LEGE nr. 540 din 11 octombrie 2001privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 17 octombrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64 din 3 mai 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 9 mai 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, după punctul 1 se introduc punctele 1^1 şi 1^2 cu următorul cuprins:"1^1. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins: (3) Partea interesată poate cere instanţei de executare recuzarea executorului judecătoresc imediat ce a aflat despre una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), dar numai până la încheierea executării silite. Încheierea instanţei prin care s-a încuviinţat ori s-a respins abţinerea, precum şi cea prin care s-a încuviinţat recuzarea nu sunt supuse nici unei cai de atac.1^2. La articolul 33, litera c) va avea următorul cuprins: c) propune spre aprobare ministrului justiţiei onorariile minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti;"2. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 63 va avea următorul cuprins:"(2) Executorii judecătoreşti în funcţie, care nu optează în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi pentru continuarea activităţii ca executor judecătoresc, pot fi transferati în interesul serviciului în alte funcţii din sistemul justiţiei, pentru care îndeplinesc condiţiile cerute de lege."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU---------------