HOTĂRÂRE nr. 1.175 din 29 septembrie 2005privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 14 octombrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia naţionala pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Strategia naţionala privind protecţia specială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap din România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 26 noiembrie 2002.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Persoanele cu Handicap,Silviu George Didilescup. Secretarul de Stat al Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Drepturilor Copilului,Ioana NedelcuMinistrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolaescuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul educaţiei şi cercetării,Mircea MicleaMinistrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe Dobrep. Ministrul finanţelor publice,Mara Rimniceanu,secretar de statBucureşti, 29 septembrie 2005.Nr. 1.175.  +  Anexa STRATEGIA NAŢIONALApentru protecţia, integrarea şi incluziuneasocială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013"Sanse egale pentru persoanele cuhandicap - către o societate fără discriminări"Sustinand ca persoana cu handicap este la fel de importanţa şi valoroasa ca orice altă persoană,Recunoscând şi reafirmand ca: a) protecţia şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi posibilitatea de a se bucura pe deplin de acestea sunt esenţiale pentru participarea activa a persoanelor cu handicap în societate, o societate participativa şi activa fiind în beneficiul populaţiei în întregul ei, b) promovarea participării depline a persoanelor cu handicap la viaţa comunităţii conduce la îmbunătăţirea autonomiei individului astfel încât acesta să poată prelua controlul asupra propriei vieţi, c) eliminarea formelor de discriminare a persoanelor cu handicap este imperativa, acordându-se o atenţie deosebită grupurilor supuse discriminarii multiple precum femeile cu handicap, persoanele cu un grad ridicat de dependenta, persoanele cu handicap aparţinând unor grupuri etnice minoritare, dar nu numai, d) îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu handicap reprezintă consecinţa măsurilor bazate pe o evaluare multidisciplinara, realizată în funcţie de nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, luând în considerare preferintele lor precum şi circumstanţele specifice, e) asigurarea unei reţele de servicii sociale, primare şi specializate, corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap constituie o prioritate, f) educaţia la orice vârsta, inclusiv educaţia primara, formarea şi posibilităţile corespunzătoare de invatare continua în toate etapele vieţii sporesc sansele de integrare şi incluziune socială, g) ocuparea şi încadrarea în munca contribuie major la deplina participare a persoanelor cu handicap la viaţa economică, culturală şi socială, precum şi la dezvoltarea personală, h) acordarea de facilităţi angajatorilor în procesul de încadrare în munca a persoanelor cu handicap, prin prevederi legislative care să determine creşterea gradului de ocupare, este necesară, i) facilitarea accesului persoanelor cu handicap la noile tehnologii informationale şi de comunicare creează premisele îmbunătăţirii perspectivelor de participare, j) accesul mai bun la locul de muncă, în instituţiile de educaţie, cultura şi divertisment şi în transportul public este deosebit de important pentru afirmarea persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii, k) implicarea organizaţiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, care reprezintă interesele acestora sau cu activitate în domeniu constituie o practica în luarea deciziilor care pot afecta viaţa persoanelor cu handicap,1) respectarea principiului Nimic pentru noi, fără noi! constituie baza oricărei decizii luate în ceea ce priveşte persoanele cu handicap din România,Considerând ca este necesar să se adopte o abordare integrată a handicapului, astfel încât nevoile persoanelor cu handicap să fie reflectate corespunzător în toate politicile şi programele de dezvoltare naţionale, mai ales în cele referitoare la: locuinta şi transport, acces adecvat la mediul fizic şi informaţional, educaţie, orientare, formare şi reconversie profesională, inclusiv a personalului implicat în procesul de proiectare, implementare, monitorizare şi evaluare a activităţilor referitoare la persoanele cu handicap, ocupare şi angajare în munca, acces la cultura, turism şi petrecere a timpului liber etc,Strategia Naţionala pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006 - 2013 este dezvoltata şi centrata pe persoana cu handicap, cetăţean cu drepturi şi obligaţii depline.Strategia Naţionala pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006 - 2013 constituie platforma tuturor acţiunilor viitoare.
  Scopul Strategiei este asigurarea exercitării totale de către persoanele cu handicap a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, în vederea creşterii calităţii vieţii acestora.
  Conceptul fundamental al Strategiei este alegerea: persoana cu handicap are posibilitatea de a lua hotărâri privind viaţa sa, de a gestiona bugetul personal complementar şi de a alege serviciile de care are nevoie precum şi furnizorii lor, în baza unor contracte individuale de servicii.Reprezentantul legal al persoanei cu handicap va decide în numele şi interesul acesteia numai în condiţiile expres prevăzute de lege.Principii fundamentale:Aceasta strategie este bazată pe următoarele principii fundamentale:1. respectarea drepturilor şi a demnităţii persoanelor cu handicap, în baza Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului care proclama, în primul articol, ca toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi, ca sunt înzestrate cu ratiune şi constiinta şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternitatii. Astfel, comunitatile trebuie să ţină seama de diversitatea membrilor lor şi să se asigure ca persoanele cu handicap, membri ai comunităţii, îşi pot exercita efectiv şi se bucura de toate drepturile omului: civile, politice, sociale, economice şi culturale;2. prevenirea şi combaterea discriminarii potrivit căruia fiecărei persoane i se asigura folosirea sau exercitarea, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice fără deosebire, excludere, restrictie sau preferinta pe bază de rasa, naţionalitate, etnie, limba, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectarea HIV ori apartenenţa la o categorie defavorizată. Discriminarea la care persoanele cu handicap trebuie să facă faţa este cauzată de prejudecati însă, de cele mai multe ori, este urmare a faptului ca aceste persoane sunt uitate sau ignorate, ceea ce conduce la apariţia şi întărirea artificiala a barierelor de mediu şi de atitudine între persoanele cu handicap şi comunitate;3. egalizarea sanselor pentru persoanele cu handicap, înţeles ca proces, definit de Regulile Standard privind Egalizarea Sanselor pentru Persoanele cu Handicap, prin care diversele sisteme ale societăţii, cum ar fi serviciile, activităţile, informaţiile, comunicarea şi documentarea, sunt disponibile tuturor. Persoanele cu handicap sunt membri ai societăţii şi trebuie să primească tot sprijinul de care au nevoie în cadrul structurilor obişnuite din educaţie, sănătate, angajare în munca, servicii sociale etc. Ca parte integrantă a procesului de egalizare a sanselor, trebuie prevăzute ajutorarea şi pregătirea persoanelor cu handicap pentru ca acestea să-şi poată asuma deplina responsabilitate de membri ai societăţii;4. egalitatea de tratament care reprezintă absenta oricărei discriminări directe sau indirecte, bazate pe motive de apartenenţa religioasă sau convingeri, handicap, vârsta sau orientare sexuală, în ceea ce priveşte ocuparea şi încadrarea în munca, asa cum este stabilit în Directiva Consiliului Europei 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000;5. solidaritatea socială, potrivit