HOTĂRÂRE nr. 1.063 din 8 septembrie 2005privind organizarea şi funcţionarea Arhivei Naţionale de Filme
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 10 octombrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Arhiva Naţională de Filme se reorganizează şi funcţionează ca instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Centrului Naţional al Cinematografiei. (2) Arhiva Naţională de Filme are sediul în comuna Jilava, Şos. Sabarului nr. 2, judeţul Ilfov. (3) În cadrul Arhivei Naţionale de Filme funcţionează Cinemateca Română şi Laboratorul de Restaurare a Peliculei. (4) Cheltuielile curente şi de capital ale Arhivei Naţionale de Filme se finanţează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Centrului Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 2În activitatea sa Arhiva Naţională de Filme asigură îndeplinirea următoarelor obiective generale: a) colectarea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului cinematografic aflat în administrarea sa; b) promovarea culturii cinematografice prin Cinemateca Română; c) colecţionarea documentelor scrise şi de orice altă natură ale culturii cinematografice româneşti şi universale; d) promovarea multiculturalismului şi prezervarea identităţilor culturale în domeniul cinematografiei; e) cercetarea, clasificarea şi restaurarea colecţiilor de filme.  +  Articolul 3 (1) Arhiva Naţională de Filme îndeplineşte funcţia de depozit legal şi voluntar pentru filmele cinematografice de orice gen, pentru materialele primare şi intermediare ale acestora, precum şi pentru alte materiale şi documente privind istoria cinematografiei naţionale şi universale. (2) Arhiva Naţională de Filme are ca obiect de activitate evidenţa, cercetarea, colecţionarea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului de filme, precum şi organizarea şi sprijinirea, prin Cinemateca Română, a promovării culturii cinematografice în România.  +  Articolul 4 (1) Bunurile aflate în patrimoniul naţional al cinematografiei, în proprietatea publică a statului şi în administrarea Arhivei Naţionale de Filme se compun din: a) materiale documentare precum: fotografii, afişe, scenarii, partituri muzicale, colecţii de documente şi alte bunuri legate de istoria filmului românesc; b) sălile de cinematograf "Eforie", "Union" şi "Studio" din municipiul Bucureşti. (2) Se află în custodia Arhivei Naţionale de Filme cu titlu de depozit legal filmele româneşti de toate genurile, lungmetraje, scurtmetraje de ficţiune, documentare sau de animaţie, precum şi materialele primare de imagine şi sunet, mixajele de sunet şi intermediarele acestora, realizate până în anul 1997, cu finanţare de la bugetul de stat, de la bugetul unor unităţi de stat sau de la Centrul Naţional al Cinematografiei. (3) Se află în custodia Arhivei Naţionale de Filme cu titlu de depozit voluntar materialele primare şi intermediare şi copiile filmelor realizate de producătorii privaţi. (4) În administrarea Arhivei Naţionale de Filme se află: a) materiale documentare precum: fotografii, afişe, scenarii, partituri muzicale, colecţii de documente şi alte bunuri legate de istoria filmului românesc; cărţi, periodice, reviste din domeniul cinematografic, aparatură tehnică şi alte echipamente, utilaje sau piese de importanţă istorică, documentară, tehnică; b) materiale primare, intermediare şi copii pozitive ale filmelor străine difuzate sau achiziţionate prin schimburi; c) Laboratorul şi terenul aferent în suprafaţă de 97.000 mp, situate în comuna Jilava, Şos. Sabarului nr. 2, judeţul Ilfov; d) sălile de cinematograf "Union", "Eforie" şi "Studio", cu spaţiile anexe, din municipiul Bucureşti. (5) Pentru buna desfăşurare a activităţii Arhiva Naţională de Filme poate utiliza, cu titlu gratuit, spaţiile anexe situate în sediul Centrului Naţional al Cinematografiei din municipiul Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1.  +  Articolul 5 (1) În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale Arhiva Naţională de Filme are următoarele atribuţii principale: a) aplicarea prevederilor legale în domeniul cinematografic privind depozitul legal şi depozitul voluntar al filmelor; b) asigurarea evidenţei, inventarierii, catalogării filmelor şi materialelor documentare existente în colecţiile sale, precum şi creării unor bănci de date specializate; c) asigurarea condiţiilor de conservare, păstrare, restaurare şi tratament al materialelor din colecţiile sau custodia sa, potrivit specificului acestora, cu respectarea normelor în domeniu; d) îmbogăţirea şi diversificarea colecţiilor prin:- aplicarea reglementărilor în vigoare privind depunerile de filme şi copii ale acestora, precum şi de materiale anexe, în arhivă;- stimularea depunerilor voluntare sau în custodie, potrivit unor contracte de depozit încheiate cu proprietarii sau titularii de drepturi;- identificarea, cercetarea şi achiziţionarea, în condiţiile legii, a unor noi materiale sau documente;- acceptarea de donaţii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;- realizarea, în condiţiile legii, de schimburi şi împrumuturi cu instituţii de acelaşi profil din cadrul Federaţiei Internaţionale a Arhivelor de Filme şi Asociaţiei Cinematecilor Europene sau cu persoane fizice ori juridice;- achiziţionarea, în condiţiile legii, de materiale, copii de filme, documente sau obiecte de profil, de interes cultural, istoric, documentar, ştiinţific, tehnic ori artistic, din ţară şi din străinătate sau de la colecţionari privaţi; e) promovarea şi facilitarea accesului la colecţiile sale pe baza solicitărilor scrise ale beneficiarilor; f) asigurarea consultanţei şi serviciilor de specialitate pentru deţinătorii de bunuri de acest tip, la cererea acestora; g) organizarea de expoziţii şi manifestări culturale în ţară şi în străinătate; h) editarea programului Cinematecii Române, a pliantelor şi cărţilor specifice domeniului de activitate; i) iniţierea, promovarea şi participarea la proiecte şi programe de formare profesională; j) sprijinirea activităţii de învăţământ universitar şi preuniversitar din domeniu; k) participarea la reuniuni, congrese, manifestări culturale în domeniu în ţară şi în străinătate. (2) Arhiva Naţională de Filme îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 6 (1) În vederea susţinerii şi dezvoltării culturii cinematografice şi a promovării filmului românesc, Arhiva Naţională de Filme poate înfiinţa filiale ale Cinematecii Române în alte localităţi din ţară, cu aprobarea Consiliului de administraţie al Centrului Naţional al Cinematografiei, şi poate organiza programe itinerante de cinematecă. (2) În vederea asigurării condiţiilor de conservare, păstrare, restaurare şi arhivare a patrimoniului de filme, Centrul Naţional al Cinematografiei poate asigura până la 2% din veniturile proprii obţinute anual.  +  Articolul 7 (1) Arhiva Naţională de Filme realizează venituri proprii care se constituie din: a) exploatarea şi închirierea, în condiţiile legii, a unor bunuri mobile şi imobile aflate în administrarea sa; b) organizarea unor manifestări culturale şi/sau ştiinţifice, atât în spaţiile proprii, cât şi în spaţii închiriate; c) executarea de lucrări şi prestări de servicii de specialitate pentru terţi, în cadrul laboratoarelor de conservare, prelucrare şi transpunere; d) realizarea, pentru terţi, de studii, cercetări, lucrări documentare, istorice, ştiinţifice, precum şi cursuri de specializare în domeniu; e) încheierea de contracte pentru depozitarea în regim de custodie a filmelor şi altor materiale; f) activitatea de depozit voluntar; g) comercializarea publicaţiilor specifice domeniului său de activitate; h) valorificarea produselor din activităţi proprii; i) acordarea de asistenţă ştiinţifică sau tehnologică; j) realizarea de servicii tehnice, tehnologice şi filmologice; k) donaţii şi sponsorizări. (2) Veniturile proprii realizate se administrează, se utilizează şi se contabilizează de către Arhiva Naţională de Filme, potrivit dispoziţiilor legale. (3) Arhiva Naţională de Filme poate finanţa din veniturile proprii realizate organizarea unor manifestări culturale şi gale de filme în cadrul Cinematecii Române.  +  Articolul 8Tarifele pentru lucrările şi serviciile prestate, precum şi preţul biletelor pentru spectacolele Cinematecii Române se stabilesc prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, la propunerea directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 9 (1) Structura organizatorică a Arhivei Naţionale de Filme este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin decizie a directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei, se mai pot organiza servicii, birouri sau colective pentru îndeplinirea anumitor sarcini specifice. (2) Numărul maxim de posturi este de 135, cu încadrare în numărul maxim de posturi aprobat pentru unităţile subvenţionate din subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor. (3) Atribuţiile şi modul de funcţionare ale compartimentelor din aparatul propriu al Arhivei Naţionale de Filme, precum şi relaţiile funcţionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, la propunerea directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei. (4) Salarizarea personalului din aparatul propriu al Arhivei Naţionale de Filme se face potrivit reglementărilor în vigoare pentru personalul contractual din sectorul bugetar.  +  Articolul 10 (1) Arhiva Naţională de Filme este condusă de un director numit prin decizie a directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei, pe bază de concurs organizat conform legii. (2) Directorul Arhivei Naţionale de Filme îndeplineşte funcţia de ordonator terţiar de credite. (3) Directorul Arhivei Naţionale de Filme conduce întreaga activitate a instituţiei şi o reprezintă în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. (4) Directorul numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul angajat al Arhivei Naţionale de Filme, emite ordine şi dispoziţii pentru personalul din subordine.  +  Articolul 11Arhiva Naţională de Filme are în dotare două autoturisme pentru parcul comun, fiecare cu un consum mediu lunar de 150 litri, şi un microbuz pentru activităţile sălilor de cinematecă, cu un consum lunar de 350 litri.  +  Articolul 12 (1) Plata cotizaţiei anuale a Arhivei Naţionale de Filme, în calitate de membru, la Federaţia Internaţională a Arhivelor de Filme se asigură din bugetul Centrului Naţional al Cinematografiei. (2) Plata taxei de afiliere şi a cotizaţiei anuale a Arhivei Naţionale de Filme la Organizaţia Internaţională a Cinematecilor - "Asociaţia Cinematecilor Europene" se asigură din bugetul Centrului Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 337/1998 privind reorganizarea şi funcţionarea Arhivei Naţionale de Filme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 8 iulie 1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 8 septembrie 2005.Nr. 1.063.  +  Anexa     Numărul maxim de posturi = 135                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                          a Arhivei Naţionale de Filme                                 ┌────────┐                                 │DIRECTOR│ ┌────────────┐                                 └───┬────┘ ┌┤Audit intern│                                     │ │└────────────┘                                     ├──────────────┤┌───────────────┐                                     │ └┤Oficiul juridic│                                     │ └───────────────┘                                     │                                     │                                     │                                     │            ┌─────────────────────┬──┴───────────────────────┐            │ │ │     ┌──────┴─────┐ ┌───────┴─────────┐ ┌───────┴───────┐     │Redactor-sef│ │Director economic│ │Director tehnic│     └─────┬──────┘ └──────┬──────────┘ └────────┬──────┘           │ │ │           │ │ │   ┌───────┴──────┐ ┌──┴─────┐ ┌─────┬─────────┴───────┐   │ │ │ │ │ │ │┌──┴───────┐┌─────┴────┐ ┌──┴───┐┌───┴───┐┌─┴──┐┌─┴──┐┌─────────────┴───────┐│Serviciul ││Serviciul │ │Servi-││Servi- ││Ate-││Ad- ││Serviciul prezentare,││redactie, ││Cinemateca│ │ciul ││ciul ││lier││mi- ││acces colectii ││publicatii││ Română │ │finan-││resurse││me- ││nis-│└─────────┬───────────┘│culturale ││ │ │ciar ││umane ││ca- ││tra-│ │└───┬──────┘└─────┬────┘ │conta-││ ││nic ││tiv │ │    │ │ │bili- ││ ││ ││ │ │  ┌─┴┐ ┌──────┬─┴────┐ │tate ││ ││ ││ │ │  │ │ │ │ │ └──────┘└───────┘└────┘└────┘ │ ┌┴┐┌┴┐┌─┴──┐┌──┴──┐┌──┴──┐ │ │B││D││Ci- ││Ci- ││Ci- │ │ │i││o││ne- ││ne- ││ne- │ ┌────────┬───────┬┴─────┐ │b││c││ma- ││ma- ││ma- │ │ │ │ │ │l││u││to- ││to- ││to- │ ┌──┴────┐┌──┴───┐┌──┴──┐┌──┴───┐ │i││m││gra-││gra- ││gra- │ │Labo- ││Labo- ││Labo-││Birou │ │o││e││ful ││ful ││ful │ │rator ││rator ││rator││acces │ │t││n││"Efo││"Uni-││"Stu-│ │conser-││prelu-││tele-││colec-│ │e││t││rie"││on" ││dio" │ │vare ││crare ││cine ││tie │ │c││a│└────┘└─────┘└─────┘ │restau-││ ││ ││ │ │a││r│ │rare ││ ││ ││ │ └─┘│e│ └───────┘└──────┘└─────┘└──────┘    └─┘-------