LEGE nr. 283 din 5 octombrie 2005privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 7 octombrie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61 din 23 iunie 2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 30 iunie 2005, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, punctul 9 al articolului 1^1 va avea următorul cuprins:9. franșiză - partea din prejudiciu suportată de persoana păgubită, stabilită ca valoare fixă sau procent din despăgubirea totală prevăzută în contractul de asigurare.2. La articolul I, după punctul 14 se introduce un punct nou, punctul 14^1, cu următorul cuprins:14^1. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule3. La articolul I punctul 23, alineatul 2 al articolului 56 va avea următorul cuprins:Personalul poliției de frontieră nu va verifica documentele de asigurare pentru autovehiculele înmatriculate în statele membre ale Uniunii Europene, pentru acestea numerele de înmatriculare fiind garanția asigurării.4. La articolul I punctul 26, alineatul 3 al articolului 60 va avea următorul cuprins:Disponibilitățile Fondului de garantare astfel constituite vor fi plasate la Trezoreria Statului în instrumente purtătoare de dobândă, la instituții de credit, în instrumente ale pieței monetare, în titluri de stat sau titluri ale administrației publice locale, precum și în alte plasamente sau alocări stabilite prin legislația în vigoare.5. La articolul I punctul 30, alineatul 4 al articolului 61 va avea următorul cuprins:În cazul avarierii sau distrugerii bunurilor prin accidente produse de autovehicule, respectiv tramvaie, neasigurate, rămâne în sarcina persoanei păgubite o franșiză stabilită prin normele adoptate în baza prezentei legi.6. La articolul I punctul 31, alineatul 6 al articolului 61 va avea următorul cuprins:Disponibilitățile Fondului de protecție a victimelor străzii, astfel constituite, vor fi plasate la Trezoreria Statului în instrumente purtătoare de dobândă, la instituții de credit, în instrumente ale pieței monetare, în titluri de stat sau titluri ale administrației publice locale.7. La articolul I punctul 34, litera c) a alineatului 1 și alineatul 2 ale articolului 63 vor avea următorul cuprins:c) nedepunerea la asigurători de către intermediarii de asigurări a sumelor încasate cu titlu de prime de asigurare, dacă fapta nu constituie infracțiune.Contravențiile prevăzute la alin. 1 se sancționează după cum urmează:a) pentru faptele asigurătorilor prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d)-g), cu avertisment scris sau cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON) și cu limitarea operațiunilor, cu interzicerea temporară sau definitivă pentru asigurători a exercitării activității de asigurare, pentru una sau mai multe categorii de asigurări, sau cu suspendarea ori retragerea autorizației asigurătorilor;b) pentru faptele administratorilor, directorilor sau directorilor executivi, prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d)-g), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);c) pentru faptele agenților de asigurare, prevăzute la alin. 1 lit. c), cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON);d) pentru faptele brokerilor, prevăzute la alin. 1 lit. c) și h), cu avertisment scris sau cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON) și cu interzicerea temporară sau definitivă a activității definite la art. 2 lit. C pct. 62 din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, sau cu suspendarea ori retragerea autorizației;e) pentru faptele asigurătorilor prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d)-g) ori pentru faptele brokerilor prevăzute la alin. 1 lit. c) și h), săvârșite în mod repetat sau cu rea-credință, cu limitarea operațiunilor, cu interzicerea temporară sau definitivă pentru asigurători a exercitării activității de asigurare, pentru una sau mai multe categorii de asigurări, sau cu suspendarea ori retragerea autorizației asigurătorilor.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  DAN RADU RUȘANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 5 octombrie 2005.Nr. 283.---------