HOTĂRÂRE nr. 1.210 din 5 octombrie 2005privind concesionarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 octombrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală şi al art. 8 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă concesionarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, activitate publică de interes naţional, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Domeniilor Statului, concesionează activitatea prevăzută la art. 1.  +  Articolul 3 (1) Concesionarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală se realizează pe fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare. (2) Nu face obiectul concesiunii, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală desfăşurată în unităţile de creştere a animalelor, în unităţile de producţie, depozitare, procesare sau comercializare a cărnii ori a altor produse de origine animală, care deţin sau îşi dezvoltă instalaţii proprii de neutralizare, respectiv procesare ori de incinerare/coincinerare autorizate şi aprobate, în condiţiile legii, folosite exclusiv pentru necesităţile proprii. (3) Concesionarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală se face pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 4 (1) Concesionarii activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală garantează şi răspund de colectarea, transportul, manipularea, depozitarea, procesarea şi neutralizarea finală, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) În cazul diagnosticării unor boli pentru care se impun condiţii speciale de neutralizare finală, concesionarii răspund de realizarea acestei activităţi sau, după caz, de transmiterea deşeurilor respective spre neutralizare finală, în condiţiile impuse. (3) Concesionarii activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală au obligaţia de a asigura în unitatea respectivă spaţiile şi materialele necesare desfăşurării de către medicii veterinari a activităţii de colectare şi transmitere la laboratoarele sanitar-veterinare de stat a probelor pentru supravegherea encefalopatiilor spongiforme transmisibile şi de introducere a datelor de confirmare a mortalităţilor în sistemul de identificare a animalelor, potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală. (4) Concesionarii activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală organizează un serviciu permanent, disponibil populaţiei, de recepţionare şi înregistrare a mortalităţilor la animale, pentru zona concesionată. (5) Concesionarii activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală au obligaţia ridicării oricăror deşeuri de origine animală care fac obiectul contractului de concesiune în maximum 24 de ore de la anunţare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturPreşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Ion Agafiţeip. Ministrul finanţelor publice,Mara Rîmniceanu,secretar de statBucureşti, 5 octombrie 2005.Nr. 1.210.  +  Anexa LISTA cuprinzând activităţile de neutralizare a deşeurilor de origine animală1. Colectarea deşeurilor de origine animală, cu excepţia conţinutului tractusului intestinal colectat la abator, bălegarului sau purinei, cu respectarea legislaţiei specifice:1.1. transport;1.2. depozitare;1.3. manipulare.2. Procesarea deşeurilor de origine animală, cu respectarea legislaţiei specifice3. Incinerarea deşeurilor de origine animală, cu respectarea legislaţiei specifice4. Coincinerarea deşeurilor de origine animală, cu respectarea legislaţiei specifice5. Transmiterea spre depozitare a cenuşii sau a produselor procesate, cu respectarea legislaţiei specifice-------