HOTĂRÂRE nr. 1.032 din 18 octombrie 2001privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 31 octombrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte condiţiile de introducere pe piaţa şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, care pot produce perturbatii electromagnetice sau ale căror performanţe pot fi afectate de astfel de perturbatii. (2) Prezenta hotărâre nu se aplică în cazul aparatelor pentru care exista reglementări specifice referitoare la compatibilitatea electromagnetica, numai dacă aceste reglementări specifice nu contravin prevederilor prezentei hotărâri. (3) Sunt exceptate de la cerinţele prezentei hotărâri echipamentele de radiocomunicatii utilizate de radioamatori, care nu sunt comercializate pe piaţa.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri următorii termeni se definesc astfel:- aparate - toate dispozitivele electrice sau electronice, împreună cu echipamentele şi instalaţiile ce conţin componente electrice şi/sau electronice;- perturbatie electromagnetica - orice fenomen electromagnetic care poate degrada performanţele unui dispozitiv, echipament sau sistem. O perturbatie electromagnetica poate fi un zgomot electromagnetic, un semnal nedorit sau o schimbare în însuşi mediul de propagare;- imunitate - aptitudinea unui dispozitiv, echipament sau sistem de a funcţiona fără degradarea calităţii în prezenta unei perturbatii electromagnetice;- compatibilitate electromagnetica - proprietatea unui dispozitiv, echipament sau sistem de a funcţiona satisfăcător în mediul sau electromagnetic, fără a introduce el însuşi perturbatii electromagnetice intolerabile pentru orice aparat ce se găseşte în acest mediu.  +  Articolul 3 (1) Aparatele prevăzute la art. 1 trebuie construite astfel încât: a) perturbatiile electromagnetice pe care le generează sa nu depăşească un nivel care să împiedice funcţionarea la parametrii proiectati a echipamentelor de radio şi telecomunicaţii, precum şi a altor aparate; b) să aibă un nivel adecvat de imunitate intrinseca la perturbatii electromagnetice, care să le permită funcţionarea la parametrii proiectati. (2) Principalele cerinţe de protecţie ce trebuie realizate prin construcţia aparatelor menţionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4 (1) Principalele cerinţe de protecţie prezentate în anexa nr. 1 sunt considerate a fi îndeplinite în cazul aparatelor conforme cu: a) standardele române care adopta standardele europene armonizate din domeniul compatibilitatii electromagnetice; b) standardele române din domeniul compatibilitatii electromagnetice pentru domeniile în care nu sunt adoptate standarde europene armonizate. (2) Lista cuprinzând standardele române din domeniul compatibilitatii electromagnetice se aproba prin ordin comun al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei şi al ministrului industriei şi resurselor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Lista cuprinzând standardele va fi reactualizata periodic.  +  Articolul 5 (1) Se admite introducerea pe piaţa numai a aparatelor care: a) îndeplinesc principalele cerinţe de protecţie prevăzute la art. 3; b) au aplicat marcajul naţional de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, al cărui model este prezentat la lit. B din anexa nr. 2, sau marcajul european de conformitate CE, denumit în continuare marcaj CE, aplicat de un producător dintr-un stat membru al Uniunii Europene. (2) Marcajul CS atesta conformitatea cu principalele cerinţe de protecţie şi se aplică de producător sau de reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, care are obligaţia de a supune aparatul următoarelor proceduri: a) în cazul aparatelor conforme integral cu standardele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) se aplică procedura de evaluare a conformitatii prevăzută în anexa nr. 3; b) în cazul aparatelor la care producătorul nu aplica sau aplica parţial standardele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), aplica standardele menţionate la art. 4 alin. (1) lit. b) sau, în absenta standardelor române, se aplică procedura de evaluare a conformitatii prevăzută în anexa nr. 4; c) în cazul aparatelor pentru transmisii de radiocomunicatii se aplică procedura de evaluare a conformitatii prevăzută în anexa nr. 5.  +  Articolul 6 (1) Pentru aparatele introduse pe piaţa cu marcajul CS producătorul sau reprezentantul sau autorizat întocmeşte şi păstrează documentele prevăzute la lit. A din anexa nr. 2 şi în anexele nr. 3, 4 şi 5 pentru atestarea conformitatii. Documentele ce atesta conformitatea vor fi prezentate spre examinare, la cerere, organelor de control. (2) Organele de control aparţin, după caz, Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, Ministerului Industriei şi Resurselor sau Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 7 (1) Pentru aparatele introduse pe piaţa cu marcajul CE producătorul sau reprezentantul sau autorizat întocmeşte şi păstrează documentele ce atesta conformitatea, care vor fi prezentate spre examinare, la cerere, organelor de control. (2) În cazul în care reprezentantul autorizat al producătorului nu este persoana juridică cu sediul în România, obligaţia de a deţine şi a prezenta spre examinare, la cerere, documentele ce atesta conformitatea revine importatorului.  +  Articolul 8 (1) Documentele ce atesta conformitatea pentru aparatele prevăzute la art. 7 sunt: a) declaraţia de conformitate; b) rapoartele de încercări sau certificatele de conformitate, după caz, prin care producătorul demonstreaza conformitatea aparatelor cu cerinţele de protecţie; c) informaţii detaliate privind proiectarea şi fabricarea aparatelor; d) instrucţiunile de utilizare sau manualul de utilizare; e) declaraţie cuprinzând adresele spaţiilor de depozitare din România. (2) Documentele trebuie ţinute la dispoziţia organelor de control minimum 10 ani de la introducerea pe piaţa a ultimului aparat şi să fie redactate în limba română.  +  Articolul 9 (1) Marcajele CS şi CE se aplică de producător sau de reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, pe aparat sau pe ambalaj, pe instrucţiunile de exploatare ori pe certificatul de garanţie, dacă dimensiunile aparatului nu permit aplicarea acestuia, în mod lizibil, vizibil şi de nesters. (2) În cazul în care aparatului îi sunt aplicabile şi alte reglementări în vigoare care impun aplicarea marcajului CS sau CE, marcajul va trebui sa ateste conformitatea cu prevederile tuturor acestor reglementări.  +  Articolul 10Nu pot fi interzise din considerente legate de compatibilitatea electromagnetica introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a aparatelor care fac obiectul şi îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri.  +  Articolul 11Prevederile cuprinse în prezenta hotărâre nu restrictioneaza aplicarea unor măsuri speciale ce fac obiectul unor reglementări specifice cuprinse în actele normative emise de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, şi anume: a) măsuri cu privire la punerea în funcţiune şi la utilizarea aparatelor într-un amplasament specific, în scopul rezolvarii unei probleme de compatibilitate electromagnetica existente sau predictibile; b) măsuri cu privire la instalarea aparatelor, aplicate în scopul protecţiei reţelelor publice de telecomunicaţii sau a statiilor de emisie şi/sau de recepţie, utilizate în scopuri de siguranţă.  +  Articolul 12 (1) Notificarea şi/sau desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii cu principalele cerinţe de protecţie a aparatelor prevăzute la pct. 1 lit. a), c), d), f), h), j) şi k) din anexa nr. 1 se fac/se face de către Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei pe baza criteriilor enunţate în anexa nr. 6. (2) Desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii cu principalele cerinţe de protecţie a aparatelor prevăzute la pct. 1 lit. b), e), g), i) şi l) din anexa nr. 1 se face de către Ministerul Industriei şi Resurselor pe baza criteriilor enunţate în anexa nr. 6.  +  Articolul 13Metodologia de evaluare a organismelor în vederea desemnării lor se elaborează de către Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, respectiv de Ministerul Industriei şi Resurselor, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 14 (1) Lista cuprinzând organismele desemnate şi notificate prevăzute la art. 12 alin. (1) se aproba şi se reactualizează prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Lista cuprinzând organismele desemnate prevăzute la art. 12 alin. (2) se aproba şi se reactualizează prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 15 (1) Constituie contravenţie, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiune, următoarele fapte şi se sancţionează astfel: a) nerespectarea prevederilor art. 5 lit. a) şi ale art. 9 alin. (2) - cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi retragerea de pe piaţa sau interzicerea introducerii utilizării pe piaţa a produselor neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 6 şi 7 - cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor; c) nerespectarea prevederilor art. 5 lit. b) şi ale art. 9 alin. (1) - cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi retragerea de pe piaţa sau interzicerea introducerii pe piaţa a produselor nemarcate ori marcate incorect. (2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Articolul 16 (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de personalul împuternicit din cadrul: a) Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei pentru aparatele prevăzute la pct. 1 lit. a), c), d), f), h), j) şi k) din anexa nr. 1; b) Ministerului Industriei şi Resurselor pentru aparatele prevăzute la pct. 1 lit. b), e), g), i) şi l) din anexa nr. 1; c) Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru aparatele prevăzute la pct. 