DECRET nr. 78 din 5 martie 1973privind organizarea şi funcţionarea consiliilor şi comisiilor tehnico-economice
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 23 din 5 martie 1973    Creşterea eficientei economice a investiţiilor şi promovarea sistematica a progresului tehnic în toate ramurile economiei naţionale sînt strins legate de întărirea continua a muncii de analiza şi ridicare a calităţii documentaţiilor tehnice şi economice la toate verigile organizatorice: întreprindere, centrala industriala, minister, alte organe centrale ale administraţiei de stat, departamente şi organe locale.În aceasta activitate, un rol de mare răspundere revine adunărilor generale şi comitetelor oamenilor muncii din întreprinderi, consiliilor oamenilor muncii din centrale, consiliilor de conducere ale ministerelor şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat şi departamentelor, precum şi consiliilor şi comisiilor tehnico-economice din instituţiile şi organizaţiile economice în cadrul cărora funcţionează, organe chemate sa aducă o contribuţie competenţa la luarea deciziilor privind cheltuirea fondurilor de investiţii.În scopul de a asigura un cadru unitar în activitatea consiliilor şi comisiilor tehnico-economice şi pentru a stabili sarcinile şi răspunderile ce le revin în acest domeniu, CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA DECRETEAZĂ:  +  Articolul 1Pentru analizarea multilaterala a documentaţiilor de investiţii, verificarea elementelor fundamentale tehnico-economice ale soluţiilor propuse, încadrarea în normele şi normativele legale, precum şi pentru analizarea oricăror alte documentaţii tehnice şi economice, se organizează şi funcţionează:- consilii tehnico-economice la ministere, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat, departamente, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi la centrale şi unităţile asimilate acestora;- comisii tehnico-economice la întreprinderi.  +  Articolul 2Consiliile şi comisiile tehnico-economice funcţionează, ca organe de lucru, pe lîngă organele de conducere colectivă ale ministerelor, celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, departamentelor, comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi pe lîngă organele de conducere colectivă ale centralelor, unităţilor asimilate acestora şi ale întreprinderilor, care au competenţa de a aproba documentaţiile tehnico-economice.  +  Articolul 3Consiliile şi comisiile tehnico-economice au sarcina de a face o analiza multilaterala şi complexa şi de a prezenta concluzii asupra temelor de proiectare, studiilor tehnico-economice, studiilor de amplasament, precum şi asupra oricăror alte documentaţii privind activitatea tehnico şi economică, stabilite de organele de conducere colectivă pe lîngă care funcţionează.  +  Articolul 4La elaborarea documentaţiilor pentru investiţii, un rol de cea mai mare importanţa revine adunărilor generale, comitetelor şi consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi şi centrale, care trebuie să aprecieze şi să se pronunţe, potrivit legii, asupra necesităţii şi oportunităţii noilor obiective de investiţii, amplasamentului acestora, conceptiilor constructive şi tehnologice prevăzute, precum şi asupra altor elemente ale investiţiei.În acest scop, temele de proiectare pentru investiţiile destinate dezvoltării şi modernizării capacităţilor de producţie din întreprinderi vor fi dezbătute în comitetele oamenilor muncii ale acestora, după care se vor supune dezbaterii în adunările generale ale oamenilor muncii din întreprinderile respective.Pentru investiţiile aferente noilor obiective, temele de proiectare se vor dezbate în consiliile oamenilor muncii din centrale şi unităţile asimilate acestora.Temele de proiectare se vor supune aprobării organelor competente, numai după adoptarea lor de către comitetele şi adunările generale ale oamenilor muncii sau, după caz, de către consiliile oamenilor muncii.Pentru documentaţiile de investiţii din competenţa de aprobare a ministerelor, celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat şi departamentelor, la lucrările de dezbatere a temelor de proiectare vor participa miniştrii sau adjunctii acestora ori şefii de departamente, precum şi proiectantii şefi, care vor prezenta în faţa adunărilor generale, comitetelor sau consiliilor oamenilor muncii temele de proiectare, împreună cu schita care cuprinde datele generale ale investiţiei.  +  Articolul 5Consiliile şi comisiile tehnico-economice vor fi formate, în raport cu complexitatea problemelor, dintr-un număr de membri stabilit în următoarele limite: a) 15-25 membri în ministere, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat, departamente şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti; b) 10-15 membri în centrale şi unităţi asimilate acestora; c) 5-10 membri de întreprinderi.  +  Articolul 6Din consiliile şi comisiile tehnico-economice fac parte:A. La ministere, alte organe centrale ale administraţiei de stat, departamente şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti: a) specialişti de înaltă calificare, tehnicieni şi economişti din întreprinderi şi alte unităţi economice; b) delegaţi - directori, directori ştiinţifici, cercetători şi alţi specialişti - din institutele centrale de cercetare şi din institutele de cercetare de ramura, aparţinînd de ministere şi alte organe centrale ale administraţiei de stat.De asemenea, fac parte din organele de avizare directorii institutelor de proiectare subordonare; c) directori ai direcţiilor de plan, investiţii, tehnica-dezvoltare şi ai altor direcţii din organele în care funcţionează consilii tehnico-economice, directori generali ai centralelor şi unităţilor asimilate acestora, directori ai întreprinderilor subordonate.B. La centrale, unităţi asimilate acestora şi la întreprinderi: cadre de conducere, inclusiv şefi de compartimente, tehnicieni şi economişti de înaltă calificare, precum şi alţi specialişti din centrale, unităţi asimilate acestora şi din întreprinderile în care funcţionează consilii sau comisii tehnico-economice.Din consiliile sau comisiile tehnico-economice prevăzute la lit. A şi B vor face parte delegaţii organizaţiilor de construcţii-montaj care vor executa investiţiile. În analizarea documentaţiilor tehnice şi economice, aceştia se vor referi, în principal, la soluţiile constructive, ciclurile şi ordinea de execuţie, gradul de folosire a proiectelor tip şi a prefabricatelor, la eliminarea finisajelor nejustificate şi folosirea tehnologiilor eficiente de execuţie. De asemenea, din aceste consilii sau comisii vor face parte şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale de ramura sau, după caz, reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale locale.Din consiliile şi comisiile tehnico-economice pot face parte cadre din învăţămîntul superior, academicieni, oameni de ştiinţa cercetători şi alţi specialişti.  +  Articolul 7Desemnarea membrilor consiliilor şi comisiilor tehnico-economice se va face: a) la întreprinderi, centrale şi unităţi asimilate acestora, de către comitetele sau consiliile oamenilor muncii, după caz; b) la ministere, alte organe centrale ale administraţiei de stat şi departamente, de către consiliile de conducere sau birourile executive ale acestora; c) la comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, de către acestea sau birourile lor permanente.Pentru angajaţii altor organizaţii socialiste, desemnarea se va face cu acordul conducerii acestor organizaţii.  +  Articolul 8La lucrările consiliilor sau comisiilor tehnico-economice vor putea participa, ca invitaţi, şi alţi specialişti desemnaţi de conducătorii organelor şi organizaţiilor respective.De asemenea, vor participa autorii documentaţiilor supuse analizei, precum şi delegaţii unităţilor interesate.  +  Articolul 9Consiliile tehnico-economice din ministere, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat, departamente şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti funcţionează cu doua secţii:- secţia tehnica;- secţia economică.În cadrul secţiei tehnice se vor constitui: grupa de construcţii, grupa de tehnologie, precum şi alte grupe, în funcţie de specificul documentaţiilor supuse analizei.Consiliile şi comisiile tehnico-economice îşi desfăşoară lucrările pe grupe, secţii şi în plenul lor.La secţii se analizează problemele specifice, iar concluziile secţiilor şi sinteza se dezbat în plen.  +  Articolul 10Lucrările în plen ale consiliilor tehnico-economice din ministere, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat, departamente, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor fi conduse, în raport cu importanţa problemelor, de: miniştri, primii adjuncţi ori adjunctii acestora sau de secretarii generali, şefii de departamente sau preşedinţii comitetelor executive al consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti. Persoana care conduce lucrările consiliului tehnico-economic va fi socotită ca făcînd parte din acest organ.Lucrările pe secţii şi cele pe grupe de specialitate vor fi conduse de specialişti cu autoritate profesională, membri ai consiliilor tehnico-economice, desemnaţi de miniştri, conducătorii celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, şefii de departamente sau preşedinţii comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.Lucrările consiliilor şi comisiilor tehnico-economice din centrale, unităţile acestora şi din întreprinderi vor fi conduse, după caz, de directorul general al centralei sau la locţiitorul acestuia, de directorul întreprinderii sau de locţiitorul sau.  +  Articolul 11Pentru pregătirea lucrărilor de analiza a documentaţiilor tehnice şi economice, consiliile tehnico-economice din ministere, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat, departamente şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti au un secretariat. Secretarii acestor consilii sînt directorii direcţiei tehnice sau ai direcţiei tehnice-dezvoltare.În centrale şi unităţi asimilate acestora, precum şi în întreprinderi, secretariatul consiliilor sau comisiilor tehnico-economice va fi asigurat de şeful compartimentului tehnic.  +  Articolul 12Planurile anuale, trimestriale şi lunare de lucru ale consiliilor sau comisiilor tehnico-economice se aproba de către organele de conducere colectivă ale organelor şi organizaţiilor în cadrul cărora ele îşi desfăşoară activitatea.În planurile anuale de lucru ale consiliilor tehnico-economice din ministere, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat, departamente şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi în planurile trimestriale ale consiliilor şi comisiilor tehnico-economice din centrale, unităţi asimilate acestora şi din întreprinderi, se va stabili, în funcţie de specificul şi importanţa lucrărilor, şi componenta acestor consilii sau comisii, pentru fiecare obiectiv în parte.În planurile anuale de lucru ale consiliilor tehnico-economice din ministere, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat, departamente şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti se vor cuprinde obiectivele de investiţii ale căror documentaţii vor fi avizate sub conducerea ministrilor, conducătorilor celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, sefilor de departamente şi preşedinţilor comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi cele ale căror documentaţii vor fi analizate sub conducerea prim-adjunctilor de miniştri, adjunctilor ministrilor, secretarilor generali, prim-vicepreşedinţilor sau vicepreşedinţilor, potrivit importantei lucrărilor ce vor fi avizate.  +  Articolul 13Secretariatele consiliilor şi comisiilor tehnico-economice vor difuza membrilor şi invitaţilor, cu cel puţin 30 de zile înaintea şedinţelor de lucru, în afară documentaţiilor supuse avizării, şi alte materiale documentare, din ţara şi din străinătate privitoare la tehnologii moderne, tehnice avansate, precum şi alte date asupra performantelor la zi pe plan mondial, obţinute în unităţi similare cu cele proiectate.  +  Articolul 14La temele de proiectare se vor analiza: a) justificarea tehnica şi economică a investiţiei; b) capacitatea de producţie şi termenele de punere în funcţiune; c) volumul orientativ al investiţiilor şi al lucrărilor de construcţii-montaj; d) asigurarea materiilor prime şi a principalelor materiale; e) sortimente ce se vor realiza şi destinaţia producţiei; f) importuri pentru investirii şi producţie; g) principalii indicatori de eficienta economică.  +  Articolul 15La studiile tehnico-economice pentru investiţii se vor analiza, în principal: a) justificarea capacităţii şi profilului pentru investiţia propusă; b) valoarea investiţiei şi a lucrărilor de construcţii-montaj, precum şi eşalonarea acestora; c) alegerea terenului, natura şi categoria acestuia, gradul de ocupare, necesitatea efectuării unor exproprieri şi scoateri din circuitul agricol, demolări, stramutari şi altele asemenea; d) gradul de folosire a capacităţilor de aceeaşi natura, existente în sector; e) eficienta economică a investiţiei şi anume: investiţia specifică, productivitatea muncii, costuri şi cheltuieli materiale de producţie, acumulari, beneficii, durata de recuperare a investiţiei, valoarea producţiei la 1.000 lei fonduri fixe, durata de execuţie a lucrării, durata de realizare a parametrilor proiectati, aportul valutar net, eficienta exportului şi altele asemenea, în funcţie de specificul investiţiei; f) măsuri pentru combaterea poluarii mediului; g) eficienta soluţiilor constructive adoptate, economisirea materialelor deficitare, ponderea lucrărilor de construcţii-montaj şi a construcţiei în totalul investiţiilor, finisajele prevăzute şi justificarea oportunităţii acestora, gradul de ocupare a suprafeţelor construite; h) necesarul de utilaje, examinindus-se posibilităţile maxime de asigurare a acestora din ţara; i) asigurarea şi valorificarea superioară a materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb, materialelor auxiliare, combustibilului, energiei, apei precum şi altor utilităţi şi deserviri necesare producţiei, modul de rezolvare a evacuarii şi epurarii apelor uzate; j) respectarea normelor de protecţia muncii şi de igiena, precum şi modul în care sînt asigurate grupurile şi obiectele sociale; k) asigurarea cu muncitori, calificarea lor, precum şi a cadrelor cu pregătire medie, necesare exploatării investiţiei; l) asigurarea desfacerii producţiei la intern şi la export; m) modul de cooperare cu alte unităţi; n) organizarea şantierului; o) coordonarea cu alte sectoare de activitate şi modul de realizare a investiţiilor conexe.La analiza studiilor tehnico-economice de către comisiile tehnico-economice din întreprinderi vor fi avute în vedere acele elemente cuprinse în alineatul precedent care sînt caracteristice obiectivului supus analizei.  +  Articolul 16Pentru investiţiile care cuprind tehnologii noi, studii tehnico-economice supuse analizei vor fi însoţite, în mod obligatoriu, de acordul instituţiilor centrale de cercetare sau al instituţiilor de cercetare pe ramuri, ori, după caz, al institutelor de proiectare şi cercetare în tehnologie, asupra necesităţii şi oportunităţii acestor tehnologii.Se interzice angajarea de importuri de licenţe şi utilaje tehnologice, care nu au acordul institutelor prevăzute în alin. 1 şi al consiliilor tehnico-economice.  +  Articolul 17Ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat, departamentele şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi ale municipiului Bucureşti pot constitui, pe lîngă secretariatele consiliilor tehnico-economice, colective de specialişti, avînd sarcina de a expertiza studiile tehnico-economice şi, pe aceasta baza, de a atrage atenţia asupra unor aspecte de importanţa majoră, omise sau soluţionate necorespunzător în documentaţii, referitoare la problemele prevăzute la art. 15 şi care n-au fost ridicate în secţiile şi grupele consiliilor tehnico-economice.Acolo unde aceste colective vor fi constituite, studiile tehnico-economice trimise spre analiza vor fi înaintate concomitent atît consiliului tehnico-economic, cît şi colectivului de expertizare.Referatul de expertizare va fi prezentat în şedinţa de lucru a consiliilor tehnico-economice, precum şi în birourile executive, respectiv în consiliile de conducere ale ministerelor, celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, departamentelor şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, care examinează şi aproba documentaţiile tehnico-economice.În perioada de desfăşurare a muncii de expertizare salariaţii respectivi vor fi scutiţi de alte sarcini de serviciu.  +  Articolul 18La încheierea lucrărilor de analiza a documentaţiilor, consiliile şi comisiile tehnico-economice întocmesc un document cuprinzînd concluziile şi propunerile lor, rezultate din examinarea acestor documentaţii.Aceste documente se întocmesc în termen de cel mult 30 de zile de la primirea documentaţiei complete.Eventualele completări necesare îmbunătăţirii documentaţiilor supuse analizei vor fi cerute de secretariatele consiliilor şi comisiilor tehnico-economice, în cel mult 7 zile de la depunerea acestora, fără ca termenul maxim de 30 de zile, prevăzut în alineatul precedent, să poată fi depăşit.  +  Articolul 19Observaţiile şi propunerile formulate de consiliile şi comisiile tehnico-economice, cu care organizaţia de proiectare a fost de acord, vor fi transpuse în documentaţiile supuse analizei, în termenele stabilite de aceste consilii sau comisii.Observaţiile şi propunerile asupra cărora consiliile sau comisiile tehnico-economice şi organizaţiile de proiectare nu au ajuns la un acord se supun organelor de conducere colectivă prevăzute la art. 21, spre a decide.  +  Articolul 20Consiliile şi comisiile tehnico-economice pot lucra valabil în prezenta a cel puţin jumătate plus unu din membrii lor şi iau hotărîri cu două treimi din numărul membrilor prezenţi la şedinţa; ele răspund pentru concluziile lor în faţa organelor colective de conducere ale ministerelor, celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, departamentelor, comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, centralelor, unităţilor asimilate acestora şi întreprinderilor.Membrii consiliilor sau comisiilor tehnico-economice care au păreri divergenţe sînt obligaţi să-şi motiveze obiectiunile în scris, în termen de 2 zile de la data şedinţei, avînd dreptul să-şi susţină punctul de vedere, dacă nu a fost reţinut de către consiliul sau comisia din care fac parte, la organele ierarhic superioare.  +  Articolul 21Documentaţiile, însoţite de concluziile consiliilor sau comisiilor tehnico-economice, se supun deciziei organelor colective de conducere ale ministerelor, celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, departamentelor comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, centralelor şi unităţilor asimilate acestora, precum şi celor ale întreprinderilor. Odată cu acestea se vor depune şi eventualele divergenţe formulate de membrii acestor consilii sau comisii.  +  Articolul 22Plata proiectelor şi a celorlalte documentaţii tehnico-economice se face de către băncile finanţatoare, numai pe baza aprobării acestor documentaţii, de către organele de conducere colectivă din ministere, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat, departamente, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, centrale şi unităţi asimilate acestora, precum şi cele ale întreprinderilor.  +  Articolul 23Ministerele, precum şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat şi comitetele executive al consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, vor elabora, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentului decret, regulamente pentru organizarea şi funcţionarea consiliilor şi comisiilor din cadrul acestora şi al unităţilor subordonate, cu respectarea dispoziţiilor prezentului decret, pe care le vor supune aprobării organelor colective de conducere.În aceste regulamente vor fi prevăzute, pe lîngă documentaţiile de investiţii, şi alte documentaţii tehnice şi economice, precum şi elementele ce vor fi analizate de către consiliile sau comisiile tehnico-economice.  +  Articolul 24Se recomanda Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti, Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum şi celorlalte organizaţii obşteşti sa elaboreze şi sa aprobe regulamente de organizare şi funcţionare pentru consiliile şi comisiile tehnico-economice, cu respectarea dispoziţiilor din prezentul decret.  +  Articolul 25Banca Naţionala a Republicii Socialiste România împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat vor prevedea, în planurile de casa trimestriale, plafoanele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare, cazare şi diurna ocazionate de participarea la şedinţele de lucru a membrilor consiliilor şi comisiilor tehnico-economice, domiciliaţi în alte localităţi decît cele în care au loc şedinţele acestor consilii sau comisii, precum şi fondurile necesare plăţii expertizarii studiilor tehnico-economice.  +  Articolul 26Prin întreprinderi, în sensul prezentului decret, se înţeleg şi alte unităţi asimilate acestora, avînd denumiri specifice activităţii lor.  +  Articolul 27Denumirea consiliu tehnico-ştiinţific prevăzută în actele normative referitoare la organizarea şi funcţionarea ministerelor, celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, consiliilor populare, centralelor şi unităţilor asimilate acestora, precum şi în alte acte normative, se înlocuieşte cu denumirea consiliu tehnico-economic.  +  Articolul 28Orice dispoziţii contrare prezentului decret se abroga.-----------------------------