ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea bancară nr. 58/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Literele i) şi k) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"i) acţionar semnificativ - persoana fizica sau juridică ori grupul de persoane fizice sau juridice care acţionează împreună şi care deţin direct sau indirect o participaţie de cel puţin 5% din capitalul social al unei societăţi sau din drepturile de vot ori o participaţie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra gestiunii şi politicii de afaceri a acesteia;.............................................................. k) grup de persoane care acţionează împreună - doua sau mai multe persoane fizice sau juridice care infaptuiesc o politica comuna faţă de societate;"2. Literele j) şi l) ale articolului 3 se abroga.3. După articolul 3 se introduc articolele 3^1 şi 3^2 cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Se prezuma ca un grup de persoane acţionează împreună când acesta este format din: a) soţi, rude şi afini până la gradul al doilea inclusiv; b) persoanele prevăzute la lit. a) şi societăţile aflate sub controlul lor efectiv; c) o societate, administratorii şi persoanele fizice sau juridice care exercită controlul efectiv asupra acesteia; d) societăţi aflate sub controlul efectiv al aceleiaşi ori aceloraşi persoane fizice sau juridice.O societate se afla sub control efectiv al unei persoane în situaţiile în care persoana fizica sau juridică: a) deţine cel puţin 50% din drepturile de vot într-o societate; b) are dreptul de a numi sau de a înlocui majoritatea membrilor consiliului de administraţie al unei societăţi; c) poate decide sau influenţa asupra gestiunii şi politicii de afaceri a unei societăţi.Art. 3^2. - Banca Naţionala a României poate decide ca un grup de persoane acţionează împreună, având în vedere şi alte circumstanţe decât cele prevăzute la art. 3^1."4. Litera b) a articolului 14 se abroga.5. Literele e), f) şi g) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:"e) din evaluarea documentaţiei prezentate rezultă ca banca nu poate asigură realizarea obiectivelor propuse în condiţii compatibile cu buna funcţionare a sistemului bancar şi cu regulile unei practici bancare prudente, care să asigure clientelei o siguranţa satisfăcătoare, sau ca aceste obiective nu corespund condiţiilor existente în cadrul segmentului de piaţa ce urmează să fie acoperit de serviciile oferite de banca; f) calitatea conducătorilor şi administratorilor băncii sau, după caz, a cenzorilor acesteia nu corespunde obiectivelor propuse şi necesităţii desfăşurării activităţii băncii în conformitate cu cerinţele legii şi cu regulile unei practici bancare prudente şi sanatoase; g) calitatea acţionarilor nu corespunde necesităţii asigurării unei gestiuni prudente şi sanatoase a băncii şi realizării unei supravegheri eficiente;"6. După litera i) a articolului 14 se introduce litera j) cu următorul cuprins:"j) Banca Naţionala a României considera ca supravegherea în ţara de origine a unei bănci care a solicitat autorizarea unei sucursale este insuficienta."7. După litera f) a articolului 16 se introduc literele g)-k) cu următorul cuprins:"g) s-a pronunţat o hotărâre de declansare a procedurii falimentului băncii, dacă aceasta mai deţine autorizaţie de funcţionare la data pronunţării hotărârii; h) actionariatul băncii nu mai prezintă încredere pentru asigurarea unei gestiuni prudente şi sanatoase a băncii ori nu mai permite realizarea unei supravegheri eficiente; i) Banca Naţionala a României apreciază ca menţinerea autorizaţiei băncii periclitează interesele deponentilor şi ale altor creditori ai băncii ori ca banca nu mai justifica prezenta sa în piaţa întrucât activitatea desfăşurată nu corespunde scopului pentru care banca s-a înfiinţat ori aceasta activitate nu poate fi desfăşurată decât prin atragerea de resurse la rate ale dobânzii mult mai mari decât cele practicate pe piaţa; j) conducerea băncii nu a fost asigurata de cel puţin două persoane pe o perioadă de cel mult 3 luni; k) nu mai sunt îndeplinite orice alte condiţii care au stat la baza emiterii autorizaţiei."8. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Conducătorii şi administratorii unei bănci trebuie să aibă o buna reputaţie, calificare şi competenţa adecvate pentru realizarea obiectivelor propuse şi pentru crearea premiselor necesare în vederea desfăşurării activităţii băncii în conformitate cu cerinţele legii şi cu regulile unei practici bancare prudente şi sanatoase, în scopul asigurării credibilitatii şi viabilitatii sistemului bancar, inclusiv protejarea intereselor deponentilor şi ale altor creditori ai băncii.Fiecare dintre persoanele prevăzute la alin. 1 trebuie să fie aprobată de Banca Naţionala a României înainte de începerea exercitării responsabilităţilor.Banca Naţionala a României are autoritatea de a analiza în ce măsura sunt respectate condiţiile minime prevăzute în prezenta lege şi reglementările date în aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstanţele şi informaţiile legate de activitatea, reputaţia, integritatea morala şi de experienta fiecărei persoane şi de a decide dacă aceste persoane corespund cerinţelor prevăzute la alin. 1."9. După articolul 25 se introduc articolele 25^1 şi 25^2 cu următorul cuprins:"Art. 25^1. - Conducerea băncii trebuie să fie asigurată de cel puţin două persoane.Conducătorii băncii trebuie să fie rezidenţi în România, sa exercite exclusiv funcţia pentru care au fost numiţi şi cel puţin unul dintre aceştia să fie cetăţean român. Ei trebuie să fie licentiati în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care se circumscrie activităţii financiar-bancare şi/sau sa fi absolvit cursuri postuniversitare în unul dintre aceste domenii şi să aibă experienta de cel puţin 7 ani în domeniul financiar-bancar.Administratorii băncii trebuie să aibă experienta de cel puţin 3 ani în domeniul financiar-bancar.Art. 25^2. - În scopul asigurării credibilitatii şi viabilitatii sistemului bancar Banca Naţionala a României poate să stabilească prin reglementări şi alte criterii specifice de evaluare a calităţii, activităţii şi experienţei persoanelor desemnate în calitate de conducător sau administrator al unei bănci, precum şi alte reguli şi norme etice şi profesionale pentru personalul bancar."10. După litera c) a alineatului 2 al articolului 27 se introduce litera d) cu următorul cuprins:"d) îi este interzis, printr-o dispoziţie legală, o hotărâre judecătorească sau o decizie a unei alte autorităţi, sa conducă o banca, o organizaţie cooperatista de credit, o instituţie financiară sau o societate de asigurări."11. Articolul 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - Băncile trebuie să respecte cerinţele prudentiale, la nivel individual sau consolidat, după caz, prevăzute în reglementările emise de Banca Naţionala a României, care se referă, fără a fi limitative, la: a) solvabilitate; b) lichiditate; c) expunerea maxima faţă de un singur debitor şi expunerea maxima agregata; d) expunerea faţă de persoanele aflate în relaţii speciale cu banca; e) riscul valutar; f) calitatea activelor, constituirea şi utilizarea provizioanelor de risc; g) organizare şi control intern."12. Titlul secţiunii a 4-a din capitolul IX va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 4-aAcţionari"13. Articolul 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - Orice persoană fizica sau juridică ori grup de persoane care intenţionează sa devină acţionar semnificativ al unei bănci trebuie să obţină în prealabil aprobarea Băncii Naţionale a României, în conformitate cu reglementările emise de aceasta."14. După articolul 52 se introduc articolele 52^1, 52^2 şi 52^3 cu următorul cuprins:"Art. 52^1. - Calitatea acţionarilor şi structura grupurilor din care fac parte trebuie să corespundă nevoii garantarii unei gestiuni prudente şi sanatoase a băncii şi să permită realizarea unei supravegheri eficiente, în scopul asigurării credibilitatii şi viabilitatii sistemului bancar, inclusiv protejarea intereselor deponentilor şi ale altor creditori ai unei bănci.Banca Naţionala a României are autoritatea de a analiza în ce măsura sunt respectate condiţiile minime stabilite de prezenta lege şi reglementările date în aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstanţele şi informaţiile legate de activitatea, reputaţia şi integritatea morala ale persoanelor menţionate la art. 51 şi 52, inclusiv provenienţă fondurilor destinate obţinerii participatiei, şi de a decide dacă acestea corespund cerinţelor prevăzute la alin. 1.Art. 52^2. - În sensul celor prevăzute la art. 52^1 persoanele menţionate la art. 51 şi 52 trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii: a) sa dispună de o situaţie financiară stabilă, care să justifice în mod satisfăcător provenienţă fondurilor destinate obţinerii participatiei la capitalul social al băncii şi care să creeze premise pentru o eventuala sustinere financiară a băncii; b) sa furnizeze suficiente informaţii care să asigure transparenta necesară pentru identificarea structurii grupului din care fac parte; c) persoanele juridice sa funcţioneze de minimum 3 ani, cu excepţia celor rezultate din fuziunea sau divizarea unei persoane juridice aflate în funcţiune de minimum 3 ani; d) să fie supravegheate în mod adecvat de către autoritatea competentă din ţara de origine.Art. 52^3. - În scopul asigurării stabilitatii şi viabilitatii sistemului bancar Banca Naţionala a României poate să stabilească prin reglementări şi alte criterii specifice de evaluare a calităţii actionariatului unei bănci."15. Litera d) a alineatului 2 al articolului 69 va avea următorul cuprins:"d) retragerea aprobării date conducătorilor şi/sau administratorilor băncii;"16. După litera c) a articolului 70 se introduce litera d) cu următorul cuprins:"d) retragerea aprobării acordate acţionarilor semnificativi şi/sau suspendarea exerciţiului dreptului de vot al celorlalţi acţionari, în cazurile în care persoanele respective nu mai