ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 29 septembrie 2005privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 7 octombrie 2005    Având în vedere necesitatea intensificării, de urgenţă, a luptei împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului, cu implicaţii majore asupra procesului de integrare a României în Uniunea Europeană,luând în considerare necesitatea formulării unui răspuns credibil în această perioadă, în care Comisia Europeană se află în plin proces de redactare a viitorului Raport de ţară pentru România, solicitărilor partenerilor europeni de a asigura un mijloc eficient de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, în concordanţă cu acquis-ul comunitar,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (8) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(8) Persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. e) şi e^1) nu au obligaţia de a raporta către Oficiu informaţiile pe care le primesc sau le obţin de la unul dintre clienţii lor în cursul determinării situaţiei juridice a acestuia sau al apărării ori reprezentării acestuia în cadrul unor proceduri judiciare ori în legătură cu acestea, inclusiv al acordării de consultanţă cu privire la declanşarea unor proceduri judiciare, potrivit legii, indiferent dacă aceste informaţii au fost primite sau obţinute înainte, în timpul ori după încheierea procedurilor."2. Alineatul (2) al articolului 8 se abrogă.3. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Persoanele prevăzute la art. 8 au obligaţia să stabilească identitatea clienţilor la iniţierea unor relaţii de afaceri, deschiderea unor conturi sau oferirea unor servicii. În cazul în care există vreo îndoială asupra împrejurării că un client acţionează în nume sau în interes propriu sau dacă este cert că acesta nu acţionează în nume sau în interes propriu, persoanele prevăzute la art. 8 au obligaţia să ia toate măsurile rezonabile pentru a obţine date despre identitatea reală a persoanei în numele sau în interesul căreia acţionează acest client, inclusiv de la Oficiu............................................................... (3) De îndată ce există o suspiciune că prin operaţiune se urmăreşte spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, persoanele prevăzute la art. 8 vor proceda la identificarea clienţilor şi a persoanelor în numele sau în interesul cărora aceştia acţionează, chiar dacă valoarea operaţiunii este mai mică decât limita minimă prevăzută la alin. (2)."4. Articolul 11 se abrogă.5. La alineatul (1) al articolului 22, litera b) va avea următorul cuprins:"b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), art. 9, art. 13-15, art. 16 alin. (1) şi la art. 17."  +  Articolul IILegea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 29 septembrie 2005.Nr. 135.------------