LEGE nr. 552 din 17 octombrie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 26 octombrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfiinţarea Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, cu următoarele modificări:1. La articolul 1, alineatele (4) şi (6) vor avea următorul cuprins:"(4) Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie va derula, în numele Ministerului Industriei şi Resurselor, activităţile legate de exercitarea calităţii de acţionar al statului la societăţile şi companiile naţionale şi la celelalte societăţi comerciale din portofoliul acestuia, în limitele competentelor aprobate, în conformitate cu prevederile legale............................................................. (6) Salarizarea şi alte drepturi ale personalului Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie se fac prin ordin al ministrului industriei şi resurselor în conformitate cu prevederile legale aplicabile instituţiilor cu venituri extrabugetare implicate în procesul de privatizare, cu respectarea principiilor gestiunii fondurilor în regim extrabugetar, potrivit dispoziţiilor legale, urmărindu-se eficientizarea activităţii prin calitate şi stabilitate."2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Finanţarea organizării şi funcţionarii Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie şi a activităţilor sale legate de privatizare se face din venituri extrabugetare încasate din vânzarea acţiunilor emise de societăţile şi companiile naţionale şi de celelalte societăţi comerciale la care Ministerul Industriei şi Resurselor, în calitate de reprezentant al statului, îşi exercită drepturile ce decurg din calitatea de acţionar şi din dividendele realizate de acestea, cuvenite Ministerului Industriei şi Resurselor, inclusiv cele realizate în anul 2000 şi nevărsate până la data prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 august 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU--------