îndeplinesc cerinţele prevăzute de prezenta lege şi de reglementările emise în aplicarea acesteia privind calitatea actionariatului unei bănci ori infaptuiesc o politica individuală sau comuna care periclitează asupra unei gestiuni prudente şi sanatoase a băncii, în detrimentul interesului deponentilor şi al altor creditori."17. După alineatul 1 al articolului 70 se introduc doua alineate cu următorul cuprins:"În cazul retragerii aprobării acordate acţionarilor semnificativi exerciţiul dreptului de vot al acestora se suspenda.Actionarii aflaţi în situaţia prevăzută la lit. d) nu mai pot achizitiona noi acţiuni ale băncii."18. Articolul 79 va avea următorul cuprins:"Art. 79. - Măsurile de administrare specială a băncii se pot dispune în cazul în care Banca Naţionala a României constata una dintre următoarele situaţii: a) măsurile de supraveghere specială nu au dat rezultate într-o perioadă de până la 120 de zile; b) indicatorul de solvabilitate, calculat în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a României în raport cu fondurile proprii, se situeaza la un nivel care nu depăşeşte jumătate din nivelul minim prevăzut de aceste reglementări; c) banca a încălcat în mod repetat prevederile legii şi/sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia.Hotărârea Băncii Naţionale a României privind instituirea administrării speciale va fi publicată integral sau în extras în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în mai multe ziare de circulaţie naţionala.Instituirea măsurilor de administrare specială se dispune de Banca Naţionala a României şi în cazul sesizării de către aceasta a instanţei competente pentru declanşarea procedurii falimentului unei bănci."19. După alineatul 3 al articolului 82 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"În cazul în care Banca Naţionala a României hotărăşte retragerea autorizaţiei băncii şi sesizarea instanţei competente în vederea declanşării procedurii falimentului, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile pentru începerea procedurii, administrarea băncii va fi asigurata în continuare de administratorul special."20. După articolul 83 se introduc articolele 83^1 şi 83^2 cu următorul cuprins:"Art. 83^1. - Până la adoptarea unei hotărâri de către Banca Naţionala a României potrivit art. 83 alin. 1 sau, după caz, până la pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile de către instanţa judecătorească potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, executarea actelor Băncii Naţionale a României nu se suspenda.Art. 83^2. - Banca Naţionala a României este singura autoritate în măsura să se pronunţe asupra considerentelor de oportunitate, evaluărilor şi analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.În cazul contestarii în instanţa a actelor Băncii Naţionale a României instanţa judecătorească se va pronunţa asupra legalităţii acestor acte."  +  Articolul 2Cererile de autorizare nesolutionate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care nu sunt conforme cu prevederile Legii nr. 58/1998, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, şi cu reglementările emise în aplicarea acestei legi, pot fi retrase şi prezentate din nou Băncii Naţionale a României.Dacă cererea de autorizare nu este retrasă, deficientele existente în documentaţia prezentată trebuie să fie inlaturate până la data expirării termenelor în care Banca Naţionala a României trebuie să se pronunţe asupra acestora, potrivit prevederilor art. 13 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 58/1998. În caz contrar devin incidente prevederile art. 14 din lege.  +  Articolul 3Banca Naţionala a României va evalua calitatea conducătorilor, administratorilor şi acţionarilor băncilor autorizate şi va lua măsurile corespunzătoare, astfel încât în termen de 7 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă să se asigure îndeplinirea cerinţelor prevăzute de Legea nr. 58/1998, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, şi a reglementărilor emise în aplicarea acestei legi. În cazul conducătorilor care au obţinut aprobarea Băncii Naţionale a României până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rămân valabile condiţiile de pregătire şi experienta profesională în vigoare la data aprobării acestora.Pentru motive justificate Banca Naţionala a României poate prelungi termenul prevăzut la alin. 1 o singură dată, cu cel mult 3 luni.În cazul neîndeplinirii cerinţelor prevăzute de lege, după expirarea termenelor menţionate la alin. 1 şi 2 Banca Naţionala a României va proceda, după caz, la aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 69 alin. 2 lit. d) şi e) şi/sau la luarea măsurilor prevăzute la art. 70 lit. c) şi d) sau la art. 16 din Legea nr. 58/1998.  +  Articolul 4Legea bancară nr. 58/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia în Parlament, dându-se articolelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuGuvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin Isarescu─────────────────────