HOTĂRÂRE nr. 1.176 din 29 septembrie 2005privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale "Apele Române"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 20 octombrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 111^2 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române",Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Statutul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică de interes naţional, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 264/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale "Apele Române", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 18 martie 2004.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul finanţelor publice,Mara Rîmniceanu,secretar de statBucureşti, 29 septembrie 2005.Nr. 1.176.  +  Anexa STATUTULde organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale"Apele Române"  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Administraţia Naţională "Apele Române" este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, şi funcţionează pe bază de gestiune şi autonomie economică, în coordonarea autorităţii publice centrale din domeniul apelor.  +  Articolul 2Sediul Administraţiei Naţionale "Apele Române" este în municipiul Bucureşti, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1.  +  Capitolul II Scopul  +  Articolul 3 (1) Administraţia Naţională "Apele Române" aplică strategia şi politica naţională în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă şi urmăreşte respectarea reglementărilor în domeniu, scop în care acţionează pentru cunoaşterea resurselor de apă, protecţia acestora împotriva epuizării şi degradării, punerea în valoare şi utilizarea durabilă a resurselor de apă, monopol natural de interes strategic, administrarea şi exploatarea infrastructurii Sistemului naţional de gospodărire a apelor, precum şi pentru implementarea prevederilor legislaţiei armonizate cu directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a resurselor de apă. (2) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (1), Administraţia Naţională "Apele Române" coordonează şi răspunde de modul de folosire a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane pe ansamblul teritoriului ţării şi de exploatare a lucrărilor de gospodărire a apelor şi colaborează cu toţi deţinătorii altor lucrări construite pe ape sau în legătură cu apele.  +  Capitolul III Atribuţii  +  Articolul 4Administraţia Naţională "Apele Române" administrează resursele de apă din domeniul public al statului şi infrastructura Sistemului naţional de gospodărire a apelor, formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundaţiilor, canale, derivaţii, prize de apă şi alte lucrări specifice, precum şi infrastructura sistemelor naţionale de veghe hidrologică, hidrogeologică şi de monitorizare a calităţii resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoaşterii şi al gestionării unitare pe ansamblul ţării a resurselor de apă de suprafaţă şi subterană.  +  Articolul 5Administraţia Naţională "Apele Române" are următoarele atribuţii principale:1. gospodărirea unitară, durabilă a resurselor de apă de suprafaţă şi subterană şi protecţia acestora împotriva epuizării şi degradării, precum şi repartiţia raţională şi echilibrată a acestor resurse;2. administrarea, exploatarea şi întreţinerea infrastructurii Sistemului naţional de gospodărire a apelor, aflată în administrarea sa;3. administrarea, exploatarea şi întreţinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor şi bălţilor, în starea lor naturală sau amenajată, a falezei şi plajei mării, a zonelor umede şi a celor protejate, aflate în patrimoniu;4. administrarea, exploatarea şi întreţinerea infrastructurii Sistemului naţional de veghe hidrologică şi hidrogeologică;5. administrarea, exploatarea şi întreţinerea Sistemului naţional de supraveghere a calităţii resurselor de apă;6. realizarea sistemului informatic şi de telecomunicaţii în unităţile sistemului de gospodărire a apelor; elaborarea de produse software în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei şi hidrogeologiei;7. asigurarea funcţiilor de operator unic pentru resursele de apă de suprafaţă naturale sau amenajate, indiferent de deţinătorul cu orice titlu al amenajării, şi pentru resursele de apă subterane, indiferent de natura lor şi a instalaţiilor aferente, cu potenţialele lor naturale, cu excepţia resurselor acvatice vii, în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute expres în reglementările specifice în vigoare;8. alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane în toate formele sale de utilizare, cu potenţialele lor naturale, cu excepţia resurselor acvatice vii, pe bază de abonamente, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;9. apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa şi gestionarea