LEGE nr. 288 din 11 octombrie 2005privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2005 pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr. 351/2004
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116 din 14 iulie 2005 pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 25 iulie 2005, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 8, după litera z) se introduce o nouă literă, litera z^1), cu următorul cuprins:z^1) aplică la sfârșitul fiecărui an calendaristic, dacă este cazul, măsuri de regularizare de orice natură, pentru corectarea efectelor reglementărilor emise.2. La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Comitetul de reglementare al ANRGN este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri numiți prin decizie a primului-ministru, pe baza propunerilor președintelui ANRGN primite din partea:a) organismelor de specialitate ale administrației publice centrale cu atribuții în domeniul protecției consumatorilor - un membru;b) asociațiilor consumatorilor de energie cu reprezentativitate la nivel național - un membru;c) asociațiilor pentru protecția consumatorilor cu reprezentativitate la nivel național - un membru;d) asociațiilor patronale din domeniul gazelor naturale cu reprezentativitate la nivel național - un membru;e) asociațiilor profesionale ale inginerilor din domeniul petrolului și al gazelor naturale cu reprezentativitate la nivel național - un membru;f) societății de transport al gazelor naturale - un membru;g) societăților de producție și de înmagazinare a gazelor naturale - un membru;h) societăților de distribuție a gazelor naturale - un membru;i) organizațiilor sindicale ale utilizatorilor de gaze naturale, cu reprezentativitate la nivel național - un membru;j) organizațiilor sindicale ale operatorilor din sectorul gazelor naturale, cu reprezentativitate la nivel de ramură - un membru;k) Ministerului Economiei și Comerțului - un membru.3. La articolul I punctul 4, alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal, inclusiv drepturile bănești pentru perioada delegării și detașării în altă localitate în interesul serviciului, se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivelul ANRGN.4. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:4^1. La articolul 65, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care realizarea obiectivelor/conductelor precizate la alin. (1) nu este economic justificată pentru operatorul licențiat, solicitantul va participa în cotă-parte, în colaborare cu acesta, la finanțarea obiectivelor/conductelor, sub condiția încheierii unui contract prin care consimte preluarea în patrimoniul operatorului licențiat a obiectivelor/conductelor din momentul punerii în funcțiune a acestora.5. La articolul I, punctul 6 va avea următorul cuprins:6. După alineatul (3) al articolului 65 se introduc patru noi alineate, alineatele (4), (5), (6) și (7), cu următorul cuprins:(4) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (3) rezultatele studiului vor fi comunicate solicitanților, cu titlu gratuit.(5) Operatorul licențiat are obligația de a realiza lucrările respective în termen de un an de la finalizarea studiului, dacă realizarea obiectivelor/conductelor este economic justificată, în condițiile prevăzute la alin. (1).(6) În caz contrar, exclusiv în situația prevăzută la alin. (2), operatorul licențiat este obligat să realizeze obiectivele/sistemele în termenul prevăzut la alin. (5).(7) Lucrările necesare privind accesul la SNT al sistemelor de distribuție realizate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu respectarea prevederilor legale, vor fi incluse în Programul de dezvoltare al SNT.6. La articolul I, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu următorul cuprins:8^1. La articolul 98 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:a) stimularea utilizării eficiente a gazelor naturale, asigurarea calității serviciilor, asigurarea puterii calorice a gazelor naturale, promovarea concurenței pe piața gazelor naturale și protecția intereselor consumatorilor;7. La articolul I punctul 13, alineatul (3) al articolului 119 va avea următorul cuprins:(3) Dispozițiile cap. VII^1 intră în vigoare de la data aderării României la Uniunea Europeană.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  LUCIAN AUGUSTIN BOLCAȘ
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 11 octombrie 2005.Nr. 288.------------