LEGE Nr. 42 din 29 iunie 1993 *** Republicatăprivind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 286 din 11 decembrie 1995  Notă *) Republicată în temeiul art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 11 august 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 190 din 21 august 1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 100 din 16 noiembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea nr. 270 din 21 noiembrie 1995.Legea nr. 42 din 29 iunie 1993 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 1 iulie 1993 şi a mai fost modificată prin:- Hotărârea Guvernului nr. 392 din 10 august 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 11 august 1993;- Hotărârea Guvernului nr. 564 din 15 octombrie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 19 octombrie 1993;- Ordonanţa Guvernului nr. 5 din 14 ianuarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 19 din 25 ianuarie 1994, aprobată prin Legea nr. 22 din 15 aprilie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 21 aprilie 1994;- Hotărârea Guvernului nr. 39 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 16 februarie 1994;- Legea nr. 22 din 15 aprilie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 21 aprilie 1994;- Hotărârea Guvernului nr. 169 din 18 aprilie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 27 aprilie 1994;- Hotărârea Guvernului nr. 776 din 11 noiembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 18 noiembrie 1994;- Hotărârea Guvernului nr. 2 din 6 ianuarie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 13 ianuarie 1995;- Ordonanţa Guvernului nr. 3 din 17 ianuarie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 26 ianuarie 1995, aprobată prin Legea nr. 45 din 30 mai 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 1 iunie 1995.  +  Capitolul 1 Accizele  +  Secţiunea I Sfera de aplicare  +  Articolul 1Pentru produsele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, agenţii economici - persoane juridice, asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate -, care produc, importa, comercializează astfel de produse, datorează bugetului de stat taxe speciale de consumaţie, denumite în continuare accize.Pentru alcoolul obţinut în sistem de prestări servicii prin procesarea materiilor prime aduse din import sau din ţara de către persoane fizice sau juridice, plătitor de acciza este agentul economic care efectuează procesarea.  +  Articolul 2Agenţii economici prevăzuţi la art. 1, care cumpara de la producătorii individuali produse de natura celor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, pentru comercializare şi/sau prelucrare, sunt obligaţi sa calculeze şi sa verse la bugetul de stat accizele aferente cantităţilor cumpărate.Pentru vinul, tuica şi rachiurile naturale livrate în stare vărsată de către producători agenţilor economici, în scopul utilizării ca materie prima pentru obţinerea altor produse prevăzute în anexa nr. 1, calcularea accizelor se efectuează o singură dată numai la produsele rezultate din prelucrare.Pentru aceleaşi produse prevăzute la alin. 2, provenite din import şi utilizate ca materie prima, agenţii economici prelucratori pot solicita, pe bază de documente justificative, restituirea accizelor plătite în vama.Pentru alcool se datorează accize ori de câte ori intervin modificări în concentraţia alcoolică.Se datorează accize pentru toate cantităţile de alcool obţinute în sistem de prestări servicii, din prelucrarea materiilor prime provenite din ţara sau din import, indiferent dacă acestea se comercializează sau se introduc în fabricaţie pentru obţinerea altor produse.  +  Articolul 3Agenţii economici care comercializează bunuri de natura celor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, introduse în ţara de către persoane fizice neinregistrate ca agenţi economici, inclusiv bunurile în stare noua amanetate de către persoane fizice, care au devenit proprietatea caselor de amanet, sunt obligaţi sa retina şi sa verse la bugetul de stat accizele stabilite potrivit prezentei legi.  +  Articolul 4Produsele livrate la rezerva de stat şi rezerva de mobilizare sunt exonerate de la plata accizelor pe perioada cat au acest regim.  +  Articolul 5Produsele exportate direct sau prin agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe bază de comision, precum şi produsele importate în regim de tranzit sau import temporar, atât timp cat se afla în aceasta situaţie, nu sunt supuse accizelor.