stocului de materiale şi mijloace specifice de apărare împotriva inundaţiilor;10. întreţinerea şi exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, aflate în administrare;11. avizarea şi autorizarea din punct de vedere al gospodăririi apelor a lucrărilor şi activităţilor ce se execută pe ape sau au legătură cu apele;12. instruirea şi perfecţionarea personalului din domeniul gospodăririi apelor în centrele proprii de formare profesională şi/sau în colaborare cu alte instituţii specializate;13. realizarea de anuare, sinteze, studii, proiecte, instrucţiuni, monografii şi tipărituri în domeniul apelor;14. elaborarea schemelor directoare de amenajare şi management ale bazinelor hidrografice;15. îndeplinirea angajamentelor luate de statul român prin acordurile şi convenţiile internaţionale din domeniul apelor;16. implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor.  +  Articolul 6Administraţia Naţională "Apele Române" asigură realizarea următoarelor activităţi de interes naţional şi social: a) repararea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, care se află în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, şi activităţile operative de apărare împotriva inundaţiilor; b) refacerea şi repunerea în funcţiune a lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, care se află în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", afectate de calamităţi naturale sau de alte evenimente deosebite; c) cunoaşterea resurselor de apă, precum şi activităţile de hidrologie operativă şi prognoză hidrologică; d) realizarea sarcinilor rezultate din aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale din domeniul apelor şi pentru implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor, în scopul îndeplinirii angajamentelor luate de statul român prin acordurile şi convenţiile internaţionale.  +  Articolul 7Administraţia Naţională "Apele Române", ca urmare a reorganizării, poate lichida sau externaliza activităţile nespecifice gospodăririi apelor, menţionate în anexa nr. 2 lit. C din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu aprobarea consiliului de administraţie, în condiţiile legii, prin următoarele metode: a) concesionarea de activităţi şi de active din patrimoniul propriu; b) vânzarea de active din patrimoniul propriu; c) înfiinţarea de societăţi comerciale cu acţionariat unic; d) transferul de activităţi şi active către alte persoane juridice; e) asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, sub diferite forme legale; f) alte metode prevăzute de lege.  +  Articolul 8 (1) Activităţile Administraţiei Naţionale "Apele Române" sunt următoarele:1. exploatarea, întreţinerea şi repararea infrastructurii naţionale de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa, a albiilor minore ale cursurilor de apă, a cuvelor lacurilor şi bălţilor în starea lor naturală sau amenajată, a falezei şi plajei mării, a zonelor umede şi a celor protejate, aflate în administrare;2. gestionarea cantitativă a resurselor de apă prin elaborarea balanţei apei, pe bazine hidrografice şi la nivelul ţării, elaborarea şi urmărirea aplicării planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare, pe bazine hidrografice, precum şi îndrumarea utilizatorilor de apă în procesul de întocmire a programelor de restricţii în alimentarea cu apă în caz de secetă;3. colaborarea permanentă cu comisiile de dezastre, cu unităţile de ordine publică, cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru sănătate şi altele, pentru înlăturarea cauzelor şi efectelor poluărilor accidentale;4. elaborarea şi ţinerea la zi a cadastrului apelor;5. inventarierea şi ţinerea la zi a patrimoniului din domeniul public al statului aflat în administrare şi a patrimoniului propriu;6. aplicarea mecanismului economic specific domeniului gospodăririi durabile a resurselor de apă;7. conservarea, protecţia şi restaurarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterană şi a ecosistemelor acvatice pentru atingerea stării bune a apelor;8. coordonarea exploatării lacurilor de acumulare, pe bazine hidrografice, indiferent de deţinătorul acestora; dispunerea în perioadele de ape mari, în caz de poluări accidentale, precum şi în caz de introducere a restricţiilor în alimentarea cu apă, a măsurilor operative obligatorii în legătură cu exploatarea acestora, elaborarea regulamentelor de exploatare bazinală;9. organizarea şi desfăşurarea activităţii de urmărire a comportării în timp a construcţiilor hidrotehnice din administrare;10. elaborarea Planului de management naţional, a planurilor de management bazinal şi ale districtelor internaţionale;11. elaborarea planurilor de amenajare ale bazinelor hidrografice;12. coordonarea implementării programelor de măsuri pentru fiecare unitate hidrografică în vederea atingerii unei stări bune a apelor;13. realizarea