ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005privind administrarea pădurilor din România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 20 octombrie 2005    Prin aplicarea prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările ulterioare, suprafaţa de pădure retrocedată individual persoanelor fizice, pentru care nu există obligativitatea administrării prin legislaţia în vigoare, va fi de circa 1,5 milioane hectare, aspect ce face greu de realizat controlul aplicării şi respectării regimului silvic. Aceasta reprezintă o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, condiţie ce impune adoptarea imediată a unui act normativ care să o reglementeze.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Domeniul de aplicare al prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie toate suprafeţele de pădure exploatate în regim silvic, indiferent de titularul dreptului de proprietate asupra acestor suprafeţe.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, următorii termeni şi expresii se definesc astfel: a) administrarea pădurilor - totalitatea activităţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfăşurate de ocoalele silvice în scopul asigurării gestionării durabile a pădurilor; b) gestionarea durabilă a pădurilor - administrarea şi utilizarea pădurilor astfel încât să îşi menţină şi să îşi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea şi în aşa fel încât să asigure, în prezent şi în viitor, capacitatea de a exercita funcţiile multiple ecologice, economice şi sociale permanente la nivel local, regional, naţional şi global, fără a crea prejudicii altor ecosisteme; c) ocol silvic - unitate care are ca scop principal asigurarea serviciilor silvice, indiferent de titularii dreptului de proprietate asupra pădurii. Ocolul silvic poate asigura şi administrarea pădurilor. Suprafeţele minime de pădure pentru care se constituie ocoale silvice sunt următoarele:1. în regiunea de câmpie - 3.000 ha;2. în regiunea de dealuri - 5.000 ha;3. în regiunea de munte - 7.000 ha; d) pădure - suprafaţă de teren de cel puţin 0,25 ha, pe care se găsesc arbori ale căror coroane acoperă cel puţin 10% din suprafaţă. Arborii trebuie să atingă o înălţime minimă de 5 m la maturitate în condiţii normale de vegetaţie. Definiţia termenului include şi: pepinierele forestiere şi plantajele care fac parte integrantă din pădure, drumurile forestiere, căile de acces, poienile şi alte goluri din pădure, ecosistemele forestiere situate în parcurile naţionale, parcurile naturale, rezervaţiile naturale şi alte zone forestiere protejate, perdelele forestiere de protecţie constituite din arbori ocupând o suprafaţă mai mare de 0,5 ha, cu o lăţime mai mare de 20 m, şi jnepenişurile din zona alpină; e) servicii silvice - totalitatea activităţilor cu caracter tehnic ce se execută de ocolul silvic în scopul aplicării regimului silvic. Serviciile silvice sunt o componentă a administrării pădurilor; f) unitate de bază - unitatea teritorială silvică pentru care se elaborează un amenajament silvic. Delimitarea acesteia se realizează pe limite naturale şi/sau artificiale permanente, ţinându-se cont de limitele administrative sau de proprietate, după caz, urmărindu-se includerea de proprietăţi întregi, nefragmentate, dacă mărimea proprietăţilor nu o impune. (2) În raport cu folosinţa lor, pădurile sunt păduri de folosinţă forestieră şi păduri de folosinţă silvopastorală. (3) Pădurile de folosinţă forestieră sunt constituite din pădurile incluse în fondul forestier naţional existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi din vegetaţia forestieră de pe păşunile împădurite având consistenţa, stabilită în conformitate cu normele tehnice în domeniu, mai mare de 0,4. (4) Pădurile de folosinţă silvopastorală sunt constituite din vegetaţia forestieră cu consistenţa, stabilită în conformitate cu normele tehnice în domeniu, de cel mult 0,4, situate pe terenuri din afara fondului forestier naţional existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Pentru asigurarea gestionării durabile a pădurilor, indiferent de forma de proprietate, este obligatorie asigurarea serviciilor silvice în mod unitar pentru acestea, la nivel naţional.  +  Articolul 3 (1) Proprietarii pădurilor, indiferent de forma de proprietate şi de mărimea proprietăţii, sunt obligaţi să asigure serviciile silvice prin ocoale silvice autorizate. (2) Responsabilitatea respectării regimului silvic aparţine atât administratorului, cât şi proprietarului de pădure. (3) Controlul respectării regimului silvic se asigură de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 4 (1) După forma de proprietate asupra pădurilor, ocoalele silvice sunt: a) ocoale silvice de stat - cele care administrează pădurile proprietate publică a statului. Acestea pot asigura servicii silvice sau administrarea pădurilor şi pentru alţi proprietari, pe bază de contract; b) ocoale silvice constituite ca structuri proprii - cele care asigură servicii silvice pentru pădurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, a persoanelor juridice sau a persoanelor fizice care le-au constituit. Acestea pot asigura administrarea pădurilor respective şi pot asigura servicii silvice sau pot administra şi pădurile altor proprietari, pe bază de contract. (2) Ocoalele silvice constituite ca structuri proprii au personalitate juridică. (3) Ocoalele silvice constituite ca structuri proprii, în cazuri justificate, pot asigura servicii silvice pentru pădurile proprietate publică a statului, responsabilitatea de administrare a acestora revenind ocoalelor silvice de stat. (4) Ocoalele silvice care asigură administrarea unor păduri, precum şi servicii silvice pentru alte păduri sunt ocoale silvice mixte.  +  Articolul 5 (1) Pentru toate pădurile supuse regimului silvic se elaborează amenajamente silvice. (2) Amenajamentul silvic se întocmeşte la nivel de unitate de bază. (3) Amenajamentele silvice sunt de două tipuri: a) amenajamente de tip I - se întocmeşte un singur amenajament pentru toate proprietăţile forestiere mai mici de 100 ha/proprietar, cuprinse în teritoriul administrativ al unei localităţi; b) amenajamente de tip II - se întocmeşte câte un amenajament pentru fiecare proprietate forestieră mai mare de 100 ha/proprietar sau pentru fiecare suprafaţă rezultată prin asocierea proprietarilor, dacă aceasta este mai mare de 100 ha.  +  Articolul 6Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură suportă de la bugetul de stat cheltuielile pentru elaborarea amenajamentelor silvice, în condiţiile legii, după cum urmează: a) pentru toate amenajamentele de tip I; b) pentru amenajamentele de tip II, dacă suprafaţa amenajată provine din proprietăţi ale persoanelor fizice şi/sau juridice asociate în scopul gospodăririi pădurilor, dacă fiecare proprietate este mai mică de 100 ha.  +  Articolul 7În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă ocoalele silvice prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), înfiinţate până la această dată, vor solicita reautorizarea în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 8 (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă toţi proprietarii ale căror păduri sunt supuse regimului silvic au obligaţia să asigure prin ocoale silvice administrarea pădurilor sau să asigure serviciile silvice pentru acestea. (2) După termenul prevăzut la alin. (1) se autorizează pentru tăiere numai masă lemnoasă care provine din păduri administrate sau în care sunt asigurate servicii silvice în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 9 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se interzice efectuarea de studii sumare de amenajare. (2) Studiile sumare de amenajare şi amenajamentele silvice întocmite pentru suprafeţe mai mici de 100 ha, aprobate, sau cele pentru care a fost realizată recepţia finală la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân valabile până la data întocmirii amenajamentului silvic în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de data expirării valabilităţii acestora. (3) În terenurile forestiere retrocedate ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările ulterioare, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ocoalele silvice pot realiza lucrările prevăzute în amenajamentele silvice în vigoare.  +  Articolul 10Atribuţiile ocoalelor silvice prevăzute la art. 4 privitoare la administrarea silvică, obligaţiile ce revin deţinătorilor în vederea respectării regimului silvic şi regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 11Proprietarii şi deţinătorii de păduri, precum şi de ocoale silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru acestea sunt obligaţi să permită accesul organelor de control al regimului silvic ale statului în pădurile pe care le au în proprietate, le deţin, respectiv le administrează sau pentru care asigură servicii silvice.  +  Articolul 12Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 11 de către proprietarul sau deţinătorul persoană fizică, de către reprezentantul proprietarului sau al deţinătorului persoană juridică sau de către reprezentantul ocolului silvic constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).  +  Articolul 13Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 7 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON) şi cu retragerea autorizaţiei de funcţionare.  +  Articolul 14Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de personalul împuternicit al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi de personalul împuternicit al structurilor teritoriale de control al regimului silvic din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 15Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 12 şi 13, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 16Prevederile referitoare la contravenţiile de la art. 12-15 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 17Articolul 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) Ocoalele silvice şi actualii deţinători răspund de paza şi protecţia vegetaţiei forestiere de pe terenurile solicitate de foştii proprietari şi după punerea în posesie, până la formarea structurilor proprii de pază sau de administrare ori până la încheierea unor contracte de administrare şi pază cu un ocol silvic, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data punerii în posesie. (2) Contravaloarea cheltuielilor aferente acestor servicii, pentru intervalul de timp prevăzut la alin. (1), se suportă din bugetul de stat."  +  Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 2 şi art. 66 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 8 mai 1996, cu modificările şi completările ulterioare, art. 8 alin. (1) lit. a) teza a treia şi a patra din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 26 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, art. I, II şi II^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 23 octombrie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 33/2004, art. 14-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004, Hotărârea Guvernului nr. 564/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor şi criteriilor privind înfiinţarea, autorizarea şi funcţionarea ocoalelor silvice care fac obiectul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 1 iulie 2005, art. 5-7 din Regulamentul privind constituirea, organizarea şi funcţionarea structurilor silvice proprii, necesare pentru gospodărirea pădurilor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale şi a celor proprietate privată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 997/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 8 decembrie 1999, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Nicolae Flaviu Lazin,secretar de statMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 5 octombrie 2005.Nr. 139.-----------