căruia societatea participa la sprijinirea persoanelor care nu îşi pot asigura nevoile sociale, în vederea menţinerii şi intaririi coeziunii sociale;6. responsabilizarea comunităţii potrivit căruia comunitatea intervine activ în promovarea drepturilor persoanelor cu handicap precum şi în crearea, dezvoltarea, diversificarea şi garantarea sustinerii serviciilor necesare persoanelor cu handicap. Aceste servicii trebuie să fie de calitate, bazate pe nevoile persoanelor cu handicap, integrate în contextul social şi nu o sursa de segregare. Un astfel de sprijin este în conformitate cu modelul social european de solidaritate, model care recunoaşte solidaritatea noastră, a tuturor, unii faţă de ceilalţi şi, în special, faţă de cei care au nevoie de sprijin;7. subsidiaritatea, potrivit căruia comunitatea locală sau asociativa şi, complementar acestora statul, intervin în situaţia în care familia sau persoana nu-şi poate asigura integral nevoile sociale;8. "adaptarea" societăţii la persoana cu handicap, potrivit căruia societatea în ansamblul ei trebuie să vina în întâmpinarea eforturilor de integrare a persoanelor cu handicap, prin adoptarea şi implementarea măsurilor adecvate iar persoana cu handicap trebuie să-şi asume obligaţiile de cetăţean. Procesul transfera accentul pus pe reabilitarea persoanei pentru a se "încadra" în societate, pe conceptia de schimbare a societăţii care trebuie să includă şi să facă faţa cerinţelor tuturor indivizilor, inclusiv a celor cu handicap;9. interesul persoanei cu handicap potrivit căruia orice decizie şi măsura este luată numai în interesul acestei persoane, fiind inacceptabile abordarile întemeiate pe mila şi pe perceptia persoanelor cu handicap ca fiind neajutorate;10. abordarea integrată, potrivit căruia protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap sunt cuprinse în toate politicile naţionale sociale, educaţionale, ale ocupării forţei de muncă, petrecerii timpului liber, accesului la informaţie etc. Nevoile persoanelor cu handicap şi ale familiilor acestora sunt diverse şi este important să fie conceput un răspuns al comunităţii cat se poate de cuprinzator care să ţină seama atât de persoana ca întreg cat şi de diversele aspecte ale vieţii acesteia;11. parteneriatul, potrivit căruia organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, care reprezintă interesele acestora sau cu activitate în domeniu sunt implicate şi consultate în procesul decizional, la toate nivelurile, privind problematica handicapului, precum şi în procesul de protecţie a persoanelor cu handicap.Grupul ţintaGrupul ţinta cuprinde persoanele cu handicap, familiile acestora sau reprezentanţii legali, precum şi comunitatea din care persoanele cu handicap fac parte.  +  Capitolul I Documente naţionale, europene şi internaţionaleLa elaborarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006 - 2013, s-au avut în vedere Carta Socială europeană revizuită, adoptată la Strasteurg la 3 mai 1996 şi ratificată de România prin Legea nr. 74/1999, documente ale aquis-ului comunitar, precum şi documente elaborate de organizaţii neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap.Carta Socială europeană revizuită reglementează, în art. 15, dreptul persoanelor cu handicap la autonomie, la integrare socială şi la participare în viaţa comunităţii.Regulile Standard privind Egalizarea Sanselor pentru Persoanele cu Handicap au fost adoptate de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite cu ocazia celei de a 48-a sesiune din 20 decembrie 1993, prin Rezoluţia 48/96, Cele 22 de reguli reiau concepte şi puncte de vedere din Programul Mondial de Acţiune în legătură cu persoanele cu handicap şi reprezintă recomandări pentru statele membres ca urmare a Decadei Naţiunilor Unite pentru Persoanele cu Handicap.I.1. Documente naţionale: a) "Manifestul handicapului în România", Grupul de iniţiativa pentru constituirea Consiliului Naţional al Dizabilitatii în România, 2003; b) "Raportul de ţara privind handicapul în România", Grupul de iniţiativa pentru constituirea Consiliului Naţional al Dizabilitatii în România, 2004; c) "Drepturile omului pentru persoane cu dizabilitati intelectuale - Raport de ţara", Inclusion Europe - Asociaţia Europeană a Societăţilor Persoanelor cu Dizabilitati Intelectuale şi Familiile lor şi Liga Naţionala a Asociaţiilor pentru Persoanele cu Handicap Mintal România, 2002.I.2. Documente internaţionale şi ale aquis-ului comunitar în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap: a) Carta Socială Europeană revizuită, în special art. 15, "Dreptul persoanelor cu handicap la independenta, integrare socială şi participare la viaţa comunităţii"; b) Directiva Consiliului European nr. 76/207/EEC privind aplicarea principiului egalităţii de tratament egal între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la încadrare în munca, formare şi promovare profesională şi condiţiile de muncă din 9 februarie 1976; c) Programul Mondial de Acţiune privind Persoanele cu Handicap, adoptat de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, prin Rezoluţia nr. 37/52 din 3 decembrie 1982; d) Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 159 pentru instruirea şi angajarea persoanelor cu handicap, 1983; e) Recomandarea Consiliului Europei nr. R (92) pentru o politica coerenta pentru egalizarea sanselor pentru persoanele cu handicap, 1992; f) Regulile Standard privind Egalizarea Sanselor pentru Persoanele cu Handicap, adoptate de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 48/96, 1993; g) Rezoluţia Consiliului Europei nr. 97/C 12/01 şi a reprezentanţilor guvernelor ţărilor membre în cadrul Consiliului privind Egalizarea Sanselor pentru Persoanele cu Handicap, 1996; h) Rezoluţia Consiliului Europei şi a intalnirii reprezentanţilor guvernelor ţărilor membre referitoare la crearea oportunitatilor egale pentru persoanele cu handicap, 20 decembrie 1996; i) Comunicatul Comisiei Uniunii Europene nr. (96)406 final referitor la crearea oportunitatilor egale pentru persoanele cu handicap, 30 iulie 1996; j) Recomandarea Consiliului European nr. 98/376/EC referitoare la instituirea card-ului de parcare pentru persoanele cu handicap, 4 iunie 1998; k) Rezoluţia Consiliului European nr. 1999/C 186/02 referitoare la crearea oportunitatilor egale la angajare pentru persoanele cu handicap, 17 iunie 1999;1) Carta Drepturilor Fundamentale ale cetăţenilor Uniunii Europene, articolele 21 şi 26, 2000; m) Directiva Consiliului 2000/78/EC pentru stabilirea cadrului general pentru tratamentul egal la angajare şi în cadrul activităţii, 27 noiembrie 2000; n) Decizia Consiliului European nr. 2000/750/EC care stabileşte un program de acţiune comunitar pentru combaterea discriminarii pe perioada 2001-2006, 27 noiembrie 2000; o) Comunicatul nr. 284 final "Spre o Europa fără bariere pentru persoanele cu handicap", 12 mai 2000; p) Cartea Alba a guvernarii europene, iulie 2001; q) Concluziile Consiliului European din 1 şi 2 decembrie 2003 ca urmare a Anului European al Persoanelor cu Handicap şi în vederea promovării oportunitatilor egale pentru persoanele cu handicap; r) Rezoluţia Consiliului European nr. 2003/C 175/01 referitoare la promovarea angajării în munca şi integrarea socială a persoanelor cu handicap, 15 iulie 2003; s) Rezoluţia Consiliului European nr. 2003/C 134/04 referitoare la accesibilizarea infrastructurii aşezămintelor culturale şi la activităţile culturale pentru persoanele cu handicap, 5 mai 2003; t) Rezoluţia Consiliului European nr. 2003/C 39/03 referitoare la "eAcesibilitatea - în vederea îmbunătăţirii accesului persoanelor cu handicap în societatea bazată pe cunoaştere", 6 februarie 2003; u) Declaraţia Politica a statelor membre ale Consiliului Europei "Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu handicap; Promovarea unei politici coerente pentru şi prin participare totală", 7 - 8 mai 2003, Malaga, Spania; v) Comunicatul nr. 650 final "Sanse