ACORD*) din 22 aprilie 2005între România şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasificate
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 10 octombrie 2005    ------ Notă *) Traducere.România şi Uniunea Europeană, denumită în continuare UE, reprezentată de Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, denumite în continuare părţi,având în vedere că România şi UE urmăresc obiectivul comun de întărire a propriei securităţi prin toate mijloacele şi pentru a oferi cetăţenilor lor un grad înalt de siguranţă în domeniul securităţii,având în vedere că România şi UE sunt de acord asupra organizării de consultări şi asupra cooperării pe probleme de interes comun legate de securitate,având în vedere că în acest context este permanent nevoie să se schimbe informaţii clasificate între România şi UE,recunoscând faptul că o consultare şi cooperare depline şi eficiente pot necesita atât accesul la informaţiile şi materialele clasificate ale României şi UE, cât şi schimbul de informaţii şi materiale clasificate între România şi UE,înţelegând că accesul şi schimbul de informaţii şi materiale clasificate necesită măsuri de securitate corespunzătoare,au convenit următoarele:  +  Articolul 1În vederea îndeplinirii obiectivelor privind întărirea securităţii fiecăreia dintre părţi prin orice mijloace, prezentul acord se aplică informaţiilor sau materialelor clasificate sub orice formă, furnizate sau schimbate între părţi.  +  Articolul 2În înţelesul prezentului acord, informaţii clasificate înseamnă orice informaţii (respectiv cunoştinţe care pot fi comunicate sub orice formă) sau materiale care vor fi protejate împotriva divulgării neautorizate ori care au fost astfel desemnate printr-o clasificare de securitate (denumite în continuare informaţii clasificate).  +  Articolul 3În înţelesul prezentului acord, UE înseamnă Consiliul Uniunii Europene (denumit în continuare: Consiliul ), secretarul general/înaltul reprezentant şi Secretariatul General al Consiliului, precum şi Comisia Comunităţilor Europene (denumită în continuare Comisia Europeană).  +  Articolul 4Fiecare parte: a) va proteja şi va păstra în siguranţă informaţiile ce fac obiectul prezentului acord, furnizate de sau schimbate cu cealaltă parte; b) se va asigura că informaţiile clasificate, furnizate sau schimbate, care fac obiectul prezentului acord, îşi păstrează nivelul de clasificare atribuit de partea emitentă. Partea primitoare va asigura protecţia informaţiilor clasificate în conformitate cu propriile reglementări de securitate pentru informaţii sau materiale ce deţin o clasificare de securitate echivalentă, conform dispoziţiilor prevăzute în aranjamentele de securitate ce vor fi încheiate în temeiul art. 11 şi 12; c) nu va folosi informaţiile clasificate ce fac obiectul prezentului acord în alte scopuri decât cele stabilite de emitent sau pentru care informaţiile sunt furnizate ori schimbate; d) nu va divulga informaţiile clasificate ce fac obiectul prezentului acord unor terţi sau oricărei alte instituţii UE ori entităţi decât celor menţionate în art. 3, fără acordul prealabil al emitentului.  +  Articolul 51. Informaţiile clasificate pot fi divulgate sau transmise, în conformitate cu principiul controlului emitentului, de către o parte, partea emitentă, celeilalte părţi, partea primitoare.2. Pentru transmiterea către alţi destinatari decât cei menţionaţi la art. 3, partea primitoare va lua decizia privind transmiterea sau divulgarea de informaţii clasificate după obţinerea acordului părţii emitente, în conformitate cu principiul controlului emitentului, definit în propriile reglementări de securitate.3. Pentru implementarea paragrafelor 1 şi 2 nu este posibilă transmiterea generală, dacă părţile nu au stabilit şi nu au convenit proceduri referitoare la anumite categorii de informaţii, relevante pentru cerinţele lor de operare.  +  Articolul 6Fiecare dintre părţi, precum şi instituţiile prevăzute la art. 3 vor avea structuri şi programe de securitate bazate pe acele principii fundamentale şi standarde minime de securitate ce vor fi implementate în sistemele de securitate ale părţilor, elaborate în conformitate cu art. 11 şi 12, pentru a se asigura că informaţiilor clasificate care fac obiectul prezentului acord li se aplică un nivel de protecţie echivalent.  +  Articolul 71. Părţile se vor asigura că toate persoanele care, în îndeplinirea îndatoririlor oficiale, necesită acces sau ale căror îndatoriri ori funcţii pot permite accesul la informaţiile clasificate furnizate sau schimbate în temeiul prezentului acord sunt verificate corespunzător înainte de a li se acordă accesul la astfel de informaţii.2. Procedurile de verificare vor stabili dacă o persoană poate avea acces la informaţii clasificate, ţinând cont de loialitatea, încrederea şi onestitatea sa.  +  Articolul 8Părţile se vor sprijini reciproc cu privire la securitatea informaţiilor clasificate care fac obiectul prezentului acord şi în probleme de securitate comune. Autorităţile vor efectua consultări şi inspecţii reciproce de securitate conform art. 11 pentru a evalua modul de implementare a aranjamentelor de securitate în domeniul lor de competenţă, stabilite în conformitate cu prevederile art. 11 şi 12.  +  Articolul 91. În sensul prezentului acord: a) în ceea ce priveşte UE, toată corespondenţa va fi trimisă Consiliului la următoarea adresă:Council of the European UnionChief Registry Officer175, Rue de la Loi/WetstraatB 1048, BrusselsToată corespondenţa va fi trimisă de către şeful Registrului Consiliului către statele membre şi Comisia Europeană, conform paragrafului b); b) în ceea ce priveşte România, toată corespondenţa va fi trimisă, când va fi necesar, prin Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană, la Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS), la următoarea adresă:Guvernul RomânieiOficiul Registrului Naţional al InformaţiilorSecrete de Stat (ORNISS)str. Mureş nr. 4, sectorul 1Bucureşti, România2. În cazuri excepţionale, corespondenţa trimisă de o parte, accesibilă numai unor persoane, organisme sau servicii abilitate ale acelei părţi, poate fi, din raţiuni determinate de natura activităţii respective, adresată şi accesibilă numai acelor persoane, organisme sau servicii abilitate ale celeilalte părţi, desemnate în mod expres ca destinatari, potrivit competenţelor acestora şi în conformitate cu principiul necesităţii de a cunoaşte. În ceea ce priveşte Uniunea Europeană, această corespondenţă va fi trimisă prin şeful Registrului Consiliului.  +  Articolul 10Guvernul României şi secretarii generali ai Consiliului şi ai Comisiei Europene vor urmări implementarea prezentului acord.  +  Articolul 11Pentru implementarea prezentului acord:1. Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS), sub îndrumarea şi din partea Guvernului României, acţionând în numele Guvernului României şi sub autoritatea sa, răspunde de elaborarea aranjamentelor de securitate pentru protecţia şi păstrarea în siguranţă a informaţiilor clasificate furnizate României conform prezentului acord.2. Secretariatul General al Oficiului de Securitate al Consiliului (denumit în continuare Oficiul de Securitate al SGC), sub îndrumarea şi din partea secretarului general al Consiliului, acţionând în numele Consiliului şi sub autoritatea sa, răspunde de elaborarea aranjamentelor de securitate pentru protecţia şi păstrarea în siguranţă a informaţiilor clasificate furnizate către UE conform prezentului acord.3. Direcţia de Securitate a Comisiei Europene, acţionând în numele Comisiei Europene şi sub autoritatea acesteia, răspunde de elaborarea aranjamentelor de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate furnizate sau schimbate conform prezentului acord în cadrul Comisiei Europene şi în interiorul locaţiilor acesteia.  +  Articolul 12Aranjamentele de securitate încheiate în conformitate cu art. 11, ca urmare a acordului celor trei instituţii implicate, vor reglementa standardele pentru protecţia de securitate reciprocă a informaţiilor clasificate care fac obiectul prezentului acord. Pentru UE, aceste standarde vor fi supuse aprobării de către Comitetul de Securitate al Consiliului.  +  Articolul 13Autorităţile definite în art. 11 vor stabili procedurile ce se vor aplica în cazul compromiterii dovedite sau suspectate a informaţiilor clasificate ce fac obiectul prezentului acord.  +  Articolul 14Înainte de furnizarea între părţi de informaţii clasificate conform prezentului acord, autorităţile de securitate responsabile, definite în art. 11, trebuie să confirme că partea primitoare poate proteja şi păstra în siguranţă informaţiile ce fac obiectul prezentului acord în conformitate cu măsurile stabilite în temeiul art. 11 şi 12.  +  Articolul 15Prezentul acord nu împiedică în nici un fel părţile să încheie alte acorduri referitoare la furnizarea sau schimbul de informaţii clasificate în sensul prezentului acord, cu condiţia ca acele acorduri să nu fie în contradicţie cu prevederile prezentului acord.  +  Articolul 16Toate diferenţele de interpretare sau apărute în aplicarea prezentului acord între România şi UE vor fi rezolvate prin negocieri între părţi.  +  Articolul 171. Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a primei luni după ce părţile şi-au notificat reciproc încheierea procedurilor interne necesare în acest scop.2. Prezentul acord poate fi revăzut în vederea amendării, la cererea oricăreia dintre părţi.3. Orice amendament la prezentul acord va fi adus doar în scris şi de comun acord între părţi. Amendamentul va intra în vigoare după notificarea reciprocă conform paragrafului 1.  +  Articolul 18Prezentul acord poate fi denunţat de o parte prin notificare scrisă de denunţare trimisă celeilalte părţi. Denunţarea va produce efecte la 6 luni după primirea notificării de către cealaltă parte, dar nu va afecta obligaţiile deja contractate prin clauzele prezentului acord. În special, toate informaţiile clasificate furnizate sau schimbate ca urmare a prezentului acord vor continua să fie protejate în conformitate cu prevederile expuse în prezentul acord.Drept dovadă subsemnaţii, pe deplin autorizaţi, am semnat prezentul acord.Semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005, în două exemplare în limba engleză.Pentru România,Lazăr ComănescuPentru Uniunea Europeană,Javier Solana Madariaga---------