LEGE Nr. 42 din 29 iunie 1993privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 144 din 1 iulie 1993  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Accizele  +  Secţiunea I Sfera de aplicare  +  Articolul 1Pentru produsele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, agenţii economici - persoane juridice, asociaţii familiale şi persoane fiziceautorizate -, care produc, importa, comercializează astfel de produse, datorează bugetului de stat taxe speciale de consumaţie, denumite în continuare accize.  +  Articolul 2Agenţii economici prevăzuţi la art. 1, care cumpara de la producătorii individuali produse de natura celor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, pentru comercializare, sunt obligaţi sa calculeze şi sa verse la bugetul de stat accizele aferente cantităţilor cumpărate. Pentru vinul, tuica şi rachiurile naturale livrate în stare vărsată de către producători agenţilor economici, în scopul utilizării ca materie prima pentru obţinerea altor produse prevăzute în anexa nr. 1, calcularea accizelor se efectuează o singură dată numai la produsele rezultate din prelucrare. Pentru aceleaşi produse prevăzute la alin. 2, provenite din import şi utilizate ca materie prima, agenţii economici prelucratori pot solicita, pe bază de documente justificative, restituirea accizelor plătite în vama. Pentru alcool se datorează accize ori de cîte ori intervin modificări în concentraţia alcoolică.  +  Articolul 3Agenţii economici care comercializează bunuri de natura celor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, introduse în ţara de către persoane fizice neinregistrate ca agenţi economici, sunt obligaţi sa retina şi sa verse la bugetul de stat accizele stabilite potrivit prezentei legi.  +  Articolul 4Produsele livrate la rezerva de stat şi rezerva de mobilizare sunt exonerate de la plata accizelor pe perioada cît au acest regim.  +  Articolul 5Produsele exportate direct sau prin agenţi economici ce îşi desfăşoară activitatea pe bază de comision, precum şi produsele importate în regim de tranzit sau import temporar, atât timp cît se afla în aceasta situaţie, nu sunt supuse accizelor. În cazul în care agenţii economici care efectuează operaţiuni de export cumpara de la producătorii interni, în vederea vinzarii la export, produse prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, aceştia pot solicita, până la data de 20 a lunii următoare celei în care s-a efectuat exportul, organelor fiscale teritoriale, pe baza documentelor justificative, restituirea accizelor aferente produselor finite exportate.  +  Secţiunea II Modul de calcul şi baza de impozitare  +  Articolul 6Accizele se calculează prin aplicarea cotelor procentuale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege asupra bazei de impozitare care reprezintă: a) pentru produsele din producţia interna - contravaloarea bunurilor livrate, exclusiv accizele; b) pentru produsele din import - valoarea în vama stabilită potrivit legii, la care se adauga taxele vamale şi alte taxe speciale stabilite, potrivit legii, la importul unor categorii de produse; c) pentru bunurile introduse în ţara de persoanele fizice neinregistrate ca agenţi economici, dar comercializate prin agenţi economici - contravaloarea ce se cuvine deponentului pentru bunurile vîndute.  +  Secţiunea III Momentul datorarii accizelor  +  Articolul 7Momentul datorarii accizelor îl constituie: a) data efectuării livrării pentru producători; b) data efectuării formalităţilor de vamuire pentru importatori; c) data cumpărării pentru agenţii economici achizitori; d) data vinzarii bunurilor pentru produsele prevăzute la art. 6 lit. c).  +  Capitolul 2 Impozitul la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale  +  Articolul 8Pentru ţiţeiul din producţia interna, gazul metan, gazul de sonda, precum şi amestecul de gaze naturale din producţia interna şi din import, agenţii economici autorizaţi datorează bugetului de stat impozit din momentul livrării. Impozitul datorat se calculează prin aplicarea sumelor stabilite în anexa nr. 2 la prezenta lege asupra cantităţilor livrate.  +  Capitolul 3 Dispoziţii comune şi finale  +  Articolul 9Obligaţia calculării şi varsarii la bugetul de stat a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale revin plătitorilor prevăzuţi la art. 1 şi art. 8 din prezenta lege.  +  Articolul 10Plata accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale se efectuează lunar până la data de 25 a lunii următoare, pe baza decontului de impunere, prin virament, cec sau numerar, la organul fiscal teritorial sau bănci, iar pentru produsele din import, la organul vamal, concomitent cu plata taxelor vamale. Ministerul Finanţelor poate stabili şi alte termene de plată, în funcţie de volumul accizelor, al impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale şi de alte situaţii specifice ale plătitorilor.  +  Articolul 11Neplata accizelor sau a impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, la termenele stabilite, atrage majorarea sumei de plată cu 0,3% pentru fiecare zi de întârziere. Calculul majorărilor de întârziere se face din ziua lucrătoare imediat următoare expirării termenului de plată şi până în ziua plăţii inclusiv. În cazuri justificate, Ministerul Finanţelor poate aproba eşalonarea, amînarea plăţii accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, după caz, precum şi eşalonarea, amînarea, reducerea sau scutirea de plată a majorărilor de întârziere.  +  Articolul 12Plătitorii au obligaţia sa ţină evidenta accizelor şi, respectiv, a impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, conform normelor metodologice ale Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 13Plătitorii de accize sau impozit la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, după caz, au obligaţia să depună lunar, până la data de 25 a lunii următoare, la organul fiscal teritorial, decontul de impunere, potrivit modelului elaborat de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 14Controlul asupra respectării prevederilor prezentei legi se face de către organele de specialitate ale Ministerul Finanţelor şi ale aparatului teritorial al acestuia.  +  Articolul 15Diferenţele în minus constatate la verificarea accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale se plătesc în termen de 7 zile de la data încheierii actului de control, împreună cu majorările de întârziere aferente, iar cele în plus se compensează cu plăţile ulterioare sau se restituie, la cererea plătitorilor, în acelaşi termen.  +  Articolul 16Actele emise de organele împuternicite şi prevăzute în art. 14 din prezenta lege constituie titluri executorii. Băncile vor pune în aplicare aceste titluri fără acceptul plătitorilor.  +  Articolul 17Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni: a) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control evidenta privind calcularea accizelor sau a impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, după caz, datorate bugetului de stat; b) nerespectarea obligaţiei de a tine evidentele privind calculul şi vărsarea accizelor sau a impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, după caz, datorate bugetului de stat; c) nedepunerea în termen a decontului de impunere privind accizele sau impozitul la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, după caz; d) nerespectarea de către organele bancare a prevederilor art. 16 alin. 2 din prezenta lege. Contravenţiile prevăzute la lit a), b) şi c) se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 300.000 lei. Contravenţia prevăzută la lit. d) se sancţionează cu amendă de la 600.000 lei la 1.000.000 lei.  +  Articolul 18În situaţiile în care se constata neinregistrari, precum şi înregistrări eronate ale operaţiunilor supuse accizelor sau impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, care au drept consecinţa diminuarea acestor obligaţii faţă de bugetul de stat, faptele constituie infracţiuni şi se pedepsesc conform legii. Deosebit de sancţiunea prevăzută la alineatul precedent, plătitorii au obligaţia sa plătească accizele sau impozitul la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, după caz, stabilite, inclusiv majorările de întârziere, precum şi o sumă egala cu valoarea obligaţiilor fiscale datorate.  +  Articolul 19Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor la prezenta lege se fac de către personalul de specialitate din Ministerul Finanţelor şi unităţile sale teritoriale, împuternicite în acest scop.  +  Articolul 20Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor, precum şi dreptul de a cere executarea silită a sancţiunilor contravenţionale prevăzute la art. 17 se prescriu în termen de 2 ani. Termenul de prescripţie pentru stabilirea accizelor sau a impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale şi dreptul de executare silită a acestora este de 5 ani.  +  Articolul 21Dacă prezenta lege nu prevede altfel, se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25, 26 şi 27.  +  Articolul 22Contestaţiile privind stabilirea şi încasarea accizelor sau a impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, după caz, şi a majorărilor de întârziere se depun în termen de 30 de zile de la data înştiinţării plătitorilor şi se rezolva printr-o decizie motivată de către Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucureşti, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrare. Împotriva deciziei date se poate face plîngere în termen de 40 de zile la Ministerul Finanţelor, care, în cel mult 60 de zile de la înregistrare, este obligat sa o soluţioneze. Soluţia data este definitivă şi executorie. Depunerea plingerii nu suspenda obligaţia plătitorilor cu privire la virarea sumelor datorate bugetului de stat, potrivit prezentei legi.  +  Articolul 23Contestaţiile cu privire la stabilirea accizelor, a impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, după caz, şi a majorărilor de întârziere sunt supuse unei taxe de timbru de 2% din suma contestată. Aceasta suma nu poate fi mai mica de 1.000 lei. Plingerile se timbrează cu jumătate din taxa plătită la contestaţie. Taxa de timbru se datorează indiferent dacă o alta contestaţie sau plîngere cu acelaşi obiect, înregistrată şi rezolvată anterior, a fost taxată. În vederea calculării taxei de timbru, agenţii economici plătitori sunt obligaţi sa specifice în scris cuantumul sumei contestate. În situaţia admiterii integrale sau parţiale a contestaţiei ori plingerii, taxa de timbru se restituie proporţional cu reducerea sumei contestate.  +  Articolul 24Ministerul Finanţelor va emite, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, norme metodologice privind aşezarea, tehnica de calcul şi formularistica necesară, atât pentru accize, cît şi pentru impozitul la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale.  +  Articolul 25Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 26Prevederile prezentei legi se aplică începând cu data de 1 iulie 1993. Cu aceeaşi dată se abroga prevederile referitoare la accize din Hotărârea Guvernului nr. 779/1991, cu modificările ulterioare, art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 197/1993 privind stabilirea preţurilor cu amănuntul la carburanţii auto, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 9 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. OLIVIU GHERMAN  +  Anexa 1 LISTAtaxelor speciale de consumaţie (accize) pentru produsele din import şi din ţara
         
    Nr. crt.Denumirea produsului sau grupei de produseCota %
    1.Alcool rafinat, dublu rafinat şi tehnic*)50
    2.Ţuică şi rachiuri naturale100
    3.Vinuri45
    4.Băuturi spirtoase, inclusiv lichioruri şi băuturi obţinute din distilare de cereale100
      din care:  
      - whisky; gin; rom şi rachiuri din trestie de zahăr200
    5.Băuturi pe bază de vin115
      din care:  
      - coniac200
      - şampanie115
      - vin spumos şi vermut45
    6.Bere55
      din care:  
      - bere în cutii metalice115
    7.Cafea, inclusiv solubilă120
    8.Ţigarete şi produse din tutun200
      din care:  
      - Top, Dacia, Record, Club, Pescăruş, Snagov70
      - Mărăşeşti, Carpaţi, Bucegi45
    9.Confecţii din blănuri naturale (cu excepţia celor de iepure, oaie, capră)70
    10.Mobilier sculptat50
    11.Articole din cristal50
    12.Bijuterii din metale preţioase, inclusiv verighete20
    13.Benzină premium13
    14.Benzină regular15
    15.Benzină normală14
    16.Motorină auto (combustibil pentru motoare Diesel)6
    17.Benzină specială fără plumb13,5
  NOTĂ: La poziţiile 1-7 (inclusiv), baza de aplicare a cotelor pentru produsele din import cuprinde şi valoarea ambalajelor. Notă *) Exclusiv alcool etilic, de sinteza tip M.S. şi I.S.
   +  Anexa 2 LISTAimpozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale
           
    Nr. crt.Denumirea produsului sau grupei de produseUMImpozit*) - lei/U.M. -
    1.Ţiţei din producţia internătonă1.160
    2.Gaz metan, gaz de sondă, precum şi amestecul de gaze naturale din producţia internă şi din import, livrate consumatorilor finali1.000 mc4.087
  Notă *) Impozitul se corecteaza de către Guvern, la propunerea Ministerului Finanţelor, în funcţie de modificările intervenite la nivelul preţurilor la import şi al celor cu ridicată. --------------