LEGE Nr. 43 din 29 iunie 1993pentru completarea şi modificarea Legii nr. 76/1992 privind măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din acţiunea de compensare, regimul plăţilor agenţilor economici, prevenirea incapacităţii de plată şi a blocajului financiar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 149 din 6 iulie 1993    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 76/1992 privind măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din acţiunea de compensare, regimul plăţilor agenţilor economici, prevenirea incapacităţii de plată şi a blocajului financiar se modifica şi se completează după cum urmează: 1. După articolul 6 se introduce 6^1, având următorul conţinut: "Art. 6^1. - În cazul neîndeplinirii, în termen de 30 de zile de la data scadentei, a obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. 1, debitorii vor plati, în afară sumei datorate, o penalitate de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere, cu excepţia situaţiei în care în convenţii sau alte acte au fost stipulate penalităţi mai mari. În convenţiile comerciale dintre agenţii economici, indiferent de forma în care acestea se încheie, părţile au obligaţia de a prevedea penalităţi pentru întârziere în decontare de minimum 0,15% pentru fiecare zi de întârziere, în afară altor penalităţi contractuale ce pot fi stipulate. Totalul penalitatilor pentru întârziere în decontare prevăzute la alin. 1 şi 2 nu poate depăşi cuantumul sumei asupra cărora sunt calculate. În cazul în care penalităţile prevăzute în prezentul articol nu acoperă integral prejudiciul suportat prin intirzierea efectuării plăţii, creditorul va putea solicita acordarea de daune în completare, potrivit dispoziţiilor din dreptul comun." 2. Articolul 10 va avea următorul conţinut: "ART. 10. - După punerea în întârziere a debitorului şi constatarea incapacităţii de plată a acestuia potrivit art. 9, creditorul poate cere oricând debitorului, în cadrul termenului general de prescripţie, fie o dată cu suma datorată, fie distinct de aceasta, penalităţile prevăzute la art. 6^1, pe calea unei acţiuni în justiţie. În acest scop, creditorul va solicita instanţei competente în a carei raza teritorială îşi are sediul debitorul pronunţarea unei hotărâri prin care debitorul, pus legal în întârziere şi aflat în incapacitate de plată, să fie obligat la plata sumei datorate şi, după caz, a penalitatilor prevăzute la art. 6'1. Cauza se va judeca cu celeritate. Taxa de timbru pentru introducerea acţiunii se stabileşte la 10.000 lei, indiferent de valoarea debitului." 3. După articolul 10 se introduc articolele 10'1 şi 10'2, cu următorul conţinut: "Art. 10'1. - După rămînerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, creditorul este în drept sa urmărească, în condiţiile legii, în contul sumelor acordate cu titlu de creanţe sau, după caz, de penalităţi, patrimoniul debitorului, în următoarea ordine: a) mijloace băneşti, inclusiv disponibilităţile aflate în conturile bancare; b) active financiare de orice fel; c) produse finite, materii prime şi materiale, mijloace fixe; d) creanţe şi alte componente patrimoniale aflate în circuitul civil. Art. 10^2. - Titlul executor este prezentat de creditor băncilor sau oricăror persoane juridice ce deţin, sub orice formă, elemente patrimoniale ale debitorului şi are drept de preemptiune asupra oricăror alte operaţiuni dispuse de debitorul în cauza."4. Articolul 13 litera d) va avea următorul conţinut: "d) solicitarea de credite bancare, acordate cu garanţia Guvernului, în cazuri justificate, în limita plafonului ce se aproba anual prin legea bugetară." 5. După articolul 13 se introduce articolul 13^1, având următorul conţinut: "ART. 13^1. - Agenţii economici declaraţi în incapacitate de plată conform art. 9, care îşi continua activitatea, vor adopta măsuri de imbunatatire a lichidităţii, printre care, în mod obligatoriu: a) vor sista orice plata în avans pentru aprovizionari; b) vor sista orice repartizare şi plata din profitul net, din anii precedenti sau anul curent, inclusiv a cotei ce revine salariaţilor; c) vor sista orice plata privind sporuri, indemnizaţii sau premii pentru personalul de conducere al unităţii în cauza. În categoria personal de conducere se includ: directorul, directorii adjuncţi, contabilul şef şi celelalte funcţii asimilate acestora." 6. După articolul 15 se introduce articolul 15^1, având următorul conţinut: "ART. 15^1. - Încălcarea prevederilor art. 13^1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 la 300.000 lei." 7. Articolul 15 litera c) se abroga. 8. Articolul 16 va avea următorul conţinut: "ART. 16. - Contravenţiile prevăzute la art. 15 din prezenta lege se sancţionează cu amendă de la 100.000 la 300.000 lei."  +  Articolul 2Legea nr. 76/1992 privind măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din acţiunea de compensare, regimul plăţilor agenţilor economici, prevenirea incapacităţii de plată şi a blocajului financiar, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE-------------