LEGE nr. 263 din 5 octombrie 2005pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 5 septembrie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 2 se introduc două articole noi, articolele 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - Substanţele şi preparatele chimice periculoase, în înţelesul prezentei legi, sunt cele prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001.Art. 2^2. - Lista substanţelor şi preparatelor chimice periculoase este prevăzută în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002."2. Alineatul (2) al articolului 22 va avea următorul cuprins:"(2) Producătorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii şi exportatorii sunt obligaţi să furnizeze inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea, înainte de începerea acesteia, lista cu substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le vor deţine, cu precizarea categoriei din care fac parte, care pot pune în pericol sănătatea angajaţilor în mediul de muncă."3. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Activitatea de inspecţie pentru respectarea prevederilor legale privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se face de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, inclusiv de personalul împuternicit din cadrul structurilor teritoriale ale acestora."4. După articolul 23 se introduce un articol nou, articolul 23^1, cu următorul cuprins:"Art. 23^1. - Producătorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii şi exportatorii care desfăşoară activităţi cu substanţe şi preparate toxice şi foarte toxice sunt obligaţi să ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea şi protejarea sănătăţii oamenilor, animalelor şi a mediului, precum şi pentru prevenirea oricăror sustrageri de astfel de substanţe şi preparate ori deturnarea acestora din circuitul legal."5. După articolul 24 se introduce un articol nou, articolul 24^1, cu următorul cuprins:"Art. 24^1. - Producerea, deţinerea sau orice operaţiune privind circulaţia substanţelor şi preparatelor toxice şi foarte toxice fără drept constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Codului penal."6. La alineatul (1) al articolului 25, litera c) va avea următorul cuprins:"c) împiedicarea accesului personalului împuternicit, conform prevederilor art. 23, în spaţiile de lucru sau de desfăşurare a operaţiunilor cu substanţe şi preparate toxice şi foarte toxice ori refuzul de a pune la dispoziţie organelor de control datele şi documentele solicitate, referitoare la operaţiunile cu acestea."7. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 25 se fac de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, din Garda Naţională de Mediu, din cadrul agenţiilor pentru protecţia mediului, precum şi din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al structurilor sale teritoriale, din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de muncă, din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase şi de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor."8. La articolul 26, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Constatarea contravenţiilor se face conform atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin legile speciale ale instituţiilor menţionate la alin. (1)."  +  Articolul IIPe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul Consiliului de Stat nr. 466/1979 privind regimul produselor şi substanţelor toxice, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 1980, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUŞANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 5 octombrie 2005.Nr. 263.-------