PROTOCOL FACULTATIV din 6 septembrie 2000cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate, la Convenţia privind drepturile copilului*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 31 octombrie 2001    Notă *) Traducere.Adoptat şi deschis semnării, ratificării şi aderării prin Rezoluţia Adunării Generale A/RES/54/263 din 25 mai 2000Statele părţi la prezentul protocol,încurajate de sprijinul larg acordat Convenţiei privind drepturile copilului, care denota o voinţa generală de deschidere pentru promovarea şi protecţia drepturilor copilului,reafirmand ca drepturile copilului reclama o atenţie specială şi lansand un apel pentru îmbunătăţirea continua a situaţiei tuturor copiilor, precum şi pentru dezvoltarea şi educarea lor în condiţii de pace şi securitate,preocupate de efectele dăunătoare şi larg răspândite ale conflictelor armate asupra copiilor şi de consecinţele pe termen lung asupra păcii, securităţii şi dezvoltării durabile,condamnând utilizarea ca tinte a copiilor în conflicte armate şi în atacurile directe asupra locurilor protejate de dreptul internaţional, inclusiv asupra celor în care, în general, prezenta copiilor este semnificativă, cum ar fi şcoli şi spitale,luând act de adoptarea Statutului Curţii Penale Internaţionale de la Roma, în particular de includerea printre crimele de război a recrutarii sau inrolarii copiilor sub 15 ani ori a folosirii lor pentru a se implica activ în conflicte armate internaţionale şi neinternationale,considerând în consecinţa ca, pentru întărirea în continuare a implementarii drepturilor recunoscute de Convenţia privind drepturile copilului, este nevoie de creşterea protecţiei copiilor împotriva oricărei implicari în conflicte armate,luând act ca în art. 1 din Convenţia privind drepturile copilului se prevede că în sensul acestei convenţii copilul este definit ca orice fiinta umană sub 18 ani, cu excepţia cazurilor în care vârsta majoratului este atinsa înainte de 18 ani, conform legislaţiei aplicabile copilului,convinse ca adoptarea unui protocol facultativ la convenţie, care ridica vârsta minima a unei eventuale inrolari în forţele armate şi a participării la ostilitati a copiilor, va contribui în mod efectiv la implementarea principiului conform căruia interesul superior al copilului trebuie să reprezinte o premisa primordială în toate deciziile care îl vizează,luând act de faptul ca la cea de-a 26-a Conferinţa internationala a Crucii Roşii şi a Semilunii Roşii din luna decembrie 1995 s-a recomandat, inter alia, ca părţile într-un conflict sa ia toate măsurile necesare pentru a împiedica participarea copiilor sub 18 ani la ostilitati,salutand adoptarea în unanimitate în luna iunie 1999 a Convenţiei nr. 182 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii cu privire la interzicerea celor mai grave forme de exploatare a muncii copilului şi la acţiunea imediata pentru eliminarea acestora, care interzice, inter alia, recrutarea forţată sau obligatorie a copiilor pentru folosirea în conflicte armate,condamnând cu profunda ingrijorare recrutarea, pregătirea şi folosirea, în interiorul şi în afară frontierelor naţionale, a copiilor la ostilitati de către grupări armate distincte de forţele armate ale unui stat şi recunoscând responsabilitatea celor care recruteaza, pregătesc şi folosesc copii în acest scop,reamintind obligaţia fiecărei părţi la un conflict armat de a se conformă prevederilor dreptului internaţional umanitar,subliniind ca prezentul protocol nu aduce atingere scopurilor şi principiilor enunţate de Carta Naţiunilor Unite, în special art. 51, şi normelor relevante ale dreptului umanitar,ţinând seama de faptul ca pacea şi securitatea, bazate pe respectul deplin al scopurilor şi principiilor conţinute în Carta şi pe respectarea instrumentelor relevante aplicabile în domeniul drepturilor omului, sunt indispensabile pentru protecţia totală a copilului, în special în timpul conflictelor armate şi sub ocupaţie străină,recunoscând nevoile speciale ale acelor copii care, datorită situaţiei economice şi sociale sau sexului, sunt, în particular, vulnerabili în ceea ce priveşte înrolarea sau folosirea lor în ostilitati contrare prezentului protocol,constiente de necesitatea luării în considerare a profundelor cauze economice, sociale şi politice ale participării copiilor la conflicte armate,convinse de necesitatea intaririi cooperării internaţionale în vederea implementarii prezentului protocol, precum şi a reabilitării fizice şi psihosociale şi a reintegrarii sociale a copiilor victime ale conflictelor armate,încurajând participarea comunităţii şi, în mod special, a copiilor şi a copiilor victime la diseminarea informaţiilor şi a programelor educaţionale referitoare la implementarea acestui protocol,au convenit cele ce urmează:  +  Articolul 1Statele părţi vor lua toate măsurile posibile pentru a veghea ca membrii forţelor armate, care nu au împlinit vârsta de 18 ani, sa nu participe direct la ostilitati.  +  Articolul 2Statele părţi vor veghea ca persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani sa nu constituie obiectul inrolarii obligatorii în cadrul forţelor armate.  +  Articolul 31. Statele părţi vor ridica vârsta minima de recrutare voluntara în cadrul forţelor armate naţionale în raport cu cea fixată la art. 38 paragraful 3 din Convenţia privind drepturile copilului, ţinând seama de principiile enunţate în acest articol şi de recunoaşterea, în baza convenţiei, a protecţiei speciale de care se bucura persoanele cu vârsta sub 18 ani.2. Fiecare stat parte va depune, cu ocazia ratificării prezentului protocol sau a aderării la acesta, o declaraţie obligatorie care să indice vârsta minima de la care este permisă înrolarea voluntara în forţele armate naţionale şi sa descrie garanţiile prevăzute pentru a veghea ca aceasta inrolare sa nu fie forţată sau realizată prin constrângere.3. Statele părţi care permit înrolarea voluntara în forţele armate naţionale până la vârsta de 18 ani trebuie să pună în aplicare garanţii minime care să asigure ca: a) înrolarea este voluntara; b) înrolarea se efectuează cu consimţământul şi în cunoştinţa de cauza a părinţilor sau tutorilor legali; c) persoanele sunt pe deplin informate cu privire la îndatoririle care le revin în cadrul serviciului militar; d) persoanele furnizează o dovadă credibila a vârstei înainte de a fi acceptate în serviciul militar naţional.4. Fiecare stat parte poate în orice moment să îşi întărească declaraţia sa prin notificare adresată secretarului general al O.N.U., care va informa toate statele părţi. Aceasta notificare intră în vigoare la data la care este primită de secretarul general.5. Obligaţia de a ridica vârsta minima prevăzută în paragraful 1 al prezentului articol nu se aplică şcolilor aflate sub administraţia sau sub controlul forţelor armate ale statelor părţi, în conformitate cu prevederile art. 28 şi 29 din Convenţia privind drepturile copilului.  +  Articolul 41. Grupurile armate distincte de forţele armate ale unui stat nu trebuie sub nici o formă sa inroleze sau sa utilizeze pentru ostilitati persoanele sub 18 ani.2. Statele părţi vor lua toate măsurile posibile pentru a împiedica înrolarea şi utilizarea acestor persoane, în special măsuri de ordin juridic pentru interzicerea şi sancţionarea penală a acestor practici.3. Aplicarea prezentului articol nu va afecta statutul juridic al oricărei părţi implicate într-un conflict armat.  +  Articolul 5Nici o dispoziţie a prezentului protocol nu poate fi interpretată ca impiedicand aplicarea prevederilor legislaţiei unui stat parte sau a instrumentelor internaţionale şi de drept internaţional umanitar mai favorabile realizării drepturilor copilului.  +  Articolul 61. Fiecare stat parte va lua toate măsurile de ordin juridic, administrativ, precum şi alte măsuri pentru a asigura implementarea şi aplicarea efectivă a prevederilor prezentului protocol, în limitele competentei sale.2. Statele părţi se angajează sa promoveze principiile şi prevederile prezentului protocol şi să le facă larg cunoscute, prin mijloace corespunzătoare, deopotrivă copiilor şi adulţilor.3. Statele părţi vor lua toate măsurile posibile pentru a veghea ca persoanele aflate sub incidenţa jurisdicţiei lor, recrutate sau implicate în ostilitati ce contravin prevederilor prezentului protocol sunt demobilizate sau eliberate din serviciul militar. Statele părţi vor acorda acestor persoane, atunci când este nevoie, întreaga asistenţa necesară pentru refacerea fizica şi psihologică şi pentru reintegrarea lor socială.  +  Articolul 71. Statele părţi vor colabora pentru implementarea prevederilor prezentului protocol, în special pentru prevenirea oricărei activităţi contrare şi pentru reabilitarea şi reintegrarea socială a persoanelor victime ale actelor contrare prezentului protocol, prin cooperare tehnica şi asistenţa financiară. Asistenţa şi cooperarea se vor dezvolta în consultare cu statele părţi vizate şi cu organizaţiile internaţionale competente.2. Statele părţi vor acorda asistenţa menţionată prin intermediul programelor multilaterale, bilaterale sau al altor programe existente ori, printre altele, prin intermediul unui fond de contribuţii voluntare constituit în conformitate cu regulile Adunării Generale a Naţiunilor Unite.  +  Articolul 81. Fiecare stat parte, în termen de 2 ani după intrarea în vigoare a prezentului protocol, va prezenta un raport Comitetului pentru Drepturile Copilului, conţinând informaţii cuprinzatoare cu privire la măsurile luate în vederea implementarii prevederilor prezentului protocol, în special măsurile luate pentru implementarea prevederilor referitoare la participare şi inrolare.2. După prezentarea rapoartelor cuprinzatoare fiecare stat parte la protocol va include în rapoartele pe care le va prezenta Comitetului pentru Drepturile Copilului, conform art. 44 din convenţie, orice alta informaţie suplimentară care priveşte implementarea prezentului protocol. Alte state părţi la protocol vor inainta un raport la fiecare 5 ani.3. Comitetul pentru Drepturile Copilului poate cere statelor părţi informaţii relevante pentru implementarea prezentului protocol.  +  Articolul 91. Prezentul protocol este deschis spre semnare oricărui stat care este parte la convenţie sau semnatar al acesteia.2. Prezentul protocol este supus ratificării şi este deschis spre aderare oricărui stat. Instrumentele de ratificare sau de aderare vor fi păstrate de secretarul general al Naţiunilor Unite.3. Secretarul general, în calitatea sa de depozitar al convenţiei şi protocolului, va informa toate statele părţi la convenţie şi statele care au semnat convenţia asupra depunerii fiecărei declaraţii, în baza art. 3, şi a fiecărui instrument de ratificare şi de aderare la prezentul protocol.  +  Articolul 101. Prezentul protocol va intra în vigoare în 3 luni de la depunerea celui de-al zecelea instrument de ratificare sau aderare.2. Pentru fiecare stat care ratifica prezentul protocol sau care adera la el după intrarea lui în vigoare protocolul va intra în vigoare la o luna de la data depunerii instrumentului de ratificare sau de aderare.  +  Articolul 111. Orice stat parte poate denunta în orice moment prezentul protocol prin notificare scrisă adresată secretarului general al Naţiunilor Unite, care va informa ulterior celelalte state părţi la convenţie şi toate statele semnatare ale convenţiei. Denunţarea va produce efect după un an de la data primirii notificării de către secretarul general. În cazul în care la expirarea termenului de un an statul parte denuntator este implicat într-un conflict armat, denunţarea nu îşi va produce efectul înaintea încheierii conflictului armat.2. O astfel de denunţare nu va avea efectul absolvirii statului parte de obligaţiile asumate prin prezentul protocol în privinta oricărui act survenit înaintea datei la care denunţarea îşi produce efectul. O asemenea denunţare nu va prejudicia în nici un fel luarea în considerare a oricărei probleme care se afla deja în atenţia Comitetului pentru Drepturile Copilului înaintea datei de la care denunţarea a devenit efectivă.  +  Articolul 121. Orice stat parte poate aduce amendamente pe care le va inainta secretarului general al Naţiunilor Unite. Secretarul general va aduce la cunoştinţa statelor părţi amendamentul propus, solicitandu-le sa indice dacă sunt de acord cu organizarea unei conferinţe a statelor părţi pentru a dezbate şi a supune la vot respectivele propuneri. În cazul în care, în termen de 4 luni de la data aducerii la cunoştinţa, cel puţin o treime din numărul statelor părţi este în favoarea convocării unei asemenea conferinţe, secretarul general va convoca conferinţa sub auspiciile Naţiunilor Unite. Orice amendament adoptat de o majoritate a statelor părţi prezente şi cu drept de vot la conferinţa va fi înaintat pentru aprobare Adunării Generale a Naţiunilor Unite.2. Un amendament adoptat în conformitate cu paragraful 1 va intra în vigoare la aprobarea lui de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, prin acceptare de către o majoritate de două treimi din numărul statelor părţi.3. Intrarea în vigoare a unui amendament produce efecte asupra tuturor statelor părţi care l-au acceptat, celelalte state fiind ţinute de prevederile prezentului protocol şi de orice alte amendamente acceptate anterior.  +  Articolul 131. Versiunile prezentului protocol în limbile arabă, chineza, engleza, franceza, rusa şi spaniola, fiind egal autentice, vor fi depuse la arhivele Naţiunilor Unite.2. Secretarul general al Naţiunilor Unite va transmite copii autentificate de pe prezentul protocol tuturor statelor părţi la convenţie şi tuturor statelor semnatare ale acesteia.---------------