la lit. a).  +  Articolul 17Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de colectare, transport, valorificare şi/sau eliminare a bateriilor şi/sau acumulatorilor uzati se autorizeaza, după caz, în conformitate cu prevederile Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001, şi ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 465/2001.  +  Articolul 18Pentru organizarea eficienta a colectării bateriilor şi/sau acumulatorilor uzati pentru autovehicule se introduce sistemul "depozit" la comercializare, conform prevederilor art. 13 lit. b).  +  Articolul 19 (1) Sistemul "depozit" se aplică asupra preţului de vânzare de către persoanele fizice autorizate sa desfăşoare activităţi independente şi de către persoanele juridice care comercializează baterii şi/sau acumulatori pentru autovehicule, la comercializarea către consumatorul final, reprezintă 10% din preţul de vânzare al unei baterii sau al unui acumulator pentru autovehicul şi este plătit o dată cu achiziţionarea acestuia, în cazul în care nu se preda o baterie sau un acumulator uzat pentru autovehicul. (2) Sumele încasate din aplicarea sistemului "depozit", nerambursate conform art. 20 lit. c), sunt evidentiate separat în contabilitatea persoanei care desfăşoară activitate de comerţ cu baterii şi/sau acumulatori pentru autovehicule şi sunt utilizate numai pentru organizarea activităţii de colectare a bateriilor şi acumulatorilor uzati pentru autovehicule.  +  Articolul 20Persoanele fizice autorizate sa desfăşoare activităţi independente şi persoanele juridice care comercializează baterii şi/sau acumulatori pentru autovehicule au următoarele obligaţii principale: a) sa afiseze în mod vizibil preţul pentru o baterie sau un acumulator pentru autovehicul şi valoarea depozitului corespunzător; b) sa emita cumpărătorului, la vânzarea bateriei sau acumulatorului pentru autovehicul, o chitanţa pe care să se specifice valoarea depozitului. c) sa ramburseze cumpărătorului valoarea depozitului, pe baza chitanţei emise, în cazul în care în termen de maximum 30 de zile de la data achiziţionării cumpărătorul îi preda o baterie sau un acumulator uzat pentru autovehicul.  +  Articolul 21Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) sa publice informări privind gestionarea bateriilor şi a acumulatorilor uzati; b) sa transmită informaţii celorlalte autorităţi competente, la cerere, precum şi organismelor internaţionale interesate, conform obligaţiilor ce decurg din convenţiile internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 22 (1) Ministerul Industriei şi Resurselor va propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării programe de cercetare pentru reducerea conţinutului de metale grele şi substanţe periculoase din baterii şi acumulatori, pentru utilizarea unor inlocuitori mai puţin poluanti în baterii şi acumulatori, precum şi pentru găsirea de noi metode de valorificare a bateriilor şi acumulatorilor uzati. (2) Programele prevăzute la alin. (1) se includ în Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, se revizuiesc şi se actualizează la maximum 4 ani, luându-se în considerare condiţiile economice, de protecţie a mediului şi progresul tehnic.  +  Articolul 23Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 24 (1) Constituie contravenţie următoarele fapte şi se sancţionează astfel: a) nerespectarea prevederilor art. 13 lit. e), cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru persoane fizice autorizate sa desfăşoare activităţi independente, şi cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane juridice; b) nerespectarea prevederilor art. 11, 15, 16 şi ale art. 20, cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 6, 7, 8 şi ale art. 9, cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 10 şi 12, cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru persoane fizice, şi cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice; e) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1), cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei; f) nerespectarea prevederilor art. 13 lit. a)-d) şi ale art. 14 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru persoane fizice autorizate sa desfăşoare activităţi independente, şi cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice. (2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Articolul 25Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 24 se fac de către personalul din cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului şi al autorităţilor teritoriale de protecţie a mediului, al Ministerului de Interne, Ministerului Industriei şi Resurselor, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al autorităţilor administraţiei publice locale, conform atribuţiilor stabilite prin lege.  +  Articolul 26Actualizarea prevederilor anexei nr. 2, în scopul adaptării la progresul tehnic, se aproba prin ordin al ministrului industriei şi resurselor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 27Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 28Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul apelor şi protecţiei mediului,Aurel Constantin IlieMinistrul educaţiei şi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistru de interne,Ioan RusMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul integrării europene,Hildegard Carola Puwak  +  Anexa 1 SEMNIFICATIAtermenilor specifici utilizaţi*)------------ Notă *) Se completează cu definiţiile prevăzute în anexa nr. I A din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001. a) baterii şi acumulatori care conţin substanţe periculoase:1. baterii şi acumulatori care conţin mai mult de 0,0005% mercur din greutate, comercializati pe piaţa;2. baterii şi acumulatori care conţin:- mai mult de 25 mg mercur/celula, cu excepţia bateriilor alcaline cu mangan;- mai mult de 0,025% cadmiu din greutate;- mai mult de 0,4% plumb din greutate;3. baterii alcaline cu mangan, care conţin mai mult de 0,025% mercur din greutate; b) acumulatori - surse de energie electrica - sunt alcatuiti din una sau mai multe celule primare reincarcabile, energia electrica obtinandu-se prin transformarea directa a energiei chimice.Tipuri de acumulatori:- acumulatori litiu- acumulatori nichel-metal hidrura- acumulatori nichel-cadmiu- acumulatori cu plumb- acumulatori tip pastila; c) baterii - surse de energie electrica - sunt alcătuite din una sau mai multe celule primare nereincarcabile, energia electrica obtinandu-se prin transformarea directa a energiei chimice.Tipuri de baterii:- baterii zinc-carbon- baterii alcaline cu mangan- baterii zinc- baterii litiu-dioxid de mangan- baterii tip pastila; d) baterii sau acumulatori pentru autovehicule - baterii sau acumulatori care se folosesc la autovehicule pentru pornire, aprindere şi iluminare; e) baterii sau acumulatori uzati - baterii sau acumulatori care au devenit improprii folosirii pentru care au fost iniţial destinaţi; f) electrolit - soluţie de acid sulfuric şi apa distilata sau demineralizata; g) introducere pe piaţa - acţiunea de a face disponibil pentru prima data, contra cost sau gratuit, un produs în vederea distribuirii şi/sau utilizării; h) reprezentant autorizat - persoana juridică cu sediul în România, desemnată de producător sa acţioneze în numele sau; i) sistem "depozit" - sistemul prin care cumpărătorul, la cumpărarea unei baterii şi/sau a unui acumulator pentru autovehicul, plăteşte vânzătorului o sumă de bani care îi este rambursata atunci când bateria şi/sau acumulatorul uzat cu electrolitul în el este returnat persoanelor juridice care comercializează baterii şi/sau acumulatori pentru autovehicule.  +  Anexa 2 LISTAcuprinzând categoriile de aparate exceptate de la prevederile art. 5 alin. (1)1. Aparate ale căror baterii sunt lipite, sudate sau ataşate permanent la borne pentru a asigura continuitatea alimentarii cu energie în procesele industriale, precum şi pentru conservarea memoriei şi funcţiilor computerelor şi ale echipamentului informatic şi comercial atunci când utilizarea bateriilor şi acumulatorilor menţionaţi în anexa nr. 1 este necesară din punct de vedere tehnic.2. Elemente de acumulatori din echipamente profesionale şi ştiinţifice, bateriile şi acumulatorii din dispozitivele medicale proiectate pentru a menţine funcţiile vitale şi din stimulatoarele cardiace, la care funcţionarea neîntreruptă este esenţială şi înlocuirea se realizează doar de către personal calificat în domeniu.3. Aparate portabile la care înlocuirea bateriilor de către personal necalificat poate prezenta riscuri pentru siguranţa utilizatorului sau poate afecta funcţionarea aparatului şi echipamente profesionale destinate utilizării în medii foarte sensibile. Aceste aparate sunt însoţite de instrucţiuni care să informeze utilizatorul despre conţinutul periculos pentru mediu al bateriilor şi acumulatorilor şi care să arate modul în care se realizează înlocuirea în condiţii de siguranţă.  +  Anexa 3 SIMBOLURI DE MARCAREa bateriilor şi acumulatorilor1. Persoanele juridice care produc baterii şi/sau acumulatori ori reprezentanţii autorizaţi ai acestora au libertatea alegerii unuia dintre simbolurile prevăzute în prezenta anexa.2. Simbolul acoperă 3% din suprafaţa data de latura cea mai mare a bateriei sau a acumulatorului şi are dimensiunea maxima de 5 cm x 5 cm.3. În cazul în care dimensiunea bateriei sau a acumulatorului nu permite decât un simbol mai mic de 0,5 cm x 0,5 cm bateria sau acumulatorul respectiv trebuie marcat cu un simbol cu dimensiunea de 1 cm x 1 cm, tipărit pe ambalajul acestuia.SIMBOLURILE DE MARCARE a bateriilor şi acumulatorilor se găsesc tipărite la pagina 11 din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 5 noiembrie 2001.---------------