registrului zonelor protejate în conformitate cu prevederile legislaţiei armonizate cu directivele Uniunii Europene;14. monitorizarea stării şi evoluţiei cantitative şi calitative a apelor;15. efectuarea de analize fizico-chimice, biologice şi bacteriologice pentru apă, sedimente şi biota;16. elaborarea diagnozelor şi prognozelor hidrologice şi avertizarea în caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase; reprezentarea României la Organizaţia Meteorologică Mondială, pe linie de hidrologie;17. avizarea şi aprobarea regulamentelor de exploatare a acumulărilor de apă, indiferent de deţinător;18. emiterea avizelor şi a autorizaţiilor de gospodărire a apelor;19. controlul utilizatorilor de apă, al activităţilor şi lucrărilor executate pe ape şi în legătură cu apele, din punct de vedere al respectării legislaţiei în domeniul apelor, funcţionării şi al încadrării în prevederile avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, prin personal special împuternicit;20. asigurarea secretariatelor tehnice permanente în domeniul apărării împotriva inundaţiilor; participarea la coordonarea acţiunilor de apărare împotriva inundaţiilor şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice;21. avertizarea şi intervenţia în caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase şi de accidente la construcţiile din administrare;22. elaborarea planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice din administrare, a celor pe bazine hidrografice, precum şi acordarea asistenţei tehnice de către utilizatorii de apă şi comisiile locale la elaborarea planurilor proprii de apărare;23. aplicarea strategiei şi coordonarea tehnică de specialitate la nivel naţional a acţiunilor preventive şi operative pentru apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluărilor accidentale, a folosinţelor de apă;24. participarea în caz de producere a poluărilor accidentale la activităţile operative de avertizare a utilizatorilor de apă şi a autorităţilor administraţiei publice din aval, de eliminare a cauzelor şi de diminuare a efectelor, de monitorizare a propagării undei poluante;25. elaborarea şi urmărirea aplicării planurilor bazinale de prevenire şi de înlăturare a efectelor poluărilor accidentale, coordonarea elaborării de către utilizatorii de apă a planurilor proprii de prevenire şi de combatere a poluărilor accidentale, precum şi asigurarea unei protecţii sporite şi îmbunătăţirea mediului acvatic prin măsuri specifice de reducere progresivă a poluării;26. evaluarea daunelor produse de poluarea accidentală şi a costurilor serviciilor executate de Administraţia Naţională "Apele Române" pentru monitorizarea şi combaterea poluării accidentale, în vederea recuperării acestora de la poluator, conform principiului "poluatorul plăteşte";27. participarea la conservarea, protejarea şi restaurarea ecosistemelor acvatice, la protecţia faunei şi florei acvatice şi a ecosistemelor terestre în interdependenţă cu cele acvatice;28. întocmirea şi ţinerea la zi a Fondului naţional de date de gospodărire a apelor, prin validarea de fond şi stocarea datelor şi a informaţiilor specifice colectate de unităţile proprii, de alte unităţi specializate autorizate şi de utilizatorii de apă;29. realizarea de studii şi cercetări de hidrologie, hidrogeologie, de gospodărire a apelor şi de mediu, studii de impact, bilanţuri de mediu şi expertize pentru studiile şi proiectele realizate de terţi în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei şi gospodăririi apelor;30. întocmirea metodologiilor şi instrucţiunilor tehnice de elaborare a schemelor directoare de amenajare şi management ale bazinelor hidrografice;31. propunerea, urmărirea promovării şi executării de lucrări noi în domeniul gospodăririi apelor din alocaţii bugetare;32. asigurarea promovării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, a lucrărilor de gospodărire a apelor din administrare, precum şi a altor lucrări necesare desfăşurării activităţii;33. acordarea asistenţei tehnice de specialitate, pentru realizarea de lucrări de amenajare a cursurilor de apă şi a altor lucrări de investiţii;34. efectuarea şi/sau participarea la audituri şi consultanţă pentru terţi în vederea funcţionării în siguranţă a lucrărilor şi construcţiilor hidrotehnice;35. evaluarea impactului activităţii umane asupra stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane şi a riscului neatingerii stării bune a apelor sau a potenţialului ecologic "bun";36. îndeplinirea procedurii de instituire a regimului de supraveghere specială la folosinţe în condiţiile legii şi urmărirea realizării acestuia;37. participarea la recepţia studiilor, proiectelor, expertizelor, a calităţii lucrărilor de construcţii-montaj, precum şi a lucrărilor de punere în siguranţă a construcţiilor hidrotehnice;38. participarea la activităţile