DECRET nr. 162 din 22 martie 1973privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 65 din 11 mai 1973    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Structura organizatorică a centralelor industriale şi unităţilor asimilate acestora, a întreprinderilor subordonate, precum şi a unităţilor componente fără personalitate juridică ale centralelor - uzine, fabrici, exploatări şi altele similare -, denumite în cele ce urmează unităţi economice, se stabileşte în mod unitar, potrivit legii, de organele de conducere colectivă ale acestora, pe baza prezentelor norme.  +  Articolul 2Se aprobă structurile organizatorice tip pentru centralele industriale şi alte unităţi similare şi pentru întreprinderile industriale, prevăzute în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul decret.Pe baza acestor structuri, Consiliul de Miniştri va prezenta spre aprobare Consiliului de Stat structuri tip pe ramuri şi subramuri economice, pentru unităţi asimilate centralelor, pentru întreprinderi şi unităţile componente ale centralelor, precum şi pentru alte unităţi economice.------------ Notă *) Anexa se comunică celor interesaţi.  +  Capitolul 2 Norme de structura pentru întreprinderi  +  Articolul 3În funcţie de volumul, complexitatea, importanţa şi specificul activităţii, structura organizatorică a întreprinderii industriale sau combinatului cuprinde:A. Structura de producţie şi conceptie a) ateliere de producţie, montaj, service, proiectare, precum şi pentru alte activităţi productive; b) laboratoare de control şi cercetare; c) secţii de producţie, montaj, service, precum şi pentru alte activităţi productive; d) uzine, fabrici, exploatări şi alte unităţi similare fără personalitate juridică.B. Structura funcţională a) birouri; b) servicii.  +  Articolul 4Atelierul de producţie, montaj, service şi alte activităţi similare cuprinde cel puţin 4 formaţii de lucru conduse de cîte un maistru; mărimea acestor formaţii de lucru se stabileşte pe bază de normative unificate aprobate pe ramuri, subramuri sau activităţi, depinzînd de natura şi specificul procesului de producţie, precum şi de diviziunea muncii corespunzătoare acestuia. Maistrii lucrează sub conducerea nemijlocită a şefului de atelier. Dacă volumul activităţii necesita un număr de muncitori echivalent cu 4 formaţii de lucru normate, iar specificul muncii permite aceasta, atelierul se poate constitui cu un număr mai mic de maiştri sau fără maiştri, şeful de atelier conducind nemijlocit activitatea muncitorilor.În cazul unor procese de producţie de complexitate deosebită, formatiile de lucru pot fi conduse de subingineri sau ingineri.Activitatea atelierelor se desfăşoară pe schimburi, fiecare atelier avînd numărul de maiştri corespunzător normativelor şi cîte un şef de atelier pe schimb.Atelierul poate funcţiona atît în cadrul secţiilor de producţie, cît şi independent.  +  Articolul 5Atelierul de proiectare se poate constitui dacă volumul de muncă necesita cel puţin 25 de persoane; în cazurile în care volumul de muncă este mai redus se vor organiza colective de proiectare.  +  Articolul 6Laboratorul de control şi cercetare executa analize, probe, măsurători pentru determinarea calităţii materiilor prime, materialelor, subansamblelor, produselor, precum şi unele lucrări cu caracter de studiu şi cercetare; el se constituie dacă volumul de muncă necesita cel puţin 5 persoane.  +  Articolul 7Secţia de producţie, montaj, service şi pentru alte activităţi productive se poate organiza pentru conducerea unitară a activităţilor legate între ele din punct de vedere tehnologic, dacă volumul de activitate necesita cel puţin 3 ateliere de producţie; de asemenea, se pot constitui secţii în care şeful acesteia conduce direct un număr de cel puţin 6 formaţii de lucru conduse de cîte un maistru.Activitatea în secţie se desfăşoară pe schimburi. Ea este condusă de un şef de secţie coordonator şi de şefi de secţie pe schimburi. Se numesc şefi de secţie pe schimb numai dacă schimbul respectiv lucrează cu întreaga capacitate a secţiei. Şeful de secţie coordonator îndeplineşte şi atributia de şef de secţie pe schimb. Şeful de secţie coordonator ajutat de ceilalţi şefi de schimb, răspunde de asigurarea condiţiilor necesare pentru buna desfăşurare a activităţii în toate schimburile, precum şi pentru realizarea planului pe întreaga secţie.  +  Articolul 8Uzinele, fabricile, exploatările şi celelalte unităţi similare fără personalitate juridică se pot înfiinţa în mod excepţional, în cadrul întreprinderilor foarte mari şi complexe avînd procese de producţie diferite, cu aprobarea consiliului de conducere al ministerului, pe baza acordului Consiliului pentru problemele organizării economico-sociale, ce urmează a lua fiinta.Uzinele, fabricile, exploatările şi celelalte unităţi similare fără personalitate juridică sînt conduse de cîte un director sau inginer şef.Unităţile economice prevăzute în alin. 1 au în componenta lor mai multe ateliere sau secţii de producţie, montaj şi pentru alte activităţi productive, corespunzător atribuţiilor care le-au fost stabilite, potrivit legii, de către organul ierarhic superior şi cu respectarea normelor unitare şi a structurilor tip; în cazul în care aceste unităţi sînt situate în alte localităţi decît cele în care îşi are sediul unitatea din care fac parte, ele pot avea în structura lor organizatorică un număr minim de compartimente functionale strict necesare, care să le asigure o activitate normală.  +  Articolul 9Biroul este un compartiment funcţional care se poate constitui pentru îndeplinirea unor lucrări sau activităţi omogene care necesita o organizare distinctă. Biroul poate fi constituit independent dacă volumul de muncă necesita un număr minim de 5 persoane; de asemenea, se pot constitui, în mod excepţional, birouri în cadrul unor servicii cu număr mare de persoane.  +  Articolul 10Serviciul este un compartiment funcţional care se poate organiza pentru îndeplinirea unor activităţi importante, cu volum mare de muncă, sau pentru mai multe activităţi complementare care trebuie conduse unitar, dacă volumul de muncă necesita cel puţin 15 persoane; în cadrul unui serviciu cu cel puţin 20 de persoane, dacă exista o activitate care necesita o organizare distinctă, se poate înfiinţa şi un birou; la serviciile mai mari pot fi organizate mai multe birouri.  +  Articolul 11Întreprinderile sau combinatele de grad special şi I sînt conduse de un director, care este ajutat de un director adjunct tehnic şi de producţie, un director adjunct comercial şi un contabil şef.Întreprinderile de gradul II şi III sînt conduse de un director, ajutat de un inginer şef, un director adjunct comercial şi un contabil şef.Celelalte întreprinderi au în conducerea lor cîte un director, un inginer şef sau, după caz, un conducător tehnic, precum şi un contabil şef.  +  Capitolul 3 Norme de structura pentru centralele industriale  +  Articolul 12Centrala este o unitate economică autonomă de producţie, constituită prin gruparea unor întreprinderi, pe baza criteriilor omogenitatii produselor şi tehnologiilor de fabricaţie, cooperării, integrării pentru realizarea unor produse finite sau în funcţie de amplasarea teritorială a unităţilor componente. Centrala asigura în mod nemijlocit conducerea întreprinderilor şi a celorlalte unităţi din componenta sa.Centrala se constituie, de regula, pe structura unei mari întreprinderi. În funcţie de volumul, complexitatea, importanţa şi specificul activităţii, structura organizatorică a centralelor industriale cuprinde:A. Structura de producţie şi conceptie a) întreprinderi (combinate) de producţie, transport, comerţ exterior; b) institute sau centre de cercetare-proiectare sau, după