egale pentru persoanele cu handicap: Un plan de acţiune european", 30 octombrie 2003; w) Cartea Verde - Egalitate şi nediscriminare într-o Uniune Europeană extinsă, iunie 2004.II. 1. TerminologieÎn înţelesul prezentei Strategii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) handicap înseamnă pierderea sau limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viaţa comunităţii la un nivel echivalent cu ceilalţi membri. El descrie interactiunea dintre persoana şi mediu. Scopul acestei definiţii este de a concentra atenţia asupra deficienţelor din mediul înconjurător şi a unor sisteme organizate de societate care împiedica persoanele cu handicap sa participe în condiţii de egalitate; b) persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedica total sau le limitează accesul cu sanse egale la viaţa societăţii, necesitand măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale; c) dizabilitatea este termenul general pentru pierderile sau devierile semnificative ale funcţiilor sau structurilor organismului, dificultăţile individului în executarea de activităţi şi problemele intampinate prin implicarea în situaţii de viaţa, conform Clasificarii Internaţionale a Funcţionarii Dizabilitatii şi Sănătăţii; d) integrarea socială reprezintă procesul de interactiune dintre individ sau grup şi mediul social prin intermediul căruia se realizează un echilibru funcţional al părţilor; e) incluziunea socială reprezintă un set de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, sănătăţii, informării şi comunicării, mobilitatii, securităţii justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale; f) programul individual de reabilitare şi integrare socială este documentul elaborat de o echipa multidisciplinara, cu participarea beneficiarului/reprezentantului sau legal, în care sunt precizate activităţile şi serviciile de care persoana cu handicap are nevoie în procesul de integrare socială; g) planul individual de servicii fixează obiective pe termen mediu şi scurt precizând modalităţile de intervenţie şi sprijin pentru persoanele cu handicap prin care se realizează activităţile şi serviciile precizate în programul individual de reabilitare şi integrare socială; h) reabilitarea este procesul prin care persoanele cu handicap ajung la/îşi păstrează, niveluri functionale fizice, senzoriale, intelectuale, psihice şi/sau sociale optime, furnizand instrumentele cu ajutorul cărora aceste persoane îşi pot schimba viaţa în direcţia obţinerii unui grad mai mare de independenta. Reabilitarea include măsuri de refacere şi/sau de compensare a pierderii/absentei sau limitării unor funcţiuni. Reabilitarea include recuperarea care are caracter preponderent medical; i) egalizarea sanselor - crearea de sanse egale - este procesul prin care diferitele structuri ale societăţii şi de mediu, de exemplu infrastructura, serviciile, informarea etc., devin disponibile fiecăruia, inclusiv persoanelor cu handicap; j) sanse egale reprezintă rezultatul procesului de egalizare a sanselor, prin care diferitele structuri ale societăţii şi mediului sunt accesibile tuturor; k) serviciile sociale specializate sunt serviciile sociale care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială;1) nevoia socială reprezintă ansamblul de cerinţe indispensabile fiecărei persoane pentru asigurarea condiţiilor de viaţa în vederea integrării sociale şi îmbunătăţirii calităţii vieţii; m) cerinţe educative speciale desemnează acele necesitaţi educaţionale complementare obiectivelor generale ale educaţiei şi învăţământului, care solicită o educaţie adaptată particularitatilor individuale şi/sau caracteristicilor unei anumite deficiente de invatare, precum şi o intervenţie specifică; n) bugetul personal complementar stabileşte limitele cheltuielilor personale ce vor fi făcute în cursul unei luni, de exemplu, pentru: taxe de abonament radio/TV, transport interurban şi CFR, plata abonamentului telefonic, plata taxei pentru abonamentul la curentul electric. Bugetul personal complementar presupune valorizarea unor drepturi şi facilităţi de care beneficiază persoana cu handicap şi acordarea sumei respective acesteia sau reprezentantului legal, pentru a fi gestionata în interesul persoanei cu handicap; o) viaţa independenta consta în ansamblul de mijloace aflate la dispoziţia persoanei cu handicap care îi permit sa aleagă şi sa decidă liber; p) accesibilitate - ansamblul de măsuri şi lucrări de adaptare a mediului fizic, precum şi măsurile de adaptare a mediului informaţional şi comunicational conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor esenţial de exercitare a drepturilor şi de îndeplinire a obligaţiilor persoanelor cu handicap în societate.În folosirea termenilor sau în procesul de introducere sau definire a unor termeni noi, se va urmări eliminarea tendinţelor discriminatorii sau a celor care induc riscul de stigmatizare prin conotatiile negative, categoriale sau depersonalizatoare.Se va evita folosirea termenilor handicapat, irecuperabil, needucabil, incapabil de muncă, în toate actele administrative, oficiale şi legislative.Termenii şi sintagmele handicap, inapt de muncă şi protecţie specială vor fi reanalizati în vederea utilizării lor fără a aduce prejudicii demnităţii umane.II.2. Situaţia prezentaII.2.1. Analiza instituţionalăAutoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap este organul de specialitate al administraţiei publice centrale care coordonează, la nivel central, activităţile de protecţie specială şi promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, elaborează politicile, strategiile şi standardele în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu handicap, asigura urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu şi controlul activităţilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap.Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap are în structura Comisia superioară de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti, cu activitate decizionala în soluţionarea contestaţiilor la certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, emise de comisiile judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti.În subordinea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap funcţionează Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap.II.2.2. Analiza din punct de vedere al legislaţieiArticolul 50 din Constituţia României, prevede;"Persoanele cu handicap se bucura de protecţie specială. Statul asigură realizarea unei politici naţionale de egalitate a sanselor, de prevenire şi de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor şi tutorilor."Sistemul de protecţie specială a persoanelor cu handicap este reglementat prin acte normative de baza - legi, ordonanţe, hotărâri de guvern - şi acte normative din domeniul secundar, care conţin prevederi de natura metodologică.II.2.3. Analiza din punct de vedere statistic, drepturi şi facilităţiConform statisticii Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, sursa fiind Direcţiile Generale de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului, la 31.03.2005, numărul persoanelor cu handicap este de 432.438 (56.324 copii şi 376.114 adulti), dintre care se afla în instituţii 18.225 persoane iar 414.213 sunt în îngrijirea familiei şi/sau trăiesc independent. Din numărul total de persoane, pe tipuri de handicap, enumeram: handicapul mintal - 21,6%, handicapul vizual - 20,7%, handicapul fizic - 16,8%, handicapul neuropsihic - 15,8%, handicapul somatic - 13,6%, handicapul auditiv - 4%, handicapul asociat - 5,4%, HIV-5IDA - 1%, boli rare - 1,1%.Ponderea persoanelor cu handicap în populaţia României este de 1,98%, În comparatie, ponderea medie la nivelul ţărilor din Uniunea Europeană este de 10%.La aceeaşi dată, exista 141 centre rezidentiale pentru persoane cu handicap în care se acordă asistenţa unui număr de la 500 până la 20 de persoane. Aproape toate centrele rezidentiale gazduiesc