ORDIN nr. 1.407 din 22 septembrie 2005cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 13 octombrie 2005    În baza prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,în conformitate cu:- prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare,- prevederile Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000,- prevederile memorandumurilor de finanţare ISPA dintre Guvernul României şi Comisia Europeană,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin abrogă procedura privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene în cadrul programelor ISPA, stabilită prin:- Instrucţiunile pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare finanţării măsurilor din domeniul mediului în cadrul Programului Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.188/2003; şi- Instrucţiunile pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare finanţării măsurilor din domeniul transporturilor în cadrul Programului Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 195/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 şi nr. 128 bis din 27 februarie 2003.  +  Articolul 3Direcţia generală a Fondului Naţional de Preaderare, Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public, Direcţia Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, precum şi agenţiile de implementare ISPA transporturi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 22 septembrie 2005.Nr. 1.407.  +  Anexa INSTRUCŢIUNIpentru stabilirea procedurii privind efectuareaoperaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de statîn cazul indisponibilităţii temporare acontribuţiei financiare a Comunităţii Europene,precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate înconturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPAMemorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000, precum şi memorandumurile de finanţare ISPA stabilesc cadrul administrativ, legal şi tehnic conform cărora programele ISPA se derulează în România.  +  Secţiunea I Finanţarea cu sume de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor de la Comisia Europeană1. Deschiderea şi funcţionarea conturilor1.1. În scopul asigurării fluxurilor financiare necesare implementării programelor ISPA în cazul indisponibilităţii temporare a sumelor necesare din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală a Fondului Naţional de Preaderare, derulează următoarele operaţiuni:- operaţiuni cu sume provenite din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, precum şi fonduri provenite de la bugetul de stat, prin conturi deschise la societatea bancară - conform prevederilor Convenţiei nr. 50.497 din 26 octombrie 1999 cu privire la prestarea serviciilor bancare în legătură cu derularea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene;- operaţiuni cu sume alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor ISPA, în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA, prin contul curent general al Trezoreriei Statului deschis la Banca Naţională a României (cont 36.11.80000302).Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală a Fondului Naţional de Preaderare, a deschis în cadrul contului curent general al Trezoreriei Statului, la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, contul 50.29.4221306 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA".1.2. Funcţiunea contului 50.29.4221306 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA"Acest cont se creditează cu:- sumele alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor ISPA (Fondul pentru indisponibilităţi temporare), virate din contul curent general al Trezoreriei Statului (cont 36.11.80000302) deschis la Banca Naţională a României;- sumele în lei din contribuţia financiară ISPA a Comunităţii Europene, transferate de Direcţia generală a Fondului Naţional de Preaderare pentru reîntregirea Fondului pentru indisponibilităţi temporare din conturile 2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", 2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport", 2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică";- sumele în lei reprezentând dobânda şi diferenţele de curs favorabile, transferate de Direcţia generală a Fondului Naţional de Preaderare pentru reîntregirea Fondului pentru indisponibilităţi temporare din conturile 2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", 2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport", 2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare IPSA asistenţă tehnică";- sumele în lei returnate de agenţiile de implementare ISPA din conturile de trezorerie 50.29 de indisponibilităţi temporare, deschise în baza ordinelor ministrului finanţelor publice nr. 195/2003 şi nr. 1.188/2003, şi se debitează cu:- sumele alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor ISPA, virate în conturile 2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", 2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport", 2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică", deschise la societatea bancară;- sumele din Fondul pentru