ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 18 octombrie 2005pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 19 octombrie 2005  Majorarea cu aproximativ 20% a preţului naţional de referinţă la energia termică conduce la necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri suplimentare de diminuare a efortului financiar în bugetele populaţiei.Introducerea unor noi modalităţi de facturare şi plată a energiei termice este o măsură de urgenţă, având în vedere că furnizorii au demarat operaţiunile de livrare a energiei termice în sistem centralizat pentru încălzirea locuinţei. Noul nivel al preţului naţional de referinţă se va aplica începând cu luna noiembrie 2005.În acest sens, se impune adoptarea unei ordonanţe de urgenţă a Guvernului care să permită introducerea măsurilor de protecţie a populaţiei în perioada sezonului rece, cel puţin odată cu majorarea preţului naţional de referinţă la energia termică.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolului 1 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) facturarea şi plata în sistem de tarifare binom."2. După articolul 1 se introduc 5 noi articole, articolele 1^1 - 1^5, cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - (1) Începând cu data de 1 noiembrie 2005 consumatorii de energie termică pot plăti facturile de energie termică alegând unul dintre următoarele tarife: a) tariful monom reprezentând preţul naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate; b) tariful binom tip B1; c) tariful binom tip B2. (2) Tarifele binom prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) sunt opţionale şi sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Prin alegerea tarifelor binom consumatorii de energie termică beneficiază de o reducere de 2,5% din valoarea anuală totală a facturilor de energie termică.Art. 1^2. - Până la data de 20 octombrie 2005 autorităţile competente vor elabora procedurile privind modul de aplicare a tarifelor binom de către furnizorii de energie termică, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Art. 1^3. - (1) Până la data de 15 noiembrie 2005 furnizorii de energie termică sunt obligaţi să solicite şi să aprobe opţiunile consumatorilor de energie termică alimentaţi prin sisteme centralizate privind alegerea unuia dintre tarifele binom prevăzute la art. 1^1 alin. (1). (2) După data de 15 noiembrie 2005 consumatorii se pot adresa direct furnizorilor de energie termică cu cereri de solicitare a tarifelor binom, aceştia din urmă fiind obligaţi să aprobe solicitările de schimbare a tarifului în termen de 5 zile de la înregistrarea cererilor. (3) Opţiunea privind tariful binom ales rămâne neschimbată pe o perioadă de 12 luni calendaristice consecutive.Art. 1^4. - (1) În cazul consumatorilor de energie termică, beneficiari ai ajutorului pentru încălzirea locuinţei, opţiunea privind tariful binom ales poate fi solicitată furnizorilor de energie termică până la data de 20 noiembrie 2005. După aprobarea opţiunii furnizorii de energie termică vor comunică în termen de 3 zile datele corespunzătoare direcţiilor de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene şi a municipiului Bucureşti. (2) După data prevăzută la alin. (1) consumatorii de energie termică, beneficiari ai ajutorului pentru încălzirea locuinţei, pot adresa noi opţiuni pentru tariful binom în perioada august-septembrie 2006, care vor intra în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 2006. (3) Aplicarea tarifului binom pentru plata facturilor de energie termică, în cazul consumatorilor de energie termică, beneficiari ai ajutorului pentru încălzirea locuinţei, care au optat pentru acest tarif conform alin. (1), se face începând cu data de 1 ianuarie 2006.Art. 1^5. - În cazul alegerii tarifelor binom prevăzute la art. 1^1 alin. (1) lit. b) şi c), furnizorii de energie termică vor emite facturi de regularizare o dată pe an, dar nu mai devreme de 12 luni de la data alegerii tarifului şi nu mai târziu de 15 luni de la data alegerii tarifului."3. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde energie termică furnizată în sistem centralizat şi care au optat pentru modalitatea de facturare şi plată a energiei termice în sistem binom, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei pe o perioadă de 12 luni, diferenţiat, pentru perioada sezonului rece şi pentru restul anului. (2) Pentru anul 2006 ajutorul prevăzut la alin. (1) se acordă în limita sumei totale, cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei, cuvenite pentru lunile ianuarie-martie 2006. (3) Cuantumul prevăzut la alin. (2) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Pentru ajutoarele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt aplicabile prevederile art. 5 alin. (2)."4. În cuprinsul articolului 7 alineatul (1) textul "cuantumurile prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (2)" se înlocuieşte cu textul "cuantumurile prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (2), precum şi la art. 5^1 alin. (1) şi (2)."5. În cuprinsul articolului 9 alineatul (1), articolului 13 alineatul (3), articolului 16^1 alineatul (1), articolului 16^2 alineatul (4), articolului 16^3 alineatul (3) şi al articolului 16^16 alineatul (1) sintagma "art. 5 şi 6" se înlocuieşte cu sintagma "art. 5, 5^1 şi 6".6. După articolul 16^19 se introduc 4 noi articole, articolele 16^20-16^23, cu următorul cuprins:"Art. 16^20. - (1) Bonurile valorice se completează sau, după caz, se anulează numai de către personalul autorizat din cadrul direcţiilor teritoriale. (2) Bonurile valorice se