atât persoane cu handicap cat şi persoane varstnice, cazuri sociale şi bolnavi cronici.Persoanele cu handicap asistate în familie beneficiază de anumite prestaţii sociale din partea statului care, de cele mai multe ori, nu sunt pe deplin acompaniate de accesibilizarea mediului fizic şi de măsuri reale de protecţie activa.Prestaţiile financiare de care copiii şi persoanele adulte cu handicap beneficiază sunt într-un cuantum valoric mic; de exemplu, un adult cu handicap încadrat în gradul grav are o indemnizaţie lunară de 150 lei. Persoanele cu handicap mediu şi uşor nu primesc nici un fel de prestaţie financiară.Persoanele cu handicap grav din familii pot avea asistent personal care este, de regula, un membru al familiei sau o ruda, angajat de primăria în a carei raza teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap.Marea majoritate a persoanelor cu handicap nu au asigurate, în mod curent, nici un fel de servicii. Serviciile existente sunt slab diversificate, insuficiente, acoperite în mod aleatoriu de organizaţiile neguvernamentale astfel ca intervenţia din punct de vedere social are un caracter lacunar. Personalul din cadrul sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap este insuficient din punct de vedere numeric şi, în general, fără calificare profesională.Accesul la educaţie, asistenţa medicală, încadrarea în munca, transportul public, condiţiile de locuit şi de mişcare în mediul fizic reprezintă domenii insuficient rezolvate de autorităţile publice locale.Conform statisticii Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, până la cel mult 20% din totalul clădirilor publice sunt adaptate conform nevoilor persoanelor cu handicap, ceea ce determina o foarte slabă participare a acestora la viaţa societăţii.În prezent, cu excepţia unui număr foarte redus de interpreţi mimico-gestuali, tehnicii de tipar braille şi a tehnicilor de înregistrare audio, nu exista sisteme, servicii şi tehnologii de acces la informaţii şi comunicare destinate persoanelor cu handicap senzorial (auditiv şi vizual).Astfel persoanele cu handicap reprezintă un grup extrem de vulnerabil la procesele de excluziune socială.În afară acestor persoane, cuprinse în cadrul sistemului de protecţie specială a persoanelor cu handicap, în România exista persoanele cu invaliditate. Persoanele beneficiare ale pensiei de invaliditate sunt definite prin Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu completările şi modificările ulterioare. Astfel, au dreptul la pensie de invaliditate asiguraţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza: accidentelor de muncă, bolilor profesionale şi tuberculozei; bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca, în raport cu cerinţele locului de muncă şi cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este: de gradul I, II şi III. Pensionarul de invaliditate de gradul I este asimilat persoanei cu handicap în anumite condiţii prevăzute în legislaţia în vigoare.După cum se menţionează şi în Regulile Standard privind Egalizarea Sanselor pentru Persoanele cu Handicap, termenii invaliditate şi handicap au fost folosiţi adesea confuz, exprimand mai mult interesul pentru aspectul medical şi de diagnostic şi ignorand relaţia cu mediul înconjurător fapt care a făcut un deserviciu în stabilirea unor politici sociale unitare şi coerente la nivel naţional.De asemenea, în prezent, nu sunt încadrate în grad de handicap acele persoane care au suferit accident vascular cerebral după vârsta standard de pensionare spre deosebire de persoanele care suferă accident vascular cerebral înainte de aceasta vârsta şi care sunt încadrate în grad de handicap. În anul 1980, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a adoptat Clasificarea Internationala a Deficienţelor, Incapacitatilor şi Handicapurilor care a făcut distincţia între deficienta, incapacitate şi handicap. Aceasta a fost utilizata experimental timp de 12 ani şi, în urma revizuirii, la 22 mai 2001, a fost adoptată şi aprobată de cea de a 24-a Sesiune Generală a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Clasificarea internationala a funcţionarii dizabilitatii şi sănătăţii.  +  Capitolul II MisiuneaPână în anul 2013, persoanele cu handicap beneficiază de drepturi şi oportunitati reale în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii personale.  +  Capitolul III Obiective generale şi specifice1. Promovarea integrării sociale a persoanelor cu handicap ca cetăţeni activi în măsura de a-şi controla viaţaObiective specifice:1.1. Creşterea capacităţii instituţionale şi administrative1.2. Participarea activa şi accesul la serviciile sociale1.3. Consolidarea parteneriatului public - privat1.4. Promovarea furnizarii serviciilor de calitate care să răspundă nevoilor individuale ale persoanei cu handicap1.5. Accesibilizarea mediului fizic, informaţional a transportului şi locuinţelor1.6. Corelarea sistemului de protecţie a copilului cu handicap cu cel al adultului cu handicap2. Acordarea de sprijin pentru familiile care au în componenta persoane cu handicapObiective specifice:2.1. Identificarea nevoilor de sprijin familial2.2. Asigurarea serviciilor de sprijin familial3. Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă pentru persoanele cu handicapObiective specifice:3.1. Sprijin timpuriu efectiv (inclusiv prin dezvoltarea sistemului educaţional de la vârsta timpurie corelata cu nevoile identificate în vederea creşterii gradului de incluziune socială)3.2. Implicarea angajatorilor3.3. Îmbunătăţirea sistemului educaţional şi de formare profesională3.4. Îmbunătăţirea serviciilor de sprijin în vederea angajării şi crearea serviciilor de sprijin al persoanelor cu handicap la locul de muncă  +  Capitolul IV Implementarea, monitorizarea şi evaluareaImplementarea măsurilor stabilite în cadrul strategiei presupune un proces de planificare multianuala bazat pe obiectivele generale şi nevoile locale, precum şi pe resursele materiale, financiare şi umane disponibile.Monitorizarea şi evaluarea implementarii strategiei reprezintă activităţi de maxima importanţa care pot determina revizuirea planului naţional de acţiune şi redefinirea unora dintre măsuri, în funcţie de contextul social la nivelul comunităţilor, de evoluţia nevoilor persoanelor cu handicap şi a numărului acestora.Activitatea de monitorizare şi evaluare are în vedere următoarele: a) selectarea unor indicatori de performanţă pentru obiectivele generale ale strategiei; b) dezvoltarea unor programe de cercetare asupra unor grupuri cu grad mare de risc; c) Identificarea punctelor slabe în procesul de implementare a strategiei şi a soluţiilor de rezolvare; d) realizarea unei baze de date unitară şi integrată sistemului de asistenţa socială; e) asigurarea de informaţii corecte despre dinamica persoanelor cu handicap şi condiţiile lor de viaţa.Monitorizarea şi evaluarea implementarii strategiei şi a planului de acţiune vor fi asigurate de către Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap, în colaborare cu toţi responsabilii desemnaţi.  +  Capitolul V FinanţareaSursele de finanţare ale sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap includ: a) buget de stat; b) bugete locale; c) donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii; d) fonduri externe, rambursabile şi nerambursabile; e) contribuţia persoanelor cu handicap şi/sau ale familiei/reprezentanţilor legali.Planificarea bugetului necesar realizării măsurilor prevăzute planul de acţiune se face anual, pentru anul următor şi reprezintă o condiţionalitate a implementarii strategiei.  +  Capitolul VI Planul de acţiune privind implementarea strategiei naţionale
  Planul de acţiune privind implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013, "Sanse egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără discriminări"
  Obiectivul general 1:Promovarea integrării sociale a persoanelor cu handicap ca cetăţeni activi în măsura de a-şi controla viaţa.
