REGULAMENT din 1 octombrie 2001privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot sa realizeze şi sa verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • OFICIUL NAŢIONAL DE CADASTRU GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 30 octombrie 2001   +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În conformitate cu prevederileLegii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie (ONCGC) şi oficiile de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene (OJCGC) autorizeaza persoane fizice şi juridice care pot sa realizeze şi sa verifice lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României.  +  Articolul 2Autorizarea persoanelor fizice şi juridice are drept scop asigurarea realizării şi verificării corespunzătoare a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, în condiţiile îndeplinirii cerinţelor tehnice şi calitative prevăzute în normativele elaborate sau avizate de ONCGC.  +  Articolul 3 (1) Realizarea lucrărilor cuprinde executarea operaţiunilor de teren şi de birou, întocmirea documentelor tehnice care compun lucrarea, validarea datelor şi a documentelor grafice şi textuale prin semnatura şi ştampila, precum şi prezentarea la recepţie a lucrărilor la ONCGC sau la OJCGC, după caz. (2) Verificarea lucrărilor cuprinde executarea operaţiunilor de verificare de teren şi de birou, întocmirea dosarului de verificare şi predarea acestuia la executant, conform Regulamentului pentru verificarea lucrărilor de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, realizate de persoanele fizice şi juridice autorizate, aprobat prinOrdinul nr. 535 din 1 octombrie 2001.  +  Articolul 4Prin autorizare se recunoaşte capacitatea şi capabilitatea tehnico-profesională a persoanelor fizice şi juridice de a realiza şi verifica lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, destinate a fi preluate în bazele de date cadastrale organizate la nivelul OJCGC şi în Fondul Naţional de Geodezie şi Cartografie, conform prevederilor prezentului regulament.  +  Capitolul 2 Autorizarea persoanelor fizice1. Categoriile de lucrări şi condiţiile de autorizare  +  Articolul 5Autorizarea persoanelor fizice se solicita şi se acordă pentru una sau mai multe categorii de lucrări, cu respectarea condiţiilor impuse de prezentul regulament. Categoriile de lucrări care fac obiectul autorizării sunt următoarele:Categoria A● Proiectarea, executarea, completarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelelor geodezice de referinţa● Proiectarea, realizarea şi întreţinerea reţelelor de sprijin necesare lucrărilor de trasare şi de urmărire a comportării construcţiilor● Proiectarea şi realizarea lucrărilor de aerofotografiere● Proiectarea şi realizarea hartilor tematice prin utilizarea înregistrărilor de teledetectie● Executarea măsurătorilor şi lucrărilor tehnice necesare rectificarii hotarelor judeţene sau ale teritoriului naţional● Proiectarea, realizarea, actualizarea şi editarea hartilor şi planurilor analogice şi digitale;● Executarea proiectelor, planurilor şi documentaţiilor topografice prevăzute în legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, precum şi în regulamentele, instrucţiunile şi normele de aplicare a acestoraCategoria B● Executarea măsurătorilor şi lucrărilor tehnice privind comasarile, parcelarile, investiţiile, schimburile de terenuri, delimitarile cadastrale şi rectificările de hotare ale teritoriilor administrative, rectificările limitelor intravilanelor localităţilor, aprobate potrivit legii● Executarea măsurătorilor şi lucrărilor tehnice necesare realizării şi actualizării evidentelor cadastrale de specialitate, în scopul preluării şi integrării datelor şi informaţiilor rezultate din acestea în bazele de date ale cadastrului general● Întocmirea documentaţiilor topografice privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, potrivit legii● Executarea măsurătorilor şi lucrărilor tehnice necesare întocmirii documentaţiilor privind scoaterea din circuit a terenurilor agricole sau a documentaţiilor privind exproprierea pentru o cauza de utilitate publică● Elaborarea documentaţiilor topografice necesare realizării investiţiilor de orice fel, indiferent de beneficiarCategoria C● Executarea măsurătorilor şi lucrărilor tehnice necesare realizării planurilor de amplasament şi delimitare a bunurilor imobile, precum şi a documentaţiilor aferente, întocmite în scopul înregistrării acestor bunuri imobile în evidentele cadastrale şi juridice sau în scopul utilizării acestora în circuitul civil, după cum urmează:- înscrierea în cartea funciară cu caracter nedefinitiv a actelor şi faptelor juridice privind imobilele situate pe un teritoriu administrativ pentru care nu au fost definitivate documentele cadastrului general;- elaborarea documentaţiilor topografice necesare realizării studiilor şi proiectelor din domeniul construcţiilor, urbanismului şi amenajării teritoriului solicitate de administraţia publică centrala şi locală pentru emiterea avizelor, certificatelor şi autorizaţiilor legale, precum şi pentru soluţionarea aspectelor legate de constituirea sau de reconstituirea proprietăţilor;- executarea lucrărilor topografice necesare introducerii şi întreţinerii cadastrului agricol, precum şi aplicării în teren a organizării teritoriului;- executarea lucrărilor topografice necesare punerii în posesie a titularilor prevăzuţi deLegea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilorLegii fondului funciar nr. 18/1991şi aleLegii nr. 169/1997, precum şi deOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/2001.Categoria D● Executarea şi verificarea lucrărilor din categoriile A, B şi C  +  Articolul 6Pot solicita autorizarea cetăţenii români cu domiciliul în România, care îndeplinesc următoarele condiţii: a) au studii superioare de specialitate de lungă durata (inginer cadastru, inginer geodez, inginer topograf, inginer topograf minier), pentru autorizare în categoria de lucrări D, având o vechime în activitatea de specialitate de minimum 7 ani; cadrele universitare din domeniu pot obţine categoriile de lucrări A şi D numai după 3 ani vechime în specialitate; b) au studii superioare de specialitate de lungă durata (inginer cadastru, inginer geodez, inginer topograf, inginer topograf minier), pentru autorizare în categoria de lucrări A, având o vechime în activitatea de specialitate de minimum 3 ani; c) au studii superioare de specialitate de scurta durata (subinginer cadastru, subinginer geodez, subinginer topograf, subinginer topograf minier, cartograf, ofiţer topograf), pentru autorizare în categoria de lucrări A, având o vechime în activitatea de specialitate de minimum 5 ani; d) au studii postliceale sau medii de specialitate (tehnician cadastru, tehnician topograf, tehnician cartograf), pentru autorizare în categoriile de lucrări C şi/sau D. Persoana care solicită autorizare pentru categoria de lucrări B trebuie să aibă o vechime