LEGE nr. 289 din 11 octombrie 2005privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în domeniul transportului pe calea ferată
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se interzice accesul persoanelor neautorizate în zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice. (2) Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâşiile de teren, în limita a 20 m fiecare, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea instalaţiilor de semnalizare şi de siguranţă circulaţiei şi a celorlalte instalaţii de conducere operativă a circulaţiei trenurilor, precum şi a instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a mediului. Pe teritoriul localităţilor zonele de siguranţă vor fi în mod obligatoriu semnalizate.  +  Articolul 2Se interzice intrarea sau staţionarea persoanelor neautorizate în zonele unde accesul este interzis prin afişe ori semne corespunzătoare din perimetrul staţiilor de cale ferată, reviziilor, depourilor şi triajelor de reţea.  +  Articolul 3 (1) Persoană neautorizată este, în înţelesul art. 1 şi 2, orice persoană care nu are calitatea de angajat al căilor ferate sau care, deşi are această calitate, nu are atribuţii de serviciu în zonele de siguranţă a infrastructurii feroviare publice sau, după caz, în zonele prevăzute la art. 2. (2) Nu sunt considerate persoane neautorizate persoanele care intră sau staţionează în zona de siguranţă, dacă prezenţa ori staţionarea acestora este motivată de folosinţa unui drum public, de efectuarea de lucrări la un teren agricol sau de folosinţa unei proprietăţi private aflate în interiorul zonei de siguranţă.  +  Articolul 4 (1) Fapta persoanei neautorizate de a pătrunde, fără drept, în zonele prevăzute la art. 1 şi 2 şi de a refuza părăsirea lor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă de la 300 lei la 15.000 lei sau cu închisoare de la 3 luni la 1 an. (2) În cazul în care fapta se săvârşeşte de o persoană având asupra sa o armă, de două sau mai multe persoane împreună, în timpul nopţii ori prin violenţă, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.  +  Articolul 5 (1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a căii ferate, a materialului rulant, precum şi a instalaţiilor, accesoriilor sau a altor componente ale acestora constituie infracţiunea de distrugere şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani. (2) Tentativa la faptele prevăzute la alin. (1) se pedepseşte.  +  Articolul 6 (1) Sustragerea de componente ale căii ferate, de bunuri din vagoanele care sunt în compunerea unui tren aflat în circulaţie sau programat pentru circulaţie constituie infracţiunea de furt calificat şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a avut ca urmare o tulburare gravă în activitatea de transport pe calea ferată sau a produs poluarea mediului înconjurător ori degradarea gravă a solului se pedepseşte cu închisoare de la 12 la 20 de ani. (3) Tentativa la faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte.  +  Articolul 7Dacă faptele prevăzute la art. 5 şi 6 sunt săvârşite de către un angajat al căii ferate sau de către o persoană cu atribuţii în siguranţa circulaţiei pe calea ferată, la maximul pedepsei prevăzute pentru fapta comisă se poate adăuga un spor de până la 2 ani.  +  Articolul 8Infracţiunile contra vieţii şi integrităţii corporale, săvârşite asupra unui angajat al căilor ferate sau a unei alte persoane cu atribuţii în siguranţa circulaţiei pe calea ferată, în timpul activităţii, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârşită, la maximul special, dacă acesta nu este îndestulător, putându-se adăuga un spor de până la 3 ani, care nu poate depăşi o treime din acest maxim.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă pct. 13, 15, 44, 45 şi 48 ale alin. 1 al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 203/1994 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind transporturile pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 11 octombrie 2005.Nr. 289.------------