           
    Obiective specificeMăsuriTermeneInstituţii responsabile
    1.1. Creşterea capacităţii instituţionale şi administrativea) continuarea reformei instituţionale şi administrative a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, inclusiv a structurilor proprii şi a instituţiilor subordonate, precum şi a centrelor de tip rezidenţial şi nerezidenţial pentru Persoanele cu Handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru persoanele cu handicap, autorităţi publice locale
    b) actualizarea permanentă a cadrului legislativ naţional referitor la persoanele cu handicap, în concordanţă cu legislaţia europeană şi internaţională2006-2009Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
    c) îmbunătăţirea comunicării în domeniu între nivelurile de responsabilitate locală, judeţeană şi Naţională2006-2013Autoritatea naţională pentru Persoanele cu Handicap, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, autorităţi publice locale
    d) instituirea unor noi prestaţii şi servicii sociale, adaptate nevoilor specifice handicapului şi comunităţii2006-2009Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, autorităţi publice locale
    e) asigurarea unui cadru coerent şi unitar privind coordonarea metodologică a sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap2006-2009Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
    f) implementarea, dezvoltarea şi actualizarea permanentă a sistemului naţional de monitorizare privind: ▪ promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu Handicap; ▪ stadiul realizării accesibilităţilor; ▪ implementarea standardelor şi calitatea serviciilor sociale furnizate persoanelor cu handicap; ▪ impactul proiectelor finanţate asupra calităţii vieţii persoanelor cu handicap2006-2007Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, autorităţi publice locale
    g) realizarea unui circuit informaţional unitar şi eficient care să servească interesului persoanei cu handicap; asigurarea, la nivelul administraţiei publice centrale şi locale, a infrastructurii de tehnologie a informaţiei şi a resurselor umane necesare pentru a susţine circuitul informaţional2006-2009Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, autorităţi publice locale
    h) eficientizarea procedurilor de obţinere şi/sau exercitare a drepturilor şi facilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare2006-2009Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, autorităţi publice locale
    i) diversificarea indicatorilor calitativi şi cantitativi de analiză şi evaluare privind problematica handicapului, calitatea vieţii persoanelor cu handicap, integrarea şi incluziunea socială a acestora2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
    j) colectarea, analizarea şi interpretarea datelor şi a informaţiilor statistice respectând dreptul la viaţă intimă, demnitate precum şi alte drepturi ale persoanelor cu Handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap, autorităţi publice locale
    k) elaborarea şi implementarea unui sistem coerent de stabilire a încadrării în grad de handicap; stabilirea potenţialului de integrare a persoanei cu handicap în viaţa comunităţii prin referire la potenţialul funcţional al acesteia, urmând ca gradul de Handicap să fie stabilit de medicul de specialitate iar potenţialul de integrare de către o comisie multidisciplinară de evaluare2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap, Ministerul Sănătăţii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, autorităţi publice locale
    l) acreditarea furnizorilor de servicii sociale pentru persoanele cu handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
    m) instituirea unui sistem de control privind respectarea drepturilor persoanelor cu handicap şi calitatea serviciilor sociale furnizate acestora2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
    n) monitorizarea implementării Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 şi a Planului de acţiune2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, autorităţi publice locale
    o) prevenirea instituţionalizării persoanelor cu handicap2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, autorităţile publice locale
    p) avizarea strategiilor judeţene, a planurilor judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, elaborate în vederea implementării Strategiei naţionale, precum şi asigurarea suportului metodologic autorităţilor administraţiei publice în procesul de restructurare/închidere a instituţiilor; monitorizarea planurilor judeţene/locale de implementare a strategiei din domeniu2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
    q) coordonarea procesului de transformare a instituţiilor existente din unităţi pasive, de internare şi supraveghere medico-socială, în instituţii cu o politică activă de integrare socială a persoanelor cu Handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap
    r) restructurarea/închiderea instituţiilor în care standardele minime de calitate nu sunt implementate;2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, autorităţi publice locale
    s) crearea condiţiilor pentru dezvoltarea serviciilor alternative de tip familial2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, autorităţi publice locale
    t) îmbunătăţirea mecanismelor financiare asigurarea resurselor financiare, creşterea sumelor atrase în completarea fondurilor alocate de la bugetul de stat, crearea şi dezvoltarea instrumentelor de autofinanţare, creşterea eficienţei utilizării bugetelor alocate2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
    u) diversificarea surselor de finanţare pentru programe şi proiecte, creşterea fondurilor destinate programelor şi proiectelor care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a persoanelor cu Handicap, inclusiv identificarea şi administrarea surselor de finanţare necesare procesului de restructurare/închidere a instituţiilor şi creării de servicii alternative de tip familial2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap
    v) alocarea de resurse adecvate nevoilor persoanelor cu handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, autorităţi publice locale
    w) promovarea valorilor şi principiilor privitoare la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, la drepturile cetăţeneşti ale persoanelor cu handicap, precum şi la participarea activă a acestora la viaţa comunităţii2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, autorităţi publice locale
    x) implicarea autorităţilor administraţiei publice precum şi a societăţii civile în: ▪ procesul de informare şi comunicare destinat persoanelor cu handicap, familiilor acestora, membrilor comunităţii; ▪ asigurarea accesului la informaţii publice în formate accesibile şi tehnologii corespunzătoare tipurilor de Handicap.2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, autorităţi publice locale
    y) promovarea imaginii pozitive despre persoanele cu handicap, în colaborare cu diverşi actori implicaţi, inclusiv mass-media; creşterea nivelului de vizibilitate a persoanei cu Handicap ca membru cu drepturi depline al comunităţii2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, autorităţi publice locale, mass-media, televiziunea publică
    z) desfăşurarea de campanii de conştientizare şi/sau sensibilizare a opiniei publice inclusiv pentru a combate stereotipiile şi prejudecăţile existente despre Persoanele cu Handicap şi pentru a susţine receptivitatea faţă de drepturile acestora2006-2013Autoritatea Naţională pentru persoanele cu handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, autorităţi publice locale
    aa) dezvoltarea parteneriatului public/privat în scopul promovării protecţiei persoanelor cu handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, autorităţi publice locale
    bb) susţinerea, dezvoltarea, diversificarea programelor de studii şi cercetare ştiinţifică şi aplicată în domeniul handicapului2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
    cc) promovarea viziunii şi conceptelor exprimate în Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
    dd) realizarea unui dialog constant cu organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, care reprezintă interesele acestora sau cu activitate în domeniu în procesul de planificare, implementare, monitorizare şi evaluare a măsurilor privind problematica handicapului2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
    1.2. Participarea activă şi accesul la serviciile socialea) promovarea accesului la serviciile necesare pentru a susţine integrarea socială şi pentru a preveni izolarea şi separarea de comunitate a persoanelor cu handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, autorităţi publice locale
    b) diversificarea prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap precum şi diversificarea modului de atribuire, inclusiv dezvoltarea de abordări inovative privind serviciile, publice şi private, în scopul de a acoperi nevoile persoanelor cu Handicap în calitate de consumator de bunuri şi servicii2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, autorităţi publice locale
    c) crearea condiţiilor de disponibilitate, respectiv de transport, infrastructură, reţele de comunicare, a serviciilor sociale corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu Handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor, autorităţi publice locale
    d) înfiinţarea şi susţinerea de centre de reabilitare specializate pe tipuri de handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, autorităţi publice locale, furnizorii de servicii sociale acreditaţi
    e) înfiinţarea, dezvoltarea, diversificarea serviciilor sociale necesare reintegrării în comunitate a peroanelor cu handicap din centrele rezidenţiale2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, autorităţi publice locale, furnizorii de servicii sociale acreditaţi
    f) dezvoltarea de servicii prin care să se sprijine integrarea socială a persoanei cu handicap, de exemplu ateliere protejate, birouri de consiliere etc.2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, autorităţi publice locale