în activitatea de specialitate de minimum 4 ani, iar pentru categoria de lucrări C, numai de 2 ani; e) au studii superioare de lungă durata (inginer cadastru, inginer geodez, inginer topograf, inginer topograf minier), studii superioare de scurta durata (subinginer cadastru, subinginer topograf, subinginer topograf minier, subinginer geodez, ofiţer topograf, cartograf), pentru autorizare în categoriile de lucrări B şi C, având o vechime în activitatea de specialitate de minimum un an; f) au studii organizate de instituţiile de învăţământ atestate definitiv de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, prin cursuri de reconversie profesională aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi recunoscute de ONCGC, pentru autorizarea în categoriile de lucrări C şi/sau B a persoanelor fizice cu studii superioare care au o vechime în activitatea de specialitate de minimum 3 ani. Pot fi autorizate persoanele fizice care au desfăşurat o activitate de specialitate în producţie de până la 2 ani înainte de absolvirea cursului de reconversie profesională; g) persoanele cu studii tehnice superioare de lungă durata, de scurta durata, postliceale care poseda o diploma emisă sau echivalata de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi care dovedesc prin foaia matricola ca au efectuat cursuri de specialitate în domeniile geodeziei, topografiei, cadastrului, cartografiei, aerofotogrammetriei cu durata de minimum 3 semestre (pentru studii superioare), respectiv 3 trimestre (pentru studii postliceale), câte una din disciplinele menţionate şi care au o vechime în activitatea de specialitate înscrisă în carnetul de muncă de minimum 2 ani pot solicita admiterea pentru examinare la categoriile de lucrări C şi/sau B; h) persoanele cu studii medii care au vechime înscrisă în carnetul de muncă de minimum 10 ani ca operator măsurători terestre, muncitor topograf şi o vechime de minimum 2 ani ca tehnician topograf, tehnician cadastru, pot solicita admiterea pentru examinare la categoria de lucrări C.2. Documentele necesare în vederea autorizării  +  Articolul 7În vederea obţinerii autorizării persoana interesată va prezenta un dosar de autorizare cu următoarele documente: a) cerere-tip pentru autorizare, conform modelului prezentat în anexa nr. 1; b) curriculum vitae; c) lista lucrărilor de specialitate realizate şi a celor la care a participat (denumirea lucrării, zona, perioada, suprafaţa aproximativă, tipuri de lucrări de specialitate); d) diplome de studii, titluri ştiinţifice, cursuri de pregătire şi perfecţionare, în copie; e) carnet de muncă, în copie; f) certificat privind cazierul judiciar, eliberat de organele abilitate ale Ministerului de Interne; g) chitanţa pentru plata taxei de autorizare.  +  Articolul 8 (1) Sunt autorizate din oficiu, fără examinare, pentru categoriile de lucrări A, B, C şi D persoanele care au studiile menţionate la art. 6 lit. a) şi care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) au titlul de doctor în domeniul stiintelor inginereşti într-una dintre specialitatile: geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetectie; b) au atestat de cercetator ştiinţific principal gradul I, consilier categoria A, clasa I, gradul 1, expert categoria A, clasa 1, gradul 1, inginer gradul I, inginer proiectant gradul IA, cartograf gradul I, care au o vechime în domeniile cadastrului, geodeziei, cartografiei de minimum 10 ani. (2) Pentru autorizare persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să depună un dosar conform prevederilor art. 7.  +  Articolul 9 (1) Dosarele de autorizare pentru categoriile de lucrări A, B, C şi D se depun direct sau se transmit prin posta la Inspecţia de Stat pentru Cadastru, Geodezie şi Cartografie (ISCGC) din cadrul ONCGC, iar pentru categoriile de lucrări B şi C, la OJCGC. (2) Evidenta dosarelor de autorizare depuse conform alin. (1) se tine într-un registru special destinat acestui scop. (3) Dosarele de autorizare, indiferent de decizia comisiei de autorizare (admis/respins), rămân în arhiva ONCGC, respectiv a OJCGC. (4) Secretarul comisiei de autorizare răspunde de registrul de evidenta a dosarelor de autorizare, precum şi de integralitatea şi arhivarea acestora.3. Procedura de autorizare  +  Articolul 10 (1) Autorizarea persoanelor fizice este organizată şi coordonata de ISCGC din cadrul ONCGC pentru cei care solicită categoriile de lucrări A, B, C şi D. (2) Autorizarea persoanelor fizice care solicită categoria de lucrări B şi C este organizată şi coordonata numai de OJCGC din judeţul în care solicitantul îşi are domiciliul.  +  Articolul 11Autorizarea pentru categoriile de lucrări A, B, C şi D se face de către o comisie de autorizare (CA), formată din 7 membri şi 4 membrii supleanţi, organizată la nivelul ONCGC; membrii CA nu pot deţine funcţii de conducere sau de execuţie în instituţii care sunt persoane juridice autorizate în baza regulamentelor ONCGC, sa realizeze şi sa verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei.  +  Articolul 12 (1) Autorizarea în categoriile de lucrări B şi C se face de către CA organizată la nivelul OJCGC. Aceasta comisie este propusă de directorul general al OJCGC, avizată de directorul general al ISCGC şi aprobată de preşedinte. (2) CA a OJCGC va fi alcătuită din 5 membri şi 2 membri supleanţi. (3) În vederea constituirii CA la nivelul OJCGC se stabileşte o lista de cel puţin cinci specialişti în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei care se bucura de prestigiu profesional şi de autoritate morala; membrii CA nu pot deţine funcţii de conducere sau de execuţie în instituţii care sunt persoane juridice autorizate în baza regulamentelor ONCGC, sa realizeze şi sa verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei. (4) Secretarul CA este numit de directorul general din cadrul personalului oficiului respectiv.  +  Articolul 13 (1) Mandatul fiecărei CA este de 2 ani. (2) O persoana nu poate fi simultan membra a mai mult de doua CA. (3) Componenta CA se poate modifica la propunerea preşedintelui acesteia, ori de câte ori situaţia o impune, respectând procedurile prevăzute la alin. (1), (2), (4) şi la art. 11 şi 12. (4) Pe parcursul exercitării mandatului, în cazul în care unul sau mai multe locuri rămân vacante, CA va fi completată, urmând procedurile descrise la alin. (1)-(3) şi la art. 11 şi 12.  +  Articolul 14 (1) CA se considera constituită în prezenta a 5 membri, la nivelul ONCGC, respectiv 3 membri, la nivelul OJCGC. (2) Deciziile CA se iau cu majoritatea simpla din numărul membrilor prezenţi. (3) Categoriile de autorizare se acordă prin votul membrilor CA, cu majoritate simpla. În caz de balotaj, preşedintele CA are drept de decizie.  +  Articolul 15 (1) Dosarele de autorizare sunt verificate preliminar de secretarii CA care întocmesc listele cu solicitarile primite şi reprogramează persoanele pentru examinare, cu avizul preşedintelui CA. (2) Secretarii prezintă CA dosarele persoanelor fizice sau juridice.  +  Articolul 16 (1) CA analizează dosarele prezentate şi decide:● autorizarea din oficiu;● admiterea pentru examinare;● solicitarea de completări;● respingerea dosarului. (2) Deciziile CA se consemnează într-un registru de procese-verbale ale şedinţelor acesteia şi se afişează cel târziu a doua zi după susţinerea examenului.  +  Articolul 17Sesiunile de lucru ale CA, constituite în vederea analizarii dosarelor sau a examinării candidaţilor, se convoacă de preşedinţii acestora, la iniţiativa secretarilor CA, cu o frecventa care să asigure rezolvarea operativă a solicitărilor.  +  Articolul 18 (1) Examinarea candidaţilor care solicită autorizarea pentru categoriile de lucrări A, B, C şi D consta în susţinerea de către aceştia în faţa CA a unei lucrări la care au participat personal, aleasă de fiecare candidat, astfel încât sa cuprindă aspecte din categoriile de autorizare solicitate. (2) După prezentarea lucrării, candidatul va răspunde la întrebările CA pe marginea expunerii sale, a listei cu lucrări prezentate în dosarul de autorizare şi din domeniile pentru care a solicitat autorizarea.  +  Articolul 19Examinarea candidaţilor care solicită autorizarea numai pentru categoriile de lucrări B şi C consta într-o proba practica (lucrări de teren şi de birou) stabilită din tematica alcătuită de ISCGC. Conţinutul acestei tematici va fi adus la cunoştinţa candidaţilor cu cel puţin 10 zile înainte de data examinării. Durata probei practice va fi limitată la maximum 3 ore, pe parcursul unei singure zile.  +  Articolul 20 (1) Deciziile CA (admis/respins) sunt evidentiate, sub semnatura membrilor prezenţi, în fişele care însoţesc fiecare dosar, conform modelului prezentat în anexa nr. 3. (2) Deciziile CA se comunică solicitanţilor la data examinării dosarului şi sustinerii examenului. (3) Deciziile admis/respins, luate în urma examinării, se afişează a doua zi după încheierea sesiunii.  +  Articolul 21Deciziile CA pot fi contestate în scris, în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor examinării.  +  Articolul 22 (1) Contestaţiile primite la ONCGC/OJCGC se analizează în următoarea întrunire a CA, în funcţie de data primirii acestora. (2) Decizia finala, adoptată în urma analizei contestaţiei, se comunică în scris petentului. (3) Petentul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa preşedintelui ONCGC.  +  Articolul 23 (1) În urma autorizării, persoana fizica va primi de la ONCGC sau, după caz, de la OJCGC un certificat de autorizare, conform modelelor prevăzute în:- anexa nr. 4, pentru categoria de lucrări D;- anexa nr. 5, pentru categoria de lucrări A;- anexa nr. 6, pentru categoriile de lucrări B şi C. (2) În termen de 30 de zile de la data autorizării, persoanele fizice autorizate sunt obligate să îşi confectioneze parafa de autorizare, conform modelului prezentat în anexa nr. 2a), pentru categoriile de lucrări D, A, C şi B, şi sa înainteze la ONCGC, respectiv la OJCGC, formatul acesteia împreună cu specimenul de semnatura.4. Drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice autorizate  +  Articolul 24Persoanele fizice autorizate au următoarele drepturi: a) sa desfăşoare activităţi de specialitate şi sa acorde asistenţa tehnica în domeniile în care au primit autorizarea; b) să se constituie în asociaţii profesionale, potrivit reglementărilor legale în vigoare; c) sa perceapă onorarii pentru activităţile de specialitate desfăşurate în scopul efectuării inscrierilor în cărţile funciare cu caracter nedefinitiv şi pentru celelalte activităţi de specialitate, potrivit legii; d) să îşi susţină la recepţie lucrările executate; e) să aibă acces la date şi informaţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; f) persoanele fizice autorizate în categoria de lucrări D au dreptul sa acorde asistenţa tehnica şi consultanţa şi sa verifice lucrările realizate de alte persoane autorizate în categoriile de lucrări A, B şi C.  +  Articolul 25Persoanele fizice autorizate au următoarele obligaţii: a) să respecte standardele, metodologiile, normele, regulamentele şi instrucţiunile elaborate sau avizate de ONCGC, precum şi celelalte dispoziţii legale în vigoare; b) sa întocmească şi sa ţină la zi un registru de evidenta a lucrărilor realizate şi verificate, conform anexei nr. 8; c) sa ţină la zi registrul de evidenta a onorariilor încasate şi a sumelor datorate şi virate către ONCGC, conform legii; d) sa întocmească un registru de evidenta cu coordonatele geodezice şi cu documentele cartografice, folosite ca urmare a desfăşurării activităţii de specialitate; e) sa anunţe în termen de 15 zile ISCGC sau, după caz, OJCGC orice modificare a condiţiilor care au determinat autorizarea; f) sa pună la dispoziţia inspectorilor împuterniciţi de ONCGC sau OJCGC datele necesare pentru verificarea activităţii la categoriile de lucrări în care au fost autorizate, precum şi registrele prevăzute la lit. b), c) şi d); g) sa valideze numai lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei corespunzătoare categoriilor în care sunt autorizate; h) sa nu pretindă sau sa nu încaseze alte onorarii decât cele stabilite potrivit legii şi regulamentelor ONCGC; i) periodic, la un interval de maximum 3 ani, persoanele fizice autorizate vor fi supuse auditului.  +  Capitolul 3 Autorizarea persoanelor juridice1. Condiţiile de autorizare  +  Articolul 26Activitatea de realizare şi de verificare a lucrărilor din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei poate fi desfăşurată de persoane juridice de specialitate care au în statutul şi în contractul de societate ca obiect de activitate principal realizarea lucrărilor din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, pe baza autorizaţiei legale de funcţionare, în condiţiile legislaţiei în vigoare şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 27Autorizarea persoanelor juridice se solicita şi se acordă în conformitate cu evaluarea efectuată potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 10 pentru una dintre următoarele clase:● Clasa a III-a - pentru categoriile de lucrări B şi C, cu punctaj între 20 şi 50 de puncte, obţinut în urma evaluării;● Clasa a II-a - pentru categoria de lucrări A, cu punctaj între 50 şi 80 de puncte, obţinut în urma evaluării;● Clasa I - pentru categoria de lucrări D, cu punctaj între 80 şi 100 puncte, obţinut în urma evaluării.  +  Articolul 28Persoanele juridice de specialitate au obligaţia sa dovedească prin documente justificative existenta persoanelor fizice autorizate în calitate de asociat, administrator sau angajat pe o perioadă nedeterminată şi deţinerea sau accesul la mijloacele necesare realizării şi verificării lucrărilor (dotarea tehnica adecvată, logistica corespunzătoare, asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a lucrărilor de teren şi de birou etc.). Documentele vor fi validate prin semnatura şi prin ştampila de către directorul general al oficiului de cadastru, geodezie şi cartografie din judeţul în care persoana juridică îşi are sediul.2. Documentele necesare în vederea autorizării  +  Articolul 29În vederea obţinerii autorizării persoana juridică interesată va prezenta un dosar de autorizare care va conţine: a) cerere-tip prin care solicită autorizarea conform anexei nr. 9; b) documentele prevăzute în anexa nr. 10; c) chestionar de evaluare, conform anexei nr. 11; d) chitanţa pentru plata taxei de autorizare.3. Procedura de autorizare  +  Articolul 30 (1) Autorizarea se realizează, la solicitarea persoanelor juridice, de către CA constituită la nivelul ONCGC conform prevederilor art. 11. (2) Orice dosar de autorizare pentru persoane juridice va fi depus la ISCGC şi va fi înregistrat într-un registru destinat acestui scop. De asemenea, dosarele vor fi arhivate la ONCGC prin grija secretarului CA şi cu avizul preşedintelui CA.  +  Articolul 31CA analizează dosarul de autorizare şi în funcţie de conţinutul acestuia întocmeşte raportul de examinare a documentelor şi transmite persoanei juridice autorizate acceptul pentru admiterea sau pentru respingerea dosarului.  +  Articolul 32CA analizează chestionarul de evaluare şi acorda punctajul în conformitate cu grila de evaluare prevăzută în anexa nr. 12. Preşedintele CA verifica punctajul obţinut ca urmare a evaluării persoanei juridice de către membrii CA şi stabileşte clasa de autorizare.  +  Articolul 33 (1) Certificatul de autorizare al persoanelor juridice va fi aprobat şi semnat de către preşedintele ONCGC, la propunerea preşedintelui CA. (2) Modelele certificatelor de autorizare sunt prezentate în anexele nr. 7a), 7b), 7c).  +  Articolul 34 (1) Certificatul de autorizare al persoanelor juridice este valabil pe o perioadă de 5 ani. Prelungirea valabilităţii, retragerea sau anularea acestuia, precum şi extinderea sau restrangerea categoriilor de lucrări se efectuează conform prevederilor prezentului regulament. (2) Orice persoană fizica sau juridică autorizata poate solicita oricând examinarea pentru o alta categorie.  +  Articolul 35ISCGC controlează activitatea persoanelor juridice autorizate pe toată durata de valabilitate a certificatului de autorizare conform următoarelor proceduri specifice:- evaluări prin sondaj privind respectarea normelor tehnice elaborate sau avizate de ONCGC a calităţii produselor şi serviciilor contractate;- evaluări privind utilizarea tehnologiilor şi mijloacelor folosite pentru îndeplinirea cerinţelor proiectelor şi documentaţiilor elaborate;- verificări, după caz, asupra calităţii aparaturii utilizate.  +  Articolul 36 (1) Persoanele juridice autorizate, o dată cu obţinerea autorizării, sunt obligate să respecte Regulamentul privind controlul activităţii persoanelor autorizate, elaborat de ONCGC. (2) Controalele se executa când situaţia o impune sau planificat, cu o periodicitate de până la 2 ani, conform Programului de audit propus de preşedintele CA şi aprobat de preşedintele ONCGC. Programul de audit va fi adus la cunoştinţa persoanelor juridice autorizate în termen de 7 zile, după aprobarea lui de către preşedintele ONCGC. Rapoartele de audit, precum şi răspunsurile la rapoartele de audit se vor întocmi conform modelelor prezentate în anexele nr. 14 şi 15.4. Drepturile şi obligaţiile persoanelor juridice autorizate  +  Articolul 37Persoanele juridice autorizate au dreptul: a) sa participe la licitaţii conform prevederilor legale; b) sa încheie contracte şi convenţii de colaborare; c) sa acorde consultanţa tehnica de specialitate; d) să execute lucrări şi măsurători în categoria de lucrări pentru care au fost autorizate; e) să deţină şi sa folosească parafa conformă modelului prezentat în anexa 2b).  +  Articolul 38 (1) Persoanele juridice autorizate sunt obligate să respecte principiile şi regulile fundamentale ale desfăşurării activităţii de specialitate prevăzute înLegea nr. 7/1996, cu completările şi modificările ulterioare, precum şi în toate actele şi dispoziţiile legale în materie, în vigoare, regulamentele, metodologiile, normele şi instrucţiunile tehnice, elaborate sau avizate de ONCGC. (2) Orice persoană juridică autorizata este obligată să asigure perfecţionarea profesională a personalului de specialitate, fapt ce va fi consemnat în Raportul de audit. (3) Orice persoană juridică autorizata este obligată să prezinte la ONCGC, respectiv la OJCGC, specimenul de parafa în termen de 30 de zile de la primirea certificatului de autorizare. (4) Persoanele juridice trebuie să notifice în scris la ISCGC, în termen de 5 zile, modificarea condiţiilor care au determinat autorizarea (modificarea statutului de funcţionare, modificarea sediului, modificarea structurii asociaţilor, administratorilor sau angajaţilor permanenţi, sancţiuni comerciale, stări de faliment etc.).  +  Capitolul 4 Răspunderea juridică a persoanelor autorizate  +  Articolul 39Persoanele fizice şi juridice autorizate răspund civil, disciplinar, penal, după caz, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor ce le revin, conform prezentului regulament şi a legilor în vigoare.  +  Articolul 40 (1) Persoanele fizice şi juridice autorizate sunt obligate: a) să respecte dispoziţiile legale în domeniu, metodologiile, normele tehnice, regulamentele şi instrucţiunile elaborate sau avizate de ONCGC; b) sa desfăşoare activităţile de specialitate cu aviz de execuţie şi pe bază de documente şi date provenite din surse autorizate; c) sa nu aducă atingere probitatii şi prestigiului profesional; d) sa nu refuze repetat şi nejustificat desfăşurarea de activităţi de specialitate şi sa nu condiţioneze încheierea convenţiilor pentru executarea lucrărilor de specialitate de stipularea unor clauze inechitabile. (2) Răspunderea disciplinară a persoanei autorizate nu exclude celelalte forme de răspundere juridică.  +  Articolul 41 (1) Pentru săvârşirea abaterilor disciplinare persoanele fizice şi juridice sunt sancţionate cu: a) avertisment; b) amenda de la 2.000.000 lei la 50.000.000 lei; c) suspendarea certificatului de autorizare pe o perioadă de 1-6 luni; d) retragerea certificatului de autorizare. (2) Punerea în aplicare a sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se face conform prevederilor prezentului regulament, precum şi altor prevederi legale în materie.  +  Articolul 42Persoanele fizice autorizate sunt sancţionate cu avertisment în cazul în care se constata nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 25 şi 40.  +  Articolul 43 (1) Persoana fizica autorizata este sancţionată cu amendă:1. de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, în următoarele cazuri: a) după primul avertisment; b) pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de art. 25 lit. b), c), d), f), g), h); c) pentru abaterile disciplinare prevăzute la art. 40.2. de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei- după aplicarea primei amenzi, pentru încălcări ale obligaţiilor prevăzute la art. 25 lit. b), c), d), f), g), h) şi pentru abaterile disciplinare prevăzute la art. 40. (2) Plata amenzilor se face pe bază de chitanţa la ONCGC sau, după caz, la OJCGC. (3) Achitarea amenzilor se face în termen de maximum 15 zile de la încheierea procesului-verbal. După acest termen autorizaţia se suspenda până la achitarea amenzilor. (4) Persoana fizica autorizata, sancţionată conform art. 43 alin. (1), va fi scutită de plată integrală a amenzii dacă achită jumătate din aceasta în 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a abaterilor disciplinare. (5) Amenzile prevăzute la alin. (1) au regim de venituri extrabugetare şi sunt destinate realizării obiectului de activitate al ONCGC. (6) Pentru abateri grave de la prevederile prezentului regulament ONCGC, respectiv OJCGC şi OCGCMB pot trece direct la suspendarea Certificatului de autorizare, când persoana fizica a fost deja sancţionată cu avertisment.  +  Articolul 44 (1) Răspunderea disciplinară a persoanelor juridice autorizate este angajata pentru faptele proprii, precum şi pentru acte săvârşite de persoanele fizice autorizate angajate. (2) Pentru faptele proprii persoana juridică autorizata răspunde prin reprezentanţii săi legali.  +  Articolul 45 (1) La constatarea abaterilor persoanele juridice autorizate sunt sancţionate conform art. 41. (2) În cazul în care abaterea a fost săvârşită de mai multe persoane sancţiunea se aplică pentru fiecare persoana.  +  Articolul 46Persoanele juridice autorizate sunt sancţionate cu avertisment în cazul în care se constata nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 38 şi 40 din prezentul regulament.  +  Articolul 47Persoana juridică autorizata este sancţionată cu amendă între 2.000.000 lei şi 50.000.000 lei, în funcţie de gravitatea faptei, pentru: a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 38 şi 40; b) dacă a fost sancţionată cu avertisment şi se abate în continuare de la prevederile prezentului regulament şi ale legilor în vigoare.  +  Articolul 48 (1) Certificatul de autorizare al persoanelor fizice şi juridice se suspenda în următoarele cazuri: a) la prima abatere disciplinară facuta după ce a fost deja sancţionat conform art. 43 şi, respectiv, 47; b) când persoana autorizata se afla în curs de cercetare penală pentru o infracţiune în legătură cu activitatea sa; c) în caz de pierdere sau de distrugere a Certificatului de autorizare şi/sau a parafei; d) în caz de incapacitate temporară de muncă a persoanei fizice care executa lucrările pentru care a fost autorizata, constatată în condiţiile legii. (2) Suspendarea Certificatului de autorizare poate fi aplicată pe o perioadă de 1-6 luni de la data înregistrării acţiunii de suspendare. (3) La constatarea condiţiilor de suspendare, ISCGC anunta în scris persoana juridică autorizata despre suspendarea Certificatului de autorizare şi o atenţioneaza ca în intervalul prevăzut la alin. (2) trebuie să elimine cauza pentru care i-a fost suspendat Certificatul de autorizare.  +  Articolul 49Certificatul de autorizare al persoanelor fizice şi juridice va fi retras la prima abatere disciplinară facuta, după ce a fost deja sancţionat conform prevederilor art. 48.  +  Articolul 50 (1) Certificatul de autorizare al persoanelor fizice autorizate îşi încetează valabilitatea în următoarele cazuri: a) la cererea persoanei fizice autorizate; b) în condiţiile art. 49; c) la decesul sau la declararea judecătorească a morţii persoanei fizice respective; d) la punerea sub interdicţie a persoanei fizice autorizate prin hotărâre judecătorească irevocabilă; e) în cazul depăşirii termenului de inaintare a specimenului de parafa către ONCGC, respectiv către OJCGC, conform art. 23 alin. (2). (2) Certificatul de autorizare al persoanelor juridice autorizate îşi încetează valabilitatea în următoarele cazuri: a) la cererea persoanei juridice autorizate; b) în condiţiile art. 49; c) la punerea sub interdicţie a persoanei juridice autorizate prin hotărâre judecătorească irevocabilă; d) la încetarea calităţii de persoana juridică; e) în cazul depăşirii termenului de inaintare a specimenului de parafa către ONCGC, respectiv către OJCGC, conform art. 38 alin. (3).  +  Articolul 51Abaterile disciplinare săvârşite de persoanele fizice şi juridice autorizate se constata de către persoanele împuternicite prin ordin al preşedintelui ONCGC sau al directorului general OJCGC, după caz, care întocmesc un proces-verbal de constatare, conform modelului prezentat în anexa nr. 13.  +  Articolul 52Aplicarea sancţiunilor disciplinare se face astfel:1. amenda şi avertismentul se aplică de agentul constatator;2. suspendarea, retragerea şi încetarea valabilităţii Certificatului de autorizare se aplică la propunerea directorului general al ISCGC sau al OJCGC, după caz, cu aprobarea preşedintelui ONCGC.  +  Articolul 53Sancţiunile pot fi contestate, în scris, la ONCGC, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării. După această dată sancţiunea este considerată definitivă.  +  Articolul 54La constatarea unor abateri de la condiţiile de autorizare, ISCGC anunta în scris persoana juridică autorizata suspendarea Certificatului de autorizare pentru motivele impuse de prezentul regulament.  +  Articolul 55Pe durata suspendării sau retragerii Certificatului de autorizare persoanele fizice şi juridice autorizate nu au dreptul să facă uz de Certificatul de autorizare şi de parafa acordate de ONCGC, respectiv de OJCGC. În caz contrar se considera infracţiune şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.  +  Articolul 56Suspendarea autorizării se considera ridicată la data întocmirii răspunsului de îndeplinire a măsurilor înscrise de persoanele împuternicite de ONCGC sau de OJCGC, sau, după caz, în procesul-verbal de constatare ori în Raportul de audit.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 57Remunerarea membrilor CA se va face potrivit legii.  +  Articolul 58Persoanele fizice cu studii superioare de specialitate de lungă durata sau de scurta durata pot solicita autorizarea în categoriile de lucrări B şi C numai la oficiul de cadastru, geodezie şi cartografie din judeţul respectiv sau din municipiul Bucureşti, în care solicitantul îşi are domiciliul.  +  Articolul 59 (1) Persoana fizica sau juridică ale carei însemne de autorizare (certificat şi/sau parafa) sunt degradate, distruse sau pierdute va anunta acest fapt, în scris, emitentului autorizării (ONCGC sau OJCGC) în termen de 7 zile de la constatare. De asemenea, însemnele respective vor fi declarate nule prin publicitate într-un ziar de circulaţie naţionala. (2) ONCGC, respectiv OJCGC, va proceda la eliberarea unui duplicat al certificatului de autorizare respectiv, cu un număr nou de serie, la solicitarea scrisă, prezentată de persoana în cauza. Solicitarea va fi însoţită de un exemplar din ziarul în care s-a publicat declaraţia de nulitate şi de chitanţa pentru plata taxei de autorizare. În cazul confectionarii unei noi parafe se înregistrează specimenul respectiv.  +  Articolul 60Executanţii de lucrări în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei au obligaţia să prezinte beneficiarului Certificatul de autorizare.  +  Articolul 61Răspunderea pentru aplicarea prezentului regulament revine ONCGC şi, respectiv, OJCGC, care vor lua măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor sale.  +  Articolul 62 (1) Plata operaţiunilor ocazionate de eliberarea certificatelor de autorizare se face potrivit listei tarifelor aprobate prin ordinul preşedintelui ONCGC. (2) În cazul în care persoana fizica sau juridică solicita reexaminarea în vederea autorizării se va achită o noua taxa de autorizare conform alin. (1).  +  Articolul 63Persoanele fizice şi juridice autorizate în baza "Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot sa realizeze şi sa verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României", aprobat prinOrdinul preşedintelui ONCGC nr. 983 din 5 decembrie 2000, care se abroga, trebuie să se reautorizeze până la 30 iunie 2002 în baza noului regulament de autorizare.  +  Articolul 64Modelul oficial de parafa pentru persoanele juridice autorizate este cel prezentat în anexa nr. 2b).  +  Articolul 65Documentaţiile întocmite de persoanele juridice autorizate vor fi parafate cu ştampila persoanei fizice autorizate care a executat/verificat lucrarea şi ştampila persoanei juridice autorizate.  +  Articolul 66 (1) ONCGC întocmeşte tabelul tuturor persoanelor autorizate, pe care îl comunică OJCGC şi OCGCMB. (2) De asemenea, tabelul prevăzut la alin. (1) se comunică Ministerului Justiţiei şi Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, care îl vor transmite birourilor de carte funciară, respectiv birourilor notarilor publici. (3) Actualizarea tabelului prevăzut la alin. (1) se va face trimestrial.  +  Articolul 67OJCGC/OCGCMB ţin evidenta persoanelor fizice autorizate din categoriile B şi C şi o comunică ONCGC.  +  Articolul 68 (1) Documentele din dosarele de autorizare au caracter confidenţial. (2) Taxa de autorizare este de 500.000 lei pentru persoanele fizice şi de 5.000.000 lei pentru persoanele juridice. Orice taxa de autorizare se achită de solicitant o dată cu depunerea dosarului de autorizare sau reautorizare la oficiul respectiv.  +  Articolul 69Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1--------la Regulament-------------MODEL DE CERERE PENTRU AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICEDomnule director general,Subsemnatul/subsemnata ................ născut/născută la data de ....../....../...... în localitatea ..........., judeţul ......ţara ..........., având cetăţenia română, domiciliat/domiciliata în localitatea .........., str. ......... nr. ...., bl. ..., sc. .., et. ...., ap. ....., sectorul/judeţul ............., telefon ........, cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| posesor/posesoare al/a diplomei de inginer/subinginer/tehnician seria/numărul .........., promotia ......, eliberata de ......... din ....., solicit autorizarea în categoria de lucrări A/B/C/D.În susţinerea cererii anexez următoarele:1. curriculum vitae;2. lista de lucrări;3. copii de pe actele de studii şi specializări;4. copie de pe carnetul de muncă;5. chitanţa pentru plata tarifului de autorizare;6. certificat de cazier judiciar eliberat de Ministerul de Interne.Declar că am luat cunoştinţa de obligaţiile ce imi revin potrivit Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot sa realizeze şi sa verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României şi înţeleg să le respect întocmai.Localitatea ...... Data ...../..../... Semnatura ...........  +  Anexa 2a)Anexa Nr. 2a) şi ANEXA Nr. 2b) reprezentând - model de parafa - cu CERTIFICAT DE AUTORIZARE al MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE - ONCGC se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 686 din 30 octombrie 2001, pag. 7.  +  Anexa 2b)Anexa Nr. 2a) şi ANEXA Nr. 2b) reprezentând - model de parafa - cu CERTIFICAT DE AUTORIZARE al MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE - ONCGC se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 686 din 30 octombrie 2001, pag. 7.● Seria este indicativul rutier al judeţului care eliberează Certificatul de autorizare.  +  Anexa 3-------la Regulament-------------FIŞA DE ANALIZAa dosarului şi de examinare în vederea autorizăriiNumele şi prenumele solicitantului ..............Numărul de înregistrare a dosarului ...../.......Data analizei/examinării ....../......../........În conformitate cu prevederile din Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot sa realizeze şi sa verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României membrii Comisiei de autorizare procedând la analiza dosarului şi/sau la examinarea candidatului decid după cum urmează:
  Nr. crt. Numele şi prenumele membrilor permanenţi Autorizare în categoria Rezultatul analizei dosarului Rezultatul examinării candidatului Semnatura
  1. A B C D admis respins admis respins
  2. A B C D admis respins admis respins
  3. A B C D admis respins admis respins
  4. A B C D admis respins admis respins
  5. A B C D admis respins admis respins
  6. A B C D admis respins admis respins
  7. A B C D admis respins admis respins
  Pe baza rezultatelor de mai sus, Comisia de autorizare:1. ADMITE/RESPINGE dosarul pentru AUTORIZAREA DIN OFICIU.2. ADMITE/RESPINGE dosarul pentru EXAMINAREA CANDIDATULUI.3. În urma sustinerii probelor, îl declara ADMIS/RESPINS.4. Îi acorda Certificatul de autorizare în categoria de lucrări A/B/C/D.
  Nr. crt. Numele şi prenumele membrilor supleanţi Autorizare în categoria Rezultatul analizei dosarului Rezultatul examinării candidatului Semnatura
  1. A B C D admis respins admis respins
  2. A B C D admis respins admis respins
  3. A B C D admis respins admis respins
  4. A B C D admis respins admis respins
  Preşedintele Comisiei de autorizare
   +  Anexa 4    --------la Regulament--------------  +  Anexa 5    --------la Regulament--------------  +  Anexa 6    --------la Regulament--------------  +  Anexa 7a)    --------la Regulament--------------  +  Anexa 7b)    --------la Regulament--------------  +  Anexa 7c)    --------la Regulament--------------  +  Anexa 8
      --------
  la Regulament
  -------------
      Numele şi prenumele persoanei fizice/juridice autorizate ...........
      Certificat de autorizare nr. ...... din ........ pentru categoria de lucrări
                             REGISTRU DE EVIDENTA
                       a lucrărilor realizate şi verificate
  Nr. c r t. Data reali- zarii Data verifi- carii Lucra- rea Beneficiar (denumire, adresa) Executant (denumire, adresa) Contract de execuţie Aviz de execu- tie Termen de predare a lu- crarii Obser- vatii
  Semnatura şi ştampila
   +  Anexa 9--------la Regulament-------------
       
