LEGE Nr. 53 din 7 iulie 1993pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 157 din 12 iulie 1993    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 în 28 septembrie 1991, modificat prin Legea nr. 22/1992, se modifica şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 3 va avea următorul cuprins: "Art. 3. - (1) Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1, cu excepţia celor care se încadrează în situaţia prevăzută la lit.d), au dreptul la o indemnizaţie lunară de 2.000 lei pentru fiecare an de detenţie, internare abuzivă în spitalele psihiatrice, strămutare, deportare sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu pensionate. (2) Persoanele care s-au aflat în situaţia prevăzută la art. 1 lit. d) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 1.700 lei pentru fiecare an de domiciliu obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu pensionate. (3) În funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor, se indexează indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) prin hotărâre a Guvernului. (4) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) beneficiază, în mod gratuit, de asistenţa medicală şi medicamente în unităţile sanitare de stat." 2. După articolul 3 se introduc articolele 3^1, 3^2, 3^3, care vor avea următorul cuprins: "ART. 3^1. - (1) Soţul celui decedat, dispărut sau exterminat în timpul detentiei, internării abuzive în spitale psihiatrice, deportarii sau prizonieratului are dreptul la o indemnizaţie lunară neimpozabila de 10.000 lei, dacă ulterior nu s-a recăsătorit. (2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi soţul celui care a decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit. (3) Aceasta indemnizaţie se indexează prin hotărâre a Guvernului şi se poate cumula cu orice pensie. ART. 3^2. - Indemnizaţiile lunare acordate în baza prezentului decret-lege nu afectează plafoanele de venituri în funcţie de care se stabilesc chiriile pentru locuintele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi şi studenţi şi persoanele sociale.ART. 3^3. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 sunt scutite de plată impozitului pe salarii, a impozitului pe clădiri şi a celui pe terenuri intravilane. (2) De asemenea, persoanele prevăzute la art. 1 vor beneficia de: a) transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun aparţinând unităţilor cu capital de stat; b) şase călătorii gratuite pe clasa I C.F.R., în fiecare an." 3. Articolul 15 va avea următorul cuprins: "ART. 15.- Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege se vor depune la comisiile: centrala, judeteana sau a municipiului Bucureşti, până la 31 decembrie 1993."  +  Articolul 2Indemnizaţiile lunare prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2) din prezenta lege vor fi actualizate ţinând seama de indexarile şi compensările acordate în conformitate cu prevederile Hotărîrilor Guvernului adoptate după 1 iunie 1993.  +  Articolul 3Comisiile înfiinţate potrivit prevederilor art. 5 din Decretul-lege nr. 118/ 1990 îşi vor relua activitatea la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 4Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 28 septembrie 1991 şi modificat prin Legea nr. 22/1992, se va republica în Monitorul Oficial al României, cu modificările şi completările prevăzute în prezenta lege, dîndu-se articolelor o noua numerotare. --------------