LEGE Nr. 55 din 9 iulie 1993pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 158 din 13 iulie 1993  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 8 va avea următorul cuprins: "ART. 8. - Pentru rezultate deosebite în activitatea desfăşurată, personalul poate primi un salariu de merit până la 15%, aplicat la salariul de baza. Salariul de merit face parte din salariul de baza. Persoanele care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regula după aprobarea bugetului de stat, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la încadrare. Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzute în statul de funcţii al instituţiei, din care cel puţin două treimi vor fi utilizate pentru funcţiile de execuţie." 2. Articolul 9 alineatul 1 va avea următorul cuprins: "Trecerea în gradatia imediat superioară, precum şi stabilirea cuantumului indemnizaţiei de conducere se fac o dată pe an, pentru întreg personalul, de regula după aprobarea bugetului de stat, tinindu-se seama de calităţile personale, concretizate în rezultatele obţinute în activitatea profesională, notate cu calificativul "foarte bine" sau "bine"." 3. Articolul 9 alineatul 2 va avea următorul cuprins: "Vechimea minima necesară pentru trecerea în gradatia imediat superioară este de 2 ani; în mod excepţional, aceasta poate fi redusă până la jumătate. Fac excepţie de la aceste prevederi salariaţii încadraţi ca debutanti sau stagiari, pentru care vechimea minima pentru trecerea în gradatia imediat superioară este de 1 an." 4. Articolul 10 alineatul 3 va avea următorul cuprins: "În mod excepţional, pentru persoane cu o competenţa profesională deosebită, vechimea minima prevăzută la alin. 2 poate fi redusă până la jumătate, dacă cel în cauza are vechimea minima în specialitate prevăzută de lege pentru funcţia, gradul sau treapta în care se face avansarea." 5. Articolul 12 alineatul 1 va avea următorul cuprins: "Persoanele salarizate potrivit prevederilor prezentei legi beneficiază, la funcţia de baza, de un spor de vechime în munca de până la 25%, calculat la salariul de baza, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
    Tranşe de vechime în muncăProcente din salariul de bază
    - între 3 şi 5 ani5
    - de la 5 la 10 ani10
    - de la 10 la 15 ani15
    - de la 15 la 20 ani20
    - peste 20 ani25"
  6. După alineatul 1 al articolului 14 se introduc doua alineate, cu următorul cuprins: "În cazul în care ordonatorul principal de credite bugetare realizează economii la cheltuielile de personal, se pot acorda premii în cursul anului, în limita de 2% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli, personalului care asigură realizarea activităţii ce revenea posturilor din care au provenit economiile. Criteriile de acordare a premiilor se aproba, după caz, de ministrul justiţiei, procurorul general şi preşedintele Curţii Supreme de Justiţie." 7. Alineatul 2 al articolului 22 va avea următorul cuprins: "La judecătorii, tribunale şi curţile de apel, precum şi la parchetele de pe lângă aceste instanţe vor fi numiţi judecători, respectiv procurori, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească." 8. Alineatul 4 al articolului 22 va avea următorul cuprins: "Vechimea minima necesară în specialitate este cea stabilită de prezenta lege, cu excepţia prevederilor art. 67 lit. a), b) şi c) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească." 9. După articolul 22 se introduc doua noi articole, 22^1 şi 22^2, cu următorul cuprins: "ART. 22^1. - Salariile de baza pentru judecătorii de la curţile de apel şi procurorii de la parchetele de pe lângă curţile de apel sunt cele corespunzătoare gradelor profesionale şi gradatiile la care aceştia sunt încadraţi, majorate cu 5%. Salariile de baza pentru personalul de conducere de la curţile de apel şi parchetele de pe lângă acestea sunt cele corespunzătoare funcţiilor stabilite potrivit alin. 1, la care se adauga indemnizaţia de conducere prevăzută de prezenta lege pentru funcţiile similare de la tribunale şi parchetele de pe lângă tribunale, majorate cu 5%. Salariile de baza pentru procurorii de la Parchetul General de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie sunt cele corespunzătoare gradelor profesionale şi gradatiilor la care aceştia sunt încadraţi, majorate cu 10%. Articolul 22^2. Magistraţii pensionari pentru limita de vârsta, care sunt reincadrati, beneficiază de salariul corespunzător funcţiei, gradului şi gradatiei stabilite în raport cu vechimea în specialitate.Prevederile alin. 1 se aplică în mod corespunzător notarilor şi experţilor criminalisti." 10. După articolul 26 se introduce un nou articol, 26^1, cu următorul cuprins: "ART. 26^1. - Persoanele numite temporar într-o funcţie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseşte din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe lângă salariul de baza al funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care sunt încadrate, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau." 11. Articolul 31 va avea următorul cuprins: "ART. 31. - Salariile din prezenta lege sunt brute şi impozabile în condiţiile legii. Acestea vor fi actualizate ţinând seama de indexarile acordate în conformitate cu prevederile hotărîrilor Guvernului adoptate după 1 ianuarie 1993." 12. Anexa nr. 7 punctul 1 se modifica şi va avea următorul cuprins: "1. Personalul militar care, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, prestează cel puţin jumătate din timpul normal de lucru în timpul nopţii, are dreptul la spor pentru munca de noapte de 25%, care se calculează la solda de baza."
   +  Articolul 2Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege şi înlocuiesc anexele nr. 1-5 din Legea nr. 52/1991.  +  Articolul 3Salariile şi celelalte drepturi prevăzute de prezenta lege se acordă cu data de 1 a lunii în care legea intră în vigoare.  +  Articolul 4Legea nr. 52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti se republică în Monitorul Oficial al României, dîndu-se articolelor o noua numerotare. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DAN  +  Anexa 1SALARIILE DE BAZApentru funcţiile de conducere şi de execuţie de specialitate din Curtea Suprema de Justiţie
         