caz, de cercetare ori de proiectare; c) uzine, fabrici, exploatări şi alte unităţi similare fără personalitate juridică; d) subunitati de producţie şi conceptie prevăzute pentru întreprinderi la art. 3 pct. A lit. a, b şi c; e) laboratoare de cercetare; f) secţii de cercetare-proiectare sau, după caz, secţii de cercetare şi secţii de proiectare.B. Structura funcţională a) birouri; b) servicii; c) direcţii.Compartimentele functionale din structura organizatorică a centralelor industriale şi a celorlalte unităţi similare asigura îndeplinirea atribuţiilor necesare pentru buna desfăşurare a activităţii întreprinderii pe structura căreia s-au constituit.  +  Articolul 13Întreprinderile de producţie, transport şi alte unităţi economice similare cu personalitate juridică, din subordinea centralelor, se organizează şi funcţionează potrivit dispoziţiilor legale privind organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat; în cazuri deosebite, la centralele cu volum mare de export şi un număr foarte mare de sortimente se pot înfiinţa, în subordinea centralelor, întreprinderi de comerţ exterior.  +  Articolul 14Institutele şi centrele cu personalitate juridică, de cercetare, proiectare sau cercetare-proiectare se organizează ca unităţi de specialitate în subordinea centralelor industriale şi a altor unităţi similare, a ministerelor şi celorlalte organe centrale de stat, cu respectarea normelor unitare de structura specifice acestora, prin hotărîri ale Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 15Uzinele, fabricile, exploatările şi alte unităţi economice similare fără personalitate juridică se organizează în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. 2 şi 3.Atelierele şi secţiile de producţie, montaj, service şi pentru alte activităţi productive, atelierele de proiectare şi laboratoarele de control şi cercetare se constituie potrivit normelor prevăzute la art. 4, 5, 6 şi, respectiv, 7.  +  Articolul 16Laboratorul de cercetare se poate constitui dacă volumul activităţii necesita un număr de cel puţin 20 de persoane, din care minimum 6 cercetători, la care se adauga personalul ajutator de cercetare.  +  Articolul 17Secţia de cercetare, de proiectare sau de cercetare-proiectare se poate constitui după cum urmează: a) secţia de cercetare se constituie dacă volumul de activitate necesita cel puţin 50 de persoane, din care minimum 15 cercetători, la care se adauga personalul ajutator de cercetare; în secţiile mai mari se pot constitui laboratoare de cercetare dacă specificul unor probleme de cercetare necesita o delimitare organizatorică distinctă; b) secţia de proiectare se poate constitui dacă volumul activităţii necesita cel puţin 80 de persoane; de regula, în cadrul secţiilor se organizează colective de proiectare; în cadrul secţiilor de proiectare cu peste 100 de persoane se pot constitui ateliere de proiectare, dacă specificul unor probleme necesita o delimitare organizatorică distinctă; c) secţia de cercetare-proiectare se organizează în toate cazurile unde se impune o imbinare strinsa a activităţii de cercetare cu cea de proiectare, dacă volumul de activitate necesita cel puţin 60 de persoane; în secţii mai mari se pot organiza, după caz, laboratoare de cercetare sau ateliere de proiectare, cu respectarea condiţiilor de mai sus şi a celor prevăzute la art. 5 şi 16.  +  Articolul 18Birourile şi serviciile centralei industriale se pot constitui cu respectarea elementelor normative prevăzute la art. 9, respectiv art. 10.  +  Articolul 19Direcţiile cuprind mai multe birouri, servicii, secţii sau ateliere de proiectare şi de producţie, unităţi de cercetare şi alte compartimente potrivit structurilor organizatorice aprobate; direcţiile ce se pot organiza la centralele industriale şi unităţile asimilate acestora sînt direcţia tehnica şi de producţie şi direcţia comercială; la centralele mari şi cu activitate complexa se pot organiza şi direcţii economice.La centralele constituite pe structura unei mari întreprinderi, directorul acesteia este şi director general adjunct al centralei; directorul general adjunct al centralei poate fi ajutat de un inginer şef.La centralele cu volum mare de activitate de export-import şi care, potrivit legii, efectuează direct operaţiuni de comerţ exterior, directorul comercial poate fi ajutat de un director adjunct pentru export, care poate avea în subordine 2-3 servicii specifice.La centralele care au în subordine întreprinderi de comerţ exterior nu se mai organizează compartimente de export sau import.La centralele care au în planul lor un volum mare de lucrări de investiţii se poate organiza un birou sau serviciu de investiţii în cadrul direcţiei economice, care să asigure rezolvarea tuturor problemelor ce revin unităţii respective în calitatea sa de beneficiar sau de executant de lucrări în regie proprie.  +  Capitolul 4 Personalul unităţilor economice  +  Articolul 20Personalul din unităţile economice se compune din următoarele categorii: a) muncitori; b) personal de conducere directa a producţiei şi alt personal de specialitate din secţiile de producţie; c) personal de conducere a unităţii, precum şi şefii de serviciu şi şefii de birou; d) personal de execuţie de specialitate, exclusiv cel prevăzut la lit. b; e) personal de execuţie administrativ; f) personal de deservire.Nomenclatoarele funcţiilor din activitatea industriala şi celelalte ramuri ale economiei naţionale prevăzute pentru categoriile de personal de la alin. 1 lit. b-e sînt cele prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezentul decret.Consiliul de Miniştri va prezenta spre aprobare Consiliului de Stat nomenclatorul funcţiilor specifice unor ramuri şi subramuri ale economiei.  +  Articolul 21Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate, în funcţii cu nivele de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, are dreptul - timp de 3 luni de la data transferării sau trecerii în asemenea funcţii - la salariul tarifar avut şi, acolo unde este cazul, şi la indemnizaţia de conducere. Diferenţa de salariu se suporta de unităţile la care personalul va fi încadrat.Personalul prevăzut la alin. 1 care, neavînd o pregătire de specialitate, se recalifica pentru a presta o munca direct productiva, va primi, timp de 6 luni de la data aplicării prezentului decret, salariul tarifar avut la acea data, recunoscîndu-i-se vechimea neîntreruptă în aceeaşi unitate.Conducerile centralelor, întreprinderilor şi altor unităţi economice sînt obligate să asigure repartizarea în munca a personalului care devine disponibil ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret; pînă la transferarea lor în interesul serviciului în alta unitate, dar nu mai mult de 3 luni, salariaţii respectivi vor beneficia de salariul tarifar avut şi, acolo unde este cazul, şi de indemnizaţia de conducere.Pentru persoanele care refuza fără o justificare temeinica repartizarea în munca oferită, plata drepturilor prevăzută în prezentul articol încetează pe data emiterii repartiţiei.Persoanele transferate în interesul serviciului în alta localitate beneficiază de drepturile prevăzute în H.C.M. nr. 253/1973.Personalul de conducere şi execuţie încadrat în funcţii inferioare va beneficia cu precădere de majorarea salariilor planificata pentru actualul cincinal. Majorarea va fi aplicată la noua funcţie în care s-a făcut încadrarea.  +  Capitolul 5 Dispoziţii comune şi finale  +  Articolul 22Întreprinderile şi centralele industriale pot avea în subordinea lor şi unele unităţi cu alt specific decît cel industrial, cum sînt santiere de construcţii, secţii sau staţii de transport, depozite, oficii sau centre de calcul, unităţi şcolare, magazine de prezentare şi desfacere şi altele similare, care se organizează potrivit normelor specifice.  +  Articolul 23Se aprobă lista anexa*) cuprinzînd centralele înfiinţate ca urmare a reorganizării şi unificării unor centrale existente.  +  Articolul 24Se recomanda organelor centrale ale organizaţiilor de masa şi obşteşti să aplice în mod corespunzător dispoziţiile prezentului decret.  +  Articolul 25Prevederile prezentului decret vor fi aduse la îndeplinire pînă la data de 10 aprilie 1973.------------ Notă *) Lista anexa se comunică celor interesaţi.  +  Anexa 2 Nomenclatorul cadru al funcţiilor de conducere şi de execuţie (de specialitate şi administrative) pentru activitatea industriala din întreprinderiI. Funcţii de conducere directa a producţiei şi alte funcţii de specialitate din secţii şi ateliere a) Funcţii de conducere din secţii şi ateliere1. Şef de secţie producţie, întreţinere, scularie sau altele similare (sector în ramura miniera) coordonator2. Şef de secţie producţie, întreţinere, scularie sau altele similare (sector în ramura miniera) pe schimb3. Şef de atelier producţie, întreţinere, scularie sau altele similare (raion în ramura miniera)4. Contabil şef de secţie. b) Maiştri1. Maistru principal2. Maistru. c) Funcţii tehnice de execuţie din secţii1. Inginer, chimist, fizician (şi altele similare) principal2. Inginer, chimist, fizician (şi altele similare)3. Subinginer principal4. Subinginer5. Tehnician principal6. Tehnician. d) Alte funcţii de specialitate din secţii1. Economist principal2. Economist3. Planificator (contabil, statistician, merceolog) principal4. Planificator, contabil, statistician, merceolog5. Desenator principal6. Desenator7. Desenator copist8. Funcţionar principal9. Funcţionar I10. Funcţionar II.II. Funcţii de execuţie de specialitate (exclusiv cele din secţii) a) Funcţii de execuţie cu caracter general1. Inginer, economist, chimist, fizician (sau altele similare) principal2. Inginer, economist, chimist, fizician (sau altele similare)3. Subinginer principal4. Subinginer5. Tehnician principal6. Tehnician7. Planificator (contabil, statistician, merceolog) principal8. Planificator (contabil, statistician, merceolog)9. Casier central10. Casier principal11. Casier12. Desenator principal13. Desenator14. Desenator copist15. Funcţionar principal16. Funcţionar I17. Funcţionar II. b) Funcţii specifice activităţii de proiectare1. Inginer proiectant principal gradul II2. Inginer proiectant principal gradul III3. Inginer proiectant4. Subinginer proiectant principal5. Subinginer proiectant6. Proiectant principal, tehnician topometru principal7. Proiectant, tehnician topometru8. Calculator principal devize9. Calculator devize10. Desenator tehnic principal, desenator cartograf principal11. Desenator tehnic, desenator cartograf12. Cartograf principal13. Cartograf14. Creator (modele, machete) principal15. Creator (modele, machete). c) Funcţii cu sarcini de revizie contabila1. Revizor contabil principal2. Revizor contabil. d) Funcţii de specialitate juridică1. Consilier juridic principal2. Consilier juridic3. Jurisconsult principal4. Jurisconsult. e) Funcţii pentru activitatea de învăţămînt, personal, documente secrete1. Inspector principal2. Inspector.III. Funcţii de execuţie administrative1. Stenodactilograf principal2. Stenodactilograf3. Dactilograf principal, secretar-dactilograf4. Dactilograf5. Şef de depozit6. Magaziner principal7. Magaziner8. Achizitor (expeditor) principal9. Achizitor, expeditor10. Funcţionar administrativ principal11. Funcţionar administrativ I12. Funcţionar administrativ II13. Funcţionar administrativ III14. Registrator (arhivar) principal15. Registrator, arhivar.IV. Funcţii de conducere a unităţii şi alte funcţii de conducere din unitate1. Director de întreprindere2. Director adjunct (tehnic şi de producţie)*3. Director adjunct (comercial)*4. Director adjunct **5. Inginer şef ***6. Contabil şef7. Director de uzina, fabrica, exploatare sau alte unităţi similare fără personalitate juridică8. Inginer şef uzina, fabrica, exploatare sau alte unităţi similare fără personalitate juridică9. Şef de serviciu10. Şef de atelier proiectare11. Şef de laborator12. Şef de birou.