    MODEL DE CERERE-TIP PENTRU  SOLICITAREA AUTORIZĂRII PERSOANELOR JURIDICE
     
    Domnule preşedinte,
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea persoanei juridice) cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . nr. . . . . ., bl. . . . . ., sc. . . . . , et. . . . . ., ap. . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . . reprezentată prin . . . . . . în calitate de . . . . , solicit autorizarea în calitate de persoană juridică pentru a realiza şi a verifica lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei în clasele I, II sau III conform Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României.
    În susţinerea cererii anexez următoarele:
     
    LocalitateaData . . . . . . . . . . . . . .
     
    Semnătura
    Domnului preşedinte al Comisiei de autorizare
   +  Anexa 10--------la Regulament-------------LISTAdocumentelor necesare pentru autorizarea persoanelor juridice1. Copii legalizate de pe documentele privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea persoanei juridice:1.1. Certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului;1.2. Actul constitutiv al persoanei juridice;1.3. Statutul societăţii comerciale;1.4. Codul fiscal;1.5. Certificatul de bonitate emis de banca;1.6. Dovada capacităţii financiare emisă de Direcţia generală a finanţelor publice;1.7. Certificatul emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a municipiului Bucureşti cu menţiuni privind falimentul, condamnări, amenzi, abuz de încredere, fals, abateri;2. Copii de pe documentele reprezentantului legal, administratorului sau asociatului autorizat şi, după caz, ale angajaţilor permanenţi autorizaţi ca persoane fizice pentru domeniul în care solicită autorizarea (carnet de muncă, contract individual de muncă pe perioada nedeterminată, copie de pe autorizaţia persoanei fizice angajate la societatea comercială).3. Chestionarul de evaluare* Declaram ca am luat la cunoştinţa de obligaţiile ce ne revin potrivit Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul sa realizeze şi sa verifice lucrări de cadastru, geodezie şi cartografie pe teritoriul României şi înţelegem să le respectam întocmai.Localitatea ............Data ..................SemnaturaNOTĂ:Pentru persoanele juridice nou-înfiinţate nu se vor transmite punctele 1.5, 1.6 şi 1.7.  +  Anexa 11--------la Regulament-------------CHESTIONAR DE EVALUAREI. Informaţii generale1. Denumirea/numele şi sediul/adresa2. Numărul şi data înregistrării la registrul comerţului3. Codul fiscal4. Capitalul social5. Obiectul de activitate6. Principalele contracte privind realizarea sau verificarea unor lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei7. Activităţi de service (propriu sau pe bază de contract).II. Informaţii privind experienta1. Denumirea lucrărilor/bunurilor/serviciilor realizate sau verificate (nr. contract, perioada, beneficiarul, calificativ obţinut la recepţie)2. Denumirea persoanelor fizice sau juridice beneficiare şi valoarea contractelor încheiate cu acestea, conform pct. I.3. Gradul de realizare şi de respectare a termenelor în raport cu contractele încheiate (informaţiile se vor prezenta sub forma de tabel).III. Informaţii privind bonitatea1. Obligaţii contractuale neonorate, motivul2. Dacă au fost declaraţi în stare de faliment sau dacă au comis infracţiuni sau contravenţii prevăzute înOrdonanţa Guvernului nr. 12/1993privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii3. Dacă s-au cedat drepturi prevăzute în contracte încheiate în beneficiul creditorilor4. Dacă au cedat bunuri şi servicii sau le-au ipotecat în beneficiul creditorilor5. Dacă au existat litigii referitoare la neefectuarea plăţilor sau litigiilor de calitate, motivulNotă: Informaţiile vor conţine situaţia la data completării chestionarului de evaluare.IV. Informaţii privind capacitatea financiară
           
