HOTĂRÎRE nr. 53 din 3 februarie 1993pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 196/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome a Apelor "Apele Române"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 19 februarie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărîrea Guvernului nr. 196/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome a Apelor "Apele Române", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 13 aprilie 1991, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 1 - Pe data de 1 aprilie 1991 se înfiinţează Regia Autonomă a Apelor "Apele Române", persoana juridică ce funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, cu sediul în Bucureşti, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1."2. Alineatul 1 al articolului 2 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 2 - Regia "Apele Române" - R.A. are ca scop aplicarea strategiei naţionale în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor de suprafaţa şi subterane - cu excepţia apelor minerale, termominerale de uz alimentar destinate utilizării fizico-terapeutice şi altor scopuri -, actionind pentru cunoaşterea, folosirea raţională şi avizarea exploatării resurselor de apa de suprafaţa şi subterane şi de debite solide, protecţia împotriva epuizarii şi degradării acestora, prevenirea acţiunilor distructive ale apelor şi asigurarea supravegherii meteorologice şi hidrologice, pentru satisfacerea cerinţelor sociale, publice şi de alta natura ale statului."3. Litera a) din alineatul 2 al articolului 2 se modifica şi va avea următorul cuprins:"a) gestionarea resurselor de apa de suprafaţa şi subterane, administrarea şi exploatarea albiilor minore, a debitelor solide, a lucrărilor de gospodărire a apelor, precum şi a bunurilor mobile şi imobile necesare desfăşurării acestei activităţi. Se exceptează apele minerale prevăzute la art. 2 alin. 1;"4. Articolul 3 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 3 - Patrimoniul net al Regiei "Apele Române - R.A. este de 592.134 milioane lei, constituit din preluarea activului şi pasivului de la unităţile care se desfiinţează, prevăzute în anexa nr. 1.Patrimoniul Regiei "Apele Române" - R.A. se va definitivă pe baza reevaluarii sale, în condiţiile prevăzute de lege."5. Articolul 4 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 4 - Regia "Apele Române"-R.A. este proprietara bunurilor din patrimoniul sau, cu excepţiile prevăzute de lege.În exercitarea dreptului de proprietate, Regia "Apele Române" - R.A. poseda, foloseşte şi dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu sau le culege fructele, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită."6. Articolul 6 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 6 - Conducerea regiei este asigurata de consiliul de administraţie, constituit potrivit legii. Directorul general se numeşte de consiliul de administraţie, cu avizul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului."7. Alineatul 2 al articolului 7 se modifica şi se completează, avînd următorul cuprins:"Lucrările de investiţii se finanţează, în condiţiile prevăzute de lege, din fondul de dezvoltare al regiei, din fondul apelor şi din alocaţii de la bugetul de stat stabilite anual, în care scop regia formulează propuneri pentru lucrări noi de gospodărire a apelor şi de optimizare constructivă şi funcţională a celor existente."8. Articolul 8 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 8 - Regia "Apele Române" - R.A. este singura în drept de a incasa, în calitate de unic furnizor, preţul apei brute, de suprafaţa şi subterane, livrate utilizatorilor interni şi externi."9. La anexa nr. 1 a hotărîrii, coloana 1 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Bucureşti, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1."10. La anexa nr. 1 a hotărîrii, coloana 2 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Patrimoniul net*) (conform bilanţului la 30 septembrie 1992) - 592.134 milioane lei."11. La anexa nr. 1 a hotărîrii, în coloana 3, la punctul II, după revista "Hidrotehnica" se introduce "Divizia de Supraveghere a Lucrărilor de Amenajare a Riului Arges".12. La anexa nr. 1 a hotărîrii, în coloana 4, după revista "Hidrotehnica" se introduce Regia Autonomă "Administraţia Riului Arges".13. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome a Apelor "Apele Române", prevăzut în anexa nr. 2 a hotărîrii, se modifica şi se completează după cum urmează:- Alineatul 1 al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1 - Regia "Apele Române" - R.A. gestionează resursele de apa de suprafaţa şi subterane, asigura apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrările proprii, exploatează şi întreţine lucrările de gospodărire a apelor, de stocare, captare şi transport, precum şi de protecţie a albiilor şi malurilor cursurilor de apa aparţinînd regiei. De asemenea, Regia "Apele Române" - R.A. organizează şi coordonează, pe bazine hidrografice, acţiunile şi măsurile de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice."- Alineatul 1 al articolului 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3 - Sediul principal al Regiei "Apele Române" - R.A. este în Bucureşti, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1."- Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4 - Regia "Apele Române" - R.A. are ca scop aplicarea strategiei naţionale în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor de suprafaţa şi subterane - cu excepţia apelor minerale, termominerale de uz alimentar destinate utilizării fizico-terapeutice şi altor scopuri -, actionind pentru cunoaşterea, folosirea raţională şi avizarea exploatării resurselor de apa de suprafaţa şi subterane şi de debite solide, protecţia împotriva epuizarii şi degradării acestora, prevenirea acţiunilor distructive ale apelor şi asigurarea supravegherii meteorologice şi hidrologice, pentru satisfacerea cerinţelor sociale, publice şi de alta natura ale statului."- Punctul 5.1 al articolului 5 va avea următorul cuprins:"5.1 gospodărirea cantitativă şi calitativă a apelor de suprafaţa şi subterane şi protecţia acestora împotriva epuizarii şi degradării;"- Punctul 5.2 al articolului 5 va avea următorul cuprins:"5.2 realizarea produselor şi serviciilor de gospodărire a apelor;"- Punctul 6.10 al articolului 6 va avea următorul cuprins:"6.10 administrează albiile minore ale cursurilor de apa, cuvetele lacurilor şi baltilor în starea lor naturala sau amenajată, zonele de protecţie a acestora şi fundul apelor maritime interioare şi al marii teritoriale;"- Punctul 6.18 al articolului 6 va avea următorul cuprins:"6.18 întocmeşte şi tine la zi planurile de apărare împotriva inundaţiilor pe bazine hidrografice, organizează şi asigura măsurile necesare desfăşurării activităţii de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice, pentru obiectivele şi lucrările de apărare de pe cursul de apa din patrimoniu şi coordonează acţiunile tehnice operative de apărare pe ansamblul fiecărui bazin hidrografic."- După punctul 6.18 se introduc punctele 6.18^1 şi 6.18^2, cu următorul cuprins:" 6.18^1 asigura constituirea stocului de materiale şi mijloace de apărare specifice, în continuare cu normativele în vigoare, pentru obiectivele şi lucrările din administrarea regiei;""6.18^2 dispune, în perioadele de ape mari şi în cazuri de introducere a restrictiilor în alimentarile cu apa, măsuri operative obligatorii în legătură cu exploatarea lacurilor şi barajelor, indiferent de deţinătorii acestora."- Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7 - Regia "Apele Române" - R.A. are un patrimoniu net de 592.134 milioane lei, stabilit pe baza bilanţului încheiat la 30 septembrie 1992, prin însumarea patrimoniilor preluate de la unităţile din structura."- Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8 - Regia "Apele Române" - R.A. are în administrare 295,6 mii hectare teren cu ape, conform înregistrării în evidentele de cadastru funciar la data de 1 ianuarie 1990, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de administrator."- Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9 - Regia "Apele Române" - R.A. este proprietara bunurilor din patrimoniul sau, cu excepţiile prevăzute de lege. În exercitarea dreptului de proprietate, Regia "Apele Române" - R.A. poseda, foloseşte şi dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu sau le culege fructele, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită."- Punctul 19.2 al articolului 19 va avea următorul cuprins:"19.2 încheie şi desface, în condiţiile prevăzute de lege, contractele individuale de muncă ale personalului din aparatul propriu al regiei şi din conducerea filialelor şi a subunitatilor; asigura conducerea activităţii curente a regiei."  +  Articolul 2Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 792/1992, patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Riului Arges", în valoare de 140.756 milioane lei, se preia pe bază de protocol de către Regia Autonomă a Apelor "Apele Române", cu activul şi pasivul stabilite pe baza bilanţului încheiat la 30 septembrie 1992.Regia Autonomă "Administraţia Riului Arges", de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, se desfiinţează.  +  Articolul 3Personalul trecut la Regia Autonomă "Apele Române" de la agenţiile de protecţie a mediului şi de la Regia Autonomă "Administraţia Riului Arges" se considera transferat şi se salarizeaza potrivit nivelurilor de salarizare ale Regiei Autonome a Apelor "Apele Române".  +  Articolul 4Fondurile alocate de la bugetul de stat pe anul 1993 pentru realizarea obiectivului de investiţii "Amenajarea riului Arges pentru navigaţie, irigaţii şi alte folosinţe" trec de la Ministerul Transporturilor la Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 5Hotărîrea Guvernului nr. 707/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Administraţia Riului Arges", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 31 octombrie 1991, se abroga.Hotărîrea Guvernului nr. 196/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome a Apelor "Apele Române", cu modificările şi completările din prezenta hotărîre, se va republica în Monitorul Oficial al României.Cu ocazia republicarii, se va actualiza denumirea "Ministerul Mediului", inlocuindu-se cu "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului", precum şi denumirea "buget al administraţiei centrale de stat", care se va înlocui cu "bugetul de stat".PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-------------- Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Aurel Constantin IlieMinistrul transporturilor,Paul Teodoru --------------