indisponibilităţi temporare care provin din finanţarea bugetară a anului curent, returnate de Fondul Naţional de Preaderare la închiderea programelor ISPA în contul curent general al Trezoreriei Statului (cont 36.11.80000302) deschis la Banca Naţională a României;- sumele din Fondul pentru indisponibilităţi temporare care provin din regularizări periodice, returnate de Fondul Naţional de Preaderare în contul curent general al Trezoreriei Statului (cont 36.11.80000302) deschis la Banca Naţională a României;- sumele din Fondul pentru indisponibilităţi temporare care provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, returnate de Fondul Naţional de Preaderare la închiderea programelor ISPA în contul de venituri ale bugetului de stat 20.22.01.05 "Restituiri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi".Sumele în lei din Fondul pentru indisponibilităţi temporare utilizat de Direcţia generală a Fondului Naţional de Preaderare în calitate de agenţie de implementare ISPA, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 839/2003, aflate în soldul contului 50.29.4221306 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA", se utilizează în continuare cu destinaţia disponibilităţilor din acest cont.Disponibilităţile aflate în soldul contului 50.29.4221306 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA" la sfârşitul anului bugetar se utilizează cu aceeaşi destinaţie în anul bugetar următor.2. Finanţarea măsurilor ISPA din Fondul pentru indisponibilităţi temporare, în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor comunitare2.1. Agenţiile de implementare ISPA transmit Fondului Naţional de Preaderare cereri de avans (I şi II), declaraţii de cheltuieli şi cereri intermediare de plată în vederea înaintării acestora la Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile acordurilor de finanţare semnate între Fondul Naţional de Preaderare şi agenţiile de implementare ISPA.2.2. Fondul Naţional de Preaderare stabileşte şi transferă agenţiilor de implementare ISPA, în termen de 7 zile după verificarea, certificarea cheltuielilor eligibile declarate şi transmiterea cererilor de plată spre rambursare de către Comisia Europeană, sumele de la bugetul de stat din Fondul pentru indisponibilităţi temporare, aferente contribuţiei comunitare solicitate de agenţiile de implementare ISPA în cererile de fonduri/declaraţiile de cheltuieli certificate de responsabilul naţional cu autorizarea finanţării ISPA.2.3. Sumele din Fondul pentru indisponibilităţi temporare transferate în conturile 2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", 2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport", 2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică", deschise la societatea bancară, se asimilează contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi se transferă de către Fondul Naţional de Preaderare agenţiilor de implementare ISPA în subconturile deschise la societatea bancară şi urmează regulile aplicabile contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, stabilite prin memorandumurile de înţelegere şi finanţare ISPA.2.4. În cazul în care din analiza de risc întocmită de Fondul Naţional de Preaderare pe baza prognozelor fluxului de numerar al agenţiilor de implementare ISPA există riscul ca pe termen scurt/mediu disponibilităţile din fonduri comunitare din conturile bancare ale agenţiilor de implementare ISPA, aferente anumitor măsuri (în general cele pentru care plata avansului contractelor de asistenţă tehnică depăşeşte valoarea avansului de 20% pe măsură), să fie insuficiente pentru onorarea la termen a obligaţiilor de plată către contractori, Fondul Naţional de Preaderare poate solicita agenţiilor de implementare ISPA întocmirea unor declaraţii suplimentare de cheltuieli, în vederea alimentării conturilor agenţiilor de implementare ISPA cu sume de la bugetul de stat din Fondul pentru indisponibilităţi temporare.2.5. Alimentarea conturilor agenţiilor de implementare ISPA cu sume de la bugetul de stat din Fondul pentru indisponibilităţi temporare, pe baza cererilor de plată în avans/declaraţiilor de cheltuieli şi cererilor intermediare de plată, se realizează ţinându-se seama de soldurile conturilor 2511 yy aferente fiecărei măsuri, precum şi de estimările de plăţi din contribuţia financiară a Comunităţii Europene în perioada de la transmiterea de către agenţiile de implementare ISPA a cererii de plată în avans/declaraţiei de cheltuieli la Fondul Naţional de Preaderare şi până la momentul rambursării acesteia de către Comisia Europeană. Transferul sumelor la agenţiile de implementare ISPA din Fondul pentru indisponibilităţi temporare se poate realiza în mai multe tranşe, tranşele cumulate fiind stabilite în limita cheltuielilor declarate eligibile, certificate şi transmise Comunităţii Europene de către Fondul Naţional de Preaderare.2.6. Rambursarea în avans de către Fondul Naţional de Preaderare a sumelor declarate şi certificate ca eligibile din cererile de plată ale agenţiilor de implementare ISPA, din sume de la bugetul de stat