----------------La întreprinderile de gradul IV, V şi VI, în locul funcţiei de inginer şef se poate utiliza funcţia de conducător tehnic.* la gradul special şi I.** la gradul II şi III.*** la gradul II-VI.NOTĂ:- În unităţile industriale se vor putea folosi, în cazuri justificate, pe baza reglementărilor în vigoare, şi unele funcţii specifice altor ramuri sau sectoare de activitate, dar care se dovedesc a fi necesare şi în unităţile respective (şef de statie cai ferate, impiegat de mişcare, analisti, operatori la maşini de calcul, traducatori, documentaristi, bibliotecari etc.).- Consiliul de Miniştri va stabili echivalarea funcţiilor existente cu cele prevăzute în prezentul nomenclator.  +  Anexa 3 Nomenclatorul cadru al funcţiilor de conducere şi de execuţie (de specialitate şi administrative) din centrale industrialeI. Funcţii din unităţile şi subunitatile productive componente ale centraleiFuncţiile de conducere şi de execuţie din unităţile pe structura cărora sînt organizate centralele, precum şi funcţiile de conducere şi de execuţie din secţiile şi atelierele de producţie, montaj, service, proiectare şi alte activităţi productive subordonate direct centralelor, sînt cele prevăzute în nomenclatorul funcţiilor de baza din anexa nr. 2.II. Funcţii de execuţie de specialitate din aparatul funcţional al centralei a) Funcţii cu caracter general1. Inginer, economist, chimist, fizician (sau altele similare) principal I2. Inginer, economist, chimist, fizician (sau altele similare) principal II3. Inginer, economist, chimist, fizician (sau altele similare) principal III4. Inginer, economist, chimist, fizician (sau altele similare) 5. Subinginer principal6. Subinginer7. Tehnician principal8. Tehnician9. Planificator (contabil, statistician, merceolog) principal10. Planificator, contabil, statistician, merceolog11. Casier principal12. Casier13. Desenator principal14. Desenator15. Desenator copist16. Funcţionar principal17. Funcţionar I18. Funcţionar II. b) Funcţii cu sarcini de revizie contabila1. Revizor contabil principal2. Revizor contabil. c) Funcţii de specialitate juridică1. Consilier juridic principal2. Consilier juridic3. Jurisconsult principal4. Jurisconsult. d) Funcţii pentru activitatea de personal şi pregătirea muncitorilor, maiştrilor şi perfecţionarea cadrelor; documente secrete1. Inspector principal2. Inspector.III. Funcţii de execuţie administrativeFuncţiile de execuţie administrative sînt cele prevăzute la capitolul III din anexa nr. 2.IV. Funcţii de conducere a centralei1. Director general2. Director general adjunct (director al unităţii pe structura căreia este constituită centrala)3. Director tehnic4. Director economic5. Director comercial6. Director adjunct (pentru export)7. Contabil şef8. Inginer şef (la unitatea pe structura căreia este constituită centrala)9. Şef de serviciu10. Şef de birou11. Şef de secţie proiectare12. Şef de atelier proiectare13. Şef de secţie cercetare14. Şef laborator cercetare.NOTĂ:- Funcţiile de la poziţiile 2 şi 8 nu se vor utiliza la centralele cu aparat propriu.- În centralele industriale se vor putea folosi, în cazuri justificate, pe baza reglementărilor în vigoare, şi unele funcţii specifice altor ramuri sau sectoare de activitate, dar care se dovedesc a fi necesare şi în unităţile respective (analisti, operatori la maşini de calcul, traducatori, documentaristi, corespondenti comerciali, bibliotecari etc.).- Consiliul de Miniştri va stabili echivalarea funcţiilor existente cu cele prevăzute în prezentul nomenclator.---------------