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază lunar - lei -
      A. Funcţii de conducere  
    1.Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie195.000
    2.Vicepreşedinte la Curtea Supremă de Justiţie170.900
    3.Preşedinţi de Secţie la Curtea Supremă de Justiţie159.900
      B. Funcţii de execuţie de specialitate juridică
    4.Judecător148.700
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei
    Gradaţia
    1234
      C. Funcţii de execuţie de specialitate juridică pe grade profesionale
    5.Consultant juridic gradul IS117.500120.700123.800127.000
    6.Consultant juridic gradul IIS107.000109.500112.100114.700
    7.Consultant juridic gradul IIIS98.000100.100102.200104.400
    8.Consultant juridic gradul IVS90.50092.20093.95095.700
    9.Consultant juridic gradul VS85.40086.90088.500-
             
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere - lei
    minimămaximă
      D. Funcţii de conducere
    10.Consultant juridic şefSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie7.20014.400
   +  Anexa 2SALARIILE DE BAZA ŞI INDEMNIZAŢIILEpentru funcţiile de conducere din Procuratura Generală şi Ministerul Justiţiei
           
      A. Funcţii din conducerea Procuraturii Generale
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază lunar - lei -
    1.Procuror general170.900
    2.Prim-adjunct al procurorului general159.900
    3.Adjunct al procurorului general148.700
      B. Indemnizaţii de conducere
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere - lei
    minimămaximă
    4.Director, procuror şef direcţie11.15022.300
    5.Director adjunct, procuror şef direcţie adjunct9.90019.800
    6.Inspector general judecătoresc, inspector general notarial, inspector general de penitenciare, procuror inspector8.80017.800
    7.Şef serviciu, procuror şef serviciu8.15016.300
    8.Şef birou, procuror şef birou7.45014.900
   +  Anexa 3INSTANŢE JUDECĂTOREŞTI ŞI UNITĂŢI DE PROCURATURASalarii de baza pentru funcţiile de specialitate
                 
      A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei
    Gradaţia
    1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Judecător, procuror; gradul IS117.500120.700123.800127.000
    2.Judecător, procuror; gradul IIS107.000109.500112.100114.700
    3.Judecător, procuror; gradul IIIS98.000100.100102.200104.400
    4.Judecător, procuror: gradul IVS90.50092.20093.95095.700
    5.Judecător, procuror; gradul VS85.40086.90088.500-
    6.Judecător, procuror; stagiarS72.60073.800--
    7.Executor judecătoresc IS56.55057.90059.20060.500
    8.Executor judecătoresc IIS52.00053.25054.45055.700
    9.Executor judecătoresc IIIS48.10049.20050.30051.400
    10.Executor judecătoresc debutantS43.900---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Grefier instanţă judecată, secretar procuratură; IM43.00044.30045.60046.900
    12.Grefier instanţă judecată, secretar procuratură; II, grefier-dactilograf IM38.70039.80040.90042.000
    13.Grefier instanţă judecată, secretar procuratură; III, grefier-dactilograf IIM35.20036.00036.90037.800
    14.Grefier instanţă judecată, secretar procuratură; IV, grefier-dactilograf IIIM32.10032.80033.60034.400
    15.Grefier instanţă judecată, secretar procuratură, grefier-dactilograf; debutantM29.100---
    16.Executor judecătoresc IM43.00044.30045.60046.900
    17.Executor judecătoresc IIM38.70039.80040.90042.000
    18.Executor judecătoresc IIIM35.20036.00036.90037.800
    19.Executor judecătoresc IVM32.10032.80033.60034.400
    20.Executor judecătoresc debutantM29.100---
    21.Arhivar-registrator IM33.60034.40035.20036.100
    22.Arhivar-registrator IIM30.60031.30032.10032.800
    23.Arhivar-registrator IIIM/G28.10028.70029.40030.000
    24.Arhivar-registrator debutantM26.200---
    25.Agent proceduralG24.90026.20026.70027.300
    26.AprodG24.60025.20025.70026.200
             