1 lit. a), c), d), e), f), g), i), j) şi l) din anexa nr. 1, destinate consumatorilor persoane fizice, în condiţiile legii. (2) În cazul constatării contravenţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi Ministerul Industriei şi Resurselor vor fi informate de îndată în scris de persoanele împuternicite să aplice sancţiuni, prevăzute la alin. (1), indicând motivele deciziei luate şi, în special, dacă neconformitatea se datorează: a) imposibilităţii satisfacerii cerinţelor de protecţie prevăzute la art. 3, dacă aparatul nu corespunde standardelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a); b) aplicării incorecte a standardelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a); c) deficienţelor standardelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a).  +  Articolul 17Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 18Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Ion Smeeianu,secretar de statp. Ministrul industriei şi resurselor,Mihai Berinde,secretar de statMinistrul integrării europene,Hildegard Carola Puwak  +  Anexa 1 PRINCIPALELE CERINŢE DE PROTECŢIEce trebuie realizate prin construcţia aparatelor1. Perturbatia electromagnetica maxima generata de un aparat trebuie să fie astfel încât sa nu deranjeze utilizarea în special a următoarelor aparate: a) receptoare de radio şi televiziune casnice; b) echipamente de producţie industriala; c) echipamente radio mobile; d) echipamente radio mobile şi radio telefonice comerciale; e) aparate medicale şi ştiinţifice; f) aparate pentru tehnologia informatiei; g) aparate electrice şi electronice de uz casnic; h) aparatura pentru radionavigatie aeriană, fluviala şi maritima; i) echipamente electronice educaţionale; j) reţele şi echipamente de telecomunicaţii; k) emitatoare de radio şi televiziune; l) lampi fluorescente şi cu descărcări în gaze.2. Nivelul adecvat de imunitate electromagnetica în mediul uzual de compatibilitate electromagnetica în care se intenţionează utilizarea aparatelor, în special al aparatelor enumerate la pct. 1, trebuie să permită funcţionarea lor nestanjenita, ţinând seama de nivelurile de perturbatii generate de aparatele care sunt conforme cu standardele prevăzute la art. 4 alin. (1) din hotărâre.Informaţiile necesare care să permită utilizarea aparatelor în conformitate cu destinaţia lor trebuie să fie conţinute în instrucţiunile care le însoţesc.  +  Anexa 2 A. DECLARAŢIE DE CONFORMITATENoi ................./(denumirea şi sediul producătorului sau ale reprezentantului sau autorizat)/.................................. declaram pe propria răspundere ca aparatul ............./(denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului şi al seriei)/....................., produs de ............/(denumirea şi sediul producătorului)/..........., la care se referă aceasta declaraţie, respecta cerinţele de protecţie şi este în conformitate cu următorul/următoarele standard/standarde sau cu alt/alte document/documente normativ/normative: ................................../(titlul şi/sau numărul, editia şi data publicării standardului/standardelor sau a altui/altor document/documente normativ/normative, emitentul acestor documente)/ ..........................................................................................................................Raport de încercări nr. ........ din ................ , emis de laboratorul: ........../(denumirea şi sediul)/....................Certificat de conformitate/certificat de examinare CS de tip nr. ..................... din ......................, emis de organismul recunoscut: .................../(denumirea şi sediul)/...............Locul şi data emiterii declaraţiei ...............................................................................................................................................(funcţia, numele şi prenumele persoaneiautorizate sa îl reprezinte pe emitentul declaraţiei)..................................(semnatura şi ştampila)B. MARCAJUL DE CONFORMITATE CSMarcajul de conformitate CS este format din literele C şi S, având forma prezentată în figura următoare:CSNOTĂ:- fontul (stilul literei): Times New Roman, corp 36;- diametrul cercului: 20 mm.În cazul în care marcajul CS trebuie să fie mărit sau micşorat, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus.Componentele C şi S ale marcajului CS trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticala, dar nu trebuie să fie mai mica de 5 mm.  +  Anexa 3 PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITATII(controlul intern al producţiei)1. Producătorul sau reprezentatul sau autorizat asigura şi declara ca aparatele satisfac principalele cerinţe de protecţie aplicabile. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, trebuie să aplice marcajul CS pe fiecare aparat şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate.Modelul declaraţiei de conformitate este prevăzut la lit. A din anexa nr. 2.2. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, are obligaţia sa întocmească şi să deţină documentele care atesta conformitatea aparatului cu principalele cerinţe de protecţie, documentaţie ce va fi prezentată spre examinare, la cerere, organelor de control.3. Documentele trebuie să conţină, în măsura în care este relevant, informaţii privind proiectarea, producerea şi funcţionarea aparatului.4. Documentele care atesta conformitatea sunt: a) descrierea generală a aparatului; b) instrucţiunile de exploatare, manualul de utilizare; c) desenele de proiectare şi de fabricaţie, precum şi schemele componentelor, subansamblurilor şi circuitelor; d) descrierea şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor de proiectare şi de fabricaţie, precum şi a schemelor componentelor, subansamblurilor şi circuitelor; e) rezultatele calculelor de proiectare, controalelor efectuate etc.; f) lista cuprinzând standardele ce se aplică integral pentru a satisface principalele cerinţe de protecţie; g) documentele ce atesta efectuarea tuturor încercărilor privind îndeplinirea principalelor cerinţe de protecţie în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri - rapoartele de încercări; h) declaraţie de conformitate, în original.5. Documentele trebuie ţinute la dispoziţia organelor de control minimum 10 ani de la data fabricării ultimului aparat şi trebuie să fie redactate în limba română.Atunci când producătorul sau reprezentantul sau autorizat nu este persoana juridică cu sediul în România, obligaţia de a păstra documentele revine importatorului.6. Producătorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca procesul de producţie să asigure conformitatea aparatului fabricat cu documentele prevăzute la pct. 4 şi cu principalele cerinţe de protecţie prevăzute în anexa nr. 1.  +  Anexa 4 PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITATII(controlul intern al producţiei cu încercări specifice realizate de un organism desemnat)1. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, trebuie să respecte întreaga procedura prevăzută în anexa nr. 3, cu amendamentul ca documentele precizate la pct. 4 lit. g) din aceasta trebuie să fie emise de un organism desemnat, conform procedurii prezentate în continuare.2. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, înaintează unui organism desemnat, ales de el, o solicitare cuprinzând următoarele: a) denumirea şi sediul producătorului sau ale reprezentantului autorizat, persoana juridică cu sediul în România; b) o declaraţie scrisă din care să rezulte că nu a mai solicitat altui organism desemnat încercarea aparatului; c) documentaţia tehnica relevanta care va cuprinde:- descrierea generală a aparatului;- instrucţiunile de exploatare, manualul de utilizare;- lista cuprinzând standardele ce se aplică parţial, precum şi descrierea soluţiilor aplicate pentru a satisface principalele cerinţe de protecţie în situaţia neaplicarii integrale a standardelor sau a lipsei acestora;- alte documente pe care organismul desemnat le considera necesare pentru evaluarea conformitatii.3. Producătorul pune la dispoziţie organismului desemnat un esantion reprezentativ al producţiei. Organismul desemnat poate solicita şi alte aparate, dacă programul de încercări prevede acest lucru.4. Organismul desemnat examinează documentaţia şi efectuează încercările solicitate.5. În cazul în care aparatul satisface principalele cerinţe de protecţie prevăzute de prezenta hotărâre, organismul desemnat eliberează producătorului sau reprezentantului sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, documentele ce atesta efectuarea tuturor încercărilor solicitate privind îndeplinirea acestor cerinţe prin rapoarte de încercări.  +  Anexa 5 PROCEDURA DE EVALUAREA CONFORMITATII(examinarea CS de tip)1. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, prezintă unui organism notificat pentru examinarea CS de tip, ales de el, o solicitare cuprinzând următoarele: a) denumirea şi sediul producătorului sau ale reprezentantului sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România; b) o declaraţie scrisă din care să rezulte că nu a mai solicitat altui organism notificat examinarea CS de tip; c) documentaţia tehnica prevăzută la pct. 2.Producătorul pune la dispoziţie organismului notificat pentru examinarea CS de tip un esantion reprezentativ al producţiei, numit generic "tip". Organismul notificat poate solicita şi alte esantioane, dacă programul de încercări prevede acest lucru.2. Documentaţia tehnica trebuie să permită evaluarea conformitatii aparatului cu principalele cerinţe de protecţie prevăzute de prezenta hotărâre. Aceasta trebuie să conţină, în măsura în care este relevant, informaţii privind proiectarea, producerea şi funcţionarea aparatului. Documentaţia tehnica cuprinde: a) descrierea generală a aparatului; b) instrucţiunile de exploatare, manualul