HOTĂRÂRE nr. 1.064 din 8 septembrie 2005privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 12 octombrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei se reorganizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul cinematografiei, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Centrul Naţional al Cinematografiei are sediul în municipiul Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1. (3) Activitatea Centrului Naţional al Cinematografiei şi a unităţilor din subordine se finanţează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor. (4) Veniturile proprii ale Centrului Naţional al Cinematografiei provin din: a) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare; b) alte activităţi specifice desfăşurate potrivit legii; c) Fondul cinematografic; d) donaţii şi sponsorizări.  +  Articolul 2În activitatea sa Centrul Naţional al Cinematografiei urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective generale: a) dezvoltarea industriei filmului în România; b) stabilirea strategiei de dezvoltare a cinematografiei naţionale; c) protejarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a patrimoniului naţional al cinematografiei; d) promovarea culturii şi educaţiei cinematografice; e) încurajarea iniţiativei private în domeniile producţiei, distribuirii şi exploatării filmelor româneşti; f) promovarea unui sistem concurenţial deschis de acces la mecanismele şi modalităţile de finanţare a unor activităţi din Fondul cinematografic; g) afirmarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din România, prin realizarea şi promovarea filmelor româneşti în circuitul mondial de valori; h) dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale; i) susţinerea formării profesionale în domeniul cinematografiei.  +  Articolul 3În scopul realizării rolului şi a obiectivelor sale generale, Centrul Naţional al Cinematografiei îndeplineşte următoarele funcţii: a) de punere în aplicare a politicii şi strategiei sectoriale în domeniul cinematografiei; b) de administrare a Fondului cinematografic şi a patrimoniului cinematografiei naţionale; c) de gestionare a mecanismelor şi modalităţilor de finanţare a unor activităţi din sectorul cinematografiei; d) de reglementare a activităţilor din domeniul său de competenţă, de urmărire şi de control al respectării prevederilor legale în vigoare în sectorul cinematografic; e) de reprezentare în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul cinematografiei.  +  Articolul 4 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale, conform art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia:1. elaborează, sub coordonarea Ministerului Culturii şi Cultelor, strategia şi politicile sectoriale în domeniul cinematografiei, pe care le supune spre aprobare Guvernului;2. elaborează şi propune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, proiecte de acte normative pentru domeniul său de activitate;3. emite norme şi metodologii privind desfăşurarea activităţilor din domeniul cinematografiei;4. emite reglementări, norme şi instrucţiuni pentru instituţiile din subordine;5. participă, împreună cu Ministerul Culturii şi Cultelor şi Ministerul Afacerilor Externe, la iniţierea şi la negocierea convenţiilor, acordurilor şi a altor înţelegeri internaţionale din domeniul cinematografiei;6. propune Ministerului Culturii şi Cultelor încheierea unor convenţii, acorduri şi a altor înţelegeri de cooperare internaţională, precum şi aderarea sau, după caz, ratificarea convenţiilor internaţionale din domeniul său de competenţă;7. emite norme, asigură organizarea, funcţionarea şi administrarea Registrului Cinematografiei, ca instrument unitar de evidenţă pentru persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei;8. emite norme şi asigură, prin Registrul Cinematografiei, clasificarea filmelor, precum şi a sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic sau a oricăror alte spaţii în care se prezintă proiecţii publice de filme, în funcţie de nivelul dotărilor tehnice şi al facilităţilor de confort şi de vizionare oferite publicului;9. suspendă sau retrage, după caz, avizele şi/sau clasificările stabilite, în cazul nerespectării de către titulari a actelor normative în vigoare;10. administrează şi exploatează patrimoniul naţional al cinematografiei, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;11. poate închiria sau concesiona bunuri din patrimoniul naţional al cinematografiei, potrivit prevederilor legale în vigoare;12. asigură resurse financiare în vederea conservării, restaurării şi valorificării filmelor cinematografice româneşti, precum şi a altor bunuri care fac parte din patrimoniul cinematografiei naţionale;13. asigură colectarea şi administrarea eficientă a Fondului cinematografic;14. iniţiază reglementările necesare şi asigură organizarea şi desfăşurarea evaluării şi selecţionării, într-un sistem concurenţial deschis, a proiectelor cinematografice, în vederea acordării sprijinului financiar, în condiţiile legii;15. acordă, în conformitate cu dispoziţiile legii, credite directe pentru producţia de film şi dezvoltarea de proiecte;16. acordă sprijin nerambursabil pentru susţinerea unor programe de cultură şi educaţie cinematografică, pentru distribuirea şi exploatarea filmelor româneşti, în ţară şi în străinătate, cât şi pentru cinematograful de artă;17. analizează modul de utilizare a creditelor financiare alocate din Fondul cinematografic şi ia măsurile legale ce se impun pentru recuperarea acestora, în situaţia nerespectării prevederilor legale şi a clauzelor contractelor de creditare;18. poate