    1.Activ total, din care:-active circulante
    2.Pasiv total, din care:-obligaţii către terţi
        -credite bancare
    3.Venituri totale    
    4.Cheltuieli totale    
    5.Profit brut
  Prezentarea ultimului bilanţ încheiat la data de ........., vizat de Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului ........../a Municipiului Bucureşti.V. Informaţii privind asigurarea cu personal1. Personal angajat permanent total, din care: a) personal de conducere (număr total, din care, un număr de ...... cu pregătire în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei) b) personal de execuţie, angajat cu contract individual de muncă (numele, studii, vârsta, ani de experienta în domeniile A, B, C, D, alte informaţii), total, din care:- studii superioare de specialitate (inclusiv subingineri)- studii medii de specialitate- studii superioare economice, juridice, de alte specialităţi- studii medii economice, de alte specialităţi- muncitori, soferi, personal auxiliar c) persoane fizice autorizate, total, din care:- în categoria de lucrări D- în categoria de lucrări A,- în categoriile de lucrări B şi C d) persoane fizice neautorizate, total, din care:- studii superioare de specialitate- studii medii de specialitate- studii superioare de alte specialităţi- studii medii de alte specialităţi- muncitori, soferi, personal auxiliarNOTĂ:Informaţiile de la pct. 1 vor fi însoţite de copii de pe carnetele de muncă (prima şi ultima fila), certificatele de autorizare, contractele sau convenţiile civile de colaborare.VI. Informaţii privind dotarea tehnica, mijloace fixe, materiale şi logistica1. Sedii şi/sau spaţii, suprafaţa totală, din care:- încăperi destinate lucrărilor de specialitate (număr, suprafaţa)- încăperi destinate arhivelor, bazelor de date şi birourilor de documente cu caracter secret (număr, suprafaţa)- încăperi cu alte destinaţii (număr, suprafaţa).2. Mijloace fixe direct productive sau linii tehnologice, total, din care:- aparatura de măsurat clasica/moderna (denumire, număr de inventar, precizie de măsurare, tip, stare, valoare orientativa)- aparatura hardware şi mijloace de calcul (număr, denumire, tip, stare, valoare orientativa)- software utilizat (denumire, număr licenţe, producător, destinaţie, provenienţă, performanţe)3. Mijloace de transport, total, din care:- autoturisme (marca, starea, anul de fabricaţie)- autoutilitare, microbuze, maşini de teren (marca, starea, anul de fabricaţie)- autocamioane, autobuze (marca, starea, anul de fabricaţie)4. Alte materiale şi logistica de specialitate: borne, semnale, mărci, balize, piramide, mijloace auxiliare de amplasare şi măsurare etc. (denumire, tip, stare, destinaţie, provenienţă).NOTĂ:Chestionarul de evaluare va fi însoţit de documente justificative privind proprietatea sau modalitatea utilizării acestora (convenţii, contracte de închiriere sau de împrumut etc.).Documentele care atesta existenta sau accesul la dotarea tehnica, mijloacele fixe, materiale şi logistica vor fi prezentate şi vizate de directorul general al OJCGC de pe raza zonei în care îşi are sediul principal persoana juridică ce solicita autorizarea.
   +  Anexa 12--------la Regulament------------- ONCGC ISCGC STABILIREA PUNCTAJULUI ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII .............................. cu sediul în ................................. ............................................................................. În conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea persoanelorfizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitateîn domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, caurmare a examinării dosarului de autorizare s-a procedat la evaluarea persoaneijuridice ..................... şi la stabilirea punctajului necesar autorizării:A. Stabilirea punctajului 1. CAPABILITATE (Pc.) 1-30 - performanţe anterioare în domeniu 1-40 - personal de specialitate 1-20 - bonitatea firmei şi capacitatea financiară 10 - recomandări şi certificate de bună execuţie 2. DOTAREA TEHNICĂ (pt.) 1-50 - aparatură topo 1-45 - aparatură info şi software profesional 1-5 - mijloace de transport
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      PUNCTAJ FINAL
      P(F) = P(c) * 0.40 + P(t) * 0.60
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      B. Semnatura membrilor Comisiei de autorizare
  Nr. crt. Numele şi prenumele Punctaj Semnatura
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
                                            [ΣP(f)]
                     Punctaj obţinut P(T) = ───────
                                               n
      n = numărul membrilor comisiei
      Propunem admiterea/respingerea dosarului de autorizare.
      Propunem autorizarea persoanei juridice în clasa I/II/III ..............
                                Preşedintele comisiei de autorizare
   +  Anexa 13----------la Regulament-------------
         
    PROCES-VERBAL Nr. . . . . . . . . .
    încheiat azi . . . . . . . . . . . . .
     
    Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de reprezentant al ONCGC/OJCGC, salariat al . . . . . . . . , pentru constatarea abaterilor disciplinare şi aplicarea sancţiunilor în conformitate cu Regulamentul de autorizare a persoanelor fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, am constatat următoarele:
    1. Locul constatării: teritoriul administrativ al localităţii . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
    2. Identitatea persoanei autorizate: numele şi prenumele (denumirea), Certificatul de autorizare cu seria . . . . . nr. . . . . . . domiciliată (cu sediul) în judeţul (sectorul) . . . . . . , localitatea . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . , bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . . . , buletin/carte de identitate seria . . . . . nr. . . . . ., emis de Circa de Poliţie . . . . . . la data . . . . . . , având ocupaţia . . . . , salariat al . . . . , cu sediul în judeţul/sectorul . . . . . . , localitatea . . . . . . , str. . . . . . . nr. . . . . . . , sc. . . , et. . . , ap. . . . .
    3. Descrierea abaterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Fapta constatată constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu avertisment/amendă/suspendare
    - amenda este de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. Menţiuni
    - privind achitarea amenzii
    - dacă contravenientul nu este de faţă, refuză sau nu poate să semneze.
    - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    5. Precizări privind plata amenzii
    Plata amenzii se va face la ONCGC sau, după caz, la OJCGC în contul . . . . . .
    Persoana autorizată se angajează sub semnătură să achite, în cel mult 48 ore de la data încheierii procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii. Contravenientul a luat la cunoştinţă de conţinutul procesului-verbal.
     
    Semnătura persoanei autorizate  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  
    (numele, prenumele, în clar)(semnătura)  
       
    Reprezentant ONCGC/OJCGC  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    (semnătura)
   +  Anexa 14    --------la Regulament-------------
       
    OFICIUL NAŢIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIEF-ONCGC-001
     
     
    Raport de audit nr. . . . . . . . . data . . . . . . . . . . .
    Echipa de audit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Persoană fizică sau juridică autorizată auditată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ┌──┬───────────┬───────────────┬──────────────┬──────────┬───────────┬─────────┐│N │Activitatea│Neconformitatea│ Tipul de │ Data │Semnatura │ ││r.│ supusă │ constata │neconformitate│eliminării│persoanei │ ││ │ auditului │ │ Major,M/ │ neconfor-│fizice/re- │Semnatura││c │ │ │ minor,m │ mitatii │prezentan- │ audito- ││r │ │ │ │ │tului per- │ rului ││t.│ │ │ │ │ soanei │ ││ │ │ │ │ │ juridice │ ││ │ │ │ │ │ autorizate│ │├──┼───────────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼─────────┤├──┼───────────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼─────────┤├──┼───────────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼─────────┤├──┼───────────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼─────────┤├──┼───────────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼─────────┤└──┴───────────┴───────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴─────────┘
       
    Şef echipă de auditPersoană fizică autorizată/
      Reprezentant al persoanei juridice
   +  Anexa 15    --------la Regulament-------------
       
    OFICIUL NAŢIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIEF-ONCGC-002
     
    Răspuns la raportul de audit nr. . . . . . . . . data . . . . . . . . . . .
    Echipa de audit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Persoană fizică sau juridică autorizată auditată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  ┌───┬───────────────┬─────────┬──────────────┬───────────────────────┬─────────┐│N │Neconformitatea│ │ Tipul de │ Semnatura persoanei │Semnatura││r. │ constata │Acţiunile│neconformitate│fizice/reprezentantului│ audito- ││c │ │corective│ Major,M │ persoanei juridice │ rului ││r │ │ │ minor,m │ autorizate │ ││t. │ │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┤├───┼───────────────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┤├───┼───────────────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┤├───┼───────────────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┤├───┼───────────────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┤├───┼───────────────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┤├───┼───────────────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┤└───┴───────────────┴─────────┴──────────────┴───────────────────────┴─────────┘
       
    Şef echipă de auditPersoană fizică autorizată/
      Reprezentant al persoanei juridice
  ABREVIERICA - Comisia de autorizareISCGC - Inspecţia de Stat pentru Cadastru, Geodezie şi CartografieONCGC - Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi CartografieOJCGC - Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie şi CartografieOCGCMB - Oficiul de Cadastru, Geodezie şi Cartografie al Municipiului Bucureşti-------------