anulează în următoarele situaţii: a) sunt deteriorate sau prezintă modificări, adăugări ori ştersături; b) sunt pierdute sau sustrase; c) sunt restituite de către titulari, pe bază de proces-verbal de predare-primire, direcţiilor teritoriale, în cazul în care cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei a fost modificat şi, după caz, în cazul încetării dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei; d) nu sunt distribuite către titulari.Art. 16^21. - În situaţiile prevăzute la art. 16^20 alin. (2) lit. a) şi b), titularii, asociaţiile de proprietari/chiriaşi, furnizorii de energie termică în sistem centralizat şi de gaze naturale au obligaţia să anunţe în scris direcţiile teritoriale, în termen de 72 de ore de la constatare, iar în cazul sustragerii, şi organele de poliţie.Art. 16^22. - (1) Bonurile valorice anulate în condiţiile art. 16^20 alin. (2) lit. a) şi d) se restituie de către direcţiile teritoriale Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. pe bază de aviz de însoţire şi proces-verbal de predare-primire, urmând a fi distruse contra cost. (2) Bonurile valorice distribuite către titularii ajutorului de încălzire, care au fost utilizate pentru achitarea consumului de energie termică sau de gaze naturale şi care au fost returnate de către furnizorii de utilităţi, precum şi cele restituite conform art. 16^20 alin. (2) lit. c) se păstrează de către direcţiile teritoriale pe o perioadă stabilită potrivit dispoziţiilor legale.Art. 16^23. - (1) Bonurile valorice anulate în condiţiile prevăzute la art. 16^20 alin. (2) lit. b) se publică de către direcţiile teritoriale în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi se declară nule. (2) Cheltuielile pentru publicarea bonurilor valorice în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, se suportă după cum urmează: a) de către titular, în cazul în care bonurile valorice au fost pierdute din vina acestuia; b) de către furnizor, în cazul în care bonurile valorice au fost pierdute după achitarea de către titular a contravalorii consumului de energie termică sau de gaze naturale; c) de către direcţiile teritoriale, în cazul în care titularului sau furnizorului i-au fost sustrase bonurile valorice sau acestea nu se mai regăsesc în evidenţa direcţiei teritoriale la finalizarea Programului de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece încheiat."7. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 27, cu următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Pentru sezonul rece noiembrie 2005 - martie 2006 bonurile valorice reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat pentru familiile şi persoanele singure care au optat pentru modalitatea de facturare şi plată prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) se acordă după cum urmează: a) până la data de 31 octombrie 2005, bonurile aferente lunilor noiembrie şi decembrie 2005; b) până la data de 31 decembrie 2005, bonurile aferente lunilor ianuarie, februarie şi martie 2006. (2) Bonurile valorice reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat pentru familiile şi persoanele singure care au optat pentru modalitatea de facturare şi plată prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. a) se acordă integral până la data de 31 octombrie 2005. (3) Pentru familiile şi persoanele singure, beneficiare ale ajutorului pentru încălzirea locuinţei, care au optat pentru modalitatea de facturare şi plată în sistem binom a energiei termice furnizate în sistem centralizat, bonurile valorice reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă după cum urmează: a) până la data de 31 octombrie 2005, bonurile valorice aferente lunilor noiembrie şi decembrie 2005; b) până la data de 31 decembrie 2005, bonurile valorice aferente perioadei ianuarie-octombrie 2006."8. După anexa nr. 1 se introduce anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul economiei şi comerţului,Iuliu Winkler,ministru delegat pentru comerţMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 18 octombrie 2005.Nr. 143.  +  Anexa -----(Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003)-------------------------------------------------------------Tariful binom tip B1
           
    Locuinţa [numărul de camere]Componenta apă caldă de consum B1CAComponenta încălzire B1CIComponenta variabilă B1CV
    [lei/zi][lei/zi/m2][lei/Gcal]
    1 cameră0,170,0176,5
    2 camere0,250,0176,5
    3 camere0,350,0176,5
    4 camere*)0,50,0176,5
      *) Pentru locuinţele cu mai mult de 4 camere se aplică valorile de       la 4 camere.Pentru o perioadă de facturare valoarea facturii, V, exprimată în lei, se determină cu formula următoare:V = [B1CA+B1CI x S] x N+Q x B1CV,unde:S = suprafaţa utilă a locuinţei, exprimată în mp;N = numărul de zile din perioada de facturare;Q = energia termică consumată în perioada de facturare, exprimată în Gcal.Tariful binom tip B2
           
    Locuinţa [numărul de camere]Componenta apă caldă de consum B2CAComponenta încălzire B2CIComponenta variabilă B2CV
    [lei/zi][lei/zi/m2][lei/Gcal]
    1 cameră0,250,0254,5
    2 camere0,360,0254,5
    3 camere0,520,0254,5
    4 camere*)0,70,0254,5
      *) Pentru locuinţele cu mai mult de 4 camere se aplică valorile de       la 4 camere.Pentru o perioadă de facturare valoarea facturii, V, exprimată în lei, se determină cu formula următoare:V = [B2CA+B2CI x S] x N+Q x B2CV,unde:S = suprafaţa utilă a locuinţei, exprimată în mp;N = numărul de zile din perioada de facturare;Q = energia termică consumată în perioada de facturare, exprimată în Gcal.-------------