acorda sprijin financiar, în condiţiile legii, pentru organizarea unor festivaluri cinematografice, participarea filmelor şi a cineaştilor români la manifestări interne şi internaţionale de profil prin organizarea de standuri, manifestări şi acţiuni promoţionale în cadrul acestora;19. iniţiază, organizează şi sprijină financiar, în condiţiile legii, orice alte forme de punere în valoare a creaţiei cinematografice româneşti şi a patrimoniului naţional al cinematografiei;20. acordă anual Premiul Naţional al Cinematografiei şi poate institui premii pentru creaţia şi producţia de filme româneşti;21. elaborează indicatori statistici de specialitate şi asigură colectarea datelor statistice pentru domeniul său de activitate;22. editează, publică şi comercializează Anuarul Statistic al Cinematografiei, alte publicaţii de specialitate şi poate sprijini editarea unor asemenea publicaţii;23. poate iniţia şi comercializa, direct sau în colaborare, transpuneri ale filmelor româneşti din patrimoniul cinematografiei naţionale, pe orice fel de suport, cu respectarea legislaţiei privind drepturile de autor şi drepturile conexe;24. stabileşte, cu aprobarea Ministerului Culturii şi Cultelor, preţurile şi tarifele pentru serviciile pe care le prestează, precum şi pentru cele prestate de instituţiile din subordine;25. organizează şi finanţează activităţi de formare şi perfecţionare profesională a persoanelor care exercită meserii specifice domeniului cinematografiei şi pentru care nu există forme speciale de şcolarizare şi eliberează, în acest scop, atestate profesionale;26. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale, cu sindicatele şi patronatele din domeniul cinematografiei, precum şi cu alte structuri ale societăţii civile;27. controlează şi asigură respectarea reglementărilor în domeniul cinematografiei, aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege;28. controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul cinematografic, în condiţiile şi termenele stabilite prin lege;29. acordă sprijin de specialitate producătorilor, distribuitorilor şi exploatanţilor de cinematografe pentru accesul la formele de finanţare interne şi internaţionale;30. propune Ministerului Culturii şi Cultelor reprezentanţi ai României în organismele internaţionale sau interguvernamentale din domeniul cinematografiei;31. avizează şi aprobă, în calitate de autoritate naţională competentă, cererile de acceptare la regimul juridic de coproducţie cinematografică europeană;32. asigură funcţionarea comisiilor de selecţie a proiectelor cinematografice şi a comisiilor de clasificare a filmelor şi sălilor de cinematograf;33. colaborează cu structurile din domeniul educaţional pentru realizarea de programe de educaţie şi cultură cinematografică. (2) Centrul Naţional al Cinematografiei îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 5Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor sale, pentru conceperea şi punerea în aplicare de politici şi acţiuni în domeniul cinematografiei, de parteneriat public-privat şi central-local, Centrul Naţional al Cinematografiei va acţiona în cooperare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile publice de specialitate, cu operatori economici, cu structurile societăţii civile şi ale mediului de afaceri din ţară şi din străinătate.  +  Articolul 6Pentru exercitarea atribuţiilor sale Centrul Naţional al Cinematografiei este abilitat să solicite şi să primească informaţii şi date de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competenţă.  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică a Centrului Naţional al Cinematografiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, se mai pot organiza, în condiţiile legii, servicii sau birouri, precum şi colective temporare pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetări. (2) Numărul maxim de posturi este de 58, cu încadrare în numărul maxim de posturi aprobat pentru unităţile subvenţionate din subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor. (3) Atribuţiile şi modul de funcţionare ale compartimentelor din aparatul propriu al Centrului Naţional al Cinematografiei, precum şi relaţiile funcţionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (4) Salarizarea personalului din aparatul propriu al Centrului Naţional al Cinematografiei se face potrivit reglementărilor în vigoare, referitoare la acordarea drepturilor de natură salarială pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual din sectorul bugetar.  +  Articolul 8 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei este coordonat, potrivit legii, de un consiliu de administraţie compus din 7 membri. (2) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii şi cultelor pentru un mandat de 2 ani. (3) Componenţa consiliului de administraţie se stabileşte după cum urmează:- 5 membri propuşi de uniunile şi asociaţiile din domeniul cinematografiei;- 1 membru propus de Ministerul Culturii şi Cultelor;- directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei. (4) Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei este de drept preşedintele consiliului de administraţie. (5) Membrii consiliului de administraţie sunt retribuiţi cu o indemnizaţie lunară reprezentând 25% din salariul brut lunar al directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei. (6) Membrii Consiliului de administraţie al Centrului Naţional al Cinematografiei nu pot depune, pe perioada mandatului, în nici o calitate, proiecte la sesiunile de concurs pentru a solicita credite directe. (7) Membrii Consiliului de administraţie al Centrului Naţional al Cinematografiei nu pot solicita, pe perioada mandatului, în nici o calitate, sprijin financiar nerambursabil. (8) Pe perioada mandatului societăţile comerciale ai căror acţionari, asociaţi sau administratori sunt membri ai consiliului de administraţie nu pot înscrie proiecte la sesiunile de concurs pentru acordare de credite directe şi nu pot solicita sprijin financiar nerambursabil. (9) Mandatul membrilor Consiliului de administraţie al Centrului Naţional al Cinematografiei poate fi reînnoit pentru o perioadă de încă maximum 2 ani. (10) Membrii Consiliului de administraţie al Centrului Naţional al Cinematografiei a căror activitate este necorespunzătoare pot fi revocaţi prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.  +  Articolul 9 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar. (2) Consiliul de administraţie este convocat de preşedintele acestuia, care propune ordinea de zi, sau la solicitarea a cel puţin 3 dintre membrii săi. (3) Consiliul de administraţie lucrează legal în prezenţa majorităţii membrilor săi, iar hotărârile se adoptă cu votul a cel puţin 4 dintre membrii acestuia.  +  Articolul 10Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale: a) propune strategia şi politicile sectoriale în domeniul cinematografiei; b) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi urmăreşte execuţia acestuia; c) avizează situaţiile financiare anuale ale Centrului Naţional al Cinematografiei; d) avizează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional al Cinematografiei; e) analizează periodic modul de realizare a veniturilor proprii ale Fondului cinematografic; f) analizează dosarele proiectelor cinematografice selecţionate prin concurs şi stabileşte cuantumul creditelor directe, care pot fi acordate în condiţiile legii şi ale regulamentului emis în baza şi pentru aplicarea acesteia; g) stabileşte împreună cu comisia de selecţie a proiectelor cinematografice producţiile cinematografice care se încadrează în categoria filmelor dificile şi cu buget redus; h) analizează şi aprobă, în condiţiile legii, cererile de acordare a sprijinului financiar nerambursabil; i) aprobă alocarea resurselor financiare necesare pentru conservarea şi restaurarea filmelor româneşti aflate în patrimoniul cinematografiei naţionale; j) aprobă programul de educaţie şi cultură cinematografică; k) aprobă eliberarea atestatelor profesionale pentru persoanele care exercită meserii specifice domeniului cinematografiei şi pentru care nu există forme speciale de şcolarizare; l) aprobă propunerile de reprezentare a Centrului Naţional al Cinematografiei în relaţiile cu organismele internaţionale, precum şi cele privitoare la stabilirea relaţiilor de colaborare cu organismele similare din alte ţări.  +  Articolul 11 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în urma unui concurs organizat potrivit legii. (2) Directorul general conduce întreaga activitate a Centrului Naţional al Cinematografiei şi îl reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară sau din străinătate. (3) Directorul general este ordonator secundar de credite. (4) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei emite decizii cu caracter normativ sau individual.  +  Articolul 12 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit conform normelor legale în vigoare. (2) Centrul Naţional al Cinematografiei are, de asemenea, în dotare, pentru activităţile sale specifice, un autoturism de teren pentru transport de marfă şi copii de filme, cu un consum mediu lunar de 350 litri.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 229/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 18 martie 2003, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 8 septembrie 2005.Nr. 1.064.  +  Anexa     Numărul maxim de posturi = 58                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                    a Centrului Naţional al Cinematografiei                                ┌───────────────┐                                │ Consiliul de │   ┌───────────────────┐ │ administraţie │ ┌──────────────┐   │ Serviciul │ └──────┬────────┘ ┌───┤ Audit │   │ cooperare externă ├───┐ │ │ │public intern │   └───────────────────┘ │ ┌───────┴────────┐ │ └──────────────┘                           ├───┤Director general├──────┤ ┌─────────────┐  ┌─────────────────────┐ │ └───────┬────────┘ │ │ Oficiul │  │ Compartiment │ │ │ └───┤ juridic │  │strategii sectoriale,├──┘ │ └─────────────┘  │ informatică, │ │  │ statistică │ │  └─────────────────────┘ │                                       │             ┌─────────────────────────┴──────────────────────────┐             │ │   ┌─────────┴─────────────────────────┐ ┌───────────────────┴───────────┐   │Direcţia Registrul cinematografiei,│ │ Direcţia Fond şi patrimoniu │   │ programe multimedia, formare │ │ cinematografic, buget finanţe │   │ profesională │ │ şi dezvoltare │   └─────────────┬─────────────────────┘ └─────────────────┬─────────────┘                 │ │                 │ │    ┌────────────┴┬──────────────┐ ┌──────────┬───┴────────┐    │ │ │ │ │ │    │ │ │ │ │ │┌───┴──────┐┌─────┴───────┐┌─────┴───────┐ ┌────┴────┐┌────┴─────┐┌─────┴────┐│ Serviciul││ Compartiment││Compartiment │ │Serviciul││Serviciul ││Comparti- ││ Registrul││ promovarea ││formare pro- │ │ Fond ││patrimoniu││ment buget││cinemato- ││culturii ci- ││ fesională, │ │ cinema- ││cinemato- ││ finanţe, ││ grafiei ││nematografice││resurse umane│ │tografic ││ grafic ││investiţii│└──────────┘└─────────────┘└─────────────┘ └─────────┘└──────────┘└──────────┘--------