de utilizare în care sunt incluse următoarele informaţii:- cerinţe în legătură cu scopul în care aparatul urmează să fie utilizat;- restrictii privind mediul electromagnetic în care nu este adecvată utilizarea aparatului, dacă este cazul;- instrucţiuni specifice privind instalarea aparatului, în măsura în care acestea sunt necesare din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice;- instrucţiuni privind operaţiunile de întreţinere a aparatului, inclusiv periodicitatea acestora, în cazul în care acestea sunt necesare pentru a fi asigurata îndeplinirea principalelor cerinţe de protecţie pe durata utilizării aparatului; c) desenele de proiectare şi de fabricaţie, precum şi scheme ale componentelor, subansamblurilor şi circuitelor; d) descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor de proiectare şi de fabricaţie, precum şi a schemelor componentelor, subansamblurilor şi circuitelor; e) rezultatele calculelor de proiectare, ale controalelor efectuate etc.; f) lista cuprinzând standardele ce se aplică integral sau parţial şi descrierea soluţiilor aplicate pentru a satisface principalele cerinţe de protecţie în cazul neaplicarii integrale a standardelor; g) rapoartele de încercări.3. Organismul notificat examinează documentaţia tehnica, verifica dacă aparatul pentru transmisii de radiocomunicatii a fost fabricat în conformitate cu aceasta documentaţie, convine cu producătorul asupra locului unde vor fi efectuate controalele şi încercările necesare, efectuează aceste controale şi încercări.4. În cazul în care aparatul satisface principalele cerinţe de protecţie, organismul notificat eliberează producătorului sau reprezentantului sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, certificatul de examinare CS de tip. Certificatul de examinare CS de tip va cuprinde: a) denumirea şi sediul producătorului; b) denumirea şi sediul reprezentantului autorizat al producătorului, persoana juridică cu sediul în România (dacă este cazul); c) datele de identificare a aparatului supus examinării CS de tip; d) concluziile verificării; e) condiţiile de valabilitate a certificatului.5. Titularul certificatului de examinare CS de tip are obligaţia de a informa organismul notificat, care deţine documentaţia tehnica ce a făcut obiectul examinării CS de tip, asupra tuturor modificărilor ulterioare ale tipului aprobat. Organismul notificat urmează sa decidă asupra valabilităţii certificatului de examinare CS de tip emis anterior, asupra necesităţii unei anexe la acest certificat sau asupra unui nou certificat de examinare CS de tip.6. Fiecare organism notificat pentru examinarea CS de tip furnizează celorlalte organisme notificate pentru examinarea CS de tip informaţiile referitoare la certificatele de examinare CS de tip eliberate sau retrase, respectiv la anexele la acestea. Celelalte organisme notificate pentru examinarea CS de tip pot obţine, la cerere, o copie de pe certificatele de examinare CS de tip şi/sau de pe anexele la acestea.7. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, asigura şi declara ca aparatele sunt conforme cu tipul de aparat descris în certificatul de examinare CS de tip şi ca satisfac cerinţele prevăzute în reglementările aplicabile. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, aplica marcajul CS împreună cu numărul organismului notificat care a emis certificatul de examinare CS de tip pe fiecare aparat şi întocmeşte în scris declaraţia de conformitate prevăzută la lit. A din anexa nr. 2.8. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, trebuie să pună la dispoziţie organelor de control, la cerere, declaraţia de conformitate şi documentaţia tehnica prevăzută la pct. 3 împreună cu un exemplar al certificatului de examinare CS de tip şi al anexelor la acesta şi să le păstreze minimum 10 ani de la data fabricării ultimului aparat. Atunci când producătorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, nu este persoana juridică română, aceasta obligaţie revine importatorului.  +  Anexa 6 CRITERIIpentru evaluarea organismelor în vederea notificării şi/sau desemnăriiOrganismele notificate/desemnate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime:1. sa dispună de personal, de mijloace şi de echipamente adecvate;2. sa dovedească competenţa tehnica, experienta în domeniu şi integritate profesională ale personalului;3. sa demonstreze independenta conducerii şi a personalului tehnic în realizarea încercărilor, redactarea rapoartelor de încercări, emiterea certificatelor de conformitate şi emiterea certificatelor de examinare CS de tip, prevăzute de prezenta hotărâre, faţă de toate grupurile sau persoanele direct ori indirect interesate de aparatul în cauza;4. să asigure păstrarea secretului profesional de către personalul angajat;5. să deţină o asigurare de răspundere civilă, cu excepţia cazului în care aceasta răspundere este asigurata de stat prin lege.--------