aferente Fondului pentru indisponibilităţi temporare, se va realiza astfel încât totalul sumelor transferate agenţiilor de implementare ISPA pentru măsura respectivă (atât din sume provenite de la Comunitatea Europeană, cât şi din Fondul pentru indisponibilităţi temporare) să nu depăşească contribuţia comunitară contractată aferentă fiecărei măsuri ISPA.3. Stabilirea procedurii privind utilizarea sumelor din Fondul pentru indisponibilităţi temporare pentru Programul ISPAConform prevederilor art. 5 alin. (1^1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în bugetul de stat sunt prevăzute sume necesare continuării finanţării programelor ISPA în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor comunitare, care constituie Fondul pentru indisponibilităţi temporare. Aceste sume sunt prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - "Acţiuni generale", într-o poziţie globală - "Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare".3.1. Deschiderea creditelor bugetare3.1.1. Direcţia generală a Fondului Naţional de Preaderare întocmeşte cererea de deschidere de credite bugetare necesare din Fondul pentru indisponibilităţi temporare pentru programul ISPA pentru plata integrală a obligaţiilor fiecărei agenţii de implementare ISPA către beneficiarii de proiecte ISPA, cu încadrarea în limitele alocaţiilor bugetare anuale/trimestriale aprobate. De asemenea, Direcţia generală a Fondului Naţional de Preaderare întocmeşte nota de fundamentare prin care se stabilesc pentru luna următoare necesităţile de finanţare în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor ISPA pe baza sumelor în euro din fonduri aferente contribuţiei comunitare, incluse în cererile de plată în avans/intermediară transmise de agenţia de implementare ISPA Fondului Naţional de Preaderare şi aprobate/certificate de către responsabilul naţional cu autorizarea finanţării ISPA şi ţinând cont de soldul contului 50.29.4221306 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA".Sumele solicitate prin deschiderea de credite se determină prin estimarea sumelor în lei necesare pentru finanţarea contravalorii sumelor în euro care trebuie transferate agenţiilor de implementare ISPA. Estimarea se construieşte pornindu-se de la sumele în euro autorizate la plată, la care se adaugă un procent de 2% pentru eventuale diferenţe ce pot rezultă din modificarea cursului de schimb lei/euro al societăţii bancare la data efectuării schimbului valutar faţă de cursul la data întocmirii ordinului de plată.Cererea pentru deschiderea de credite, însoţită de nota de fundamentare şi de angajamentul bugetar, se supune vizei de control financiar preventiv propriu şi delegat şi se prezintă spre aprobare, până la data de 25 a lunii curente, responsabilului naţional cu autorizarea finanţării ISPA care are şi calitatea de ordonator de credite pentru poziţia globală "Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare".3.1.2. Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public efectuează deschiderea creditelor bugetare aferente Fondului pentru indisponibilităţi temporare de la capitolul 69.01 "Alte acţiuni economice", subcapitolul 69.01.18 2 "Fondul Naţional de Preaderare", titlul 38 "Transferuri", alineatul 40.26 "Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare", conform metodologiei în vigoare, în prima zi lucrătoare a lunii pentru care se solicită deschiderea creditelor.3.2. Transferul sumelor în contul 50.29.4221306 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA"3.2.1. În baza sumelor solicitate prin cererea de deschidere de credite Direcţia generală a Fondului Naţional de Preaderare întocmeşte şi transmite o notă de lichidare semnată de responsabilul naţional cu autorizarea finanţării ISPA, însoţită de ordonanţarea de plată în baza căreia Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public emite ordinul de plată pentru transferul sumelor ce reprezintă finanţarea din Fondul pentru indisponibilităţi temporare, din contul curent general al Trezoreriei Statului (cont 36.11.80000302) deschis la Banca Naţională a României în contul 50.29.4221306 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA" deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. Ordonanţarea de plată se supune vizei de control financiar preventiv.3.2.2. Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public întocmeşte ordinul de plată şi îl transmite la Banca Naţională a României, până la ora 12,00 a primei zile lucrătoare următoare datei la care a primit nota de lichidare.3.2.3. Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti pune la dispoziţia Direcţiei generale a Fondului Naţional de Preaderare extrasul de cont care confirmă creditarea contului 50.29.4221306 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA", în prima zi lucrătoare următoare datei creditării contului.3.3. Transferul sumelor din contul 50.29.4221306 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA" în conturile în lei şi în euro 2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", 2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi 2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică" (ale Fondului Naţional de Preaderare), deschise la societatea bancară3.3.1. Direcţia generală a Fondului Naţional de Preaderare întocmeşte ordinele de plată prin care se virează sumele în lei din contul 50.29.4221306 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA" în conturile în lei 2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", 2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi 2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică" (ale Fondului Naţional de Preaderare).3.3.2. Sumele înscrise în ordinele de plată se determină prin estimarea sumelor în lei necesare pentru finanţarea contravalorii sumelor în euro care trebuie transferate agenţiilor de implementare ISPA. Estimarea se construieşte pornindu-se de la sumele în euro autorizate la plată, la care se adaugă un procent de 2% pentru eventuale diferenţe ce pot rezultă din modificarea cursului de schimb lei/euro al societăţii bancare la data efectuării schimbului valutar faţă de cursul la data întocmirii ordinului de plată. În calcularea sumei pentru care se solicită transferul se ţine cont de soldul conturilor deschise la societatea bancară. Ordinele de plată, întocmite pe baza autorizărilor de plată supuse vizei de control financiar preventiv, se depun de către Direcţia generală a Fondului Naţional de Preaderare la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. Eventualele costuri bancare aferente operaţiunilor prin intermediul TRANSFOND se reţin direct din sumele supuse transferului.3.3.3. Societatea bancară pune la dispoziţie Direcţiei generale a Fondului Naţional de Preaderare extrasele de cont care confirmă alimentarea conturilor în lei 2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", 2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi 2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică".3.3.4. În termen de două zile lucrătoare de la data la care societatea bancară a emis extrase de cont care atestă alimentarea conturilor în lei 2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", 2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi 2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică", Direcţia generală a Fondului Naţional de Preaderare întocmeşte şi depune la societatea bancară ordinele de cumpărare de valută la vedere care cuprind instrucţiunile de alimentare a conturilor în euro 2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", 2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi 2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică" cu sumele în euro din Fondul pentru indisponibilităţi temporare, stabilite pentru transferul ulterior al acestora în conturile agenţiilor de implementare ISPA 2511xx, yy, zz, cu data valutei în ziua depunerii ordinului de cumpărare.3.3.5. Diferenţele de curs de schimb favorabile, rezultate din cursul de schimb lei/euro al societăţii bancare la momentul schimbului valutar efectuat în scopul alimentării conturilor de disponibil în euro ale Fondului Naţional de Preaderare şi cursul de schimb euro/lei al societăţii bancare estimat la momentul întocmirii ordinului de plată pentru alimentarea conturilor 2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", 2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi 2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică" (ale Fondului Naţional de Preaderare) se transferă în contul 50.29.4221306 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA" de către Fondul Naţional de Preaderare în termen de două zile de la primirea extrasului conturilor Fondului Naţional de Preaderare în lei 2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", 2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi 2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică". Ordinul de plată este întocmit pe baza autorizării de plată semnată de responsabilul naţional cu autorizarea finanţării ISPA, cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu.3.3.6. În funcţie de estimările privind evoluţia plăţilor în cadrul contractelor, precum şi a celor privind indisponibilitatea temporară a fondurilor de la Comisia Europeană, în scopul asigurării cu flexibilitate a sumelor de la bugetul de stat incluse în alineatul 40.26 "Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare", sumele disponibile în contul 50.29.4221306 se regularizează cu bugetul de stat, respectiv de returnează în contul general al Trezorerie Statului (contul 36.11.80000303) prin întocmirea de către Fondul Naţional de Preaderare a unui ordin de plată pe baza ordonanţării de plată semnată de responsabilul naţional cu autorizarea finanţării ISPA sau de înlocuitorul de drept al acestuia, cu vize prealabile de control financiar preventiv.3.3.7. În vederea utilizării ulterioare a fondurilor transferate în contul 36.11.80000303, Fondul Naţional de Preaderare întocmeşte o notă (prin care este explicată necesitatea retragerii de credite bugetare) însoţită de dispoziţia bugetară de retragere de credite şi de borderoul privind transmiterea dispoziţiilor