    g) aplicarea principiului resursa urmează persoana ceea ce presupune că persoana cu handicap poate beneficia de serviciul social corespunzător nevoilor individuale acolo unde îl alege2006-2009Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, autorităţi publice locale
    h) administrarea unei linii telefonice de tip telverde; monitorizarea apelurilor; analizarea şi interpretarea informaţiilor; crearea unei metodologii de intervenţie şi soluţionare a neregulilor şi a reclamaţiilor recepţionate; implementarea acestei metodologii2006-2007Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
    i) asigurarea accesului persoanelor cu handicap la tratamentul balnear şi de recuperare; administrare a unui fond de bilete pentru tratament balnear şi recuperare2006-2007Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Casa Naţională de Pensii
    j) suplimentarea numărului şi a categoriilor de produse incluse în contractul cadru de asigurări de sănătate; asigurarea şi diversificarea dispozitivelor de asistare: proteze, proteze auditive, lentile, lupe, orteze, aparatură şi materiale ajutătoare compensatorii, mijloace tiflotehnice, aparate ortopedice, dispozitive de mers etc.2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor
    k) identificarea de resurse Financiare precum şi eficientizarea administrării fondurilor destinate produselor care răspund nevoilor de integrare şi incluziune socială a persoanelor cu Handicap, şi anume mijloace şi echipamente tehnice cu caracter compensatoriu, echipamente de scriere şi tipărire braille; programe de citire şi de voce sintetică pentru calculator; aparatură de semnalizare vizuală şi de mărire a imaginilor; alte echipamente cu afişaj braille, cu voce sintetică sau semnalizare sonoră; video telefoane; sisteme de semnalizare cu mai multe elemente componente etc.2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
    l) promovarea participării persoanelor cu handicap la activităţi cultural-sportive şi de petrecere a timpului liber, la nivel naţional şi internaţional2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Culturii şi Cultelor, autorităţi publice locale
    1.3. Consolidarea parteneriatului public-privata) implicarea persoanelor cu handicap în luarea de decizii şi în măsurile care le pot afecta viaţa, precum şi a organizaţiilor persoanelor cu handicap, a reprezentanţilor acestora, acordând o atenţie deosebită persoanelor cu grad ridicat de dependenţă şi celor care nu se pot reprezenta singure; asigurarea respectării principiului Nimic pentru noi, fără noi!2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
    b) implicarea societăţii civile atât în elaborarea, implementarea şi monitorizarea strategiilor în domeniu cât şi în sesizarea nerespectării drepturilor persoanelor cu Handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap, autorităţi publice locale
    c) consolidarea colaborării dintre autorităţile administraţiei publice şi persoanele juridice, publice sau private, instituţiile de cult recunoscute de lege în vederea elaborării şi implementării de proiecte care au ca obiectiv dezvoltarea serviciilor sociale pentru Persoanele cu Handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru persoanele cu handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, autorităţi publice locale
    d) organizarea, în colaborare sau parteneriat între autorităţile administraţiei publice şi organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniu, de activităţi cultural - sportive şi de petrecere a timpului liber pentru Persoanele cu Handicap şi familiile acestora2006-2013Autoritatea Naţională pentru persoanele cu handicap, Ministerul Culturii şi Cultelor, autorităţi publice locale
    e) încurajarea şi promovarea activităţilor de voluntariat2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, autorităţi publice locale
    1.4. Promovarea furnizării serviciilor de calitate care să răspundă nevoilor individuale ale persoanei cu handicapa) elaborarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale specializate furnizate persoanelor cu Handicap, asigurarea consultanţei metodologice în vederea implementării standardelor; evaluarea rezultatelor monitorizării implementării standardelor; actualizarea standardelor de calitate2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap
    b) asigurarea instruirii şi formării continue a personalului, de toate tipurile, implicat la toate nivelurile în protecţia persoanelor cu handicap, inclusiv a asistenţilor personali; intensificarea instruirilor pentru asistenţii personali; asigurarea coordonării metodologice privind instruirea, formarea, pregătirea profesională a resurselor umane care lucrează în cadrul sistemului de protecţie a persoanelor cu Handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, furnizorii de servicii de formare acreditaţi, autorităţi publice locale
    c) crearea şi dezvoltarea unor centre zonale de instruire, formare şi perfecţionare a personalului în domeniul protecţiei, integrării şi incluziunii sociale a persoanelor cu Handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, autorităţi publice locale
    d) asigurarea programei de instruire şi a curriculum-ului pentru competenţe comune mai multor ocupaţii din domeniul protecţiei persoanelor cu handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
    e) elaborarea şi monitorizarea Planului naţional privind formarea personalului din sistemul de protecţie a persoanelor cu handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
    f) introducerea în Clasificarea Ocupaţiilor din România a terapeutului ocupaţional, a asistentului personal profesionist şi a altor profesii identificate ca necesare în cadrul sistemului de protecţie a persoanelor cu Handicap2006-2009Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării
    g) asigurarea ponderii personalului specializat angajat în sistemul de protecţie a persoanelor cu handicap în raport cu tipurile de servicii: asistenţi sociali, psihologi, instructori de ergoterapie, kinetoterapeuţi, pedagogi de recuperare, logopezi, psihopedagogi, cadre didactice de sprijin, educatori specializaţi, mediatori şcolari etc.2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, autorităţi publice locale
    h) asigurarea continuităţii, complementarităţii şi cooperării în procesul furnizării de servicii sociale pentru Persoanele cu handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, autorităţi publice locale
    i) promovarea contractării serviciilor sociale de către autorităţile administraţiei publice către furnizorii acreditaţi de servicii în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, autorităţi publice locale
    1.5. Accesibilizarea mediului fizic, informaţional, a transportului şi locuinţelora) sprijinirea cercetării, dezvoltării şi producţiei de noi tehnologii de informare şi comunicare şi tehnologii asistive, adecvate persoanelor cu handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor, autorităţi publice locale
    b) promovarea şi implementarea conceptului Acces pentru toţi pentru a împiedica crearea de noi bariere şi apariţia unor noi surse de discriminare2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, autorităţi publice locale, televiziunea publică
    c) asigurarea informaţiilor despre problematica accesibilităţii pentru toţi cei interesaţi2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
    d) introducerea în pregătirea iniţială a studenţilor, a unor cursuri referitoare la diversitatea persoanelor cu handicap şi a nevoilor acestora, precum şi la diversificarea modalităţilor de realizare a accesului2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi Cercetării
    e) realizarea cu prioritate a accesibilităţii mediului fizic şi informaţional, în unităţile şi instituţiile de învăţământ2006-2007Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, autorităţi publice locale
    f) asigurarea utilizării de către cadrele didactice a mijloacelor specifice de comunicare cu elevii cu handicap, în cadrul procesului educaţional2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, autorităţi publice locale
    g) asigurarea, prin mijloace specifice de comunicare, a accesului persoanelor cu handicap senzorial la informaţia difuzată prin mass-media2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Televiziunea Română
    h) facilitarea accesului persoanelor cu handicap la noile tehnologii2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor, autorităţi publice locale
    i) actualizarea permanentă la normele europene şi internaţionale a normativului privind adaptarea mediului fizic la nevoile persoanelor cu handicap2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
    j) întărirea controlului asupra realizării accesibilităţii şi aplicarea de amenzi contravenţionale2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Inspectoratul de Stat în Construcţii
    k) formarea şi asigurarea de interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico - gestual; includerea acestor interpreţi în aparatul administraţiei publice2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, autorităţi publice locale
    l) formarea şi asigurarea interpreţilor pentru persoanele cu surdo - cecitate2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, autorităţi publice locale
    m) includerea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi a reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale din domeniul protecţiei persoanelor cu handicap în comisiile de recepţie a lucrărilor de construcţie sau reamenajare a mediului fizic construit2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, autorităţi publice locale
    n) dezvoltarea gamei de servicii adaptate persoanelor cu handicap, de exemplu asistenţă prin ghizi şi asistenţă animală etc.2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, autorităţi publice locale
    o) asigurarea suportului în adaptarea locuinţei persoanei cu handicap în funcţie de nevoile acesteia2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, autorităţi publice locale