      B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere  - lei -
    minimămaximă
    1.Preşedinte tribunal, procuror şef procuratură judeţeană şi a municipiului BucureştiSalariul corespunzător funcţiei de execuţie8.90017.800
    2.Vicepreşedinte tribunal, procuror şef adjunct procuratură judeţeană şi a municipiului Bucureşti''7.90015.800
    3.Judecător inspector, procuror inspector''7.20014.400
    4.Preşedinte secţie tribunal, procuror şef birou''7.20014.400
    5.Preşedinte judecătorie, procuror şef procuratură locală''7.20014.400
    6.Vicepreşedinte judecătorie, procuror şef adjunct procuratură locală''5.15010.300
    7.Prim-grefier tribunal, secretar şef procuratură judeţeană''2.0004.000
    8.Grefier şef secţie tribunal, judecătorie, secretar şef procuratură locală''1.2002.400
  NOTĂ: a) Salariile prevăzute la nr. crt. 1-5 se aplică şi personalului didactic şi experţilor, cu studii superioare juridice, de la Institutul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Magistraţilor. b) Judecătorii şi procurorii stagiari pot fi trecuţi de la gradatia 1 la gradatia 2 după trecerea unei perioade de 1 an, cu îndeplinirea şi a celorlalte condiţii prevăzute de lege pentru acordarea gradatiei superioare. c) La numirea în funcţie şi stabilirea treptei profesionale pentru grefier şi secretar procuratura pot fi luate în considerare perioadele lucrate în funcţii economice şi administrative şi, în acest caz, vechimea minima în specialitate, prevăzută în anexa, se majorează cu 3 ani. d) Procurorii care efectuează activitate de urmărire penală proprie beneficiază de un spor de 6% calculat la salariul de baza.
   +  Anexa 4NOTARIATE DE STATSalarii de baza pentru funcţiile de specialitate
    A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei
    Gradaţia
    1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Notar gradul IS96.40098.700101.100103.500
    2.Notar gradul IIS88.30090.40092.40094.400
    3.Notar gradul IIIS81.70083.60085.10086.700
    4.Notar gradul IVS77.40078.80080.300-
    5.Notar gradul VS73.70075.00076.300-
    6.Notar debutantS66.000---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    7.Secretar IM39.10040.30041.50042.700
    8.Secretar, secretar-dactilograf; IIM35.20036.20037.20038.200
    9.Secretar, secretar-dactilograf; IIIM32.00032.80033.60034.400
    10.Secretar, secretar-dactilograf; IVM29.20029.90030.600-
    11.Secretar debutantM26.500---
    12.Conducător carte funciară IM39.10040.30041.50042.700
    13.Conducător carte funciară IIM35.20036.20037.20038.200
    14.Conducător carte funciară IIIM32.00032.80033.600-
    15.Conducător carte funciară debutantM26.500---
    16.ArhivarM/S27.20027.80028.40029.000
    17.AprodM22.50023.00023.500-
           
      B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere - lei -
    minimămaximă
    1.Notar şef la notariatul judeţean sau al municipiului Bucureşti7.20014.400
    2.Notar şef adjunct la notariatul judeţean sau al municipiului Bucureşti5.15010.300
    3.Notar şef la notariatul local5.15010.300
    4.Notar şef adjunct la notariatul local3.7007.400
    5.Secretar şef1.2002.400
  NOTĂ: Funcţia de secretar şef se poate folosi la notariatele de stat judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi la notariatele locale cu volum mare de activitate, stabilite de Ministerul Justiţiei. În funcţia de secretar şef pot fi încadraţi numai secretari treapta I-III, ţinând seama de calităţile lor profesionale şi organizatorice.
   +  Anexa 5LABORATOARE DE CRIMINALISTICASalarii de baza pentru funcţiile de specialitate
      A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei
    Gradaţia
    1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Expert criminalist gradul IS96.40098.700101.100103.500
    2.Expert criminalist gradul IIS88.30090.40092.40094.400
    3.Expert criminalist gradul IIIS81.70083.60085.10086.700
    4.Asistent criminalist gradul IS77.40078.80080.300-
    5.Asistent criminalist gradul IIS73.70075.00076.300-
    6.Asistent criminalist debutantS66.000---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    7.Tehnician criminalist IM43.00044.30045.60046.900
    8.Tehnician criminalist IIM38.70039.80040.90042.000
    9,Tehnician criminalist IIIM35.20036.00036.90037.800
    10.Tehnician criminalist IVM32.10032.80033.60034.400
    11.Tehnician criminalist debutantM29.100---
    12.Secretar-dactilograf laborator criminalistică IM37.60038.50039.40040.400
    13.Secretar-dactilograf laborator criminalistică IIM34.70035.50036.30037.100
    14.Secretar-dactilograf laborator criminalistică IIIM33.00033.40033.800-
    15.Secretar-dactilograf laborator criminalistică debutantM26.000---
             
      B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere - lei -
    minimămaximă
    1.Şef laborator central expertize criminalisticeSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie7.20014.400
    2.Şef adjunct laborator central expertize criminalistice''5.15010.300
    3.Şef laborator interjudeţean expertize criminalistice''3.7007.400
  NOTĂ: La numirea în funcţie şi stabilirea treptei profesionale pentru tehnician criminalist pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii de tehnician în alte sectoare de activitate şi, în acest caz, vechimea minima în specialitate, prevăzută în anexa, se majorează cu 3 ani. ---------------