bugetare de retragere (în câte 4 exemplare fiecare). Aceste documente se semnează de către responsabilul naţional cu autorizarea finanţării ISPA sau de înlocuitorul de drept al acestuia, cu vize prealabile de control financiar preventiv.3.3.8. În baza documentaţiei întocmite de Fondul Naţional de Preaderare, Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public operează modificările aprobate în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - "Acţiuni generale", articolul 40 "Transferuri neconsolidabile", alineatul 40.26 "Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare", capitolul 69.01 "Alte acţiuni economice", subcapitolul 69.01.18 "Fondul Naţional de Preaderare".3.3.9. La finalizarea programului ISPA, sumele disponibile în contul 50.29.4221306 se regularizează cu bugetul de stat, respectiv se returnează în contul general al Trezoreriei Statului (contul 36.11.80000303) prin întocmirea de către Fondul Naţional de Preaderare a unui ordin de plată pe baza ordonanţării de plată semnate de responsabilul naţional cu autorizarea finanţării ISPA sau de înlocuitorul de drept al acestuia, cu vize prealabile de control financiar preventiv.4. Reîntregirea Fondului pentru indisponibilităţi temporare cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene transferate Fondului Naţional de Preaderare4.1. Ca urmare a realimentării ulterioare a conturilor de disponibil în euro 2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", 2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi 2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică" de către Comisia Europeană, Fondul Naţional de Preaderare asigură reîntregirea Fondului pentru indisponibilităţi temporare.4.2. Ca urmare a transferului de către Comisia Europeană a sumelor reprezentând plăţi în cadrul programului ISPA, societatea bancară pune la dispoziţia Direcţiei generale a Fondului Naţional de Preaderare extrasele de cont care confirmă alimentarea conturilor de disponibil în prima zi lucrătoare următoare datei creditării acestor conturi.4.3. În baza extraselor conturilor de disponibil eliberate de societatea bancară şi a sumelor plătite din Fondul pentru indisponibilităţi temporare, Direcţia generală a Fondului Naţional de Preaderare stabileşte sumele în euro cu care trebuie reîntregit Fondul pentru indisponibilităţi temporare.4.4. În termen de două zile lucrătoare de la data la care societatea bancară a emis extrasul de cont care atestă alimentarea conturilor de disponibil în euro, Direcţia generală a Fondului Naţional de Preaderare întocmeşte şi depune la societatea bancară ordinul de vânzare de valută la vedere care cuprinde instrucţiunile de alimentare cu sumele în lei rezultate din schimbul valutar.4.5. În termen de două zile de la emiterea extrasului de cont care atestă alimentarea conturilor Fondului Naţional de Preaderare, Direcţia generală a Fondului Naţional de Preaderare întocmeşte ordinul de plată prin care se virează sumele din contul în lei în contul 50.29.4221306 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA". Pe formularul ordinului de plată, întocmit pe baza autorizărilor de plată supuse vizei de control financiar preventiv (propriu), se introduce instrucţiunea de reţinere directă a costurilor bancare ocazionate de operaţiunea de transfer.4.6. Diferenţele de curs de schimb favorabile, rezultate din cursul de schimbă lei/euro al societăţii bancare la momentul schimbului valutar efectuat în scopul alimentării conturilor de disponibil în euro ale Fondului Naţional de Preaderare şi cursul de schimb euro/lei al societăţii bancare la momentul schimbului valutar efectuat în scopul reîntregirii contului 50.29.4221306 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA", se fac venit al acestui cont şi se utilizează cu destinaţia disponibilităţilor din acest cont.4.7. Diferenţele de curs de schimb nefavorabile, rezultate din cursul de schimb lei/euro al societăţii bancare la momentul schimbului valutar efectuat în scopul alimentării conturilor de disponibil în euro ale Fondului Naţional de Preaderare şi cursul de schimb euro/lei al societăţii bancare la momentul schimbului valutar efectuat în scopul reîntregirii contului 50.29.4221306 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA", se consideră pierderi ale Fondului pentru indisponibilităţi temporare.4.8. Dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilităţile din Fondul pentru indisponibilităţi temporare tranzitate prin conturile Fondului Naţional de Preaderare în lei 2511 PE, 2511 PT, 2511 PA se transferă în contul 50.29.4221306 cu ocazia reîntregirii Fondului pentru indisponibilităţi temporare cu sume de la Comisia Europeană, constituindu-se venit al Fondului pentru indisponibilităţi temporare.4.9. Dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilităţile din contribuţia financiară a Comisiei Europene acumulată în conturile Fondului Naţional de Preaderare în euro 2511 PE, 2511 PT, 2511 PA este datorată CE şi se transferă în conturile 2511 xx, yy, zz ale agenţiilor de implementare ISPA, conform procedurilor