    p) asigurarea calităţii dispozitivelor compensatorii şi a accesibilităţii costurilor2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
    q) diversificarea accesului la servicii de petrecere a timpului liber, inclusiv turism, pentru persoanele cu handicap etc.2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, autorităţi publice locale
    1.6. Corelarea sistemului de protecţie a copilului cu handicap cu cel al adultului cu handicapa) planificarea tranziţiei copilului cu Handicap din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de protecţie a adultului cu handicap, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării
    b) asigurarea continuităţii serviciilor acordate persoanelor cu handicap2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, autorităţi publice locale
    c) instituirea unui set de măsuri menite să asigure pregătirea copilului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa independentă2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, autorităţi publice locale
    d) creşterea nivelului de informare a copilului cu handicap în ceea ce priveşte oportunităţile de educaţie, angajare, accesul la viaţa socială, accesul la diferite mijloace de petrecere a timpului liber2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, autorităţi publice locale
  Obiectivul general 2:Acordarea de sprijin pentru familiile care au în componenta persoane cu handicap
           
    Obiective specificeMăsuriTermeneInstituţii responsabile
    2.1. Identificarea nevoilor de sprijin familiala) asigurarea unei evaluări individuale, multidisciplinare, a persoanei cu handicap şi a condiţiilor necesare implementării programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a planului individualizat de servicii, stabilite în colaborare cu persoana cu handicap şi/sau familia acesteia. Persoana cu handicap şi, dacă este necesar, familia sau reprezentantul legal participă, de asemenea, la ansamblul măsurilor luate în vederea orientării sale profesionale2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, autorităţi publice locale
    b) monitorizarea implementării programului individual de reabilitare şi integrare socială, a planului personalizat de servicii şi a rezultatelor obţinute; asigurarea condiţiilor pentru evaluarea periodică a persoanelor cu handicap şi monitorizarea rezultatelor obţinute2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, autorităţi publice locale
    c) înfiinţarea sistemului bazat pe managementul de caz în protecţia persoanelor cu handicap2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
    d) monitorizarea permanentă a costurilor serviciilor sociale astfel încât indicatorul cost-eficienţă să răspundă nevoilor persoanei cu handicap2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, autorităţi publice locale
    e) asigurarea unei evaluări a nevoilor de sprijin al familiei în mediul ei de viaţă2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, autorităţi publice locale
    f) dezvoltarea de servicii de prevenire şi intervenţie în cazurile de vagabondaj, cerşetorie şi trafic de persoane cu handicap2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, autorităţi publice locale
    g) dezvoltarea de servicii de prevenire şi intervenţie în caz de abuz şi exploatare a persoanelor cu handicap2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, autorităţi publice locale
    h) sprijinirea oricăror forme de asociere familială în vederea asigurării integrării şi incluziunii sociale a persoanelor cu handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, autorităţi publice locale
    i) sprijinirea iniţiativelor persoanelor juridice, publice sau private, instituţiilor de cult recunoscute de lege cu privire la identificarea nevoilor de sprijin familial2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Culturii şi Cultelor, autorităţi publice locale
    2.2. Asigurarea serviciilor de sprijin familiala) promovarea mediului familial ca fiind mediul cel mai prielnic de dezvoltare a persoanei cu handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, autorităţi publice locale
    b) diversificarea modalităţilor de acordare a prestaţiilor sociale; reglementarea legală a bugetului personal complementar pentru persoanele cu handicap2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, autorităţi publice locale
    c) implicarea familiei şi responsabilizarea acesteia cu privire la nevoile de îngrijire, reabilitare şi integrare socială ale persoanei cu handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, autorităţi publice locale
    d) dezvoltarea unui sistem de instruire şi calificare a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, autorităţi publice locale
    e) dezvoltarea de programe de susţinere între părinţi şi specialişti şi alte tipuri de instruiri în domeniul handicapului, în colaborare sau parteneriat cu persoanele juridice, publice sau private, instituţii de cult recunoscute de lege2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, autorităţi publice locale
    f) dezvoltarea serviciilor sociale de tip centre de zi, locuinţe protejate, centre de tip respiro/centre de criză, servicii la domiciliu, altele, corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap; sprijinirea iniţiativelor persoanelor juridice, publice sau private, instituţiilor de cult recunoscute de lege pentru crearea unor astfel de servicii corespunzătoare nevoilor comunităţii2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, autorităţi publice locale
    g) dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale la nivel comunitar, cu preponderenţă servicii de îngrijire la domiciliu care permit menţinerea persoanei cu handicap în mediul propriu de viaţă, în familie şi în comunitate2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, autorităţi publice locale
    h) informarea persoanelor cu handicap, a familiilor şi a tuturor instituţiilor cu activităţi în domeniu pentru a face cunoscute drepturile şi obligaţiile, mijloacele şi resursele ce le pot fi alocate2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Administraţiei şi Internelor, autorităţi publice locale
    i) susţinerea participării persoanei cu handicap şi a familiei sale la evenimente cultural-sportive şi la teatre, muzee, cinematografe, biblioteci precum şi facilitarea accesului la obiectivele de patrimoniu, turistice şi de petrecere a timpului liber2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Culturii şi Cultelor, autorităţi publice locale
    j) asigurarea accesului persoanelor cu handicap şi a familiilor lor la programele guvernamentale de securitate socială, sănătate şi de reducere a sărăciei; includerea nevoilor persoanelor cu handicap şi a familiilor acestora în toate politicile, strategiile şi programele de dezvoltare naţionale, judeţene sau locale2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, autorităţi publice locale
    k) crearea, la nivel local, a unor structuri comunitare consultative care să sprijine persoanele cu handicap şi familiile acestora2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, autorităţi publice locale
    l) introducerea unui criteriu de prioritate pentru persoanele cu handicap în repartizarea de locuinţe sociale2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, autorităţi publice locale
  Obiectivul general 3;Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă pentru persoanele ca handicap
           
    Obiective specificeMăsuriTermeneInstituţii responsabile
    3.1. Sprijin timpuriu efectiv (inclusiv prin dezvoltarea sistemului educaţional de la vârstă timpurie corelată cu nevoile identificate, în vederea creşterii gradului de incluziune socială)a) asigurarea şcolarizării şi a profesionalizării tuturor persoanelor cu handicap, indiferent de locul în care acestea se află, respectând nevoile individuale de dezvoltare2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, autorităţi publice locale
    b) adaptarea instrumentelor specifice educaţiei la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, autorităţi publice locale
    c) elaborarea şi instituirea unui curriculum pentru persoanele cu handicap grav şi asociat2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi Cercetării
    d) adaptarea programei şcolare la nevoile copiilor/tinerilor cu handicap2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi Cercetării
    e) asigurarea şcolarizării la domiciliu a persoanelor cu handicap nedeplasabile pe durata perioadei de şcolarizare obligatorie2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, autorităţi publice locale
    f) organizarea diferenţiată a examenelor din cadrul procesului de învăţământ pentru Persoanele cu handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru persoanele cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, autorităţi publice locale
    g) introducerea în curricula şcolilor generale, liceelor, universităţilor şi a altor forme de învăţământ, a informaţiilor referitoare la problematica handicapului2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, autorităţi publice locale
    h) corelarea permanentă cu strategia Naţională în domeniu a curriculum-ului pentru cei care se pregătesc să lucreze cu Persoanele cu Handicap2006-2013Autoritatea naţională pentru persoanele cu handicap, Ministerul Educaţiei şi Cercetării
    i) realizarea de programe de instruire privind problematica handicapului pentru toate cadrele didactice2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi Cercetării
    j) accentuarea importanţei evaluării abilităţilor şi, mai ales, a abilităţilor socio-profesionale ale persoanelor cu Handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap, Ministerul Educaţiei şi Cercetării
    k) realizarea, diversificarea, susţinerea financiară a programelor privind orientarea şi reconversia profesională a persoanelor cu Handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, autorităţi publice locale
    l) corelarea pregătirii profesionale a persoanelor cu handicap cu cerinţele pieţii muncii2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, autorităţi publice locale