internaţionale de schimb de date, informaţii şi prognoze, la reuniuni tehnico-ştiinţifice, la studii şi proiecte în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei şi hidrogeologiei;39. asigurarea aplicării prevederilor convenţiilor şi a altor acorduri internaţionale din domeniul apelor, la care România este parte, şi a implementării prevederilor legislaţiei armonizate cu directivele Uniunii Europene din domeniul gospodăririi resurselor de apă;40. iniţierea de acţiuni de cooperare tehnico-ştiinţifică în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei şi hidrogeologiei cu agenţi economici şi autorităţi publice din ţară şi din străinătate;41. efectuarea de servicii comune de gospodărire a apelor;42. efectuarea de servicii specifice activităţilor de hidrologie şi hidrogeologie pentru diverşi beneficiari, pe bază de contracte;43. gestionarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietăţii intelectuale, pentru care Administraţia Naţională "Apele Române" este titulară;44. instruirea şi perfecţionarea personalului din domeniul gospodăririi apelor în centrele proprii de formare profesională şi/sau în colaborare cu alte instituţii specializate;45. promovarea imaginii în context economic şi social, activităţi de informare directă şi de sensibilizare a publicului şi mass-media în problemele apei;46. editarea şi tipărirea de publicaţii tehnice în domeniul apelor;47. urmărirea corelării lucrărilor şi activităţilor desfăşurate pe ape sau în legătură cu acestea cu prevederile schemelor directoare de amenajare şi management ale bazinelor hidrografice;48. asigurarea secretariatelor tehnice ale comitetelor de bazin şi participării publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor, furnizarea de informaţii corespunzătoare cu privire la măsurile planificate şi prezentarea de rapoarte privind evoluţia punerii în aplicare a acestora.49. valorificarea materialelor locale provenite din lucrările de întreţinere a cursurilor de apă şi a lacurilor de acumulare, a barajelor şi digurilor. (2) Administraţia Naţională "Apele Române" îndeplineşte orice alte activităţi ori servicii necesare realizării atribuţiilor principale, cu aprobarea consiliului de administraţie.  +  Capitolul IV Patrimoniul  +  Articolul 9Administraţia Naţională "Apele Române" administrează bunurile din domeniul public al statului, de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituţia României, republicată, bunurile proprietate publică prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu modificările şi completările ulterioare, precum şi patrimoniul propriu stabilit pe baza situaţiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2004.  +  Articolul 10În vederea realizării scopului pentru care a fost constituită, Administraţia Naţională "Apele Române" posedă, foloseşte şi dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniul propriu şi exercită dreptul de administrator cu privire la bunurile proprietate publică a statului, în condiţiile legii.  +  Capitolul V Structura organizatorică şi funcţională  +  Articolul 11 (1) Administraţia Naţională "Apele Române" are în subordine următoarele unităţi: a) 11 direcţii de ape, instituţii publice, organizate la nivelul bazinelor şi spaţiilor hidrografice, şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, unităţi cu personalitate juridică; b) Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti, Centrul de Formare şi Pregătire a Personalului în Gospodărirea Apelor şi Revista "Hidrotehnica", unităţi fără personalitate juridică. (2) Direcţiile de ape prevăzute la alin. (1) lit. a) au în structură sisteme de gospodărire a apelor şi sisteme hidrotehnice, unităţi fără personalitate juridică.  +  Articolul 12 (1) Unităţile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) depun situaţia financiară trimestrial şi anual la Administraţia Naţională "Apele Române", conform legislaţiei în vigoare. (2) Administraţia Naţională "Apele Române" depune bilanţul centralizat trimestrial şi anual la autoritatea centrală cu atribuţii în domeniul apelor. (3) Administraţia Naţională "Apele Române" întocmeşte situaţiile financiare pe baza situaţiilor financiare ale unităţilor din subordine, în condiţiile legii. (4) Exploatarea Complexă Stânca Costeşti are aceleaşi competenţe economico-financiare ca şi direcţiile de ape, efectuând operaţiuni contabile până la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 13Structura organizatorică a Administraţiei Naţionale "Apele Române" se aprobă de consiliul de administraţie.  +  Articolul 14Atribuţiile, competenţele şi sarcinile unităţilor prevăzute la art. 11 alin. (1) se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora, aprobate de consiliul de administraţie.  +  Capitolul VI Finanţarea activităţii. Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 15 (1) Finanţarea activităţilor prevăzute la art. 5 pct. 1-14 se asigură din venituri proprii rezultate din aplicarea mecanismului economic specific în domeniul gospodăririi resurselor de apă, conform legislaţiei în vigoare. (2) Finanţarea activităţilor de interes naţional şi social prevăzute la art. 6 lit. a)-c) se asigură de la bugetul de stat, iar cele prevăzute la lit. d), din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi, în completare, de la bugetul de stat, pe baza programelor aprobate în bugetul autorităţii publice centrale din domeniul apelor.  +  Articolul 16 (1) Administraţia Naţională "Apele Române" întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli. Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale "Apele Române" se face în condiţiile legii. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale "Apele Române" se aprobă de consiliul de administraţie, cu acordul conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în condiţiile legii. (3) Unităţile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) întocmesc anual bugete de venituri şi cheltuieli, care fac parte integrantă din bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale "Apele Române". (4) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) se aprobă de Consiliul de administraţie al Administraţiei Naţionale "Apele Române". (5) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale Administraţiei Naţionale "Apele Române" se derulează prin unităţile Trezoreriei Statului, iar efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în valută se face, în condiţiile legii, prin instituţii de credit. (6) Excedentul de fonduri realizat la finele fiecărei luni, după acoperirea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, se virează în contul Administraţiei Naţionale "Apele Române", în vederea finanţării cheltuielilor curente şi de capital ale altor direcţii de ape. Modalitatea în care se vor face vărsămintele va fi reglementată prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale în domeniul apelor.  +  Articolul 17 (1) Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. (2) Pentru anul 2005, anul financiar începe la 1 august şi se termină la 31 decembrie.  +  Articolul 18 (1) Controlul financiar intern privind gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, precum şi verificarea modului de organizare şi exercitare a controlului financiar preventiv şi a conducerii evidenţei contabile se realizează de organele de specialitate ale Administraţiei Naţionale "Apele Române". (2) Controlul financiar intern se realizează şi la nivelul unităţilor din subordine, prin personal specializat.  +  Capitolul VII Organele de conducere  +  Articolul 19 (1) Conducerea Administraţiei Naţionale "Apele Române" se asigură de consiliul de administraţie. (2) Directorul general este ajutat în activitatea sa de un comitet director. (3) Conducerea unităţilor cu personalitate juridică prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) se asigură de directorul unităţii, ajutat în activitatea sa de un comitet de direcţie. (4) Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi este compus din 11 membri, dintre care unul este directorul general, care îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie. (5) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu câte un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice şi al autorităţii publice centrale din domeniul apelor, precum şi specialişti din domeniul de activitate al Administraţiei Naţionale "Apele Române", numiţi dintre salariaţii acesteia sau din cadrul altor organisme, organizaţii şi instituţii de profil. (6) Membrii consiliului de administraţie pot primi o indemnizaţie de 20% din salariul de bază al directorului general. (7) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul statut şi cu propriul regulament de organizare şi funcţionare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe. Regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului de administraţie se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale în domeniul apelor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (8) Membrii consiliului de administraţie răspund individual, în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege. În astfel de situaţii ei vor fi revocaţi de către conducătorul autorităţii publice centrale din domeniul apelor.  +  Articolul 20 (1) Membrii consiliului de administraţie se numesc pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit. (2) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, conducătorul autorităţii publice centrale din domeniul apelor numeşte un nou membru pentru completarea locului vacant, el urmând a funcţiona până la expirarea mandatului predecesorului său. (3) Preşedintele consiliului de administraţie propune conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor revocarea unui membru care desfăşoară o activitate necorespunzătoare sau înlocuirea unui membru, la cererea acestuia, din motive personale.  +  Articolul 21 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi. (2) Directorul general, în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie, conduce lucrările şedinţelor. În lipsa acestuia, lucrările sunt conduse de un alt membru, delegat de către directorul general. (3) Preşedintele numeşte un secretar al consiliului de administraţie din cadrul aparatului propriu al Administraţiei Naţionale "Apele Române". (4) Convocările pentru întrunirile consiliului de administraţie se vor face cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data programată a şedinţei şi vor cuprinde ordinea de zi, locul şi ora la care se va ţine şedinţa. (5) Pentru adoptarea hotărârilor este necesară prezenţa majorităţii numărului membrilor consiliului de administraţie, iar hotărârile se iau cu votul majorităţii membrilor consiliului de administraţie. (6) Dezbaterile consiliului de administraţie se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie de către secretar într-un registru sigilat şi parafat de către preşedintele consiliului de administraţie. (7) Procesul-verbal va cuprinde hotărârile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate şi va trebui semnat de toţi membrii consiliului de administraţie participanţi la şedinţă şi de secretar. (8) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârile acestuia, care se semnează de către preşedinte.  +  Articolul 22 (1) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, o parte din atribuţiile sale directorului general al Administraţiei Naţionale "Apele Române", în condiţiile legii. (2) Pentru analizarea şi soluţionarea unor probleme complexe, consiliul de administraţie poate apela, pentru consultanţă, la experţi, specialişti din diferite sectoare, activitatea acestora urmând a fi plătită conform prevederilor legale. Aceştia vor fi plătiţi conform legii, în baza unor documentaţii şi/sau rapoarte scrise.  +  Articolul 23Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii: a) aprobă structura organizatorică a Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi a unităţilor prevăzute la art. 11 alin. (1); b) analizează şi aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi situaţiile financiare ale acesteia; c) supune avizării autorităţii publice centrale din domeniul apelor proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale "Apele Române", conform prevederilor legale; d) supune anual autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în condiţiile legii, raportul consiliului de administraţie cu privire la activitatea Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi situaţia financiară pe anul precedent; e) aprobă programele anuale de activitate; f) analizează activitatea economică a unităţilor din subordine şi încadrarea acestora în prevederile bugetelor de venituri şi cheltuieli şi stabileşte măsurile corespunzătoare; g) hotărăşte, în condiţiile legii, vânzarea de active, înfiinţarea de societăţi comerciale cu asociat unic, asocierea cu alte persoane juridice şi/sau fizice pentru realizarea de activităţi de interes comun; h) avizează şi propune spre aprobare autorităţii publice centrale din domeniul apelor solicitările de concesionare şi transfer de active şi/sau activităţi; i) aprobă şi alte activităţi şi servicii necesare realizării obiectului de activitate; j) aprobă lichidarea sau externalizarea activităţilor nespecifice de gospodărire a apelor şi metodele de realizare, conform legislaţiei în vigoare; k) aprobă nivelul creditelor necesare pentru desfăşurarea activităţii, fundamentează şi solicită subvenţii pentru investiţii, pentru acţiuni de prevenire şi combatere a inundaţiilor; l) aprobă lista de investiţii şi dotare din surse proprii ale Administraţiei Naţionale "Apele Române"; m) analizează şi propune spre aprobare conducătorului autorităţii publice centrale în domeniul apelor lista de investiţii cu finanţare de la bugetul de stat; n) aprobă scoaterea din uz şi casarea mijloacelor fixe din patrimoniul propriu al Administraţiei Naţionale "Apele Române", conform legii; o) aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor cu personalitate juridică din subordinea Administraţiei Naţionale "Apele Române"; p) aprobă orice alte măsuri pentru activitatea Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe; q) stabileşte competenţele în domeniile tehnic, economico-financiar, juridic şi de personal pentru unităţile din structura sa; r) stabileşte măsuri pentru respectarea disciplinei tehnologice, pentru paza patrimoniului şi a bunurilor Administraţiei Naţionale "Apele Române".  +  Articolul 24 (1) Directorul general reprezintă Administraţia Naţională "Apele Române" în raporturile acesteia cu persoanele juridice şi persoanele fizice şi îndeplineşte şi calitatea de ordonator secundar de credite pentru fondurile de la bugetul de stat, potrivit legii. În exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite decizii. (2) Directorul general este numit, suspendat şi eliberat din funcţie prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale în domeniul apelor. (3) Salariul şi celelalte drepturi salariale ale directorului general se propun, în condiţiile legii, de consiliul de administraţie şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale în domeniul apelor.  +  Articolul 25 (1) Comitetul director al Administraţiei Naţionale "Apele Române" este condus de directorul general şi este compus din directorii executivi din aparatul propriu, conducătorii direcţiilor de ape, al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi al Exploatării Complexe Stânca-Costeşti. (2) Comitetul director al Administraţiei Naţionale "Apele Române" funcţionează în baza unui regulament aprobat de consiliul de administraţie şi se întruneşte la convocarea directorului general.  +  Articolul 26 (1) La unităţile cu personalitate juridică prevăzute la art. 11 alin. (1) va funcţiona un comitet de direcţie format din 5 membri, numit prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale "Apele Române", dintre care unul este directorul unităţii, care îndeplineşte şi funcţia de preşedinte. Din comitetul de direcţie fac parte obligatoriu un reprezentant al Administraţiei Naţionale "Apele Române", directorul economic al unităţii, precum şi specialişti în domeniul de activitate al unităţii, numiţi dintre salariaţii acesteia. (2) Comitetul de direcţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de directorul general al Administraţiei Naţionale "Apele Române". (3) Membrii comitetului de direcţie răspund individual în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege. În astfel de situaţii ei vor fi revocaţi de către directorul general al Administraţiei Naţionale "Apele Române".  +  Articolul 27 (1) Directorii unităţilor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) le reprezintă pe acestea în raporturile cu persoanele juridice şi persoanele fizice şi sunt şi ordonatori terţiari de credite pentru fondurile de la bugetul de stat. (2) Directorul general, cu acordul consiliului de administraţie, numeşte şi eliberează din funcţie conducătorii unităţilor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi stabileşte drepturile salariale lunare şi condiţiile în care acestea le vor fi acordate.  +  Capitolul VIII Personalul  +  Articolul 28 (1) Directorii din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale "Apele Române" sunt numiţi, suspendaţi sau eliberaţi din funcţie de directorul general al Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu acordul consiliului de administraţie. (2) Directorii economici şi directorii tehnici ai unităţilor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a), precum şi conducătorii unităţilor prevăzute la art. 11 alin. (2) sunt numiţi, suspendaţi sau eliberaţi din funcţie de conducătorii unităţilor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a), respectând condiţiile din fişa postului şi legislaţia în vigoare. (3) Directorul general numeşte, suspendă sau eliberează din funcţie conducătorii unităţilor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b), respectând condiţiile din fişa postului şi legislaţia în vigoare. (4) Fişele posturilor pentru directori, directorii economici şi directorii tehnici ai unităţilor prevăzute la art. 11 se aprobă de consiliul de administraţie. (5) Personalul de execuţie al Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi al unităţilor subordonate este angajat sau concediat potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi contractului colectiv de muncă de către fiecare angajator persoană juridică. (6) Personalul de execuţie de la Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti este angajat sau concediat potrivit prevederilor Codului muncii şi contractului colectiv de muncă de către directorul acestei subunităţi, prin delegare de competenţă acordată de directorul general al Administraţiei Naţionale "Apele Române". (7) Personalul Administraţiei Naţionale "Apele Române" este preluat de noua structură conform prevederilor legale în vigoare, urmând a se încheia contracte individuale de muncă. (8) Salarizarea personalului preluat de Administraţia Naţională "Apele Române" se face în conformitate cu reglementările legale aplicabile instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii. (9) Drepturile şi obligaţiile personalului Administraţiei Naţionale "Apele Române" sunt stabilite prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern şi prin contractul individual de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.------------