Fondului Naţional de Preaderare descrise la secţiunea II.5. Închiderea conturilor de disponibil aferent Fondului pentru indisponibilităţi temporare ale agenţiilor de implementare ISPA5.1. Direcţia generală a Fondului Naţional de Preaderare va stabili suma transferată din Fondul pentru indisponibilităţi temporare la agenţiile de implementare ISPA5.2. Agenţiile de implementare ISPA vor stabili şi vor transfera, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor instrucţiuni, în contul Direcţiei generale a Fondului Naţional de Preaderare 50.29.4221306 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA" sumele existente în propriile conturi 50.29 aferente Fondului pentru indisponibilităţi temporare deschise la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, inclusiv sumele rămase neutilizate aferente Fondului pentru indisponibilităţi temporare gestionat de fiecare agenţie de implementare.5.3. Pentru sumele din Fondul pentru indisponibilităţi temporare gestionat de agenţiile de implementare ISPA în baza ordinelor ministrului finanţelor publice nr. 195/2003, nr. 1.188/2003 şi nr. 839/2003, plătite contractorilor şi care au fost sau urmează să fie incluse în cererile de plată în avans, intermediară sau finală, care vor fi rambursate de Comisia Europeană, prin intermediul conturilor bancare ale Fondului Naţional de Preaderare, agenţiile de implementare ISPA vor urma procedura de reîntregire a conturilor acestora de trezorerie pentru indisponibilităţi temporare, descrisă în instrucţiunile aprobate prin ordinele ministrului finanţelor publice mai sus menţionate.5.4. În termen de 5 zile de la fiecare astfel de reîntregire a conturilor de trezorerie pentru Fondul pentru indisponibilităţi temporare, respectivele sume vor fi transferate contului 50.29.4221306 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA".5.5. La încheierea tuturor transferurilor din conturile agenţiilor de implementare ISPA pentru Fondul pentru indisponibilităţi temporare către contul Fondului Naţional de Preaderare 50.29.4221306 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA", responsabilul sectorial cu autorizarea finanţării ISPA trebuie să transmită responsabilului naţional cu autorizarea finanţării ISPA o declaraţie detaliată a utilizării sumelor primite de la Fondul Naţional de Preaderare în baza ordinelor ministrului finanţelor publice nr. 195/2003, nr. 1.188/2003 şi nr. 839/2003 în cazul indisponibilităţii temporare a sumelor din contribuţia financiară de la Comunitatea Europeană, justificând eventualele diferenţe între acestea şi sumele totale transferate în contul Fondului Naţional de Preaderare 50.29.4221306 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA".  +  Secţiunea a II-a Tratamentul dobânzilor bonificate de societatea bancară la conturile Fondului Naţional de Preaderare aferente Programului ISPA6. Fondul Naţional de Preaderare transferă la agenţiile de implementare ISPA dobânda bonificată de societatea bancară la sumele din contribuţia financiară ISPA sau din Fondul pentru indisponibilităţi temporare, ori de câte ori transferă sume reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene sau din Fondul pentru indisponibilităţi temporare, cu excepţia transferării ultimei tranşe în cadrul unei măsuri ISPA, după următoarea procedură:6.1. Direcţia generală a Fondului Naţional de Preaderare calculează dobânda bonificată de societatea bancară la conturile în euro 2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", 2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi 2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică" pe baza extraselor de cont eliberate de societatea bancară.6.2. Direcţia generală a Fondului Naţional de Preaderare întocmeşte ordinele de plată prin care se virează sumele în euro reprezentând dobânzile bonificate la sumele din contribuţia financiară ISPA, din conturile în euro 2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", 2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi 2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică" în subconturile în euro 2511.yy aferente memorandumurilor de finanţare ISPA, deschise la societatea bancară. Ordonanţarea operaţiunii de plată se semnează de către responsabilul naţional cu autorizarea finanţării ISPA sau de înlocuitorul de drept al acestuia, cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu.6.3. În cazul ultimului transfer de fonduri din contribuţia financiară ISPA către agenţia de implementare ISPA în cadrul unei măsuri ISPA, Direcţia generală a Fondului Naţional de Preaderare calculează anticipat dobânda de bonificat de societatea bancară la cont curent pentru luna în care s-a efectuat ultimul transfer, aferentă conturilor în euro 2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu", 2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport" şi 2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică", şi o transferă, în ziua bonificării de către bancă, în subconturile în euro 2511.yy aferente memorandumurilor de finanţare ISPA deschise la societatea bancară.----------