    m) asigurarea materialelor didactice adaptate necesare diversităţii tipurilor de handicap, introducerea noilor tehnologii2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, autorităţi publice locale
    n) susţinerea programelor care au ca obiectiv dezvoltarea abilităţilor persoanelor cu handicap, indiferent de vârsta acestora2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, autorităţi publice locale
    3.2. Implicarea angajatorilora) proiectarea şi adaptarea locurilor de muncă în aşa fel încât acestea să devină accesibile persoanelor cu handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
    b) susţinerea logistică şi financiară a angajatorilor în vederea realizării adaptărilor locurilor de muncă în funcţie de nevoile individuale ale persoanei cu Handicap angajate2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, autorităţi publice locale
    c) dezvoltarea formelor de stimulare a angajatorilor în vederea angajării şi păstrării locului de muncă al persoanelor cu Handicap; promovarea şi asigurarea cunoaşterii de către angajatori a dreptului la muncă al persoanei cu handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, autorităţi publice locale
    d) stabilirea unei comunicări permanente între Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi organizaţiile neguvernamentale din domeniu2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
    e) înfiinţarea şi susţinerea de complexe de servicii formate din ateliere sau unităţi protejate şi locuinţe protejate, la nivel judeţean2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, autorităţi publice locale
    f) dezvoltarea, la nivel judeţean, a unor noi modalităţi de organizare a activităţilor lucrative pentru Persoanele cu Handicap: întreprinderi sociale, ateliere protejate etc.2006-2013Autoritatea Naţională pentru persoanele cu handicap, autorităţi publice locale
    g) acordarea de sprijin pentru organizarea unei pieţe de desfacere pentru produsul muncii persoanei cu Handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap, autorităţi publice locale
    3.3. Îmbunătăţirea sistemului educaţional şi de formare profesionalăa) promovarea accesului la educaţie şi formare profesională a persoanelor cu handicap, indiferent de gradul şi tipul de Handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, autorităţi publice locale
    b) promovarea conceptului potrivit căruia persoana cu handicap încadrată în muncă reprezintă o valoare adăugată pentru societate şi, în special, pentru comunitatea căreia aparţine2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, autorităţi publice locale
    c) crearea condiţiilor şi a serviciilor necesare pentru ca persoana cu handicap să poată alege forma de conversie sau reconversie profesională şi locul de muncă, în conformitate cu potenţialul ei funcţional2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, autorităţi publice locale
    d) desfăşurarea de programe, în colaborare sau parteneriat cu persoanele juridice, publice sau private, instituţiile de cult recunoscute de lege, având ca obiectiv crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea abilităţilor persoanelor cu Handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap, Ministerul Culturii şi Cultelor, autorităţi publice locale
    e) asigurarea de acces egal al persoanelor cu handicap la oportunităţile de formare şi promovare la locul de muncă2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, autorităţi publice locale
    3.4. Îmbunătăţirea serviciilor de sprijin în vederea angajării şi crearea serviciilor de sprijin al persoanelor cu handicap la locul de muncăa) promovarea unui mediu de Muncă deschis, inclusiv şi accesibil persoanelor cu Handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de muncă, autorităţi publice locale
    b) promovarea recunoaşterii capacităţilor, abilităţilor şi contribuţiei persoanelor cu handicap la locul de muncă şi pe piaţa muncii şi, implicit, combaterea prejudecăţilor în acest domeniu2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, autorităţi publice locale
    c) crearea condiţiilor pentru creşterea şanselor persoanelor cu handicap de angajare şi avansare în carieră pe piaţa liberă a muncii şi îndeosebi în sectorul public2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, autorităţi publice locale
    d) diversificarea şi susţinerea de servicii sociale, astfel: consiliere pentru persoana cu handicap şi familia acesteia, informare pentru angajatori etc.2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, autorităţi publice locale
    e) introducerea în Clasificarea Ocupaţiilor din România a unor noi ocupaţii care facilitează integrarea profesională a persoanei cu Handicap2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării
    f) elaborarea şi implementarea unui sistem de monitorizare privind ocuparea şi încadrarea în muncă, formarea profesională, promovarea şi condiţiile de muncă ale persoanelor cu Handicap2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, autorităţi publice locale
    g) realizarea şi actualizarea permanentă a bazei de date la nivel judeţean/local pentru evidenţierea ofertei de muncă din rândul persoanelor cu Handicap2006-2008Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, autorităţi publice locale
    h) dezvoltarea colaborării cu mass-media în vederea creşterii gradului de conştientizare şi/sau sensibilizare a comunităţii cu privire la potenţialul, abilităţile şi contribuţia persoanelor cu Handicap la piaţa muncii2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, televiziunea publică, autorităţi publice locale
    i) realizarea de programe şi proiecte, în colaborare sau parteneriat cu Persoanele juridice, publice sau private, instituţii de cult recunoscute de lege, având ca obiectiv creşterea gradului de ocupare2006-2013Autoritatea Naţională pentru persoanele cu Handicap, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Ministerul Culturii şi Cultelor, autorităţi publice locale
    j) susţinerea de campanii de sensibilizare şi conştientizare a angajatorilor asupra abilităţilor persoanelor cu Handicap2006-2013Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, autorităţi publice locale
  * Planul de acţiune privind implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 "Sanse egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără discriminări" poate fi revizuit anual, în urma monitorizarii Strategiei.*Font 8* ┌──────────┐ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ MISIUNEA │ │Până în anii 2013, persoanele cu handicap beneficiază de drepturi şi oportunitati │ │ │ │reale în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii personale. │ └──────────┘ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────┐ ┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐│OBIECTIVE │ │III.1. Promovarea integrării│ │III.2. Acordarea de sprijin │ │III.3. Creşterea gradului de││GENERALE │ │sociale a persoanelor cu │ │pentru familiile care au în │ │ocupare a forţei de muncă ││ │ │handicap ca cetăţeni activi │ │componenta persoane cu │ │pentru persoanele cu ││ │ │în măsura de a-şi controla │ │handicap │ │handicap ││ │ │viaţa │ │ │ │ │└──────────┘ └────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘                                            ┌────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐                                            │ │ │ III.3.1. Sprijin timpuriu │                                            │ III.2.1. Identificarea │ │ efectiv (inclusiv prin │                                            │nevoilor de sprijin familial│ │ dezvoltarea sistemului │                                            │ III.2.2. Asigurarea servi- │ │ educaţional de la vârsta │              ┌────────────────────────────┐│ ciilor de sprijin familial │ │ timpurie corelata cu │              │III.1.1. Creşterea capacita-│└────────────────────────────┘ │ nevoile identificate în │┌───────────┐ │tii instituţionale şi │ │ vederea creşterii gradului││ │ │administrative │ │ de incluziune socială) ││ OBIECTIVE │ │III.1.2. Participarea activa│ │ III.3.2. Implicarea ││ │ │şi accesul la serviciile │ │ angajatorilor ││ SPECIFICE │ │sociale │ │ III.3.3. Îmbunătăţirea ││ │ │III.2.3. Consolidarea parte-│ │ sistemului educaţional şi │└───────────┘ │neriatului public - privat │ │ de formare profesională │              │III.1.4. Promovarea furni- │ │ III.3.4. Îmbunătăţirea │              │zarii serviciilor de │ │ serviciilor de sprijin │              │calitate care să răspundă │ │ în vederea angajării şi │              │nevoilor individuale ale │ │ crearea serviciilor │              │persoanei cu handicap │ │ de sprijin al persoanelor │              │III.1.5. Accesibilizarea │ │ cu handicap la locul de │              │mediului fizic, informa- │ │ munca │              │tional, a transportului şi │ └───────────────────────────┘              │locuinţelor │              │III.1.6. Corelarea siste- │              │mului de protecţie a │              │copilului cu handicap cu │              │cel al adultului cu handicap│              └────────────────────────────┘ ┌──────────┐ │ STRATEGIA│ └──────────┘┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐             │ │ │ │ │ IMPLICAREA ACTIVA │             │ ACCESIBILIZAREA │ │ CENTRAREA PE NEVOILE │ │ A PERSOANEI CU │             │ MEDIULUI FIZIC ŞI │ │ PERSONALE │ │ HANDICAP ÎN LUAREA │             │ INFORMAŢIONAL │ │ IDENTIFICATE │ │ DECIZIILOR │             └────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘ └──────────────────────────┘  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │ Aceasta diagrama stabileşte misiunea şi cum poate fi ea atinsa prin realizarea celor trei │  │obiective generale. Fiecare din cele trei obiective generale corespunde unui capitol al │  │Strategiei. Sub fiecare obiectiv general sunt stabilite obiective specifice. Strategia este baza │  │pentru măsurile ce urmează a fi întreprinse şi oferă trei principii de intervenţie în scopul │  │asigurării atingerii obiectivelor generale stabilite şi, în final, a atingerii misiunii. │  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------------