În cazul în care agenţii economici care efectuează operaţiuni de export cumpara de la producătorii interni, în vederea vânzării la export, produsele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, aceştia pot solicita, până la data de 20 a lunii următoare celei în care s-a efectuat exportul, organelor fiscale teritoriale, pe baza documentelor justificative, restituirea accizelor aferente produselor finite exportate.Autoturismele de oraş, inclusiv rulate, cu capacitatea cilindrică a motorului peste 2.000 cmc, aduse din import de către investitorii străini, constituite ca aport în natura sau achiziţionate din aportul în numerar al acestora la capitalul social ori la majorarea acestuia, nu sunt supuse accizelor.  +  Secţiunea a II-a Modul de calcul şi baza de impozitare  +  Articolul 6Accizele se calculează, dacă legea nu prevede altfel, prin aplicarea cotelor procentuale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege asupra bazei de impozitare care reprezintă: a) pentru produsele din producţia interna - contravaloarea bunurilor livrate, exclusiv accizele, şi anume costurile plus profitul agenţilor economici producători şi, respectiv, preţurile de achiziţie negociate între părţi în cazul agenţilor economici care cumpara de la producătorii individuali produse în scopul comercializării;- pentru alcoolul obţinut în sistem de prestări servicii preţul practicat de unitatea prestatoare, şi anume costurile plus profitul aferent alcoolului din producţia proprie, comercializat ca atare; b) pentru produsele din import - valoarea în vama stabilită potrivit legii, la care se adauga taxele vamale şi alte taxe speciale stabilite, potrivit legii, la importul unor categorii de produse; c) pentru bunurile introduse în ţara de persoanele fizice neinregistrate ca agenţi economici, dar comercializate prin agenţi economici - contravaloarea ce se cuvine deponentului pentru bunurile vândute;- pentru bunurile în stare noua amanetate de către persoane fizice şi devenite proprietatea caselor de amanet - contravaloarea încasată de casa de amanet la vânzarea bunurilor respective, exclusiv accizele.Pentru tigarete, accizele se calculează prin aplicarea sumelor fixe / U.M. prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege asupra cantităţilor produse sau importate.  +  Secţiunea a III-a Momentul datorarii accizelor  +  Articolul 7Momentul datorarii accizelor îl constituie: a) data efectuării livrării pentru produsele din producţia interna şi, respectiv, data efectuării formalităţilor de recepţie a alcoolului rezultat din procesare, la prestatorul de servicii; b) data efectuării formalităţilor de vamuire, pentru importatori; c) data cumpărării, pentru agenţii economici achizitori; d) data vânzării bunurilor, pentru produsele prevăzute la art. 6 lit. c).  +  Capitolul 2 Impozitul la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale  +  Articolul 8Pentru ţiţeiul din producţia interna, gazul metan, gazul de sonda, precum şi pentru amestecul de gaze naturale din producţia interna, agenţii economici autorizaţi datorează bugetului de stat impozit din momentul livrării.Impozitul datorat se calculează prin aplicarea sumelor stabilite în anexa nr. 2 la prezenta lege asupra cantităţilor livrate.  +  Capitolul 3 Dispoziţii comune şi finale  +  Articolul 9Obligaţia calculării şi varsarii la bugetul de stat a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale revine plătitorilor prevăzuţi la art. 1 şi 8 din prezenta lege.  +  Articolul 10Plata accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale se efectuează lunar, până la data de 25 a lunii următoare, pe baza decontului de impunere, prin virament, cec sau numerar, la organul fiscal teritorial sau bănci, iar pentru produsele din import, la organul vamal, concomitent cu plata taxelor vamale.Ministerul Finanţelor poate stabili şi alte termene de plată, în funcţie de volumul accizelor, al impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale şi de alte situaţii specifice ale plătitorilor.  +  Articolul 11Neplata accizelor sau a impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, la termenele stabilite, atrage majorarea sumei de plată cu 0,3% pentru fiecare zi de întârziere. Calculul majorărilor de întârziere se face din ziua lucrătoare imediat următoare expirării termenului de plată şi până în ziua plăţii inclusiv.În cazuri justificate, Ministerul Finanţelor poate aproba eşalonarea, amânarea plăţii accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, după caz, precum şi eşalonarea, amânarea, reducerea sau scutirea de plată a majorărilor de întârziere.  +  Articolul 12Plătitorii au obligaţia sa ţină evidenta accizelor şi, respectiv, a impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, conform normelor metodologice ale Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 13Plătitorii de accize sau impozit la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, după caz, au obligaţia să depună lunar, până la data de 25 a lunii următoare, la organul fiscal teritorial, decontul de impunere, potrivit modelului elaborat de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 14Controlul asupra respectării prevederilor prezentei legi se face de către organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor şi ale aparatului teritorial al acestuia.  +  Articolul 15Diferenţele în minus constatate la verificarea accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale se plătesc în termen de 7 zile de la data încheierii actului de control, împreună cu majorările de întârziere aferente, iar cele în plus se compensează cu plăţile ulterioare sau se restituie, la cererea plătitorilor, în acelaşi termen.Art. 16 Actele emise de organele împuternicite şi prevăzute la art. 14 din prezenta lege constituie titluri executorii.Băncile vor pune în aplicare aceste titluri fără acceptul plătitorilor.  +  Articolul 17Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni: a) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control evidenta privind calcularea accizelor sau a impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, după caz, datorate bugetului de stat; b) nerespectarea obligaţiei de a tine evidentele privind calculul şi vărsarea accizelor sau a impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, după caz, datorate bugetului de stat; c) nedepunerea în termen a decontului de impunere privind accizele sau impozitul la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, după caz; d) nerespectarea de către organele bancare a prevederilor art. 16 alin. 2 din prezenta lege.Contravenţiile prevăzute la lit. a), b) şi c) se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 300.000 lei.Contravenţia prevăzută la lit. d) se sancţionează cu amendă de la 600.000 lei la 1.000.000 lei.  +  Articolul 18În situaţiile în care se constata neinregistrari, precum şi înregistrări eronate ale operaţiunilor supuse accizelor sau impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, care au drept consecinţa diminuarea acestor obligaţii faţă de bugetul de stat, faptele constituie infracţiuni şi se pedepsesc conform legii.Deosebit de sancţiunea prevăzută la alineatul precedent, plătitorii au obligaţia sa plătească accizele sau impozitul la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, după caz, stabilite, inclusiv majorările de întârziere, precum şi o sumă egala cu valoarea obligaţiilor fiscale datorate.  +  Articolul 19Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor la prezenta lege se fac de către personalul de specialitate din Ministerul Finanţelor şi unităţile sale teritoriale, împuternicite în acest scop.  +  Articolul 20Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor, precum şi dreptul de a cere executarea silită a sancţiunilor contravenţionale prevăzute la art. 17 se prescriu în termen de 2 ani.Termenul de prescripţie pentru stabilirea accizelor sau a impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale şi dreptul de executare silită a acestora este de 5 ani.  +  Articolul 21Dacă prezenta lege nu prevede altfel, se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25, 26 şi 27.  +  Articolul 22Contestaţiile privind stabilirea şi încasarea accizelor sau a impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, după caz, şi a majorărilor de întârziere se depun în termen de 30 de zile de la data înştiinţării plătitorilor şi se rezolva printr-o decizie motivată de către direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucureşti, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrare.Împotriva deciziei date se poate face plângere în termen de 40 de zile la Ministerul Finanţelor, care, în cel mult 60 de zile de la înregistrare, este obligat sa o soluţioneze. Soluţia data este definitivă şi executorie.Depunerea plângerii nu suspenda obligaţia plătitorilor cu privire la virarea sumelor datorate bugetului de stat, potrivit prezentei legi.  +  Articolul 23Contestaţiile cu privire la stabilirea accizelor, a impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, după caz, şi a majorărilor de întârziere sunt supuse unei taxe de timbru de 2% din suma contestată. Aceasta suma nu poate fi mai mica de 1.000 lei.Plângerile se timbrează cu jumătate din taxa plătită la contestaţie.Taxa de timbru se datorează indiferent dacă o alta contestaţie sau plângere cu acelaşi obiect, înregistrată şi rezolvată anterior, a fost taxată.În vederea calculării taxei de timbru, agenţii economici plătitori sunt obligaţi sa specifice în scris cuantumul sumei contestate.În situaţia admiterii integrale sau parţiale a contestaţiei ori plângerii, taxa de timbru se restituie proporţional cu reducerea sumei contestate.  +  Articolul 24Ministerul Finanţelor va emite, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, norme metodologice privind aşezarea, tehnica de calcul şi formularistica necesară, atât pentru accize, cat şi pentru impozitul la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale.  +  Articolul 25Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 26Prevederile prezentei legi se aplică începând cu data de 1 iulie 1993*).Cu aceeaşi dată se abroga prevederile referitoare la accize din Hotărârea Guvernului nr. 779/1991, cu modificările ulterioare, art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 197/1993 privind stabilirea preţurilor cu amănuntul la carburanţii auto, precum şi orice alte dispoziţii contrare.------------- Notă *) A se vedea şi datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.  +  Anexa 1 LISTAtaxelor speciale de consumaţie (accize) pentru produsele din import şi din ţara
         
    Nr. crt.Denumirea produsului sau a grupei de produseCota  - % -
    1.Alcool*)50
    2.Ţuică şi rachiuri naturale50
    3.Vinuri20
    4.Băuturi spirtoase, inclusiv lichioruri şi băuturi obţinute prin distilare de cereale,100
      din care:  
      - whisky; gin; rom şi rachiuri din trestie de zahăr150
    5.Băuturi pe bază de vin,115
      din care:  
      - coniac150
      - şampanie115
      - vin spumos şi vermut45
      - vin spumant80
    6.Bere, din care:55
      - bere ambalată în cutii metalice sau în sticle sub 0,5 l70
    7.Cafea, inclusiv cafea cu înlocuitori80
    8.Cafea solubilă80
    9.Ţigarete de calitate superioară12 ECU/1.000 ţigarete
    10.Ţigarete de calitate medie2,75 ECU/1.000 ţigarete
    11.Ţigarete de calitate inferioară1 ECU/1.000 ţigarete
      - Produse din tutun115
    12.Confecţii din blănuri naturale (cu excepţia celor de iepure, oaie, capră)50
    13.Mobilier sculptat50
    14.Articole din cristal50
    15.Bijuterii din aur şi platină, exclusiv verighete20
    16.Benzină premium, regular şi normală15
    17.Benzină fără plumb13,5
    18.Motorină auto (combustibil pentru motoare Diesel)6
    19.Autoturisme de oraş (inclusiv din import rulate) cu capacitatea cilindrică a motorului peste 1.800 cmc50
    20.Produse de parfumerie20
    21.Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice; combine audio40
    22.Dublu radiocasetofon cu redare de pe bandă magnetică sau compact disc40
    23.Cameră video50
    24.Cuptoare cu microunde50
    25.Motociclete, scutere şi miniscutere30
    26.Aparate foto20
    27.Aparat terminal telefonic individual tip "Cordless"20
    28.Aparat terminal telefonic tip "Cordless" cu automat de răspuns încorporat30
    29.Aparate pentru condiţionat aer, de perete sau de ferestre, formând un singur corp20
  Notă *) Exclusiv alcool etilic de sinteza tip M.S. şi I.S.NOTĂ:- La poziţiile 1-8 inclusiv, baza de aplicare a cotelor pentru produsele din import cuprinde şi valoarea ambalajelor.- Pentru calculul accizelor de la Poziţiile 9-11, Ministerul Finanţelor va face, din punct de vedere fiscal, încadrarea în grupele respective.- Accizele prevăzute la poziţiile 16-18 se calculează şi se datorează numai pentru carburanţi auto.- Pentru produsele prevăzute la poziţiile 19 şi 29, primite prin donaţie, regimul accizelor va fi precizat de către Ministerul Finanţelor potrivit condiţiilor şi criteriilor de încadrare stabilite prin normele metodologice.
   +  Anexa 2 LISTA impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale
           
    Nr. crt.Denumirea produsului sau grupei de produseU.M.Impozitul*) - lei/U.M. -
    1.Ţiţei din producţia internătonă2.000
    2.Gaz metan, gaz de sondă, precum şi amestecul de gaze naturale din producţia internă livrate consumatorilor finali1.000 m330.400 pentru Regia Autonomă a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaş 30.550 pentru Regia Autonomă a Petrolului "Petrom" Bucureşti
  Notă *) Impozitul se corecteaza de către Guvern, la propunerea Ministerului Finanţelor, în funcţie de modificările intervenite la nivelul preţurilor la import şi al celor cu ridicată.----------